Розділ ІІІ. Податок на прибуток підприємств

Розділ ІІІ. Податок на прибуток підприємств

Середа, 27 жовтня 2010, 16:13 -

Податок на прибуток підприємств

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

1889.

РОЗДІЛ ІІІ. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ

1890.

Стаття 133. Платники податку

1891.

133.1. Платниками податку з числа резидентів є:

1892.

133.1.1. суб’єкти господарювання - юридичні особи, які провадять господарську діяльність як на території України, так і за її межами;

-1- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
В підпункті 133.1.1 пункту 133.1 статті 133 після слів „так і за її межами” додати слова і знак „та які не є платниками податку за спрощеною системою оподаткування”.

1893.

133.1.2. управління залізниці, яке отримує прибуток від основної діяльності залізничного транспорту. Перелік робіт та послуг, що належать до основної діяльності залізничного транспорту, визначається Кабінетом Міністрів України. Доходи залізниць, отримані від основної діяльності залізничного транспорту, визначаються в межах надходжень доходу, перерозподіленого між залізницями у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України;

1894.

133.1.3. підприємства залізничного транспорту та їх структурні підрозділи, які отримують прибуток від неосновної діяльності залізничного транспорту;

1895.

133.1.4. неприбуткові установи та організації в разі отримання прибутку від неосновної діяльності та/або доходів, що підлягають оподаткуванню відповідно до цього розділу;

1896.

133.1.5. відокремлені підрозділи платників податку, зазначених у підпункті 133.1.1 цього пункту, визначені відповідно до розділу І цього Кодексу, за винятком представництв.

-2- Н.д.Аржевітін С.М. (Реєстр.картка №394)
Абзац перший у п.п.133.1.5 викласти у такій редакції:
"Відокремлені підрозділи - це підрозділи, що здійснюють господарську діяльність від імені юридичної особи та ведуть окремий бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, за винятком Представництв".

-3- Н.д.Ващук К.Т. (Реєстр.картка №450)
Підпункт 133.1.5 виключити.

1897.

Для цілей цього розділу представництво платника податку - відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням, та який здійснює представництво і захист інтересів юридичної особи, фінансується такою юридичною особою та не отримує інших доходів, окрім пасивних доходів.

1898.

Відповідальність за своєчасне та в повному обсязі внесення сум податку на прибуток та авансових внесків з цього податку до бюджету за місцезнаходженням відокремленого підрозділу несе платник податку - юридична особа, до складу якої належить такий відокремлений підрозділ.

-4- Н.д.Воропаєв Ю.М. (Реєстр.картка №73)
Виключити з абзацу 3 пп. 133.1.5 п. 133.1 ст. 133 словосполучення "та авансових внесків з цього податку" та викласти його в наступній редакції:
"Відповідальність за своєчасне та в повному обсязі внесення сум податку на прибуток до бюджету за місцезнаходженням відокремленого підрозділу несе платник податку - юридична особа, до складу якої належить такий відокремлений підрозділ."

-5- Н.д.Аржевітін С.М. (Реєстр.картка №394)
В останньому абзаці пункту 133.1.5 статті 133 слова: „авансових внесків з цього податку” вилучити.

1899.

133.2. Платниками податку з числа нерезидентів є:

1900.

133.2.1. юридичні особи, що утворені в будь-якій організаційно-правовій формі, та отримують доходи з джерелом походження з України, за винятком установ та організацій, що мають дипломатичні привілеї або імунітет згідно з міжнародними договорами України;

1901.

133.2.2. постійні представництва нерезидентів, які отримують доходи із джерелом походження з України або виконують агентські (представницькі) та інші функції стосовно таких нерезидентів чи їх засновників.

1902.

133.3. Постійне представництво до початку своєї господарської діяльності стає на облік в податковому органі за своїм місцезнаходженням у порядку, встановленому центральним податковим органом України. Постійне представництво, яке розпочало свою господарську діяльність до реєстрації у податковому органі, вважається таким, що ухиляється від оподаткування, а одержані ним прибутки вважаються прихованими від оподаткування.

1903.

133.4. Національний банк України здійснює розрахунки з Державним бюджетом України відповідно до Закону України „Про Національний банк України”.

1904.

133.5. Установи кримінально-виконавчої системи та їх підприємства, які використовують працю спецконтингенту, спрямовують доходи, отримані від діяльності, визначеної спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань виконання покарань України, на фінансування господарської діяльності таких установ та підприємств, з включенням сум таких доходів до відповідних кошторисів їх фінансування, затверджених зазначеним органом виконавчої влади.

-6- Н.д.Давиденко А.А. (Реєстр.картка №393)
Пункт 133.5 статті 133 розділу ІІІ виключити.

1905.

Стаття 134. Об’єкт оподаткування

1906.

134.1. У цьому розділі об’єктом оподаткування є:

1907.

134.1.1. прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом зменшення суми доходів звітного періоду, визначених згідно зстаттями 135-137 цього розділу, на собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг та суму інших витрат звітного податкового періоду, визначених згідно зстаттями 138-143 цього розділу, з урахуванням правил, встановлених статтею 152 цього розділу;

1908.

134.1.2. дохід (прибуток) нерезидента, що підлягає оподаткуванню згідно зі статтею 160 цього розділу, з джерелом походження з України.

-7- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
&&
Статтю 134 доповнити новим пунктом 134.2 наступного змісту:
"134.2 Для визначення об’єкту оподаткування, платник податку веде податковий облік доходів та витрат.".

-8- Н.д.Шаманов В.В. (Реєстр.картка №267)
&&
Пункт 134.2 статті 134 доповнити новим пунктом: "Для визначення об’єкту оподаткування, платник податку веде податковий облік доходів та витрат."

1909.

Стаття 135. Порядок визначення доходів та їх склад

1910.

135.1. Доходи, що враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування, включаються до доходів звітного періоду за датою, визначеною відповідно до статті 137, на підставі документів, зазначених у пункті 135.2 цієї статті, та складаються з:

1911.

доходу від операційної діяльності, який визначається відповідно до пункту 135.4 цієї статті;

1912.

інших доходів, які визначаються відповідно до пункту 135.5 цієї статті;

1913.

за винятком доходів, визначених у пункті 135.3 цієї статті та у статті 136 цього розділу.

1914.

135.2. Доходи визначаються на підставі первинних документів, що підтверджують отримання платником податку доходів, обов’язковість ведення обліку і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку, та інших документів, встановлених розділом ІІ цього Кодексу.

1915.

135.3. Суми, відображені у складі доходів платника податку, не підлягають повторному включенню до складу його доходів.

1916.

135.4. Дохід від операційної діяльності визнається в розмірі договірної (контрактної) вартості, але не менше ніж сума компенсації отримана в будь-якій формі, у тому числі при зменшенні зобов’язань та включає:

1917.

135.4.1. дохід від реалізації товарів, виконаних робіт, наданих послуг, у тому числі винагороди та компенсації комісіонера (повіреного, агента тощо); особливості визначення доходів від реалізації товарів, виконаних робіт, наданих послуг для окремих категорій платників податків або доходів від окремих операцій встановлюються положеннями цього розділу;

-9- Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)
Н.д.Глущенко І.М. (Реєстр.картка №164)
Підпункт 135.4.1. доповнити фразою такого змісту:
"Доходи у вигляді компенсації витрат комісіонера на придбання товарів, робіт, послуг не враховуються для визначення об'єкта оподаткування такого комісіонера".

1918.

135.4.2. дохід банківських установ, до якого включаються:

1919.

а) процентні доходи за кредитно-депозитними операціями (в тому числі за кореспондентськими рахунками) та цінними паперами, придбаними банком;

1920.

б) комісійні доходи, у тому числі за: кредитно-депозитними операціями, наданими гарантіями, розрахунково-касове обслуговування, інкасацію та перевезення цінностей, операціями з цінними паперами, операціями на валютному ринку, операціями з довірчого управління;

1921.

в) прибуток від операцій з торгівлі цінними паперами;

1922.

г) прибуток від операцій з купівлі/продажу іноземної валюти та банківських металів;

1923.

г) позитивне значення курсових різниць відповідно до підпункту 153.1.3 пункту 153.1 статті 153 цього розділу;

1924.

д) надлишкові суми страхового резерву, що підлягають включенню до доходу згідно з пунктами 159.2 - 159.3 статті 159 цього розділу та суми заборгованості, що підлягають включенню до складу доходів згідно з пунктом 159.4 статті 159 цього розділу;

1925.

е) доходи від відступлення права вимоги боргу третьої особи або виконання вимоги боржником (факторингу);

1926.

є) дохід, пов’язаний з реалізацією заставленого майна;

1927.

ж) інші доходи, передбачені цим розділом.

1928.

135.5. Інші доходи включають:

1929.

135.5.1. доходи у вигляді дивідендів, отриманих від нерезидентів, крім визначених підпунктом 153.3.6 пункту 153.3 статті 153 цього розділу, процентів, роялті, володіння борговими вимогами;

1930.

135.5.2. доходи від операцій оренди/лізингу, визначені відповідно до пункту 153.7 статті 153 цього розділу;

1931.

135.5.3. доходи за операціями в іноземній валюті, у тому числі дохід від курсової різниці, торгівлі цінними паперами та деривативами, здійснення банківських операцій та інших операцій з надання фінансових послуг, визначені з урахуванням особливостей, встановлених цим розділом;

-10- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
Підпункт 135.5.3 пункту 135.5 статті 135 виключити.

1932.

135.5.4. суми штрафів та/або неустойки чи пені, фактично отримані за рішенням сторін договору або відповідних державних органів, суду;

1933.

135.5.5. суми безповоротної фінансової допомоги, отриманої платником податку у звітному податковому періоді, безнадійної кредиторської заборгованості, вартості товарів, робіт, послуг, безоплатно отриманих платником податку у звітному періоді, визначені на рівні не нижче звичайної ціни, крім випадків, коли операції з надання/отримання безповоротної фінансової допомоги проводяться між платником податку та його відокремленими підрозділами, які не мають статусу юридичної особи;

-11- Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)
Н.д.Глущенко І.М. (Реєстр.картка №164)
Підпункт 135.5.5. викласти у такій редакції:
"135.5.5. вартість товарів, робіт, послуг, безоплатно отриманих платником податку у звітному періоді, визначені на рівні не нижче звичайної ціни, суми безповоротної фінансової допомоги, отриманої платником податку у звітному податковому періоді, безнадійної кредиторської заборгованості, крім випадків, коли операції з надання/отримання безповоротної фінансової допомоги проводяться між платником податку та його відокремленими підрозділами, які не мають статусу юридичної особи;"

-12- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)
У пункті 135.5.5. після слів "безнадійної кредиторської заборгованості" додати сполучення "(крім безнадійної заборгованості, яка списується відповідно до законів про Державний бюджет України та інших спеціальних Законів України)".

1934.

135.5.6. суми поворотної фінансової допомоги, отриманої платником податку у звітному податковому періоді, що залишаються неповерненими на кінець такого звітного періоду, від осіб, що не є платниками цього податку (у тому числі нерезидентів), або осіб, які згідно із законодавством мають пільги з цього податку, у тому числі право застосовувати ставки податку нижчі, ніж установлені пунктом 151.1 статті 151 цього розділу. У разі, коли у майбутніх звітних податкових періодах платник податку повертає таку поворотну фінансову допомогу (її частину) особі, яка її надала, такий платник податку збільшує суму витрат на суму такої поворотної фінансової допомоги (її частини) за наслідками звітного податкового періоду, в якому відбулося таке повернення. При цьому доходи такого платника податку не збільшуються на суму умовно нарахованих процентів, а податкові зобов’язання особи, що надала поворотну фінансову допомогу, не змінюються як при її видачі, так і при її зворотному отриманні. Як виняток з правила, визначеного цим підпунктом, операції з отримання/надання фінансової допомоги між платником податку та його відокремленими підрозділами, що не мають статусу юридичної особи, розташованими на території України, не приводять до зміни їх витрат або доходів.

-13- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
Підпункт 135.5.6. виключити.

-14- Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)
Н.д.Глущенко І.М. (Реєстр.картка №164)
Підпункт 135.5.6. викласти у такій редакції:
"135.5.6. суми поворотної фінансової допомоги, отриманої платником податку у звітному податковому періоді, що залишаються неповерненими на кінець такого звітного періоду, від осіб, що не є платниками цього податку (у тому числі нерезидентів), або осіб, які згідно із законодавством мають пільги з цього податку, у тому числі право застосовувати ставки податку нижчі, ніж установлені пунктом 151.1. статті 151 цього розділу. У разі, коли у майбутніх звітних податкових періодах платник податку повертає таку поворотну фінансову допомогу (її частину) особі, яка її надала, такий платник податку збільшує суму витрат на суму такої поворотної фінансової допомоги (її частини) за наслідками звітного податкового періоду, в якому відбулося таке повернення. При цьому доходи такого платника податку не збільшуються на суму умовно нарахованих процентів, а податкові зобов’язання особи, що надала поворотну фінансову допомогу, не змінюються як при її видачі, так і при її зворотному отриманні. Положення цього пункту не поширюються на суми поворотної фінансової допомоги, отриманої від засновника/учасника (у тому числі нерезидента) такого платника податку, у випадку повернення такої допомоги не пізніше 365 календарних днів з дня її отримання.
Операції з отримання/надання фінансової допомоги між платником податку та його відокремленими підрозділами, що не мають статусу юридичної особи, не приводять до зміни їх витрат або доходів".

1935.

Положення цього пункту не поширюються до сум поворотної фінансової допомоги, отриманої від засновника платника податку, у випадку повернення такої допомоги не пізніше 365 календарних днів з дня її отримання;

1936.

135.5.7. суми невикористаної частини коштів, що повертаються з страхових резервів у порядку, передбаченому пунктом 159.2 статті 159 цього розділу;

1937.

135.5.8. суми заборгованості, що підлягають включенню до доходів згідно з пунктами 159.3 та 159.4 статті 159 цього розділу;

1938.

135.5.9. суми державного мита, попередньо сплаченого позивачем, що повертається на його користь за рішенням суду;

-15- Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)
Н.д.Глущенко І.М. (Реєстр.картка №164)
Підпункт 135.5.9. викласти у такій редакції:
"135.5.9. фактично отримані суми державного мита, попередньо сплаченого позивачем, що повертаються на його користь за рішенням суду;"

-16- Н.д.Грицак В.М. (Реєстр.картка №98)
Підпункт 135.5.9 пункту 153.5 ст.153 виключити.

1939.

135.5.10. суми акцизного податку, сплаченого/нарахованого покупцями/ям підакцизних товарів (за їх рахунок) на користь платника такого акцизного податку, уповноваженого цим Кодексом вносити його до бюджету, та рентних платежів, а також суми збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну, теплову енергію та природний газ;

1940.

135.5.11. суми дотацій, субсидій, капітальних інвестицій із фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування або бюджетів, отримані платником податку;

-17- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №25)
Підпункт 135.5.11 пропонуємо виключити із статті 135 ("Порядок визначення доходів та їх склад") та доповнити пунктом аналогічного змісту статтю 136 ("Доходи, що не враховуються для визначення об’єкта оподаткування").

-18- Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)
Н.д.Глущенко І.М. (Реєстр.картка №164)
У підпункті 135.5.11. словосполучення "капітальних інвестицій" виключити.

1941.

135.5.12. доходи, визначені відповідно до статей 146, 147, 153 і 155-161 цього розділу;

1942.

135.5.13. доходи, не враховані при обчисленні доходу періодів, що передують звітному, та виявлені у звітному періоді;

1943.

135.5.14. дохід від реалізації необоротних активів, майнових комплексів, оборотних активів;

-19- Н.д.Васадзе Т.Ш. (Реєстр.картка №216)
Підпункт 135.5.14 статті 135 викласти в такій редакції:
"135.5.14. дохід від реалізації оборотних активів; сума перевищення доходів над балансовою вартістю окремих об’єктів основних засобів та нематеріальних активів, визначених відповідно до статей 146 та 147 цього розділу;"

-20- Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)
Н.д.Глущенко І.М. (Реєстр.картка №164)
Підпункт 135.5.14. після слів "майнових комплексів" викласти у такій редакції:
"135.5.14. сума від реалізації необоротних активів, майнових комплексів, визначена відповідно до пункту 146.16., дохід від реалізації оборотних активів;"

-21- Н.д.Воропаєв Ю.М. (Реєстр.картка №73)
&&
Доповнити пп. 135.5.15 в наступній редакції:
"135.5.15) вартість матеріальних цінностей, переданих платнику податку згідно з договорами схову (у відповідальне зберігання) та використаних ним у власному виробничому чи господарському обороті;
Якщо у наступних звітних (податкових) періодах платник податку повертає придбані матеріальні цінності з відповідального зберігання (чи схову), він має право зменшити дохід на суму повернених цінностей в такому звітному періоді."

1944.

135.5.15. інші доходи платника податку за звітний податковий період.

-22- Н.д.Кравченко М.В. (Реєстр.картка №425)
Підпункт 135.5.15. пункту 135.5 статті 135 розділу ІІІ - виключити;

-23- Н.д.Воропаєв Ю.М. (Реєстр.картка №73)
У зв’язку з цим підпункт 135.5.16"інші доходи платника податку за звітний податковий період." вважати підпунктом 135.5.16:

-24- Н.д.Міщенко С.Г. (Реєстр.картка №232)
Підпункт 135.5.15. вилучити.

-25- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
&&
Доповнити пункт 135.5 підпунктом такого змісту:
"135.5.16) сума попередньої оплати та авансів у рахунок оплати товарів, виконаних робіт, наданих послуг.".

1945.

Стаття 136. Доходи, що не враховуються для визначення об’єкта оподаткування

1946.

136.1. Для визначення об’єкта оподаткування не враховуються доходи:

1947.

136.1.1. сума попередньої оплати та авансів, отримана у рахунок оплати товарів, виконаних робіт, наданих послуг;

-26- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
Підпункт 136.1.1. виключити.

1948.

136.1.2. суми податку на додану вартість, отримані/нараховані платником податку на додану вартість, нарахованого на вартість продажу товарів, виконаних робіт, наданих послуг, за винятком випадків, коли підприємство-продавець не є платником податку на додану вартість.

1949.

До доходів платника, який зареєстрований як суб’єкт спеціального режиму оподаткування згідно із статтею 209 розділу V цього Кодексу, включається позитивна різниця між сумами податку на додану вартість, нарахованими таким сільськогосподарським підприємством на ціну поставлених ним сільськогосподарських товарів протягом звітного або попередніх звітному періодів, та сумами податку на додану вартість, сплаченими (нарахованими) ним протягом звітного періоду на ціну виробничих факторів, визначених статтею 209 розділу V цього Кодексу.

1950.

136.1.3. суми коштів або вартість майна, що надходять платнику податку у вигляді прямих інвестицій або реінвестицій у корпоративні права, емітовані таким платником податку, в тому числі грошові або майнові внески, згідно з договорами про спільну діяльність на території України без створення юридичної особи;

1951.

136.1.4. суми коштів або вартість майна, отримані платником податку як компенсація (відшкодування) за примусове відчуження державою іншого майна платника податку у випадках, передбачених законодавством;

1952.

136.1.5. суми коштів або вартість майна, отримані платником податку за рішенням суду або в результаті задоволення претензій у порядку, встановленому законодавством, як компенсація прямих витрат або збитків понесених таким платником податку в результаті порушення його прав та інтересів, що охороняються законом, якщо вони не були віднесені таким платником податку до складу витрат або відшкодовані за рахунок коштів страхових резервів;

1953.

136.1.6. суми коштів у частині надміру сплачених податків, зборів (обов’язкових платежів), що повертаються або мають бути повернені платнику податку з бюджетів, якщо такі суми не були включені до складу витрат;

1954.

136.1.7. суми доходів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, отримані від надання державних послуг (видача дозволів (ліцензій), сертифікатів, посвідчень, реєстрація, інші послуги, обов’язковість придбання яких передбачена законодавством), у разі зарахування таких доходів до відповідного бюджету;

1955.

136.1.8. суми коштів у вигляді внесків, які:

1956.

а) надходять до платників податку, що здійснюють недержавне пенсійне забезпечення відповідно до закону, від вкладників пенсійних фондів, вкладників пенсійних депозитних рахунків, а також осіб, що уклали договори страхування відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення";

-27- Н.д.Сушкевич В.М. (Реєстр.картка №214)
Підпункт а) підпункту 136.1.8. пункту 136.1. статті 136 викласти у такій редакції:
“а) надходять до платників податку, що здійснюють недержавне пенсійне забезпечення відповідно до закону, від вкладників Накопичувального фонду, недержавних пенсійних фондів, вкладників пенсійних депозитних рахунків, а також осіб, що уклали договори страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника недержавного пенсійного фонду відповідно до Закону України „Про недержавне пенсійне забезпечення”

1957.

б) надходять та накопичуються за пенсійними вкладами, рахунками учасників фондів банківського управління відповідно до закону;

1958.

в) надходять до неприбуткових установ і організацій згідно з вимогами статті 157 цього розділу;

1959.

136.1.9. суми коштів спільного інвестування, а саме коштів, залучених від інвесторів інститутів спільного інвестування, доходи від проведення операцій з активами таких інститутів та доходи, нараховані за активами зазначених інститутів, а також кошти, залучені від власників сертифікатів фондів операцій з нерухомістю, доходи від проведення операцій з активами фондів операцій з нерухомістю та доходи, нараховані за активами фондів операцій з нерухомістю, створених відповідно до закону;

1960.

136.1.10. суми отриманого платником податку емісійного доходу;

1961.

136.1.11. номінальна вартість взятих на облік, але неоплачених (непогашених) цінних паперів, які засвідчують відносини позики, а також платіжних документів, емітованих (виданих) боржником на користь (на ім’я) платника податку як забезпечення або підтвердження заборгованості такого боржника перед зазначеним платником податку (облігацій, ощадних сертифікатів, казначейських зобов’язань, векселів, боргових розписок, акредитивів, чеків, гарантій, банківських наказів та інших подібних платіжних документів);

1962.

136.1.12. дивіденди, отримані платником податку від інших платників податку, у випадках, передбачених пунктом 153.3 статті 153 цього розділу;

1963.

136.1.13. кошти або майно, які повертаються власнику корпоративних прав, емітованих юридичною особою, після повної і кінцевої ліквідації такої юридичної особи-емітента, або в разі зменшення розміру статутного фонду такої особи, але не вище вартості придбання акцій, часток, паїв;

1964.

136.1.14. кошти або майно, які повертаються учаснику договору про спільну діяльність без створення юридичної особи, у разі припинення, розірвання або внесення відповідних змін до договору про спільну діяльність, але не вище вартості вкладу;

-28- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №25)
&&
Пропонуємо статтю 136 доповнити новим підпунктом 136.1.15 такого змісту:
"136.1.15 вартість безоплатно отриманого платником податку майна, що створене в результаті виконання заходів, передбачених державними цільовими, галузевими, регіональними програмами поліпшення стану безпеки, умов праці та виробничого середовища, програмами організації розроблення і виробництва засобів індивідуального та колективного захисту працівників, а також іншими профілактичними заходами відповідно до завдань страхування від нещасних випадків".

1965.

136.1.15. кошти або майно, що надходять у вигляді міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до чинних міжнародних договорів;

1966.

136.1.16. вартість основних засобів, безоплатно отриманих платником податку з метою здійснення їх експлуатації у таких випадках:

-29- Н.д.Журавко О.В. (Реєстр.картка №139)
Підпункт 136.1.16 пункту 136.1 (щодо доходів, які не враховуються для визначення об'єкта оподаткування) статті 136 викласти у такій редакції:
“136.1.16) вартість основних засобів, безоплатно переданих платником податку та безоплатно отриманих платником податку з метою здійснення їх експлуатації у таких випадках:
якщо такі основні засоби передані/отримані за рішенням центральних органів виконавчої влади;
у разі передачі платником податку та отримання спеціалізованими експлуатуючими підприємствами об'єктів енергопостачання, газо- і теплозабезпечення, водопостачання, каналізаційних мереж відповідно до рішень місцевих органів виконавчої влади та виконавчих органів рад, прийнятих у межах їх повноважень;
у разі передачі платником податку та отримання підприємствами комунальної власності об'єктів соціальної інфраструктури, що перебували на балансі інших підприємств та утримувалися за їх рахунок.
Порядок безоплатної передачі таких основних засобів встановлюється Кабінетом Міністрів України”.

-30- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
Підпункт 136.1.16 пункту 136.1 статті 136 викласти у такій редакції:
"136.1.16. вартість основних засобів, безоплатно переданих платником податку та безоплатно отриманих платником податку з метою здійснення їх експлуатації у таких випадках:
якщо такі основні засоби отримані за рішенням центральних органів виконавчої влади, в т.ч. кошти, отримані платником за рахунок капітальних трансфертів державного бюджету, що спрямовуються на виконання інвестиційних проектів, рішення по яких приймаються Кабінетом Міністрів України;
у разі отримання спеціалізованими експлуатуючими підприємствами об'єктів енергопостачання, газо- і теплозабезпечення, водопостачання, каналізаційних мереж відповідно до рішень місцевих органів виконавчої влади та виконавчих органів рад, прийнятих у межах їх повноважень та побудовані за рахунок або силами споживачів чи замовників (інвесторів, забудовників) на вимогу відповідного експлуатуючого підприємства згідно з технічними умовами;
у разі отримання підприємствами комунальної власності об’єктів соціальної інфраструктури, що перебували на балансі інших підприємств та утримувалися за їх рахунок.
Порядок безоплатної передачі таких основних засобів встановлюється Кабінетом Міністрів України".

1967.

якщо такі основні засоби отримані за рішенням центральних органів виконавчої влади;

1968.

у разі отримання спеціалізованими експлуатуючими підприємствами об’єктів енергопостачання, газо- і теплозабезпечення, водопостачання, каналізаційних мереж відповідно до рішень місцевих органів виконавчої влади та виконавчих органів рад, прийнятих у межах їх повноважень;

-31- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
У підпункті 136.1.16 пункту 136.1 статті 136 абзац третій викласти у такій редакції:
у разі отримання спеціалізованими експлуатуючими підприємствами об'єктів енергопостачання, газо- і теплозабезпечення, водопостачання, каналізаційних мереж відповідно до рішень місцевих органів виконавчої влади та виконавчих органів рад, прийнятих у межах їх повноважень та побудовані за рахунок або силами споживачів чи замовників (інвесторів, забудовників) на вимогу відповідного експлуатуючого підприємства згідно з технічними умовами;

-32- Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)
Пропонується у абзаці третьому підпункту 136.1.16 пункту 136.1 статті 136 РОЗДІЛУ ІІІ після слів "прийнятих у межах їх повноважень" додати сполучення "та побудованих за рахунок або силами споживачів чи замовників (інвесторів, забудовників) на вимогу відповідного експлуатуючого підприємства згідно з технічними умовами;"

-33- Н.д.Воропаєв Ю.М. (Реєстр.картка №73)
У підпункті 136.1.16 абзац третій викласти у такій редакції:
у разі отримання спеціалізованими експлуатуючими підприємствами об’єктів енергопостачання, газо- і теплозабезпечення, водопостачання, каналізаційних мереж відповідно до рішень місцевих органів виконавчої влади та виконавчих органів рад, прийнятих у межах їх повноважень та побудованих за рахунок або силами споживачів чи замовників (інвесторів, забудовників) на вимогу відповідного експлуатуючого підприємства згідно з технічними умовами;

1969.

у разі отримання підприємствами комунальної власності об’єктів соціальної інфраструктури, що перебували на балансі інших підприємств та утримувалися за їх рахунок.

1970.

Порядок безоплатної передачі таких основних засобів встановлюється Кабінетом Міністрів України;

1971.

136.1.17. кошти або майно, що надаються у вигляді допомоги громадським організаціям інвалідів та підприємствам і організаціям, що визначені пунктом 154.1 статті 154 цього розділу;

-34- Н.д.Олійник С.В. (Реєстр.картка №261)
Пункт 136.1.17 статті 136 розділу III після слів "цього розділу" доповнити словами ", а також кошти закладів і установ освіти та науки усіх форм власності, одержані від здійснення або на здійснення діяльності, передбаченої їх статутними документами, якщо отриманий від неї доход повністю йде на забезпечення навчального процесу (у тому числі на заробітну плату), його розвиток та удосконалення в даному освітньому закладі".

-35- Н.д.Олійник С.В. (Реєстр.картка №261)
Пункт 136.1.17 статті 136 розділу ІІІ після слів "цього розділу" доповнити словами ", а також кошти закладів і установ освіти та науки усіх форм власності, одержані від здійснення або на здійснення діяльності, передбаченої їх статутними документами, якщо отриманий від неї доход повністю йде на забезпечення навчального процесу (у тому числі на заробітну плату), його розвиток та удосконалення в даному освітньому закладі".

-36- Н.д.Сушкевич В.М. (Реєстр.картка №214)
Пункт 136.1.17 статті 136 викласти у такій редакції:
136.1.17 “Кошти або майно, що надаються у вигляді допомоги, дотацій громадським організаціям інвалідів, спілкам громадських організацій інвалідів та підприємствам і організаціям, що визначені пунктом 154.1 статті 154 цього розділу; ”

-37- Н.д.Комар М.С. (Реєстр.картка №136)
Пункт 136.1.17 викласти у такій редакції:
"136.1.17 “Кошти або майно, що надаються у вигляді допомоги, дотацій громадським організаціям інвалідів, спілкам громадських організацій інвалідів та підприємствам і організаціям, що визначені пунктом 154.1 статті 154 цього розділу;"

1972.

136.1.18. суми коштів або вартість майна, отримані засновником третейського суду як третейський збір чи на покриття інших витрат, пов’язаних з вирішенням спору третейським судом відповідно до закону;

1973.

136.1.19. кошти або вартість майна, що надходять комісіонеру (повіреному, агенту тощо) в межах договорів комісії, доручення, консигнації та інших аналогічних цивільно-правових договорів;

1974.

136.1.20. основна сума отриманих фінансових кредитів та інші доходи, що визначені нормами цього розділу;

-38- Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)
Н.д.Глущенко І.М. (Реєстр.картка №164)
У підпункті 136.1.20. слово "фінансових" виключити та після слова "кредитів" доповнити словом "позик".
"136.1.20. основна сума отриманих кредитів, позик та інші доходи, що визначені нормами цього розділу;"

1975.

136.1.21. дохід від безоплатно одержаних необоротних активів, а також об’єктів соціально - культурного та житлово-комунального призначення державної власності, що перебувають на балансі платника податку, який визначається у сумі, пропорційній сумі амортизації, нарахованої у бухгалтерському обліку, відповідних активів одночасно з її нарахуванням;

-39- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
У підпункті 136.1.21 пункту 136.1 статті 136 після слів,,безоплатно одержаних” доповнити словами матеріальних”.

-40- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
У підпункті 136.1.21 пункту 136.1 статті 136 після слів "необоротних активів" додати словосполучення "крім об’єктів, зазначених у пункті 137.17"

1976.

136.1.22. вартість переданого рухомого складу залізничного транспорту загального користування від одного підрозділу залізниці іншому або від однієї залізниці іншій за рішенням Укрзалізниці. Така передача вважається операцією з безоплатної передачі та балансова вартість відповідної групи основних фондів не змінюється;

-41- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)
У підпункті 136.1.21 після слів "необоротних активів" додати сполучення "крім об’єктів, зазначених у пункті 137.17".

1977.

136.1.23. тимчасово до 1 січня 2016 року суми коштів або вартість майна, отримані суб’єктами кінематографії (виробниками фільмів) і спрямовані на виробництво національних фільмів. Вивільнені від оподаткування кошти зараховуються на окремий рахунок відритий в органах державного казначейства та підлягають використанню в порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України. У разі нецільового використання коштів платником податку такий платник несе відповідальність в порядку передбаченому цим Кодексом для заниження податкових зобов’язань.

-42- Н.д.Ландік В.І. (Реєстр.картка №125)
Пункт 136.1.23 статті 136 доповнити словами:
"тимчасово до 1 січня 2016 року суми коштів або вартість майна, отримані суб'єктами кінематографії (виробниками фільмів) та/або суб'єктами мультиплікації (виробники мультиплікаційних фільмів) і спрямовані на виробництво національних фільмів. Вивільнені від оподаткування кошти зараховуються на окремий рахунок відритий в органах державного казначейства та підлягають використанню в порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України. У разі нецільового використання коштів платником податку такий платник несе відповідальність в порядку передбаченому цим Кодексом для заниження податкових зобов'язань".

-43- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
Підпункт 136.1.23 пункту 136.1 статті 136 виключити.

-44- Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)
Н.д.Глущенко І.М. (Реєстр.картка №164)
Пункт 136.1. доповнити підпунктом 136.1.24. такого змісту:
"136.1.24. Доходи у вигляді суми поворотної фінансової допомоги, отриманої від платника податків".

-45- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
&&
Пункт 136.1 статті 136 доповнити підпунктом 136.1.23 такого змісту:
„136.1.23 вартість безоплатно отриманого платником податку майна, що створене в результаті виконання заходів, передбачених державними цільовими, галузевими, регіональними програмами поліпшення стану безпеки, умов праці та виробничого середовища, програмами організації розроблення і виробництва засобів індивідуального та колективного захисту працівників, а також іншими профілактичними заходами відповідно до завдань страхування від нещасних випадків.”

-46- Н.д.Воропаєв Ю.М. (Реєстр.картка №73)
&&
Доповнити п. 136.1 ст. 136 пп. 136.1.24 наступного змісту:
"136.1.24) інші доходи, що визначені нормами цього розділу."

-47- Н.д.Гуреєв В.М. (Реєстр.картка №103)
&&
Пункт 136.1 доповнити новим підпунктом такого змісту:
"136.1.24. тимчасово до 1 січня 2021 року суми коштів або вартість майна, отримані суб’єктами суднобудування (виробниками товарів, робіт, послуг та продукції для суднобудування, суднобудівними та судноремонтними заводами) і спрямовані на переоснащення матеріально-технічної бази.
Вивільнені від оподаткування кошти зараховуються на окремий рахунок відритий в органах державного казначейства та підлягають використанню в порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України. У разі нецільового використання коштів платником податку такий платник несе відповідальність в порядку передбаченому цим Кодексом для заниження податкових зобов’язань".

-48- Н.д.Самойленко Ю.П. (Реєстр.картка №57)
&&
Доповнити пункт 1 статті 136 Розділу ІІІ підпунктом 136.1.24 наступного змісту:
"136.1.24. Звільняється від оподаткування частина прибутку підприємств, спрямована на створення нових робочих місць, за умови, що приріст робочих місць складатиме більше 0,5 відсотка від середньоспискової чисельності працівників платника податку за попередній податковий період, але не менше 100 нових робочих місць щомісячно."

1978.

Стаття 137. Порядок визнання доходів

1979.

137.1. Дохід від реалізації товарів визнається за датою переходу покупцеві права власності на такий товар.

-49- Н.д.Гуреєв В.М. (Реєстр.картка №103)
Підпункт 137.1 викласти у такій редакції:
"137.1. Дохід від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг визнається за датою фактичного грошових коштів як сплати покупцем за такі продукцію, товари, роботи, послуги".

-50- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
Пункт 137.1. викласти в наступній редакції:
"137.1. Дохід від реалізації товарів визнається за датою переходу покупцеві права власності на такий товар або датою зарахування коштів від покупця на банківський рахунок платника податку в оплату товарів, що підлягають продажу. Дохід від надання послуг та виконання робіт визнається за датою складення акта, який підтверджує виконання робіт (надання послуг) або датою зарахування коштів від замовника на банківський рахунок платника податку в оплату робіт (послуг). У разі продажу товарів (робіт, послуг) за готівку - дата її оприбуткування в касі платника податку, а за відсутності такої - дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку.".

1980.

Дохід від надання послуг та виконання робіт визнається за датою складення акта або іншого документа, оформленого відповідно до вимог діючого законодавства, який підтверджує виконання робіт або надання послуг.

1981.

137.2. Доходом у разі отримання коштів цільового фінансування з фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування або бюджетів визнається:

1982.

137.2.1. сума коштів, що дорівнює частині амортизації об’єкту інвестування (основних засобів, нематеріальних активів), пропорційній долі отриманого платником податку з бюджету цільового фінансування капітальних інвестицій у загальній вартості таких інвестицій в об’єкт;

1983.

137.2.2. цільове фінансування для компенсації витрат (збитків), яких зазнало підприємство, та фінансування для надання підтримки підприємству без установлення умов витрачання таких коштів на виконання в майбутньому певних заходів - з моменту його фактичного отримання;

1984.

137.2.3. цільове фінансування, крім випадків, зазначених у підпунктах 137.2.1 і 137.2.2 цього пункту, - протягом тих періодів, у яких були здійснені витрати, пов’язані з виконанням умов цільового фінансування.

1985.

137.3. У разі коли платник податку виробляє товари, виконує роботи, надає послуги з довготривалим (більше одного року) технологічним циклом виробництва та якщо договорами, які укладені на виробництво таких товарів, виконання робіт, надання послуг, не передбачено поетапного їх здавання, доходи нараховуються платником податку самостійно відповідно до ступеня завершеності виробництва (операції з надання послуг), який визначається за питомою вагою витрат, здійснених у звітному податковому періоді, у загальній очікуваній сумі таких витрат та/або за питомою вагою обсягу послуг, наданих у звітному податковому періоді, у загальному обсязі послуг, які мають бути надані.

1986.

137.4. Датою отримання доходів, які враховуються для визначення об’єкта оподаткування, є звітний період, в якому такі доходи утворилися, незалежно від фактичного надходження коштів (метод нарахувань), визначений з урахуванням норм цього пункту та статті 159 цього розділу.

-51- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
Пункт 137.4 викласти у такій редакції:
Датою отримання доходів, які враховуються для визначення об’єкта оподаткування, є звітний період, в якому складений акт або інший документ, оформлений відповідно до вимог діючого законодавства, який підтверджує виконання робіт або надання послуг, незалежно від фактичного надходження коштів (метод нарахувань), визначений з урахуванням норм цього пункту та статті 28 цього Розділу.

-52- Н.д.Воропаєв Ю.М. (Реєстр.картка №73)
Викласти п. 137.4 ст. 137 в наступній редакції:
"137.4. Датою отримання доходів, які враховуються для визначення об’єкта оподаткування, є звітний період, в якому такі доходи отримані (нараховані) з урахуванням норм цієї статті та статті 159 цього розділу."

1987.

137.5. У разі продажу товарів за договором комісії (агентським договором) платником податку-комітентом датою отримання доходу від такого продажу вважається дата продажу товарів, що належать комітенту, яка зазначена у звіті комісіонера (агента).

1988.

137.6. У разі здійснення торгівлі товарами або послугами з використанням автоматів з продажу товарів (послуг) чи іншого подібного обладнання, що не передбачає наявності реєстратора розрахункових операцій, контрольованого уповноваженою на це фізичною особою, датою отримання доходу вважається дата вилучення з таких автоматів або подібного обладнання грошової виручки.

1989.

Правила інкасації зазначеної виручки встановлюються Національним банком України.

-53- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
У пункті 137.6. статті 137 абзац другий виключити.

1990.

У разі коли торгівля товарами (роботами, послугами) через торговельні автомати здійснюється з використанням жетонів, карток або інших замінників грошового знака, вираженого в грошовій одиниці України, датою отримання доходу вважається дата продажу таких жетонів, карток або інших замінників грошового знака, вираженого в грошовій одиниці України.

-54- Н.д.Грицак В.М. (Реєстр.картка №98)
Абзац 3 пункту 137.6 статті 137 викласти в наступній редакції:
"У разі коли торгівля товарами (роботами, послугами) через торговельні автомати здійснюється з використанням жетонів, карток або інших замінників грошового знака, вираженого в грошовій одиниці України, датою отримання доходу вважається дата використання таких жетонів, карток або інших замінників грошового знака, вираженого в грошовій одиниці України."

1991.

137.7. У разі коли торгівля товарами, виконання робіт, надання послуг здійснюється з використанням кредитних або дебетових карток, дорожніх, комерційних, іменних або інших чеків, датою отримання доходу вважається дата оформлення відповідного рахунка (розрахункового документа).

1992.

137.8. Датою отримання доходів кредитора від проведення кредитно-депозитних операцій є дата визнання процентів (комісійних та інших платежів, пов’язаних зі створенням або придбанням кредитів, вкладів (депозитів), визначена згідно із правилами бухгалтерського обліку.

-55- Н.д.Аржевітін С.М. (Реєстр.картка №394)
У підпункті 137.8 статті 137 замість слів „Датою отримання доходів кредитора...” включити слова „Датою отримання доходів кредитора/дебітора...”.

1993.

137.9. Датою отримання доходів власника іпотечного сертифіката участі за операціями з таким іпотечним сертифікатом є дата нарахування протягом відповідного звітного періоду доходу за консолідованим іпотечним боргом (зменшеного на суму винагороди за управління та обслуговування іпотечних активів).

1994.

Якщо позичальник (дебітор) затримує сплату процентів (комісійних), то кредитор урегульовує таку заборгованість згідно з пунктом 159.1 статті 159 цього розділу.

-56- Н.д.Аржевітін С.М. (Реєстр.картка №394)
&&
Пункт 137.9 статті 137 доповнити додатковим абзацом такого змісту:
”При цьому метод нарахувань процентів (комісійних) за таким кредитом (депозитом) не застосовується до повного погашення дебітором заборгованості або списання заборгованості, яка визнана безнадійною згідно пункту 159.3 статті 159 цього кодексу.”

1995.

137.10. Суми безповоротної фінансової допомоги та безоплатно отримані товари, роботи, послуги вважаються доходами на дату фактичного отримання платником податку товарів, робіт, послуг або за датою надходження коштів на банківський рахунок чи в касу платника податку, якщо інше не передбачено цим розділом.

1996.

137.11. Датою отримання доходів у вигляді орендних/лізингових платежів (без урахування частини лізингового платежу, що надається в рахунок компенсації частини вартості об’єкта фінансового лізингу) за майно, що передано платником податку в оренду/лізинг, ліцензійних платежів (у тому числі роялті) за користування об’єктами інтелектуальної власності є дата нарахування таких доходів, яка встановлена відповідно до умов укладених договорів.

1997.

137.12. Датою отримання доходів від купівлі/продажу іноземної валюти є дата переходу права власності на іноземну валюту.

-57- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
У пункті 137.12 слово "купівлі" виключити.

1998.

137.13. Суми штрафів та/або неустойки чи пені, отримані за рішенням сторін договору або відповідних державних органів, суду, включаються до складу доходів платника податку за датою їх фактичного надходження.

1999.

137.14. Датою збільшення доходів від страхової діяльності є дата виникнення відповідальності платника податку - страховика перед страхувальником за укладеним договором, що випливає з умов договорів страхування/перестрахування, незалежно від порядку сплати страхового внеску, визначеного у відповідному договорі (крім довгострокових договорів страхування життя) та інших договорів страхування, укладених на строк більше одного року, договорів страхування, укладених відповідно до Закону України “Про недержавне пенсійне забезпечення”.

-58- Н.д.Коновалюк В.І. (Реєстр.картка №83)
Н.д.Клименко О.І. (Реєстр.картка №381)
У пункті 137.14 дужку після слів "страхування життя" виключити та перенести її після слів "пенсійне забезпечення".

2000.

137.15. За договорами довгострокового страхування життя та іншими договорами страхування, укладеними на строк більше одного року, договорами страхування, укладеними відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" дохід у вигляді частини страхового внеску визнається в момент виникнення у платника податку права на отримання чергового страхового внеску відповідно до умов зазначених договорів.

2001.

137.16. Датою отримання інших доходів є дата їх виникнення згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, якщо інше не передбачено нормами цього розділу.

-59- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
&&&&&&
Доповнити статтю 137 пунктом 137.17 у редакції:
137.17. Доходи спеціалізованих експлуатуючих підприємств у вигляді вартості безоплатно отриманих об’єктів енергопостачання, газо- і теплозабезпечення, водопостачання, каналізаційних мереж, визначеної на рівні звичайної ціни, що були побудовані споживачами на вимогу спеціалізованих експлуатуючих підприємств згідно з технічними умовами на приєднання до вищевказаних мереж або об’єктів, визнаються у сумі, рівній сумі амортизації, нарахованої згідно із статтею 145 цього розділу, відповідних активів одночасно з її нарахуванням;

-60- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №25)
Н.д.Баранов В.О. (Реєстр.картка №435)
Н.д.Бондик В.А. (Реєстр.картка №129)
Н.д.Прутнік Е.А. (Реєстр.картка №54)
Н.д.Плотніков О.В. (Реєстр.картка №135)
Н.д.Царьков Є.І. (Реєстр.картка №428)
Н.д.Ващук К.Т. (Реєстр.картка №450)
&&
Пункт 137.16 викласти у такій редакції:
"137.16. Датою збільшення валових доходів від надання житлово-комунальних послуг є дата надходження коштів від споживача на банківський рахунок або в касу платника податку. "

-61- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №25)
Н.д.Прутнік Е.А. (Реєстр.картка №54)
Н.д.Бондик В.А. (Реєстр.картка №129)
Н.д.Плотніков О.В. (Реєстр.картка №135)
Н.д.Царьков Є.І. (Реєстр.картка №428)
Н.д.Баранов В.О. (Реєстр.картка №435)
&&
Доповнити новим пунктом наступного змісту:
"137.17 Датою збільшення доходів від надання житлово-комунальних послуг є дата надходження коштів від споживача на банківський рахунок або в касу платника податку".

-62- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)
&&
Доповнити статтю 137 пунктом 137.17 у редакції:
"137.17 Доходи спеціалізованих експлуатуючих підприємств у вигляді вартості безоплатно отриманих об’єктів енергопостачання, газо- і теплозабезпечення, водопостачання, каналізаційних мереж, визначеної на рівні звичайної ціни, що були побудовані споживачами на вимогу спеціалізованих експлуатуючих підприємств згідно з технічними умовами на приєднання до вищевказаних мереж або об’єктів, визнаються у сумі, рівній сумі амортизації, нарахованої згідно із статтею 145 цього розділу, відповідних активів одночасно з її нарахуванням;".

-63- Н.д.Шевчук О.Б. (Реєстр.картка №270)
&&
Доповнити статтю новим пунктом 137.17 такого змісту:
„137.17. Датою збільшення доходів від надання житлово-комунальних послуг є дата надходження коштів від споживача на банківський рахунок або в касу платника податку.”

-64- Н.д.Аржевітін С.М. (Реєстр.картка №394)
&&
Підпункт 137.16 статті 137 доповнити реченням такого змісту:
„За цінними паперами, придбаними платником податку з метою їх продажу або утримання до дати погашення, сума процентів включається до складу його доходів у податковий період, протягом якого була здійснена або мала бути здійснена виплата таких процентів згідно з умовами випуску таких цінних паперів”.

2002.

Стаття 138. Склад витрат та порядок їх визнання

2003.

138.1. Витрати, що враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування, складаються із:

2004.

витрат операційної діяльності, які визначаються згідно з пунктами 138.4, 138.6 - 138.9 цієї статті:

2005.

інших витрат, визначених згідно з пунктами 138.5, 138.11, 138.13 цієї статті, пунктом 140.1 статті 140 і статтею 141 цього розділу;

2006.

крім витрат, визначених у пунктах 138.3 цієї статті та у статті 139 цього розділу.

2007.

138.1.1. Витрати операційної діяльності включають:

2008.

собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг та інші витрати беруться для визначення об’єкта оподаткування з урахуванням пунктів 138.2, 138.12 цієї статті, пунктів 140.2-140.5 статті 140, статей 142 і 143 та інших статей цього розділу, які прямо визначають особливості формування витрат платника податку;

2009.

витрати банківських установ, до яких відносяться:

2010.

а) процентні витрати за кредитно-депозитними операціями (в тому числі - за кореспондентськими рахунками) та цінними паперами власного боргу;

-65- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
У частині "а" підпункту 138.1.1 після слів "кореспондентськими рахунками" доповнити словами "коштами до запитання)".

-66- Н.д.Коновалюк В.І. (Реєстр.картка №83)
Абзац "а)" підпункту 138.1.1 після слів "за кореспондентськими рахунками" доповнити словами "та коштами до запитання".

-67- Н.д.Аржевітін С.М. (Реєстр.картка №394)
Підпункти а) в), г), д) - ж) підпункту 138.1.1. статті 138 викласти в такій редакції:
а) процентні витрати за кредитно-депозитними операціями (в тому числі - за кореспондентськими рахунками та коштами до запитання) та цінними паперами власного обігу”

2011.

б) комісійні витрати, у тому числі за: кредитно-депозитними операціями, розрахунково-касове обслуговування, інкасацію та перевезення цінностей, операціями з цінними паперами, операціями на валютному ринку, довірче управління;

2012.

в) збиток від операцій з купівлі/продажу іноземної валюти та банківських металів;

-68- Н.д.Аржевітін С.М. (Реєстр.картка №394)
в) від’ємний результат від здійснення операцій з продажу або купівлі іноземної валюти ї металів;

2013.

г) від’ємне значення курсових різниць відповідно до підпункту 153.1.3 пункту 153.1 статті 153 цього розділу;

-69- Н.д.Аржевітін С.М. (Реєстр.картка №394)
г) від’ємне значення курсових різниць від переоцінки активів та зобов’язань у зв’язку із зміною офіційного курсу національної валюти до іноземної валюти;

2014.

ґ) суми страхових резервів, сформованих у порядку, передбаченому статтею 28 цього розділу;

-70- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
У підпункті „ґ)” підпункту 138.1.1 пункту 138.1 статті 138 слова та цифри „статтею 28 ” замінити словами та цифрами „статтею 159”.

2015.

д) суми коштів (зборів), внесені до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у порядку, передбаченому статтею 159 цього розділу;

-71- Н.д.Аржевітін С.М. (Реєстр.картка №394)
д) суми коштів, внесених до страхових резервів; суми коштів (зборів), внесені до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у порядку, передбаченому статтею цього розділу;

2016.

е) витрати з придбання права вимоги боргу третьої особи (факторингу);

-72- Н.д.Аржевітін С.М. (Реєстр.картка №394)
е) витрати з придбання права вимоги на виконання зобов”язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги (факторинг);

2017.

є) витрати, пов’язані з реалізацією заставленого майна;

-73- Н.д.Аржевітін С.М. (Реєстр.картка №394)
є) сума витрат понесених у зв’язку з продажем та страхуванням заставленого майна;

-74- Н.д.Аржевітін С.М. (Реєстр.картка №394)
&&
ж) загально адміністративні витрати, у тому числі витрати на утримання персоналу (заробітна плата, витрати на соціальні заходи, страхування, додаткові виплати, премії, навчання тощо); амортизація основних засобів та нематеріальних активів; витрати на утримання та експлуатацію основних засобів і нематеріальних активів (ремонт, страхування); інші експлуатаційні витрати (комунальні послуги, охорона, забезпечення інформаційної та пожежної безпеки тощо); витрати на професійні послуги (юридичні, медичні тощо); витрати на зв’язок (поштові, телефонні, факс тощо); сплата податків та інших обов’язкових платежів згідно з положеннями цього розділу; витрати на придбання товарно-матеріальних цінностей для використання в діяльності банку; інші витрати на обслуговування та управління банком;

-75- Н.д.Аржевітін С.М. (Реєстр.картка №394)
&&
Доповнити підпункт 138.1.1. статті 138 підпунктами з)та і) такого змісту:
з) інші операційні витрати, в тому числі витрати на оперативний лізинг/оренду, витрати на маркетинг і рекламу;
і) інші витрати, передбачені цим розділом.

2018.

ж) інші витрати, передбачені цим розділом.

2019.

138.2. Витрати, які враховуються для визначення об’єкта оподаткування, визнаються на підставі первинних документів, що підтверджують здійснення платником податку витрат, обов’язковість ведення і зберігання яких передбачена правилами ведення бухгалтерського обліку, а також інших документів, встановлених відповідно до розділу ІІ цього Кодексу, за датою нарахування доходу, для отримання якого здійснені такі витрати, якщо інше не встановлено цим розділом.

-76- Н.д.Кравченко М.В. (Реєстр.картка №425)
У пункті 138.2 статті 138 розділу ІІІ поняття "інші документи, передбачені законодавством " потребує чіткої конкретизації;

2020.

У разі якщо платник податку здійснює виробництво товарів, виконання робіт, надання послуг з довготривалим (більше одного року) технологічним циклом виробництва за умови, що договорами, які укладені на виробництво таких товарів, виконання робіт, надання послуг не передбачено поетапної їх здачі, до витрат звітного податкового періоду включаються витрати, пов’язані з виробництвом таких товарів, виконанням робіт, наданням послуг у цьому періоді.

2021.

Платник податку має право на врахування в податковому обліку витрат, підтверджених документами, що складені нерезидентами відповідно до правил інших країн за умови наявності обов’язкових реквізитів для первинних документів, передбачених законодавством України.

-77- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
у абзаці третьому пункту 138.2 статті 138 слово „податковому” виключити.

-78- Н.д.Воропаєв Ю.М. (Реєстр.картка №73)
Викласти абзац 3 п. 138.2 в наступній редакції:
"Платник податку має право на врахування в податковому обліку витрат, підтверджених документами, що складені нерезидентами відповідно до правил інших країн."

2022.

138.3. У цілях цього розділу суми, відображені у складі витрат платника податку, у тому числі в частині амортизації необоротних активів, не підлягають повторному включенню до складу його витрат.

-79- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
У пункті 138.3 статті 138 після слів,, в частині амортизації” доповнити словом ,,матеріальних”.

2023.

138.4. Витрати, що формують собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг, визнаються витратами того звітного періоду, в якому визнано доходи від реалізації таких товарів, виконаних робіт, наданих послуг.

-80- Н.д.Воропаєв Ю.М. (Реєстр.картка №73)
Викласти п. 138.4 в наступній редакції:
"138.4 Витрати, що формують собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг, визнаються витратами того звітного періоду, в якому визнано доходи від реалізації таких товарів, виконаних робіт, наданих послуг за винятком витрат, що формують собівартість товарів, інвентаризація та/або складування яких неможливі за їх фізичними ознаками.
Витрати, що формують собівартість товарів, інвентаризація та/або складування яких неможливі за їх фізичними ознаками, визнаються витратами того звітного періоду, в якому ці витрати здійснені, що підтверджується первинними бухгалтерськими документами."

-81- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
Пункт 138.4. cтатті 138 після слів "в якому визнано доходи від реалізації таких товарів, виконаних робіт, наданих послуг" доповнити словами:
"(за винятком витрат, що формують собівартість товарів, інвентаризація та/або складування яких неможливі за їх фізичними ознаками)".

-82- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
Пункт 138.4 після слів “наданих послуг” доповнити словами:
"(за винятком витрат, що формують собівартість товарів, інвентаризація та/або складування яких неможливі за їх фізичними ознаками)".

-83- Н.д.Коновалюк В.І. (Реєстр.картка №83)
Пункт 138.4 після слів "від реалізації таких товарів, виконаних робіт, наданих послуг" доповнити словами "(за винятком витрат, що формують собівартість товарів, інвентаризація та/або складування яких неможливі за їх фізичними ознаками)".

-84- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)
Пункт 138.4. після слів: "в якому визнано доходи від реалізації таких товарів, виконаних робіт, наданих послуг" доповнити словами: "(за винятком витрат, що формують собівартість товарів, інвентаризація та/або складування яких неможливі за їх фізичними ознаками)".

-85- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
&&
Доповнити пункт 138.4 підпунктом 138.4.1 такого змісту:
"138.4.1. Витрати, що формують собівартість товарів, інвентаризація та/або складування яких неможливі за їх фізичними ознаками, визнаються витратами того звітного періоду, в якому ці витрати здійснені, що підтверджується первинними бухгалтерськими документами".

-86- Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)
&&
Пропонується доповнити пункт 138.4. статті 138 РОЗДІЛУ ІІІ новим підпунктом 138.4.1. такого змісту:
"138.4.1. Витрати, що формують собівартість товарів, інвентаризація та/або складування яких неможливі за їх фізичними ознаками, визнаються витратами того звітного періоду, в якому ці витрати здійснені, що підтверджується первинними бухгалтерськими документами".

-87- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
&&
Пункт 138.4 доповнити новим абзацом такого змісту:
"Витрати, що формують собівартість товарів, інвентаризація та/або складування яких неможливі за їх фізичними ознаками, визнаються витратами того звітного періоду, в якому ці витрати здійснені, що підтверджується первинними бухгалтерськими документами".

-88- Н.д.Коновалюк В.І. (Реєстр.картка №83)
&&
Пункт 138.4 доповнити абзацом другим наступного змісту: "138.4.1. Витрати, що формують собівартість товарів, інвентаризація та/або складування яких неможливі за їх фізичними ознаками, визнаються витратами того звітного періоду, в якому ці витрати здійснені, що підтверджується первинними бухгалтерськими документами".

-89- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №25)
Н.д.Прутнік Е.А. (Реєстр.картка №54)
Н.д.Бондик В.А. (Реєстр.картка №129)
Н.д.Плотніков О.В. (Реєстр.картка №135)
Н.д.Царьков Є.І. (Реєстр.картка №428)
Н.д.Баранов В.О. (Реєстр.картка №435)
&&
Доповнити новим пунктом наступного змісту:
"138.5. Датою збільшення витрат виробництва (обігу), що понесені у зв’язку з наданням житлово-комунальних послуг, є дата списання коштів з банківських рахунків платника податку на оплату товарів (робіт, послуг), а в разі їх придбання за готівку - день їх видачі з каси платника податку, та дата нарахування амортизації на основні засоби, що використовуються у зв’язку з наданням таких послуг".

-90- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)
&&
Доповнити пункт 138.4 підпунктом 138.4.1 такого змісту:
"138.4.1. Витрати, що формують собівартість товарів, інвентаризація та/або складування яких неможливі за їх фізичними ознаками, визнаються витратами того звітного періоду, в якому ці витрати здійснені, що підтверджується первинними бухгалтерськими документами".

2024.

138.5. Інші витрати визнаються витратами того звітного періоду, в якому вони були здійснені, з урахуванням наступного:

2025.

138.5.1. датою здійснення витрат, нарахованих платником податку у вигляді сум податків, зборів, інших обов’язкових платежів, вважається останній день звітного податкового періоду, за який проводиться нарахування податкового зобов’язання з податку, збору, іншого обов’язкового платежу;

2026.

138.5.2. датою збільшення витрат платника податку - дебітора від здійснення кредитно-депозитних операцій, у тому числі субординованого боргу, є дата визнання процентів (комісійних інших платежів, пов’язаних зі створенням або придбанням кредитів, вкладів (депозитів), визначена згідно з правилами бухгалтерського обліку.

-91- Н.д.Аржевітін С.М. (Реєстр.картка №394)
У підпункті 138.5.2 статті 153 замість слів „Датою збільшення витрат платника податку-дебітора...” включити слова „Датою збільшення витрат платника податку-дебітора/кредитора...”

2027.

138.5.3. витрати, понесені платником податку, у вигляді благодійних чи інших внесків до неприбуткових організацій, які згідно з нормами цього розділу враховуються для визначення об’єкта оподаткування платника податку, включаються до складу витрат за датою фактичного перерахування таких внесків.

2028.

138.6. Собівартість придбаних та реалізованих товарів формується відповідно до ціни їх придбання з урахуванням витрат на доставку та доведення до стану, придатного для продажу.

-92- Н.д.Васадзе Т.Ш. (Реєстр.картка №216)
У пункті 138.6 статті 138 слова "з урахуванням витрат на доставку" замінити словами "з урахуванням ввізного мита і витрат на доставку";

2029.

138.7. Собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг визначається відповідно до обсягу їх реалізації протягом податкового періоду.

-93- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
Пункт 138.7 вилучити.

-94- Н.д.Воропаєв Ю.М. (Реєстр.картка №73)
Пункт 138.7 вилучити

-95- Н.д.Коновалюк В.І. (Реєстр.картка №83)
Пункт 138.7 вилучити.

-96- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
Пункт 138.7. виключити.

-97- Н.д.Святаш Д.В. (Реєстр.картка №121)
Пункт 138.7 Статті 138 виключити.

2030.

138.8. Фактична вартість остаточно забракованої продукції не включається до складу витрат платника податку, крім втрат від браку, які складаються з вартості остаточно забракованої з технологічних причин продукції (виробів, вузлів, напівфабрикатів) та витрат на виправлення такого технічно неминучого браку, у разі реалізації такої продукції.

-98- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
Пункт 138.8. викласти в наступній редакції:
"138.8 Фактична вартість остаточно забракованої продукції включається до складу витрат платника податку, крім того втрати від браку, які складаються з вартості остаточно забракованої з технологічних причин продукції (виробів, вузлів, напівфабрикатів) та витрат на виправлення такого технічно неминучого браку, у разі реалізації такої продукції. Норми втрат/витрат встановлюються Кабінетом Міністрів України. У разі не встановлення таких норм, платник податку має право самостійно визначити такі норми у власній обліковій політиці за умови обґрунтування їх розміру. Самостійно встановлені платником податку норми діють до встановлення відповідних норм Кабінетом Міністрів України.".

2031.

Норми втрат/витрат встановлюються Кабінетом Міністрів України. У разі не встановлення таких норм, платник податку має право самостійно визначити такі норми у власній обліковій політиці за умови обґрунтування їх розміру. Самостійно встановлені платником податку норми діють до встановлення відповідних норм Кабінетом Міністрів України.

-99- Н.д.Кравченко М.В. (Реєстр.картка №425)
Абзац другий пункту 138.8 статті 138 розділу ІІІ викласти у такій редакції:
"Платник податку має право самостійно визначати допустимий рівень технічно неминучого браку в наказі по підприємству за умови обґрунтування його розміру";

-100- Н.д.Святаш Д.В. (Реєстр.картка №121)
Абзац другий пункту 138.8 статті 138 викласти в наступній редакції: „Платник податку має право самостійно визначити такі норми у власній обліковій політиці за умови обґрунтування їх розміру ”.

-101- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
Абзац другий пункту 138.8 статті 138 викласти в наступній редакції: „Платник податку має право самостійно визначити такі норми у власній обліковій політиці за умови обґрунтування їх розміру”.

2032.

138.9. Собівартість виготовлених та реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг складається з витрат, прямо пов’язаних з виробництвом таких товарів, виконанням робіт, наданням послуг, а саме:

-102- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
Пункт 138.9. викласти в наступній редакції:
"138.9. Собівартість виготовлених та реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг складається з витрат, прямо пов’язаних з виробництвом таких товарів, виконанням робіт, наданням послуг, а саме: прямих матеріальних витрат; прямих витрат на оплату праці; амортизації виробничих основних засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних з виробництвом товарів, виконанням робіт, наданням послуг; вартості придбаних послуг, прямо пов’язаних з їх виробництвом (наданням); інших прямих витрат, у тому числі витрат з придбання електричної енергії (включаючи реактивну електричну енергію).".

2033.

прямих матеріальних витрат;

2034.

прямих витрат на оплату праці;

2035.

амортизації виробничих основних засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних з виробництвом товарів, виконанням робіт, наданням послуг;

2036.

вартості придбаних послуг, прямо пов’язаних з їх виробництвом (наданням);

2037.

інших прямих витрат.

-103- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
Пункт 138.9 Статті 138 після слів: "інших прямих витрат" доповнити такими словами:
"у тому числі витрат з придбання електричної енергії (включаючи реактивну)".

-104- Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)
Пропонується у абзаці п’ятому пункту 138.9 статті 138 РОЗДІЛУ ІІІ після сполучення "витрат," додати сполучення "у тому числі витрат з придбання електричної енергії (включаючи реактивну електричну енергію)."

-105- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
Пункт 138.9 після слів: "інших прямих витрат" доповнити такими словами: "у тому числі витрат з придбання електричної енергії (включаючи реактивну)".

-106- Н.д.Коновалюк В.І. (Реєстр.картка №83)
Пункт 138.9 після слів "інших прямих витрат" доповнити такими словами: "у тому числі витрат з придбання електричної енергії (включаючи реактивну)".

-107- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)
Пункт 138.9 після слів: "інших прямих витрат" доповнити такими словами: "у тому числі витрат з придбання електричної енергії (включаючи реактивну)".

-108- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
&&&&&&&
Пункт 138.9 статті 138 (щодо складу собівартості виготовлених та реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг) після слів: "інших прямих витрат" доповнити такими словами: "у тому числі витрат з придбання електричної енергії (включаючи реактивну)".

2038.

138.9.1. До складу прямих матеріальних витрат включається вартість сировини та основних матеріалів, що утворюють основу виготовленого товару, виконаної роботи, наданої послуги, придбаних напівфабрикатів та комплектувальних виробів, допоміжних та інших матеріалів, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта витрат. Прямі матеріальні витрати зменшуються на вартість зворотних відходів, отриманих у процесі виробництва, які оцінюються у порядку, визначеному в положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку.

-109- Н.д.Васадзе Т.Ш. (Реєстр.картка №216)
У підпункті 138.9.1 слова ", які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта витрат" виключити;

2039.

138.9.2. До складу прямих витрат на оплату праці включаються заробітна плата та інші виплати робітникам, зайнятим у виробництві товарів (виконанні робіт, наданні послуг), які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта витрат.

-110- Н.д.Васадзе Т.Ш. (Реєстр.картка №216)
У підпункт 138.9.2 слова ", які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта витрат" виключити;

-111- Н.д.Глущенко І.М. (Реєстр.картка №164)
&&
Пункт 138.9. доповнити підпунктами 138.9.3. та 138.9.4. такого змісту:
"138.9.3. Платники податку - ліцензіати з виробництва електричної та теплової енергії, які використовують для виробництва електричної та/або теплової енергії вугілля та/або мазут, до собівартості реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг протягом року до прямих матеріальних витрат замість вартості витраченого у технологічному процесі вугілля та/або мазуту, включають суму резерву запасу палива (вугілля та/або мазуту).
Сума резерву запасу палива визначається самостійно платником податку щомісяця на основі середньомісячної вартості придбаного палива (вугілля, мазуту) за попередній рік, але не менше фактичної вартості придбаного протягом поточного місяця палива (вугілля, мазуту). В кінці звітного року створений резерв корегується на вартість витраченого у технологічному процесі палива (вугілля та мазуту), а саме:
- якщо фактична вартість витраченого у технологічному процесі палива (вугілля, мазуту) протягом звітного року більша, ніж сума нарахованого за звітний рік резерву, то собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг збільшується на суму різниці між вартістю витраченого у технологічному процесі палива та нарахованого резерву за результатами звітного року;
- якщо фактична вартість витраченого у технологічному процесі палива (вугілля, мазуту) протягом звітного року менша, ніж сума нарахованого за звітний рік резерву, то собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг зменшується на суму різниці між вартістю витраченого у технологічному процесі палива та нарахованого резерву за результатами звітного року.
138.9.4. Платники податків - ліцензіати з передачі та/або постачання електричної та/або теплової енергії у звітному податковому періоді до собівартості реалізації електричної та/або теплової енергії, надання послуг з передачі та /або постачання електричної та/або теплової енергії також включають всі фактично понесені у такому звітному періоді витрати з придбання електричної та/або теплової енергії."

-112- Н.д.Маньковський Г.В. (Реєстр.картка №168)
&&
Доповнити пункт 138.9 підпунктом 138.9.3 такого змісту:
"138.9.3 Платники податку - ліцензіати з виробництва електричної та теплової енергії, які використовують для виробництва електричної та/або теплової енергії вугілля та/або мазут, до собівартості реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг протягом року до прямих матеріальних витрат замість вартості витраченого у технологічному процесі вугілля та/або мазуту, включають суму резерву запасу палива (вугілля та/або мазуту).
Сума резерву запасу палива визначається самостійно платником податку щомісяця на основі середньомісячної вартості придбаного палива (вугілля, мазуту) за попередній рік, але не менше фактичної вартості придбаного протягом поточного місяця палива (вугілля, мазуту). В кінці звітного року створений резерв корегується на вартість витраченого у технологічному процесі палива (вугілля та мазуту), а саме:
- якщо фактична вартість витраченого у технологічному процесі палива (вугілля, мазуту) протягом звітного року більша, ніж сума нарахованого за звітний рік резерву, то собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг збільшується на суму різниці між вартістю витраченого у технологічному процесі палива та нарахованого резерву за результатами звітного року;
- якщо фактична вартість витраченого у технологічному процесі палива (вугілля, мазуту) протягом звітного року менша, ніж сума нарахованого за звітний рік резерву, то собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг зменшується на суму різниці між вартістю витраченого у технологічному процесі палива та нарахованого резерву за результатами звітного року".

2040.

138.10. До складу інших прямих витрат включаються всі інші виробничі витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені на конкретний об’єкт витрат, у тому числі внески на соціальні заходи, визначені статтею 143 цього розділу, плата за оренду земельних і майнових паїв.

-113- Н.д.Васадзе Т.Ш. (Реєстр.картка №216)
У підпункті 138.10 слова ", які можуть бути безпосередньо віднесені на конкретний об’єкт витрат" виключити;

2041.

138.11. До складу інших витрат включаються:

2042.

138.11.1. загальновиробничі витрати:

2043.

а) витрати на управління виробництвом (оплата праці працівників апарату управління цехами, дільницями відповідно до законодавства тощо; внески на соціальні заходи, визначені статтею 143 цього розділу, та медичне страхування працівників апарату управління цехами, дільницями; витрати на оплату службових відряджень персоналу цехів, дільниць тощо);

-114- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
Підпункт 138.11.1 "а" викласти в наступній редакції:
"138.11.1. загальновиробничi витрати:
а) витрати на управлiння виробництвом (оплата працi працiвникiв апарату управлiння цехами, дiльницями вiдповiдно до законодавства тощо; внески на соцiальнi заходи, визначенi статтею 144 цього роздiлу, та медичне страхування працiвникiв апарату управлiння цехами, дiльницями;
Витрати на оплату службових вiдряджень персоналу цехiв, дiльниць тощо); Витрати на погашення отриманих позик, кредитів (крім повернення поворотної фінансової допомоги, включеної до складу доходів відповідно до підпункту 135.5.6 пункту 4.5 статті 4 цього розділу).
Суми попередньої (авансової) оплати товарів, робіт, послуг.".

-115- Н.д.Луцький М.Г. (Реєстр.картка №10)
&&&&
Абзац а) підпункту 138.11.6 пункту 138.11 статті 138 Розділу III доповнити новим реченням: "Суми коштів, перерахованих роботодавцями первинним профспілковим організаціям, визначеним у підпункті "є" пункту 157.1. статті 157, на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу відносяться до інших витрат звичайної діяльності в розмірах, передбачених колективними договорами та угодами відповідно до законодавства".

2044.

б) амортизація основних засобів загальновиробничого (цехового, дільничного, лінійного) призначення;

2045.

в) амортизація нематеріальних активів загальновиробничого (цехового, дільничного, лінійного) призначення;

2046.

г) витрати на утримання, експлуатацію та ремонт, страхування, оперативну оренду основних засобів, інших необоротних активів загальновиробничого призначення;

2047.

ґ) витрати на вдосконалення технології та організації виробництва (оплата праці та внески на соціальні заходи, визначені статтею 143 цього розділу, працівників, зайнятих удосконаленням технології та організації виробництва, поліпшенням якості продукції, підвищенням її надійності, довговічності, інших експлуатаційних характеристик у виробничому процесі; витрати матеріалів, придбаних комплектувальних виробів і напівфабрикатів, оплата послуг сторонніх організацій);

2048.

д) витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інших послуг з утримання виробничих приміщень;

2049.

е) витрати на обслуговування виробничого процесу (оплата праці загальновиробничого персоналу; внески на соціальні заходи, визначені статтею 143 цього розділу; медичне страхування робітників та працівників апарату управління виробництвом відповідно до законодавства; витрати на здійснення технологічного контролю за виробничими процесами та якістю продукції, робіт, послуг);

2050.

є) витрати на охорону праці, техніку безпеки, понесені відповідно до законодавства;

2051.

ж) суми витрат, пов’язаних із підтвердженням відповідності продукції, систем якості, систем управління якістю, систем управління довкіллям, персоналу встановленим вимогам відповідно до Закону України „Про підтвердження відповідності”;

-116- Н.д.Ландик В.І. (Реєстр.картка №18)
Стаття 138.11.1 "Загальновиробничі витрати"
Пункт "ж" викласти у такій редакції:
"Суми витрат, пов’язаних із підтвердженням відповідності продукції, систем якості, систем управління якістю, систем управління довкіллям, персоналу встановленим вимогам відповідно до Закону України "Про підтвердження відповідності" та законодавству країн експортерів контрагентів платника податку".

2052.

з) суми витрат, пов’язаних з розвідкою /дорозвідкою та облаштуванням нафтових та газових родовищ (за винятком витрат на спорудження будь-яких свердловин, що використовуються для розробки нафтових та газових родовищ, понесених з моменту зарахування таких свердловин до експлуатаційного фонду, а також інших витрат, пов’язаних з придбанням/виготовленням основних засобів, які підлягають амортизації згідно з статтею 144 цього розділу);

-117- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
Підпункт 138.11.1 "з" викласти в наступній редакції:
"з) суми витрат, пов’язаних з розвiдкою /дорозвiдкою та облаштуванням нафтових та газових родовищ (за винятком витрат на спорудження будь−яких свердловин, що використовуються для розробки нафтових та газових родовищ, а також iнших витрат, пов’язаних з придбанням/виготовленням основних засобiв, якi пiдлягають амортизацiї згiдно з статтею 13 цього роздiлу), витрати на розвідку/дорозвідку інших природних копалин;".

2053.

и) інші загальновиробничі витрати (внутрішньозаводське переміщення матеріалів, деталей, напівфабрикатів, інструментів зі складів до цехів і готової продукції на склади); нестачі незавершеного виробництва, нестачі і втрати від псування матеріальних цінностей у цехах в межах норм природного убутку, згідно з затвердженими нормативами галузевими міністерствами та погодженими з Державною податковою адміністрацією України;

-118- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
В підпункті „и” підпункту 138.11.1 пункту 138.11 статті 138 виключити слова “згідно з затвердженими нормативами галузевими міністерствами та погодженими з Державною податковою адміністрацією України”.

-119- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №347)
Н.д.Джоджик Я.І. (Реєстр.картка №332)
Н.д.Заєць І.О. (Реєстр.картка №361)
&&&&&&
Підпункт 138.11.1. статті 138 - доповнити пунктом і) такого змісту:
"і): витрати, пов’язані з установкою та введенням в експлуатацію лічильників газу, тепла, води";

2054.

138.11.2. адміністративні витрати, спрямовані на обслуговування та управління підприємством:

2055.

а) загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на проведення річних зборів, представницькі витрати);

-120- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
Підпункт 138.11.2 "а" викласти в наступній редакції:
"а) загальнi корпоративнi витрати (органiзацiйнi витрати, витрати на проведення рiчних зборiв, представницькi витрати). Витрати на утримання органів управління об’єднань платників податку, включаючи утримання материнських компаній, які є окремими юридичними особами;".

-121- Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)
Н.д.Глущенко І.М. (Реєстр.картка №164)
Підпункт а) підпункту 138.11.2. викласти у такій редакції:
"а) загальні корпоративні витрати, в тому числі організаційні витрати, витрати на проведення річних та інших зборів органів управління, представницькі витрати."

2056.

б) витрати на службові відрядження і утримання апарату управління підприємством та іншого загальногосподарського персоналу;

2057.

в) витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського використання (оперативна оренда, страхування майна, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення, охорона);

-122- Н.д.Васадзе Т.Ш. (Реєстр.картка №216)
У частині в) підпункту 138.11.2 слова в дужках "(оперативна оренда, страхування майна, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення, охорона)" замінити словами: "(оперативна оренда, у тому числі оренда легкових автомобілів, страхування майна, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення, охорона)";

2058.

г) винагороди за консультаційні, інформаційні та інші послуги, що отримує платник податку для забезпечення господарської діяльності;

-123- Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)
Н.д.Глущенко І.М. (Реєстр.картка №164)
Підпункт г) підпункту 138.11.2. після слова "інформаційні" доповнити словом "аудиторські".

2059.

ґ) витрати на оплату послуг зв’язку (пошта, телеграф, телефон, телекс, телефакс, стільниковий зв’язок та інші подібні витрати);

-124- Н.д.Васадзе Т.Ш. (Реєстр.картка №216)
Частину "ґ" підпункту 138.11.2 викласти в такій редакції:
"ґ) витрати на оплату послуг зв’язку (пошта, телеграф, телефон, телекс, телефакс, стільниковий зв’язок, інтернет та інші подібні витрати);"

2060.

д) амортизація нематеріальних активів загальногосподарського використання;

2061.

е) витрати на врегулювання спорів у судових органах;

2062.

є) плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків;

2063.

ж) інші витрати загальногосподарського призначення;

-125- Н.д.Васадзе Т.Ш. (Реєстр.картка №216)
Частину "ж" підпункту 138.11.2 вважати частиною і;

-126- Н.д.Васадзе Т.Ш. (Реєстр.картка №216)
&&
Доповнити підпункт 138.11.2 двома новими частинами такого змісту:
"ж) витрати на оплату праці адміністративного апарату;

-127- Н.д.Васадзе Т.Ш. (Реєстр.картка №216)
&&
"з) витрати на придбання паливо-мастильних матеріалів, стоянку, паркування легкових автомобілів;";

-128- Н.д.Лелюк О.В. (Реєстр.картка №91)
&&
Підпункт 138.11.2. доповнити частиною "з" наступного змісту:
"з) членські внески та платежі до об‘єднання підприємств у випадках, якщо участь у таких об’єднаннях є обов’язковою умовою здійснення господарської діяльності платника;".

-129- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №347)
Н.д.Джоджик Я.І. (Реєстр.картка №332)
Н.д.Заєць І.О. (Реєстр.картка №361)
&&&&&&
Підпункт 138.11.2. статті 138 - доповнити пунктом з) такого змісту:
"з) транспортні витрати, пов’язані з виконанням управлінських функцій підприємства (у тому числі утримання та ремонт (крім капітального) автотранспортних засобів, витрати на бензин, мастила, оплату стоянок автотранспортних засобів, автотранспортні послуги сторонніх підприємств";

2064.

138.11.3. витрати на збут, які включають витрати, пов’язані з реалізацією товарів, виконаних робіт, наданих послуг:

2065.

а) витрати на пакувальні матеріали для затарювання товарів на складах готової продукції;

2066.

б) витрати на ремонт тари;

2067.

в) оплата праці та комісійні винагороди продавцям, торговим агентам та працівникам підрозділів, що забезпечують збут;

2068.

г) витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг), на передпродажну підготовку товарів;

2069.

ґ) витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом;

-130- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
Підпункт 138.11.3. "ґ" викласти в наступній редакції:
"ґ) витрати на відрядження працівників;".

2070.

д) витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, пов’язаних зі збутом товарів, виконанням робіт, наданням послуг (оперативна оренда, страхування, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, охорона);

-131- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
Підпункт 138.11.3 "д" викласти в наступній редакції:
"д) витрати на утримання основних засобiв, iнших матерiальних необоротних активiв, виконанням робiт, наданням послуг (оперативна оренда, страхування, амортизацiя, ремонт, опалення, освiтлення, охорона);".

2071.

е) витрати на транспортування, перевалку і страхування товарів, транспортно-експедиційні та інші послуги, пов’язані з транспортуванням продукції (товарів) відповідно до умов договору (базису) поставки;

2072.

є) витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування;

2073.

ж) витрати на транспортування готової продукції (товарів) між складами підрозділів підприємства;

2074.

з) інші витрати, пов’язані зі збутом товарів, виконанням робіт, наданням послуг, включаючи нормативні втрати електроенергії під час її передачі та реалізації;

-132- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
У пункті 138.11.3 "з" cтатті 138 вилучити слова:
"включаючи нормативні втрати електроенергії під час її передачі та реалізації"

-133- Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)
Пропонується у підпункті з) підпункту 138.11.3. пункту 138.11 статті 138 РОЗДІЛУ ІІІ вилучити слова "включаючи нормативні втрати електроенергії під час її передачі та реалізації".

-134- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
У частині "з" пункту 138.11.3 слова "включаючи нормативні втрати електроенергії під час її передачі та реалізації" вилучити.

-135- Н.д.Коновалюк В.І. (Реєстр.картка №83)
В абзаці "з" пункту 138.11.3 вилучити слова "включаючи нормативні втрати електроенергії під час її передачі та реалізації".

-136- Н.д.Глущенко І.М. (Реєстр.картка №164)
У підпункті з) пункту 138.11.3 виключити слово "нормативні".

-137- Н.д.Маньковський Г.В. (Реєстр.картка №168)
У підпункті з) пункту 138.11.3 виключити слово "нормативні".

-138- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)
У пункті 138.11.3 вилучити слова: "включаючи нормативні втрати електроенергії під час її передачі та реалізації".

-139- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
У пункті 138.11.3 статті 138 (щодо складу витрат на збут) вилучити слова:
"включаючи нормативні втрати електроенергії під час її передачі та реалізації"

2075.

138.11.4. інші операційні витрати, що включають, зокрема:

2076.

а) витрати за операціями в іноземній валюті, втрати від курсової різниці, визначені згідно зі статтею 153 цього розділу;

2077.

б) амортизацію наданих в оперативну оренду необоротних активів;

2078.

в) інші витрати операційної діяльності, пов’язані з господарською діяльністю, у тому числі, але не виключно:

-140- Н.д.Кравченко М.В. (Реєстр.картка №425)
Абзац в) підпункту 138.11.4 пункту 138.11 статті 138 розділу ІІІ після слів "до пункту "а" доповнити словами "також пунктів "б" і "3", далі за текстом;

2079.

суми коштів, внесені до страхових резервів у порядку, передбаченому статтею 159 цього розділу;

2080.

суми нарахованих податків, зборів (обов’язкових платежів), установлених цим Кодексом (крім тих, що не визначені в переліку податків, зборів (обов’язкових платежів), встановлених цим Кодексом), єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, відшкодування сум фактичних витрат на виплату і доставку пенсій, призначених відповідно до пункту „а” статті 13 Закону України „Про пенсійне забезпечення”, за винятком податків, зборів (обов’язкових платежів), передбачених пунктами 139.1.6 і 139.1.10 статті 139 цього розділу, та пені, штрафів, неустойки, передбачених пунктом 139.1.11 статті139 цього розділу. Для платників податку, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції, до складу витрат включається плата за землю, що не використовується в сільськогосподарському виробничому обороті;

-141- Н.д.Сушкевич В.М. (Реєстр.картка №214)
Абзац третій підпункту в) підпункту 138.11.4. пункту 138.11. статті 138 викласти у такій редакції:
“суми нарахованих податків, зборів (обов’язкових платежів), установлених цим Кодексом (крім тих, що не визначені в переліку податків, зборів (обов’язкових платежів), встановлених цим Кодексом), єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, відшкодування Пенсійному фонду України сум фактичних витрат на виплату і доставку пенсій, призначених відповідно до пункту „а” статті 13 Закону України „Про пенсійне забезпечення” (крім тих пенсій, що призначені особам, які були безпосередньо зайняті повний робочий день на підземних роботах, включаючи особовий склад гірничорятувальних частин, з видобутку вугілля, сланцю, руди та інших корисних копалин, на будівництві шахт та рудників за списком робіт і професій, затвердженим Кабінетом Міністрів України), сум фактичних витрат на виплату і доставку пенсій, призначених відповідно до пунктів „б” - „з” статті 13 Закону України „Про пенсійне забезпечення”, різниці між сумою пенсії, призначеної за Законом України „Про наукову і науково-технічну діяльність”, та сумою пенсії, обчисленої відповідно до інших законодавчих актів, на яку має право особа, за винятком податків, зборів (обов’язкових платежів), передбачених пунктами 139.1.6 і 139.1.10 статті 139 цього розділу, та пені, штрафів, неустойки, передбачених пунктом 139.1.11 статті 139 цього розділу. Для платників податку, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції, до складу витрат включається плата за землю, що не використовується в сільськогосподарському виробничому обороті; ”

-142- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
У абзаці третьому підпункту 138.11.4 в) пункту 138.11 статті 138 після слів,, Закону України „Про пенсійне забезпечення”, а також” доповнити словами ,,ших обов’язкових платежів, встановлених законодавчими актами”,

2081.

витрати на інформаційне забезпечення господарської діяльності платника податку, у тому числі з питань законодавства, на придбання літератури, оплату Інтернет - послуг і передплату спеціалізованих періодичних видань;

-143- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №347)
Н.д.Джоджик Я.І. (Реєстр.картка №332)
Н.д.Заєць І.О. (Реєстр.картка №361)
Четвертий абзац пункту в) підпункту 138.11.4. статті 138 - викласти у такій редакції:
"витрати на інформаційне забезпечення господарської діяльності платника податку, у тому числі з питань законодавства, на придбання літератури, оплату Інтернет - послуг і передплату періодичних видань, крім рекламного та еротичного спрямування";

-144- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
&&
В підпункті 138.11.4 пункту 138.11 статті 138 додати підпункт "г" наступного змісту:
"г) сума надмірно сплаченого екологічного податку міжнародними перевізниками через податкового агента за придбане в Україні паливо та використане за її межами".

-145- Н.д.Поляченко В.А. (Реєстр.картка №363)
&&
підпункт в) підпункту 138.11.4 статті 138 доповнити новим абзацом такого змісту:
"суми коштів, спрямовані уповноваженими банками до додаткового спеціального резерву страхування пенсійних вкладів та додаткових спеціальних резервів страхування коштів фондів банківського управління відповідно до Закону України "Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд";

2082.

138.11.5. фінансові витрати, до яких належать витрати на нарахування процентів (за користування отриманими кредитами, за випущеними облігаціями, за фінансовою орендою) та інші витрати підприємства в межах норм, встановлених цим Кодексом, пов’язані із запозиченнями (крім фінансових витрат, які включені до собівартості кваліфікаційних активів відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку);

-146- Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)
Н.д.Глущенко І.М. (Реєстр.картка №164)
Підпункт 138.11.5. викласти у такій редакції:
"138.11.5. фінансові витрати, до яких належать витрати на нарахування процентів (за будь-якими кредитами, позиками, за облігаціями та іншими цінними паперами, за фінансовою орендою, за будь-якими борговими зобов'язаннями) та інші витрати підприємства, пов'язані із запозиченнями (крім фінансових витрат, які включені до собівартості кваліфікаційних активів відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку);"

2083.

138.11.6. інші витрати звичайної діяльності (крім фінансових витрат), не пов’язані безпосередньо з виробництвом та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, зокрема:

2084.

а) суми коштів або вартість товарів, виконаних робіт, наданих послуг, добровільно перераховані (передані) протягом звітного року до Державного бюджету України або бюджетів місцевого самоврядування, до неприбуткових організацій, визначених у статті 157 цього розділу у розмірі, що не перевищує чотирьох відсотків оподатковуваного прибутку попереднього звітного року;

-147- Н.д.Марущенко В.С. (Реєстр.картка №396)
Підпункт а) пункту 138.11.6 статті 138 проекту викласти у такій редакції:
"а) суми коштів або вартість товарів, виконаних робіт, наданих послуг, добровільно перераховані (передані) протягом звітного року до Державного бюджету України або бюджетів місцевого самоврядування, до неприбуткових організацій, визначених у статті 157 цього розділу у розмірі, що не перевищує п’яти відсотків оподатковуваного прибутку попереднього звітного року";

-148- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №25)
У підпункті "а" підпункту 138.11.6 слова "не перевищує чотирьох відсотків" замінити словами "не перевищує п'яти відсотків".

-149- Н.д.Сухий Я.М. (Реєстр.картка №67)
У підпункті "а" підпункту 138.11.6 статті 138 слова: "не перевищує чотирьох відсотків" замінити словами: "не перевищує п'яти відсотків".

-150- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
У частині "а" підпункту 138.11.6 слова ", що не перевищує чотирьох" замінити словами "не більше п'яти".

-151- Н.д.Сочка О.О. (Реєстр.картка №291)
У підпункті "а" підпункту 138.11.6 слова "не перевищує чотирьох відсотків" замінити словами "не перевищує п'яти відсотків".

-152- Н.д.Яворівський В.О. (Реєстр.картка №197)
Абзац "а" підпункту 138.11.6. доповнити новим реченням:
"Суми коштів, перерахованих роботодавцями первинним профспілковим організаціям, визначеним у підпункті “є” пункту 157.1. статті 157, на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу відносяться до інших витрат звичайної діяльності в розмірах, передбачених колективними договорами та угодами відповідно до законодавства.

-153- Н.д.Ісаєв Л.О. (Реєстр.картка №64)
Абзац "а" підпункту 138.11.6 доповнити новим реченням:
"Суми коштів, перерахованих роботодавцями первинним профспілковим організаціям, визначеним у підпункті “є” пункту 157.1 статті 157 Розділу ІІІ „Податок на прибуток підприємств” на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу відносяться до інших витрат звичайної діяльності в розмірах, передбачених колективними договорами та угодами відповідно до законодавства";

-154- Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)
Абзац "а" підпункту 138.11.6 доповнити новим реченням:
"Суми коштів, перерахованих роботодавцями первинним профспілковим організаціям, визначеним у підпункті "є" пункту 157.1. статті 157, на культурно- масову, фізкультурну та оздоровчу роботу відносяться до інших витрат звичайної діяльності в розмірах, передбачених колективними договорами та угодами відповідно до законодавства".

-155- Н.д.Терещук С.М. (Реєстр.картка №440)
&&
Підпункт 138.11.6, абзац "а" доповнити новим реченням:
"Суми коштів, перерахованих роботодавцями первинним профспілковим організаціям, визначеним у підпункті “є” пункту 157.1. статті 157, на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу відносяться до інших витрат звичайної діяльності в розмірах, передбачених колективними договорами та угодами відповідно до законодавства.

-156- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №347)
Н.д.Джоджик Я.І. (Реєстр.картка №332)
Н.д.Заєць І.О. (Реєстр.картка №361)
Пункт а) підпункту 138.11.6 статті 138 - викласти у такій редакції:
"а) суми коштів або вартість товарів, виконаних робіт, наданих послуг, добровільно перераховані (передані) протягом звітного року до Державного бюджету України або бюджетів місцевого самоврядування, до неприбуткових організацій, визначених у статті 157 цього розділу у розмірі, що не перевищує десять відсотків оподатковуваного прибутку попереднього звітного року";

-157- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №25)
&&
Абзац "а" підпункту 138.11.6 доповнити новим реченням:
"Суми коштів, перерахованих роботодавцями первинним профспілковим організаціям, визначеним у підпункті "є" пункту 157.1. статті 157, на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу відносяться до інших витрат звичайної діяльності в розмірах, передбачених колективними договорами та угодами відповідно до законодавства.

-158- Н.д.Турманов В.І. (Реєстр.картка №26)
&&
П.138.11, пп. 138.11.6, абзац "а" доповнити новим реченням:
"Суми коштів, перерахованих роботодавцями первинним профспілковим організаціям, визначеним у підпункті "є" пункту 157.1. статті 157, на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу відносяться до інших витрат звичайної діяльності в розмірах, передбачених колективними договорами та угодами відповідно до законодавства.

2085.

б) суми коштів, перераховані підприємствами всеукраїнських об’єднань осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на яких працює за основним місцем роботи не менш як 75 відсотків таких осіб, цим об’єднанням для ведення благодійної діяльності;

-159- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
Підпункт 138.11.6 „б)” пункту 138.11 статті 138 викласти в такій редакції:
„б) суми коштів, перераховані підприємствами всеукраїнських об’єднань осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на яких працює за основним місцем роботи не менш як 75 відсотків таких осіб, цим об’єднанням для ведення благодійної діяльності, але не більше 10 відсотків оподатковуваного прибутку попереднього звітного року;”

2086.

в) витрати на створення резерву сумнівних боргів визнаються витратами з метою оподаткування у сумі безнадійної дебіторської заборгованості з урахуванням підпункту 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 розділу І. Для банків та небанківських фінансових установ норми цього пункту діють з урахуванням норм статті 159 цього розділу;

2087.

г) суми витрат, пов’язаних із безоплатним наданням працівникам вугільної промисловості, непрацюючим пенсіонерам, які мають стаж роботи на підприємствах галузі не менш як 10 років на підземних роботах або не менш як 20 років на поверхні, інвалідам із числа осіб, що під час роботи на цих підприємствах отримали каліцтво або професійні захворювання, а також сім’ям працівників вугільної промисловості, що загинули на виробництві, які отримують пенсію в разі втрати годувальника, вугілля на побутові потреби за нормами, що встановлюються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

-160- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
Підпункт 138.11.6 г) пункту 138.11 статті 138 викласти в такій редакції:
„ г) вартість вугілля та вугільних брикетів, безоплатно наданих в обсягах та за переліком професій, що встановлюються Кабінетом Міністрів України, у тому числі компенсації вартості такого вугілля та вугільних брикетів:
працівникам з видобутку (переробки) вугілля та вуглебудівних підприємств;
пенсіонерам, які пропрацювали на підприємствах з видобутку (переробки) вугілля, вуглебудівних підприємствах: на підземних роботах - не менше ніж 10 років для чоловіків і не менше ніж 7 років 6 місяців - для жінок; на роботах, пов’язаних із підземними умовами, - не менше ніж 15 років для чоловіків і не менше ніж 12 років 6 місяців - для жінок; на роботах технологічної лінії на поверхні діючих шахт чи на шахтах, що будуються, розрізах, збагачувальних та брикетних фабриках - не менше ніж 20 років для чоловіків і не менше ніж 15 років - для жінок;
інвалідам і ветеранам війни та праці, особам, нагородженим знаками “Шахтарська слава” або “Шахтарська доблесть” І, ІІ, ІІІ ступенів, особам, інвалідність яких настала внаслідок загального захворювання, у разі, коли вони користувалися цим правом до настання інвалідності;
сім’ям працівників, які загинули (померли) на підприємствах з видобутку (переробки) вугілля, що отримують пенсії у зв’язку із втратою годувальника.”

2088.

ґ) суми коштів або вартість майна, добровільно перераховані/передані для цільового використання з метою охорони культурної спадщини установам науки, освіти, культури, заповідникам, музеям, музеям-заповідникам у розмірі, що не перевищує 10 відсотків оподатковуваного прибутку за попередній звітний рік;

-161- Н.д.Новікова Ю.В. (Реєстр.картка №104)
Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №218)
Н.д.Зарубінський О.О. (Реєстр.картка №443)
Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №347)
Викласти абзац ґ) підпункту 138.1.6 в такій редакції:
"ґ) суми коштів або вартість майна, добровільно перераховані/передані для цільового використання з метою охорони культурної спадщини державним установам науки, освіти, культури, заповідникам, музеям, музеям-заповідникам, і благодійним організаціям у розмірі, що не перевищує 10 відсотків оподатковуваного прибутку за попередній звітний рік;"

-162- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
У частині "ґ" підпункту 138.11.6 після слів "музеям-заповідникам" доповнити словами "і благодійним організаціям".

2089.

д) суми коштів або вартість майна, добровільно перераховані/передані на користь резидентів для цільового використання з метою виробництва національних фільмів (у тому числі анімаційних) та аудіовізуальних творів, але не більше 10 відсотків оподатковуваного прибутку за попередній податковий рік;

2090.

е) витрати платника податку, пов’язані з утриманням та експлуатацією фондів природоохоронного призначення (крім витрат, що підлягають амортизації або відшкодуванню згідно з нормами статей144 -148 цього розділу), які перебувають у його власності; витрати на самостійне зберігання, переробку, захоронення або придбання послуг із збирання, зберігання, перевезення, знешкодження, видалення і захоронення відходів від виробничої діяльності платника податку, що надаються сторонніми організаціями, з очищення стічних вод; інші витрати на збереження екологічних систем, які перебувають під негативним впливом господарської діяльності платника податку. У разі виникнення розбіжностей між органом державної податкової служби та платником податку стосовно зв’язку проведених витрат на природоохоронні заходи з діяльністю платника податку орган державної податкової служби зобов’язаний звернутися до органу, уповноваженого Кабінетом Міністрів України, чий експертний висновок є підставою для прийняття рішення органом державної податкової служби;

2091.

є) витрати на придбання ліцензій та інших спеціальних дозволів (крім тих, що підлягають амортизації у складі нематеріальних активів), виданих державними органами для провадження господарської діяльності, у тому числі витрати на плату за реєстрацію підприємства в органах державної реєстрації, зокрема, в органах місцевого самоврядування, їх виконавчих органах, у тому числі витрати на придбання ліцензій та інших спеціальних дозволів на право здійснення за межами України вилову риби та морепродуктів, а також надання транспортних послуг;

-163- Н.д.Поляченко В.А. (Реєстр.картка №363)
В абзаці є) підпункту 138.11.6 слова "(крім тих, що підлягають амортизації у складі нематеріальних активів)" виключити;

2092.

ж) суми коштів, внесені платниками податку у період, визначений Законом України "Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд", на рахунки учасників фондів банківського управління або за договорами пенсійних вкладів у розмірі, що не перевищує 10 відсотків оподатковуваного прибутку за попередній податковий рік.

-164- Н.д.Поляченко В.А. (Реєстр.картка №363)
Абзац ж) підпункту 138.11.6 викласти у такій редакції:
"ж) суми коштів, внесені платниками податку у період визначений Законом України "Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд", на рахунки учасників фондів банківського управління або за договорами пенсійних вкладів у розмірі, що не перевищує 10 відсотків валового доходу цього платника за звітний період";

-165- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
&&
Підпункт 138.11.6 пункту 138.11 статті 138 доповнити підпунктом з) такого змісту:
„з) "суми коштів, перерахованих роботодавцями первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу та передбачених колективними договорами або угодами, у розмірі
0,3 відсотка фонду оплати праці звітного періоду, відповідно до Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", але не більш як чотири відсотки оподатковуваного прибутку за попередній звітний рік.
Якщо за результатами попереднього звітного року платником податку отримано від’ємний результат об’єкта оподаткування, то сума коштів, що перераховуються відповідно до положень попереднього абзацу, визначається з урахуванням оподатковуваного прибутку, отриманого перед декларуванням такого від’ємного значення, але не більш як за чотири попередні звітні роки."

-166- Н.д.Воропаєв Ю.М. (Реєстр.картка №73)
&&
Доповнити підпункт 138.11.6 пункту 138.11. статті 138 Розділу ІІІ підпунктом з) такого змісту:
"з) заборгованість фізичної та/або юридичної особи, розмір якої не перевищує трьох мінімальних заробітних плат та прострочення боржника за якою перевищує 365 днів, незалежно від вжиття платником податку заходів щодо стягнення такої заборгованості."

-167- Н.д.Коновалюк В.І. (Реєстр.картка №83)
&&
Підпункт 138.11.6 доповнити абзацом "з" наступного змісту:
"з) Суми коштів, перерахованих роботодавцями первинним профспілковим організаціям, визначеним у підпункті “є” пункту 157.1. статті 157, на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу відносяться до інших витрат звичайної діяльності в розмірах, передбачених колективними договорами та угодами відповідно до законодавства."

-168- Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)
Н.д.Глущенко І.М. (Реєстр.картка №164)
&&
Підпункт 138.11.6. доповнити частиною з) такого змісту:
"з) суми роялті, нараховані на користь резидентів та нерезидентів України."

-169- Н.д.Святаш Д.В. (Реєстр.картка №121)
&&
Доповнити підпункт 138.11.6 пункту 138.11 статті 138 підпунктом з) такого змісту:
“з) заборгованість фізичної та/або юридичної особи, розмір якої не перевищує трьох мінімальних заробітних плат, прострочення боржника за якою перевищує 365 днів, незалежно від вжиття платником податку заходів щодо стягнення такої заборгованості;”

-170- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
&&
В підпункті 138.11.6 пункту 138.11 статті 138 додати підпункт "з" наступного змісту:
"з) заборгованість фізичної та/або особи, розмір якої не перевищує трьох мінімальних заробітних плат, прострочення боржника за якою перевищує 365 днів, незалежно від вжиття платником податку заходів щодо стягнення такої заборгованості".

-171- Н.д.Полунєєв Ю.В. (Реєстр.картка №266)
&&
Доповнити підпункт 138.11.6 підпунктом з) такого змісту:
"з) заборгованість фізичної та/або юридичної особи, розмір якої не перевищує трьох мінімальних заробітних плат, прострочення боржника за якою перевищує 365 днів, незалежно від вжиття платником податку заходів щодо стягнення такої заборгованості";

-172- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №347)
Н.д.Джоджик Я.І. (Реєстр.картка №332)
Н.д.Заєць І.О. (Реєстр.картка №361)
&&&&&&
Підпункт 138.11.6. статті 138 - доповнити пунктами такого змісту:
"з) суми коштів або вартість майна, добровільно перераховані/передані на користь резидентів для цільового використання в дитячих та молодіжних закладах спорту, розвитку творчості дітей та юнацтва, але не більше 10 відсотків оподатковуваного прибутку за попередній податковий рік;
и) суми коштів або вартість майна, добровільно перераховані/передані на користь резидентів для цільового використання в шкільних, дошкільних, технічних та вищих учбових закладах, але не більше 10 відсотків оподатковуваного прибутку за попередній податковий рік;
і) суми коштів або вартість майна, добровільно перераховані/передані, на користь резидентів або витрачені платником податку для будівництва спортивних, дитячих майданчиків, що розташовані біля багатоквартирних будинків та навчальних закладів, але не більше 10 відсотків оподатковуваного прибутку за попередній податковий рік";

-173- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №347)
Н.д.Джоджик Я.І. (Реєстр.картка №332)
Н.д.Заєць І.О. (Реєстр.картка №361)
&&&&&&
Підпункт 138.11.6. статті 138 - доповнити абзацом такого змісту:
"Загальна сума коштів або вартість майна добровільно перерахованих/переданих, на користь резидентів або витрачених платником податку на цілі, визначені в підпунктах а), ґ), д), з), и), і) цього підпункту, яка відноситься до складу витрат, не може бути більше 20 відсотків оподатковуваного прибутку за попередній податковий рік";

2093.

138.12. Суми витрат, не віднесені до складу витрат минулих звітних податкових періодів у зв’язку з втратою, знищенням або зіпсуттям документів, що підтверджують здійснення витрат, установлених цим розділом, та підтверджених такими документами у звітному податковому періоді.

2094.

Суми витрат, не враховані в минулих податкових періодах у зв’язку з допущенням помилок та виявлені у звітному податковому періоді в розрахунку податкового зобов’язання.

2095.

Зазначені в цьому пункті витрати, які здійснені в минулі звітні роки, відображаються у складі інших витрат, а ті, які здійснені у звітному податковому році, - у складі витрат відповідної групи (собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг, загальновиробничих витрат, адміністративних витрат тощо).

2096.

138.13. До складу інших витрат у тому числі включаються:

2097.

138.13.1. витрати, визначені відповідно до статей 144 -148,150,153 і155 -161 цього розділу, які не включені до собівартості реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг згідно із цією статтею;

2098.

138.13.2. інші витрати господарської діяльності, до яких цим розділом прямо не встановлено обмежень щодо віднесення до складу витрат.

-174- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
&&
Пункт 138.13 статті 138 доповнити підпунктом 138.13.3 такого змісту:
„138.13.3. сума коштів або вартість майна добровільно перераховані (передані) організаціям роботодавців та їх об’єднанням, створеним відповідно до закону з цього питання, у вигляді вступних, членських та цільових внесків, але не більше 0,2% фонду оплати праці платника податку у розрахунку за звітний рік”.

-175- Н.д.Шевчук О.Б. (Реєстр.картка №270)
&&
Пункт 138.13 доповнити новим підпунктом 138.13.3. такого змісту:
„138.13.3. сума коштів або вартість майна добровільно перераховані (передані) організаціям роботодавців та їх об’єднанням, створеним відповідно до закону з цього питання, у вигляді вступних, членських та цільових внесків, але не більше 0,3% фонду оплати праці платника податку у розрахунку за звітний рік”

2099.

Стаття 139. Витрати, що не враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку.

2100.

139.1. Не включаються до складу витрат:

2101.

139.1.1. витрати, не пов’язані з провадженням господарської діяльності, а саме витрати на:

-176- Н.д.Чорноволенко О.В. (Реєстр.картка №401)
Пункт 139.1.1 викласти у такій редакції:
"139.1.1 витрати, не пов’язані з провадженням господарської діяльності, а саме витрати на:
придбання лотерейних білетів, інших документів, що засвідчують право участі у лотереї;
фінансування особистих потреб фізичних осіб за винятком виплат, передбачених статтями 142 і 143 цього розділу, та в інших випадках, передбачених нормами цього розділу;";

-177- Н.д.Новікова Ю.В. (Реєстр.картка №104)
Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №218)
Н.д.Зарубінський О.О. (Реєстр.картка №443)
Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №347)
Викласти підпункт 139.1.1 в такій редакції:
"139.1. Не включаються до складу витрат:
139.1.1. витрати, не пов’язані з провадженням господарської діяльності, а саме витрати на:
організацію та проведення прийомів, презентацій, свят, розваг та відпочинку, придбання та розповсюдження подарунків (крім благодійних та інших внесків неприбутковим організаціям, визначених статтею 157 цього розділу, та витрат, пов’язаних із провадженням рекламної діяльності, які регулюються нормами підпункту 140.1.5 пункту 140.1 статті 140 цього розділу)."

2102.

організацію та проведення прийомів, презентацій, свят, розваг та відпочинку, придбання та розповсюдження подарунків (крім благодійних внесків та пожертвувань неприбутковим організаціям, визначених статтею 157 цього розділу, та витрат, пов’язаних із провадженням рекламної діяльності, які регулюються нормами підпункту 140.1.5 пункту 140.1 статті 140 цього розділу).

-178- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
У другому абзаці підпункту 139.1.1після слів “(крім благодійних” доповнити словами “та інших внесків”;

2103.

Обмеження, передбачені абзацом другим цього підпункту, не стосуються платників податку, основною діяльністю яких є організація прийомів, презентацій і свят за замовленням та за рахунок інших осіб;

2104.

придбання лотерейних білетів, інших документів, що засвідчують право участі у лотереї;

2105.

фінансування особистих потреб фізичних осіб за винятком виплат, передбаченихстаттями 142 і 143 цього розділу, та в інших випадках, передбачених нормами цього розділу;

2106.

139.1.2. платежі платника податку на користь комітента, принципала тощо за договорами комісії, агентськими договорами та іншими аналогічними договорами;

-179- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
Підпункт 139.1.2 доповнити словами "перераховані платником на виконання цих договорів";

-180- Н.д.Коновалюк В.І. (Реєстр.картка №83)
В пункті 139.1 виключити підпункт 139.1.2.

-181- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
Підпункт 139.1.2 виключити.

-182- Н.д.Святаш Д.В. (Реєстр.картка №121)
Підпункт 139.1.2 виключити;

-183- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
В підпункті 139.1.2 пункту 139.1 статті 139 після слова „прибуток” додати слова „в сумі вартості товару”.

-184- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №347)
Н.д.Джоджик Я.І. (Реєстр.картка №332)
Н.д.Заєць І.О. (Реєстр.картка №361)
Підпункт 139.1.2 пункту 139.1 статті 139 - виключити:

-185- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
Підпункт 139.1.2 виключити.

-186- Н.д.Васадзе Т.Ш. (Реєстр.картка №216)
Підпункт 139.1.2 статті 139 виключити;

2107.

139.1.3. суми попередньої (авансової) оплати товарів, робіт, послуг;

-187- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
Підпункт 139.1.3. доповнити словами ", крім енергоносіїв";

-188- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
Підпункт 139.1.3 виключити.

-189- Н.д.Матвієнко А.С. (Реєстр.картка №353)
Доповнити підпункт 139.1.3. словами "крім енергоносіїв".

2108.

139.1.4. витрати на погашення основної суми отриманих позик, кредитів (крім повернення поворотної фінансової допомоги, включеної до складу доходів відповідно до підпункту 135.5.6 пункту 135.5 статті 135 цього розділу);

2109.

139.1.5. витрати на придбання, виготовлення, будівництво, реконструкцію, модернізацію та інше поліпшення основних засобів та витрати, пов’язані з видобутком корисних копалин, а також з придбанням (виготовленням) нематеріальних активів, які підлягають амортизації, згідно зстаттями 144 - 148 цього розділу;

-190- Н.д.Чорноволенко О.В. (Реєстр.картка №401)
Пункт 139.1.5 вилучити;

-191- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №347)
Н.д.Джоджик Я.І. (Реєстр.картка №332)
Н.д.Заєць І.О. (Реєстр.картка №361)
Підпункт 139.1.5 пункту 139.1 статті 139 - викласти у такій редакції:
"витрати на придбання, виготовлення, будівництво, реконструкцію, модернізацію та інше поліпшення основних засобів та витрати, пов’язані з видобутком корисних копалин, а також з придбанням (виготовленням) нематеріальних активів, які підлягають амортизації, згідно з статтями 144-148 цього розділу, крім випадків передбачених у підпунктах 145.1.7 - 145.10. статті 145";

2110.

139.1.6. суми податку, а також податків, установлених пунктом 153.3 статті 153 та статтею 160 цього розділу; податку на додану вартість, включеного до ціни товару (роботи, послуги), що придбаваються платником податку для виробничого або невиробничого використання, податків на доходи фізичних осіб, які відраховуються із сум виплат таких доходів згідно з розділом ІV цього Кодексу.

2111.

Для платників податку, які не зареєстровані як платники податку на додану вартість, до складу витрат входять суми податків на додану вартість, сплачених у складі ціни придбання товарів, робіт, послуг, вартість яких належить до витрат такого платника податку.

-192- Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)
Н.д.Глущенко І.М. (Реєстр.картка №164)
Частину 2 підпункту 139.1.6. після слів "вартість яких належить до витрат такого платника податку" доповнити словами "та основних засобів і нематеріальних активів, що підлягають амортизації.",

2112.

У разі, коли платник податку, зареєстрований як платник податку на додану вартість, одночасно проводить операції з продажу товарів (виконання робіт, надання послуг), що оподатковуються податком на додану вартість та звільнені від оподаткування, або не є об’єктом оподаткування таким податком, податок на додану вартість, сплачений у складі витрат на придбання товарів, робіт, послуг, які входять до складу витрат, та основних засобів і нематеріальних активів, що підлягають амортизації, включається відповідно до витрат або вартість відповідного об’єкта основних засобів чи нематеріального активу збільшується на суму, що не віднесена на зменшення податкового зобов’язання з податку на додану вартість такого платника податку згідно з розділом V цього Кодексу;

-193- Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)
Н.д.Глущенко І.М. (Реєстр.картка №164)
У частині 3 підпункту 139.1.6. фразу "або вартість відповідного об’єкта основних засобів чи нематеріального активу збільшується на суму, що не віднесена на зменшення податкового зобов’язання з податку на додану вартість такого платника податку згідно з розділом V цього Кодексу" виключити.

-194- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №347)
Н.д.Джоджик Я.І. (Реєстр.картка №332)
Н.д.Заєць І.О. (Реєстр.картка №361)
Абзац третій підпункту 139.1.6 статті 139 - потребує редагування з боку авторів законопроекту,

2113.

139.1.7. витрати на утримання органів управління об’єднань платників податку, включаючи утримання материнських компаній, які є окремими юридичними особами;

-195- Н.д.Лелюк О.В. (Реєстр.картка №91)
Викласти підпункт 139.1.7. у наступній редакції:
"витрати на утримання органів управління об’єднань платників податку, включаючи утримання материнських компаній, які є окремими юридичними особами, крім випадків, встановлених частиною "з" пп. 138.11.2 статті 138 цього розділу;".

-196- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
Підпункт 139.1.7 виключити.

2114.

139.1.8. дивіденди;

2115.

139.1.9. витрати, не підтверджені відповідними розрахунковими, платіжними та іншими первинними документами, обов’язковість ведення і зберігання яких передбачена правилами ведення бухгалтерського обліку та нарахування податку.

2116.

У разі втрати, знищення або зіпсуття зазначених документів платник податку має право письмово заявити про це органу державної податкової служби та здійснити заходи, необхідні для поновлення таких документів. Письмова заява має бути надіслана до або разом із поданням розрахунку податкових зобов’язань за звітний податковий період. Якщо платник податку не подасть у такий строк письмову заяву та не поновить зазначених документів до закінчення податкового періоду, що настає за звітним, не підтверджені відповідними документами витрати не включаються до витрат за податковий звітний період та розрахунку об’єкта оподаткування, і на суму недосплаченого податку нараховується пеня в розмірі 120 відсотків облікової ставки Національного банку України.

-197- Н.д.Грицак В.М. (Реєстр.картка №98)
У абзаці 2 підпункту 139.1.9 пункту 139.1 статті 139 виключити слова "та не поновить зазначених документів" або "і на суму недосплаченого податку нараховується пеня в розмірі 120 % облікової ставки НБУ".

2117.

Якщо платник податку поновить зазначені документи в наступних періодах, підтверджені витрати (з урахуванням сплаченої пені) включаються до витрат за податковий період, на який припадає таке поновлення;

2118.

139.1.10. вартість торгових патентів, яка враховується у зменшення податкового зобов’язання платника податку в порядку, передбаченому пунктами 152.1 і 152.2 статті 152 цього розділу;

2119.

139.1.11. суми штрафів та/або неустойки чи пені за рішенням сторін договору або за рішенням відповідних державних органів, суду, які підлягають сплаті платником податку;

-198- Н.д.Коновалюк В.І. (Реєстр.картка №83)
В пункті 139.1 виключити підпункт 139.1.11.

2120.

139.1.12. витрати понесені у зв’язку із придбанням товарів (робіт, послуг) та інших матеріальних і нематеріальних активів у фізичної особи-підприємця, що сплачує єдиний податок (крім витрат, понесених у зв’язку із придбанням робіт, послуг у фізичної особи - платника єдиного податку, яка здійснює діяльність у сфері інформатизації);

-199- Н.д.Кравченко М.В. (Реєстр.картка №425)
Підпункт 139.1.12 пункту 139.1 статті 139 розділу ІІІ - виключити;
-200- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
Підпункт 139.1.12 виключити.

-201- Н.д.Поляченко В.А. (Реєстр.картка №363)
В статті 139 виключити підпункт 139.1.12;

-202- Н.д.Воропаєв Ю.М. (Реєстр.картка №73)
139.1.12 Виключити.

-203- Н.д.Коновалюк В.І. (Реєстр.картка №83)
В пункті 139.1 виключити підпункт 139.1.12.

-204- Н.д.Ляпіна К.М. (Реєстр.картка №339)
Підпункт 139.1.12 виключити.

-205- Н.д.Марущенко В.С. (Реєстр.картка №396)
Підпункт 139.1.12 виключити.

-206- Н.д.Сочка О.О. (Реєстр.картка №291)
Підпункт 139.1.12 вилучити.

-207- Н.д.Чорноволенко О.В. (Реєстр.картка №401)
Пункт 139.1.12 вилучити;

-208- Н.д.Шкіль А.В. (Реєстр.картка №189)
Підпункт 139.1.12 виключити.

-209- Н.д.Аржевітін С.М. (Реєстр.картка №394)
Підпункт 139.1.12 статті 139 виключити.

-210- Н.д.Міщенко С.Г. (Реєстр.картка №232)
Підпункт 139.1.12. вилучити, у зв’язку з чим підпункт 139.1.13. вважати підпунктом 139.1.12.

-211- Н.д.Ващук К.Т. (Реєстр.картка №450)
Підпункт 139.1.12 виключити.

-212- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
Виключити підпункт 139.1.12 пункту 139.1 статті 139.

-213- Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №241)
Підпункт 139.1.12 виключити.

-214- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №347)
Н.д.Джоджик Я.І. (Реєстр.картка №332)
Н.д.Заєць І.О. (Реєстр.картка №361)
Підпункт 139.1.12. статті 139 - виключити.

-215- Н.д.Шаманов В.В. (Реєстр.картка №267)
Пункт 139.1.12 статті 139 виключити;

-216- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
Пункт 139.1.12 Статті 139 виключити.

2121.

139.1.13. витрати, понесені (нараховані) у зв’язку з придбанням у нерезидента послуг (робіт) з консалтингу, маркетингу, реклами, інжинірингу, крім витрат здійснених (нарахованих) на користь постійних представництв нерезидентів, які підлягають оподаткуванню згідно з пунктом 160.8.

-217- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
Підпункт 139.1.13 пункту 139.11. статті 139 слова та цифри ,,з пунктом 160.8’’ доповнити словами та цифрами,,з пунктом 160.8 статті 160 цього розділу.”;

-218- Н.д.Шевчук О.Б. (Реєстр.картка №270)
Викласти підпункт 139.1.13 у наступній редакції:
"139.1.13. витрати, понесені (нараховані) у зв’язку з придбанням у нерезидента послуг (робіт) з консалтингу, маркетингу, реклами, інжинірингу, крім витрат, здійснених (нарахованих) на користь постійних представництв нерезидентів, які підлягають оподаткуванню згідно з підпунктом 160.8., та витрат, понесених розташованими на митній території України підприємствами, що віднесені до складу міжнародних груп, або підприємствами з іноземними інвестиціями, у зв’язку з придбанням у нерезидента, який не зареєстрований в офшорній зоні, послуг (робіт), пов’язаних з основною діяльністю платника податків".

-219- Н.д.Горошкевич О.С. (Реєстр.картка №127)
У статті 139 виключити пункт 139.1.13.

-220- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
Пункт 139.1.13 Статті 139 виключити.

-221- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
Підпункт 139.1.13 виключити.

-222- Н.д.Поляченко В.А. (Реєстр.картка №363)
В статті 139 виключити підпункт 139.1.13;

-223- Н.д.Коновалюк В.І. (Реєстр.картка №83)
В пункті 139.1 виключити підпункт 139.1.13.

-224- Н.д.Аржевітін С.М. (Реєстр.картка №394)
Підпункт 139.1.13 статті 139 виключити.

-225- Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)
Н.д.Глущенко І.М. (Реєстр.картка №164)
У підпункті 139.1.13. виключити слово "консалтингу".

-226- Н.д.Горіна І.А. (Реєстр.картка №161)
у підпункті 139.1.13 слова "інжинірингу" виключити.

-227- Н.д.Шаманов В.В. (Реєстр.картка №267)
Пункт 139.1.13 статті 139 виключити;

-228- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
Підпункт 139.1.13 виключити.

-229- Н.д.Святаш Д.В. (Реєстр.картка №121)
Пункт 139.13 виключити;

-230- Н.д.Ващук К.Т. (Реєстр.картка №450)
Підпункт 139.1.13 виключити.

-231- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
Підпункт 139.1.13 пункту 139.1 статті 139 виключити.

-232- Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №241)
Підпункт 139.1.13 виключити.

-233- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
&&
Підпункт 139.1 доповнити підпунктом 139.1.14 такого змісту:
„139.1.14. "витрати, понесені (нараховані) у зв’язку з придбанням у нерезидента послуг (робіт) з інжинірингу (крім витрат, здійснених (нарахованих) на користь постійних представництв нерезидентів, які підлягають оподаткуванню згідно з пунктом 160.8 статті 160 розділу у сумі 5 відсотків митної вартості обладнання, імпортованого згідно з відповідним контрактом”.

-234- Н.д.Горіна І.А. (Реєстр.картка №161)
&&
Доповнити пункт 139.1 новим підпунктом такого змісту:
"139.1.14. витрати, понесені (нараховані) у зв’язку з придбанням у нерезидента послуг (робіт) з інжинірингу (крім витрат, здійснених (нарахованих) на користь постійних представництв нерезидентів, які підлягають оподаткуванню згідно з пунктом 160.8) у обсязі, що перевищує 5 відсотків митної вартості обладнання, імпортованого згідно з відповідним контрактом, а також у випадках, визначених у пункті 161.9 статті 161".

2122.

Стаття 140. Особливості визнання витрат подвійного призначення

2123.

140.1. При визначенні об’єкта оподаткування враховуються такі витрати подвійного призначення:

2124.

140.1.1. витрати платника податку на забезпечення найманих працівників спеціальним одягом, взуттям, спеціальним (форменим) одягом, мийними та знешкоджувальними засобами, засобами індивідуального захисту, що необхідні для виконання професійних обов’язків, а також продуктами спеціального харчування за переліком, що встановлюється Кабінетом Міністрів України, який для банківських установ доповнюється переліком, затвердженим Національним банком України.

2125.

Витрати (крім тих, що підлягають амортизації), здійснені у порядку, встановленому законодавством, на організацію, утримання та експлуатацію пунктів безоплатного медичного огляду, безоплатної медичної допомоги та профілактики працівників (у тому числі забезпечення медикаментами, медичним устаткуванням, інвентарем, а також витрати на заробітну плату найманих працівників);

-235- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №347)
Н.д.Джоджик Я.І. (Реєстр.картка №332)
Н.д.Заєць І.О. (Реєстр.картка №361)
Абзац другий підпункту 140.1.1 статті 140 - викласти у такій редакції:
"Витрати (крім тих, що підлягають амортизації), здійснені у порядку, встановленому законодавством, на організацію, утримання та експлуатацію пунктів безоплатного медичного огляду, безоплатної медичної допомоги та профілактики працівників (у тому числі забезпечення медикаментами, медичним устаткуванням, інвентарем, а також витрати на заробітну плату медичних найманих працівників";

2126.

140.1.2. витрати (крім тих, що підлягають амортизації), пов’язані з науково-технічним забезпеченням господарської діяльності, на винахідництво і раціоналізацію господарських процесів, проведення дослідно-експериментальних та конструкторських робіт, виготовлення та дослідження моделей і зразків, пов’язаних із основною діяльністю платника податку, витрати з нарахування роялті та придбання нематеріальних активів (крім тих, що підлягають амортизації) для їх використання в господарській діяльності платника податку;

-236- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
1 варіант: підпункт 140.1.2 викласти в наступній редакції:
"140.1.2) витрати (крiм тих, що пiдлягають амортизацiї), пов’язанi з науково-технічним забезпеченням господарської дiяльностi, на винахiдництво i раціоналізацію господарських процесiв, проведення дослідно-експериментальних та конструкторських робiт, виготовлення та дослідження моделей i зразкiв, пов’язаних iз основною дiяльнiстю платника податку, витрати з нарахування роялтi та придбання нематерiальних активiв (крiм тих, що пiдлягають амортизацiї) для їх використання в господарськiй діяльності платника податку;";

-237- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
2 варіант: підпункт 140.1.2 викласти в наступній редакції:
"140.1.2) витрати (крiм тих, що пiдлягають амортизацiї), пов’язанi з науково−технiчним забезпеченням господарської дiяльностi, на винахiдництво i рацiоналiзацiю господарських процесiв, проведення дослiдно−експериментальних та конструкторських робiт, виготовлення та дослiдження моделей i зразкiв, пов’язаних iз основною дiяльнiстю платника податку, витрати з нарахування роялтi та придбання нематерiальних активiв (крiм тих, що пiдлягають амортизацiї) для їх використання в господарськiй діяльності платника податку;
До складу витрат включаються нарахування роялті на користь нерезидента або юридичної особи, які відповідно до статті 155 цього розділу звільнені від сплати цього податку чи сплачують цей податок за ставкою, іншою, ніж встановлена у пункті 152.1 статті 152 цього розділу; особи, що сплачує податок у складі інших податків у розмірі, що не перевищує 4 відсотки оподатковуваного прибутку за попередній звітний рік;".

-238- Н.д.Луцький М.Г. (Реєстр.картка №10)
Доповнити в першому абзаці підпункту 140.1.2. статті 140 Розділу III після слів "витрати (крім тих, що підлягають амортизації) пов’язані з науково-технічним забезпеченням господарської діяльності, на винахідництво і раціоналізацію господарських процесів," словами "наукову і науково-технічну діяльність, пов’язану з основною діяльністю платника податку,".

2127.

До складу витрат не включаються нарахування роялті на користь нерезидента (крім нарахувань на користь постійного представництва нерезидента, яке підлягає оподаткуванню згідно з пунктом 160.8), юридичної особи, яка відповідно до статті 154 цього розділу звільнена від сплати цього податку чи сплачує цей податок за ставкою, іншою, ніж встановлена у пункті 151.1 статті 151 цього розділу; особи, що сплачує податок у складі інших податків;

-239- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
Абзац другий підпункту 140.1.2 пункту 140.1 викласти в такій редакції:
„До складу витрат не включаються нарахування роялті на користь:
1. нерезидента (крім нарахувань на користь постійного представництва нерезидента, яке підлягає оподаткуванню згідно з пунктом 160.8 статті 160), у обсязі, що перевищує 4 відсотки доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за вирахуванням податку на додану вартість та акцизного податку, а також у випадках:
а) особа, на користь якої виплачуються (нараховуються) роялті, є нерезидентом, що має офшорний статус з урахуванням пункту 161.3 статті 161 цього розділу;
б) особа, на користь якої виплачуються (нараховуються) роялті, оподатковується в державі, резидентом якої вона є, за ставкою, що не перевищує ставки, зазначеної в пункті 151.1 статті 151 цього розділу;
в) особа, на користь якої виплачуються (нараховуються) роялті, не є бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) таких платежів;
г) роялті виплачуються щодо об'єктів, права інтелектуальної власності щодо яких вперше виникли у резидента України.
У разі виникнення розбіжностей між податковим органом та платником податку стосовно визначення особи, у якої вперше виникли (були набуті) права інтелектуальної власності на об'єкт інтелектуальної власності, такі податкові органи зобов'язані звернутися до спеціально уповноваженого органу, визначеного Кабінетом Міністрів України, для отримання відповідного висновку
2. юридичної особи, яка відповідно до статті 154 цього розділу звільнена від сплати цього податку чи сплачує цей податок за ставкою, іншою, ніж встановлена у пункті 151.1 статті 151 цього розділу;
3. особи, що сплачує податок у складі інших податків.”

-240- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №347)
Н.д.Джоджик Я.І. (Реєстр.картка №332)
Н.д.Заєць І.О. (Реєстр.картка №361)
Абзац другий підпункту 140.1.2. потребує редагування з боку авторів законопроекту.

-241- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
Підпункт 140.1.2 виключити
або підпункт 140.1.2 викласти у такій редакції (редакції проекту кодексу № 6509):
"До складу витрат включаються нарахування роялті на користь нерезидента або юридичної особи, які відповідно до статті 23 цього Розділу звільнені від сплати цього податку чи сплачують цей податок за ставкою, іншою, ніж встановлена у пункті 20.1 статті 20 цього Розділу; особи, що сплачує податок у складі інших податків у розмірі, що не перевищує 3 відсотки оподатковуваного прибутку за попередній звітний рік;"

-242- Н.д.Кондратюк О.К. (Реєстр.картка №307)
Н.д.Баграєв М.Г. (Реєстр.картка №220)
Н.д.Ландік В.І. (Реєстр.картка №125)
Враховуючи важливість міжнародного співробітництва у сфері інтелектуальної промислової та творчої діяльності та практику ЄС, з метою уникнення дискримінаційного принципу щодо нарахування роялті, який суперечить міжнародним зобов’язанням, взятим на себе Україною, пропонуємо:
1. Абзац другий пункту 140.1.2. проекту викласти у наступній редакції:
"До складу витрат не включаються нарахування роялті на користь нерезидента (крім нарахувань на користь постійного представництва нерезидента, яке підлягає оподаткуванню згідно з пунктом 160.8; крім нарахувань на користь нерезидента суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність у сфері телебачення і радіомовлення відповідно до Закону України "Про телебачення і радіомовлення", незалежно від розміру ставки за якою на момент нарахування роялті оподатковуються доходи, отримані нерезидентом із джерелом їх походження з України), юридичної особи, яка відповідно до пунктів 154.1. - 154.5., пункту 154.7 статті 154 цього розділу звільнена від сплати цього податку чи сплачує цей податок за ставкою, іншою, ніж встановлена у пункті 151.1 статті 151 цього розділу; особи, що сплачує податок у складі інших податків"

-243- Н.д.Шевчук О.Б. (Реєстр.картка №270)
Викласти абзац другий підпункту 140.1.2. у такій редакції:
До складу витрат не включаються нарахування роялті на користь нерезидента, які розташовані в офшорних зонах, (крім нарахувань на користь постійного представництва нерезидента, яке підлягає оподаткуванню згідно з пунктом 160.8 ), юридичної особи, яка відповідно до статті 154 цього розділу звільнена від сплати цього податку чи сплачує цей податок за ставкою, іншою, ніж встановлена у пункті 151.1 статті 151 цього розділу; особи, що сплачує податок у складі інших податків;

-244- Н.д.Горіна І.А. (Реєстр.картка №161)
Викласти абзац 2 підпункту 140.1.2. в новій редакції:
"Стаття 140. Особливості визнання витрат подвійного призначення
140.1. При визначенні об'єкта оподаткування враховуються такі витрати подвійного призначення:
140.1.2. витрати (крім тих, що підлягають амортизації), пов'язані з науково-технічним забезпеченням господарської діяльності, на винахідництво і раціоналізацію господарських процесів, проведення дослідно-експериментальних та конструкторських робіт, виготовлення та дослідження моделей і зразків, пов'язаних із основною діяльністю платника податку, витрати з нарахування роялті та придбання нематеріальних активів (крім тих, що підлягають амортизації) для їх використання в господарській діяльності платника податку;
До складу витрат не включаються нарахування роялті на користь нерезидента країни, яка не є учасником СОТ, та\або країни з якою відсутні міжнародні договори України про уникнення подвійного оподаткування, (крім нарахувань на користь постійного представництва нерезидента, яке підлягає оподаткуванню згідно з пунктом 160.8), юридичної особи, яка відповідно до статті 154 цього розділу звільнена від сплати цього податку чи сплачує цей податок за ставкою, іншою, ніж встановлена у пункті 151.1. статті 151 цього розділу; особи, що сплачує податок у складі інших податків".

-245- Н.д.Горіна І.А. (Реєстр.картка №161)
Абзац другий підпункту 140.1.2 викласти в такій редакції:
"До складу витрат не включаються нарахування роялті на користь:
а) нерезидента (крім нарахувань на користь постійного представництва нерезидента, яке підлягає оподаткуванню згідно з пунктом 160.8), у обсязі, що перевищує 3 відсотки чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (без податку на додану вартість та акцизного податку), а також у випадках, визначених у пункті 161.8 статті 161;
б) юридичної особи, яка відповідно до статті 154 цього розділу звільнена від сплати цього податку чи сплачує цей податок за ставкою, іншою, ніж встановлена у пункті 151.1 статті 151 цього розділу;
в) особи, що сплачує податок у складі інших податків".

-246- Н.д.Горіна І.А. (Реєстр.картка №161)
Викласти абзац 2 підпункту 140.1.2. в новій редакції:
"До складу витрат не включаються нарахування роялті на користь нерезидента країни, яка не є учасником СОТ, та\або країни з якою відсутні міжнародні договори України про уникнення подвійного оподаткування, (крім нарахувань на користь постійного представництва нерезидента, яке підлягає оподаткуванню згідно з пунктом 160.8), юридичної особи, яка відповідно до статті 154 цього розділу звільнена від сплати цього податку чи сплачує цей податок за ставкою, іншою, ніж встановлена у пункті 151.1. статті 151 цього розділу; особи, що сплачує податок у складі інших податків;".

-247- Н.д.Коновалюк В.І. (Реєстр.картка №83)
В підпункті 140.1.2 виключити з тексту абзац другий.

-248- Н.д.Аржевітін С.М. (Реєстр.картка №394)
Абзац другий підпункту 140.1.2 статті 140 виключити.

-249- Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)
Н.д.Глущенко І.М. (Реєстр.картка №164)
Частину 2 підпункту 140.1.2. виключити.

-250- Н.д.Святаш Д.В. (Реєстр.картка №121)
Абзац другий пункту 140.1.2 виключити;

-251- Н.д.Ващук К.Т. (Реєстр.картка №450)
Частину 2 підпункту 140.1.2 виключити.

-252- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
В підпункті 140.1.2 пункту 140.1 статті 140 виключити абзац другий.

-253- Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №241)
Абзац другий підпункту 140.1.2 виключити.

-254- Н.д.Васадзе Т.Ш. (Реєстр.картка №216)
У статті 140:
абзац другий підпункту 140.1.2 виключити;

-255- Н.д.Шаманов В.В. (Реєстр.картка №267)
Абзац 2 пункту 140.1.2 статті 140 виключити;

-256- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
Абзац 2 пункту 140.1.2 Статті 140 виключити.

-257- Н.д.Шевченко А.В. (Реєстр.картка №180)
Н.д.Стець Ю.Я. (Реєстр.картка №384)
Н.д.Уколов В.О. (Реєстр.картка №320)
Н.д.Ландік В.І. (Реєстр.картка №125)
&&
У частину 140.1.2. статті 140 додати абзац 3:
" Дія абзацу другого 140.1.2. статті 140 не поширюється на:
суб’єктів інформаційної діяльності відповідно до Закону України "Про телебачення і радіомовлення", суб’єктів діяльності друкованих засоби масової інформації відповідно до Закону України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" суб’єктів діяльності інформаційних агентств відповідно до закону "Про Інформаційні агентства", суб’єктів кінематографії відповідно до Закону України "Про кінематографію", виробників реклами, рекламодавців, розповсюджувачів реклами відповідно до Закону України "Про рекламу", суб’єктів видавничої діяльності відповідно до Закону України "Про видавничу справу".

-258- Н.д.Майборода С.Ф. (Реєстр.картка №96)
&&
Підпункт 140.1.2 статті 140 доповнити абзацом третім наступного змісту:
"Обмеження, зазначенні у цьому пункті не розповсюджуються на підприємства, основним видом діяльності яких є здійснення науково-дослідних, дослідно-конструкторських та проектно-конструкторських робіт та розробок".

2128.

140.1.3. витрати платника податку на первинну професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників робітничих професій, а також у разі, коли законодавством передбачено обов’язковість періодичної перепідготовки або підвищення кваліфікації;

-259- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
В підпункті 140.1.3 пункту 140.1 статті 140 виключити слово „первинну”;

2129.

витрати на навчання та/або професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації у вітчизняних або закордонних навчальних закладах, якщо наявність сертифікату про освіту в таких закладах є обов’язковою для виконання певних умов ведення господарської діяльності, в тому числі, але не виключно вищих та професійно-технічних навчальних закладах фізичних осіб (незалежно від того, чи перебувають такі особи у трудових відносинах з платником податку), які уклали з ним письмовий договір (контракт) про взяті ними зобов’язання відпрацювати у платника податку після закінчення вищого та/або професійно-технічного навчального закладу і отримання спеціальності (кваліфікації) не менше трьох років;

-260- Н.д.Луцький М.Г. (Реєстр.картка №10)
Вилучити підпункт 140.1.3. статті 140 Розділу III, яким пропонується віднести до витрат платника податку "витрати на навчання та/або професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації у вітчизняних або закордонних навчальних закладах, якщо наявність сертифікату про освіту в таких закладах є обов’язковою для виконання певних умов ведення господарської діяльності, в тому числі, але не виключно вищих та професійно-технічних навчальних закладах фізичних осіб (незалежно від того, чи перебувають такі особи у трудових відносинах з платником податку), які уклали з ним письмовий договір (контракт) про взяті ними зобов’язання відпрацювати у платника податку після закінчення вищого та/або професійно-технічного навчального закладу і отримання спеціальності (кваліфікації) не менше трьох років".

2130.

витрати на організацію навчально-виробничої практики за профілем основної діяльності платника податку або в структурних підрозділах, що забезпечують його господарську діяльність, осіб, які навчаються у вищих та професійно-технічних навчальних закладах.

2131.

У разі розірвання письмового договору (контракту), зазначеного в абзаці другому цього підпункту, платник податку зобов’язаний збільшити дохід у сумі фактично здійснених ним витрат на навчання та/або професійну підготовку, які були включені до складу його витрат. Внаслідок такого збільшення доходу нараховується додаткове податкове зобов’язання та пеня в розмірі 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на день виникнення податкового зобов’язання з податку, яке мав би сплатити платник податку у встановлений строк у разі, коли б він не користувався податковою пільгою, встановленою цим підпунктом, обчислені до суми такого податкового зобов’язання та розраховані за кожен день недоплати, закінчуючи днем збільшення доходу. Сума відшкодованих платнику податку збитків за такою угодою (договором, контрактом) не є об’єктом оподаткування в частині, що не перевищує суми, на які збільшено дохід, сплати додаткового податкового зобов’язання та пені, зазначених цим абзацом. Обов’язки з доведення зв’язку витрат на цілі, обумовлені цим підпунктом, з господарською діяльністю платника податку покладаються на такого платника податку.

-261- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
В абзаці четвертому підпункту 140.1.3 речення "Внаслідок такого збільшення доходу нараховується додаткове податкове зобов’язання та пеня в розмірі 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на день виникнення податкового зобов’язання з податку, яке мав би сплатити платник податку у встановлений строк у разі, коли б він не користувався податковою пільгою, встановленою цим підпунктом, обчислені до суми такого податкового зобов’язання та розраховані за кожен день недоплати, закінчуючи днем збільшення доходу." виключити
-262- Н.д.Коновалюк В.І. (Реєстр.картка №83)
В абзаці 4 підпункту 140.1.3 виключити слова "Внаслідок такого збільшення доходу нараховується додаткове податкове зобов’язання та пеня в розмірі 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на день виникнення податкового зобов’язання з податку, яке мав би сплатити платник податку у встановлений строк у разі, коли б він не користувався податковою пільгою, встановленою цим підпунктом, обчислені до суми такого податкового зобов’язання та розраховані за кожен день недоплати, закінчуючи днем збільшення доходу."

-263- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
Останнє речення абзацу четвертого підпункту 140.1.3 виключити.

-264- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
абзац четвертий підпункту 140.1.3 пункту 140.1 статті 140 виключити.

-265- Н.д.Грицак В.М. (Реєстр.картка №98)
У абзаці 4 підпункту 140.1.3 пункту 140.1 статті 140 виключити сплату штрафних санкцій у вигляді пені в розмірі 120 % облікової ставки НБУ.

-266- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №347)
Н.д.Джоджик Я.І. (Реєстр.картка №332)
Н.д.Заєць І.О. (Реєстр.картка №361)
Абзац четвертий підпункту 140.1.3. статті 140 - вилучити.

2132.

У разі виникнення розбіжностей між органом державної податкової служби та платником податку стосовно зв’язку витрат на цілі, обумовлені цим підпунктом, з основною діяльністю платника податку, такий орган державної податкової служби зобов’язаний звернутися до центрального органу виконавчої влади у галузі освіти, експертний висновок якого є підставою для прийняття рішення органом державної податкової служби.

2133.

Оскарження рішень органів державної податкової служби, прийнятих на підставі експертних висновків центрального органу виконавчої влади у галузі освіти, здійснюється платниками податку в загальному порядку;

2134.

140.1.4. будь-які витрати на гарантійний ремонт (обслуговування) або гарантійні заміни товарів, проданих платником податку, вартість яких не компенсується за рахунок покупців таких товарів, але не більше ніж сума, яка відповідає рівню гарантійних замін, прийнятих/оприлюднених платником податку.

-267- Н.д.Ландик В.І. (Реєстр.картка №18)
Статтю 140.1.4 викласти у такій редакції:
"Будь-які витрати на гарантійний ремонт (обслуговування) або гарантійні заміни товарів, проданих платником податку юридичним та фізичним особам, вартість яких не компенсується за рахунок покупців таких товарів, але не більше ніж сума, яка відповідає рівню гарантійних замін, прийнятих і оприлюднених платником податку.

-268- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
Підпункт 140.1.4. викласти у такій редакції:
“141.4. будь-які витрати на гарантійний ремонт (обслуговування) або гарантійні заміни товарів, проданих платником податку, вартість яких не компенсується за рахунок покупців таких товарів, але не більше ніж сума, яка відповідає рівню гарантійних замін, прийнятих/оприлюднених платником податку.
Цей підпункт застосовується платниками податку (виробниками і продавцями), які реалізували покупцям товари та взяли на себе зобов’язання щодо їх після продажного гарантійного обслуговування.
На витрати може бути віднесено витрати на проведення гарантійного ремонту (замін) товарів, перелік яких визначено Кабінетом Міністрів України на підставі норм законодавства з питань захисту прав споживачів, а також будь-яких товарів, проданих як фізичним, так і юридичним особам, не включених до цього Переліку, на які встановлено гарантійні терміни, строк дії яких не закінчився.
Перелік товарів, на які встановлюється гарантійне обслуговування в рамках прав захисту прав споживачів, визначається Кабінетом Міністрів України.
Усі вимоги щодо повернення бракованих товарів юридичними особами застерігаються договорами (контрактами) між продавцями та покупцями.
У разі здійснення гарантійних замін товарів платник податку зобов’язаний вести окремий облік бракованих товарів, повернутих покупцями, а також облік покупців, що отримали таку заміну або послуги з ремонту (обслуговування), у порядку, встановленому центральним органом державної податкової служби.
Здійснення заміни товару без зворотного отримання бракованого товару або без належного ведення зазначеного обліку не дає права на збільшення витрат продавця такого товару на вартість замін.
Термін „оприлюднення” означає розповсюджене в рекламі, технічній документації, договорі або іншому документі зобов’язання продавця щодо умов та строків гарантійного обслуговування.

2135.

У разі здійснення гарантійних замін товарів платник податку зобов’язаний вести окремий облік бракованих товарів, повернутих покупцями, а також облік покупців, що отримали таку заміну або послуги з ремонту (обслуговування), у порядку, встановленому центральним органом державної податкової служби.

-269- Н.д.Васадзе Т.Ш. (Реєстр.картка №216)
Абзац перший підпункту 140.1.4 викласти в такій редакції:
"140.1.4. будь-які витрати на гарантійний ремонт (обслуговування) або гарантійні заміни товарів, проданих платником податку, вартість яких не компенсується за рахунок покупців таких товарів, у розмірі, що відповідає рівню гарантійних замін, прийнятих / оприлюднених платником податку.";

-270- Н.д.Ландик В.І. (Реєстр.картка №18)
У разі здійснення гарантійних замін товарів платник податку зобов’язаний вести облік покупців, що отримали таку заміну товарів або послуги з ремонту (обслуговування), у порядку, встановленому центральним органом державної податкової служби.
Здійснення заміни товару без належного ведення зазначеного обліку не дає права на збільшення витрат продавця такого товару на вартість замін.

2136.

Здійснення заміни товару без зворотного отримання бракованого товару або без належного ведення зазначеного обліку не дає права на збільшення витрат продавця такого товару на вартість замін.

2137.

Порядок гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійних замін, а також перелік товарів, на які встановлюється гарантійне обслуговування, визначаються Кабінетом Міністрів України на підставі норм законодавства з питань захисту прав споживачів.

-271- Н.д.Ландик В.І. (Реєстр.картка №18)
Порядок гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійних замін, а також перелік товарів, на які встановлюється гарантійне обслуговування, визначаються Кабінетом Міністрів України на підставі норм законодавства з питань захисту прав споживачів.

2138.

Термін „оприлюднення” означає розповсюджене в рекламі, технічній документації, договорі або іншому документі зобов’язання продавця щодо умов та строків гарантійного обслуговування;

-272- Н.д.Ландик В.І. (Реєстр.картка №18)
Термін "оприлюднення" означає розповсюджене в рекламі, технічній документації, договорі або іншому документі зобов’язання продавця щодо умов та строків гарантійного обслуговування".

-273- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
&&
підпункт 140.1.4 пункту 140.1 статті 140 доповнити абзацом дев’ятим наступного змісту:
„Підпункт 140.1.6 цього пункту застосовується лише в тому випадку, коли гарантійні витрати платнику податків ніким не компенсуються та за умов належного оформлення та обліку”.

2139.

140.1.5. витрати платника податку на проведення реклами;

-274- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
Підпункт 140.1.5 викласти у такій редакції:
"140.1.5. Витрати платника податку на проведення реклами та просування товарів (робіт, послуг) на ринок, включаючи послуги з організації продажу товарів (робіт, послуг) у містах торгівлі та торгових мережах, їх демонстрації та популяризації (мерчандайзинг), проведення спеціальних виставкових заходів.
Для цілей застосування цього підпункту безоплатне розповсюдження товарів (робіт, послуг) з рекламною метою не вважається продажем чи поставкою (реалізацією)".

-275- Н.д.Воропаєв Ю.М. (Реєстр.картка №73)
Підпункт 140.1.5 викласти у такій редакції
"140.1.5) Витрати платника податку на проведення будь-яких передпродажних та рекламних заходів платником податку, що включають, зокрема:
витрати на будь-які форми реклами товарів (робіт, послуг), що продаються (надаються) такими платниками податку, діяльності платника податку, знаків для товарів та послуг, промислових зразків, що використовуються платником податків для здійснення будь-яких видів господарської діяльності;
витрати на спонсорство теле-, радіопередач, матеріалів в інших засобах масової інформації, видовищних та інших заходів з метою популяризації ім'я (найменування) платника податків та/або знаку для товарів і послуг, що використовується платником податку для здійснення будь-яких видів господарської діяльності;
витрати на виплату винагород у будь-якій формі особам, що здійснюють розповсюдження, продаж товарів, робіт (послуг), виготовлених (проданих) платником податків, у тому числі за досягнення певних обсягів продажу товарів, робіт (послуг), за розміщення товарів в торгівельній мережі, за надання інших послуг, пов’язаних із таким розповсюдженням (продажем).
Витрати на організацію прийомів, презентацій і свят, придбання і розповсюдження подарунків, включаючи безоплатну роздачу зразків товарів або безоплатне надання послуг (виконання робіт) з рекламними цілями, але не більше 2 відсотків оподатковуваного прибутку платника податку за попередній звітний (податковий) рік;"

2140.

140.1.6. будь-які витрати із страхування ризиків загибелі врожаю, транспортування продукції платника податку; цивільної відповідальності, пов’язаної з експлуатацією транспортних засобів, що перебувають у складі основних засобів платника податку; будь-які витрати із страхування ризиків, пов’язаних із виробництвом національних фільмів (у розмірі не більше 10 відсотків вартості виробництва національного фільму) екологічної та ядерної шкоди, що може бути завдана платником податку іншим особам; майна платника податку; об’єкта фінансового лізингу; фінансових, інших ризиків платника податку, пов’язаних з провадженням ним господарської діяльності, у межах звичайної ціни страхового тарифу відповідного виду страхування, що діє на момент укладення такого страхового договору, за винятком страхування життя, здоров’я або інших ризиків, пов’язаних з діяльністю фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з платником податку, обов’язковість якого не передбачена законодавством, або будь-яких витрат із страхування сторонніх фізичних чи юридичних осіб.

-276- Н.д.Поляченко В.А. (Реєстр.картка №363)
В підпункті 140.1.6 статті 140 після слова "фінансових" додати слово "кредитних";
-277- Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)
Н.д.Глущенко І.М. (Реєстр.картка №164)
В частині 1 підпункту 140.1.6. словосполучення "об’єкта фінансового лізингу" замінити на словосполучення "об’єкта фінансового або оперативного лізингу".

2141.

Якщо умови страхування передбачають виплату страхового відшкодування на користь платника податку-страхувальника, то застраховані збитки, яких зазнав такий платник податку у зв’язку з веденням господарської діяльності, включаються до його витрат за податковий період, в якому він зазнав збитків, а будь-які суми страхового відшкодування зазначених збитків включаються до доходів такого платника податку за податковий період їх отримання;

2142.

140.1.7. витрати на відрядження фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах із таким платником податку або є членами керівних органів платника податку, у межах фактичних витрат особи, яка відряджена, на проїзд (у тому числі перевезення багажу) як до місця відрядження і назад, так і за місцем відрядження (у тому числі на орендованому транспорті), оплату вартості проживання у готелях (мотелях), а також включених до таких рахунків витрат на харчування чи побутові послуги (прання, чищення, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), на найм інших жилих приміщень, оплату телефонних розмов, оформлення закордонних паспортів, дозволів на в’їзд (віз), обов’язкове страхування, інші документально оформлені витрати, пов’язаних з правилами в’їзду та перебування у місці відрядження, у тому числі будь-які збори і податки, що підлягають сплаті у зв’язку із здійсненням таких витрат.

-278- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
В підпункті 140.1.7 пункту 140.1 статті 140 після слів „у тому числі перевезення багажу” додати слова „, бронювання транспортних квитків”.

2143.

Зазначені в частині першій цього підпункту витрати можуть бути включені до складу витрат платника податку лише за наявності підтвердних документів, що засвідчують вартість цих витрат у вигляді транспортних квитків або транспортних рахунків (багажних квитанцій), у тому числі електронних квитків за наявності посадкового талону та документу про сплату за всіма видами транспорту, в тому числі чартерних рейсів, рахунків, отриманих із готелів (мотелів) або від інших осіб, що надають послуги з розміщення та проживання фізичної особи, у тому числі бронювання місць в місцях проживання, страхових полісів тощо.

2144.

Не дозволяється включати до складу витрат на харчування вартість алкогольних напоїв і тютюнових виробів, суми „чайових”, за винятком випадків, коли суми таких „чайових” включаються до рахунку згідно із законами країни перебування, а також плату за видовищні заходи.

-279- Н.д.Грицак В.М. (Реєстр.картка №98)
У абзаці 3 підпункту 140.1.7 пункту 140.1 статті 140 слово "виробів" доповнити словами,,якщо вартість перевищує 20% від загальної суми витрат за період відрядження".

2145.

Додатково до витрат, визначених абзацом першим цього підпункту, відносять не підтверджені документально витрати на харчування та фінансування інших власних потреб фізичної особи (добові витрати), понесені у зв’язку з відрядженням, а також суми, що спрямовуються на харчування членів екіпажів замість добових у межах території України, але не більше як 0,2 розміру місячного прожиткового мінімуму, що діяв для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, в розрахунку на добу, а для відряджень за кордон - не вище 0,75 розміру місячного прожиткового мінімуму, що діяв для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, в розрахунку на добу.

-280- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
абзац четвертий підпункту 140.1.7 пункту 140.1 статті 140 викласти в такій редакції:
„До складу витрат на відрядження відносяться також витрати, не підтверджені документально, на харчування та фінансування інших власних потреб фізичної особи (добові витрати), понесені у зв'язку з таким відрядженням у межах території України, але не більше як 0,2 розміру мінімальної заробітної плати, що діяв для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, в розрахунку на добу, а для відряджень за кордон - не вище 0,75 розміру мінімальної заробітної плати, що діяв для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, в розрахунку на добу.”

2146.

Кабінетом Міністрів України окремо визначаються граничні норми добових для відрядження членів екіпажів суден/інших транспортних засобів або суми, що спрямовуються на харчування таких членів екіпажів замість добових, якщо такі судна (інші транспортні засоби):

2147.

провадять комерційну, промислову, науково-пошукову чи риболовецьку діяльність за межами територіальних вод України;

2148.

виконують міжнародні рейси для провадження навігаційної діяльності чи перевезення пасажирів або вантажів за плату за межами повітряного або митного кордону України;

2149.

використовуються для проведення аварійно-рятувальних та пошуково-рятувальних робіт за межами митного кордону або територіальних вод України.

2150.

Суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів, визначаються Кабінетом Міністрів України. Сума добових для таких категорій фізичних осіб не може перевищувати суму, встановлену абзацом четвертим цього підпункту.

2151.

Сума добових визначається у разі відрядження:

2152.

у межах України та країн, в’їзд громадян України на територію яких не потребує наявності візи (дозволу на в’їзд), - згідно з наказом про відрядження та відповідними первинними документами;

2153.

до країн, в’їзд громадян України на територію яких здійснюється за наявності візи (дозволу на в’їзд), - згідно з наказом про відрядження та відмітками уповноваженої службової особи Державної прикордонної служби України в закордонному паспорті або документі, що його замінює.

2154.

За відсутності зазначених відповідних підтвердних документів, наказу або відміток уповноваженої службової особи державної прикордонної служби України у паспорті або документі, що його замінює сума добових не включається до складу витрат платника податку.

2155.

Будь-які витрати на відрядження можуть бути включені до складу витрат платника податку за наявності документів, що підтверджують зв’язок такого відрядження з діяльністю такого платника податку, зокрема (але не виключно) таких: запрошень сторони, що приймає, діяльність якої збігається з діяльністю платника податку; укладеного договору чи контракту; інших документів, які встановлюють або засвідчують бажання встановити цивільно-правові відносини; документів, що засвідчують участь відрядженої особи в переговорах, конференціях або симпозіумах, які проводяться за тематикою, що збігається з діяльністю платника податку.

-281- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №347)
Н.д.Джоджик Я.І. (Реєстр.картка №332)
Н.д.Заєць І.О. (Реєстр.картка №361)
Абзац дев’ятий підпункту 140.1.7 статті 140 "Будь-які витрати на відрядження можуть бути включені до складу витрат платника податку за наявності документів, що підтверджують зв’язок такого відрядження з господарською діяльністю такого платника податку, зокрема (але не виключно) таких: запрошень сторони, що приймає; укладеного договору чи контракту; інших документів, які встановлюють або засвідчують бажання встановити цивільно-правові відносини; документів, що засвідчують участь відрядженої особи в переговорах, конференціях, семінарах, виставках, симпозіумах, інших заходах, які проводяться за тематикою, що збігається з господарською діяльністю платника податку" виключити.

2156.

Якщо згідно із законами країни відрядження або країн, територією яких здійснюється транзитний рух до країни відрядження, необхідно здійснити обов’язкове страхування життя або здоров’я відрядженої особи чи її цивільної відповідальності (при використанні транспортних засобів), то витрати на таке страхування включаються до складу витрат платника податку, що відряджає таку особу.

-282- Н.д.Коновалюк В.І. (Реєстр.картка №83)
Абзац п’ятнадцятий підпункту 140.1.7 викласти у наступній редакції:
"Якщо згідно із законами країни відрядження або країн, територією яких здійснюється транзитний рух до країни відрядження, обов’язково необхідно здійснити страхування життя або здоров’я відрядженої особи чи її цивільної відповідальності (при використанні транспортних засобів), то витрати на таке страхування включаються до складу витрат платника податку, що відряджає таку особу".

-283- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
У абзаці п’ятнадцятому підпункту 140.1.7 після слів "країни відрядження," доповнити словом "обов’язково".

2157.

За запитом представника органу державної податкової служби платник податку забезпечує за власний рахунок переклад підтвердних документів, виданих іноземною мовою;

-284- Н.д.Грицак В.М. (Реєстр.картка №98)
Абзац 16 підпункту 140.1.7 пункту 140.1 статті 140 викласти в наступній редакції:
"За письмовим запитом уповноваженого представника органу державної податкової служби в якій обліковується платник податку, останній забезпечує, в разі наявності фінансових можливостей, за власний рахунок переклад підтвердних документів на українську мову, виданих іноземною мовою".

2158.

140.1.8. витрати платника податку (крім капітальних, які підлягають амортизації) на утримання та експлуатацію таких об’єктів, що перебували на балансі та утримувалися за рахунок платника податку станом на 1 липня 1997 року, але не використовуються з метою отримання доходу:

2159.

дитячих ясел або садків;

2160.

закладів середньої і середньої професійно-технічної освіти та закладів підвищення кваліфікації працівників такого платника податку;

2161.

дитячих, музичних і художніх шкіл, шкіл мистецтв;

2162.

спортивних комплексів, залів і майданчиків, що використовуються для фізичного оздоровлення та психологічної реабілітації працівників платника податку, клубів і будинків культури;

2163.

приміщень, що використовуються платником податку для організації харчування працівників такого платника податку;

2164.

багатоквартирного житлового фонду, у тому числі гуртожитки, одноквартирного житлового фонду в сільській місцевості та об’єктів житлово-комунального господарства;

2165.

дитячих таборів відпочинку і оздоровлення;

2166.

установи соціального захисту громадян (будинки-інтернати, будинки для престарілих).

-285- Н.д.Сушкевич В.М. (Реєстр.картка №214)
Абзац дев’ятий пункту 140.1.8 статті 140 викласти у такій редакції:
“установи соціального захисту громадян (будинки-інтернати для громадян похилого віку, інвалідів та дітей - інвалідів, психоневрологічні та спеціалізовані будинки-інтернати, пансіонати для ветеранів війни і праці, геріатричні пансіонати, реабілітаційні установи, територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг), центри обліку та заклади соціального захисту для бездомних громадян, центри соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, санаторії для ветеранів та інвалідів)”

-286- Н.д.Герасимчук В.В. (Реєстр.картка №446)
Абзац дев’ятий пункту 140.1.8 статті 140 викласти у такій редакції:
“установи соціального захисту громадян (будинки-інтернати для громадян похилого віку, інвалідів та дітей - інвалідів, психоневрологічні та спеціалізовані будинки-інтернати, пансіонати для ветеранів війни і праці, геріатричні пансіонати, реабілітаційні установи, територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг), центри обліку та заклади соціального захисту для бездомних громадян, центри соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, санаторії для ветеранів та інвалідів)”

-287- Н.д.Кунченко О.П. (Реєстр.картка №47)
Н.д.Мошак С.М. (Реєстр.картка №122)
&&
Підпункт 140.1.8 доповнити абзацем такого змісту:
"140.1.8. закладів охорони здоров'я, пунктів безоплатного медичного обстеження, профілактики та допомоги працівникам".

2167.

140.2. У разі коли після продажу товарів, виконання робіт, надання послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, у тому числі перерахунок у випадках повернення проданих товарів чи права власності на такі товари (результати робіт, послуг) продавцю, платник податку-продавець та платник податку-покупець здійснюють відповідний перерахунок доходів або витрат (балансової вартості основних засобів) у звітному періоді, в якому сталася така зміна суми компенсації.

2168.

Перерахунок доходів та витрат (балансової вартості основних фондів) також проводиться сторонами:

-288- Н.д.Святаш Д.В. (Реєстр.картка №121)
Абзаци другий-четвертий пункту 140.2 викласти в такій редакції: "Перерахунок доходів та витрат (балансової вартості основних фондів) також проводиться сторонами:
у звітному періоді, в якому рішення суду про визнання правочину недійсним набуло законної сили.

2169.

у звітному періоді (періодах), в якому витрати та доходи (балансова вартість основних фондів) за правочином, визнаним недійсним, були враховані у податковому обліку сторони правочину - у разі визнання правочину недійсним як такого, що порушує публічний порядок, є фіктивним;

-289- Н.д.Ващук К.Т. (Реєстр.картка №450)
Другий абзац частини 2 пункту 140.2 виключити.

-290- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
В пункті 140.2 статті 140 виключити третій абзац;

2170.

у звітному періоді, в якому рішення суду про визнання правочину недійсним набуло законної сили - у разі визнання правочину недійсним із інших підстав.

-291- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
в четвертому абзаці пунку 140.2 виключити слова і знак „- у разі визнання право чину недійсним з інших підстав”.

2171.

Цей пункт не регулює правила визначення та коригування витрат та доходів внаслідок проведення процедур урегулювання сумнівної або безнадійної заборгованості чи визнання боргу покупця безнадійним, що визначаються статтею 159 цього розділу.

2172.

140.3. До витрат не включається сума фактичних втрат товарів, крім втрат у межах норм природного убутку чи технічних (виробничих) втрат та витрат із розбалансування природного газу в газорозподільних мережах, що не перевищують розмір, визначений Кабінетом Міністрів України або уповноваженим ним центральним органом виконавчої влади, або іншим органом, визначеним законодавством України.

-292- Н.д.Воропаєв Ю.М. (Реєстр.картка №73)
Викласти п. 140.3 в наступній редакції:
"140.3 До витрат не включається сума фактичних втрат товарів, крім втрат у межах норм природного убутку чи технічних (виробничих) втрат та витрат із розбалансування природного газу в газорозподільних мережах, що не перевищують розмір, визначений Кабінетом Міністрів України або уповноваженим ним центральним органом виконавчої влади, або іншим органом, визначеним законодавством України.
Зазначена норма не застосовується до товарів, інвентаризація та/або складування яких неможливі за їх фізичними ознаками."

-293- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
Викласти пункт 140.3 в такій редакції:
"До витрат не включається сума фактичних втрат товарів, крім:
втрат у межах норм природного убутку чи технічних (виробничих) втрат;
втрат від швидкопсувної продукції, нереалізованої в межах терміну її придатності;
витрат із розбалансування природного газу в газорозподільних мережах, що не перевищують розмір, визначений Кабінетом Міністрів України або уповноваженим ним центральним органом виконавчої влади, або іншим органом, визначеним законодавством України.
Зазначена норма не застосовується до товарів, інвентаризація та/або складування яких неможливі за їх фізичними ознаками".

-294- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
Пункт 140.3. Статті 140 доповнити реченням такого змісту:
"Зазначена норма не застосовується до товарів, інвентаризація та/або складування яких неможливі за їх фізичними ознаками".

-295- Н.д.Ляпіна К.М. (Реєстр.картка №339)
У пункті 140.3 після слів "природного убутку" доповнити словами крадіжок та псування товару з вини невстановленої особи в магазинах самообслуговування, але не більше 1% від обороту та має бути підтверджено відповідним актом".

-296- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
В пункті 140.3 статті 140 виключити слова і знак „, що не перевищують розмір, визначений Кабінетом Міністрів України або уповноваженим ним центральним органом виконавчої влади, або іншим органом, визначеним законодавством України”.

-297- Н.д.Жебрівський П.І. (Реєстр.картка №398)
Доповнити пункт 140.3 після слів "природного убутку" словами:
", крадіжок та псування товару з вини невстановленої особи в магазинах самообслуговування, але не більше 1% від обороту та має бути підтверджено відповідним актом".

-298- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)
Пункт 140.3. доповнити реченням такого змісту: "Зазначена норма не застосовується до товарів, інвентаризація та/або складування яких неможливі за їх фізичними ознаками".

-299- Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)
&&
Пункт 140.3 статті 140 РОЗДІЛУ ІІІ доповнити абзацом такого змісту:
"Зазначена норма не застосовується до товарів, інвентаризація та/або складування яких неможливі за їх фізичними ознаками".

-300- Н.д.Глущенко І.М. (Реєстр.картка №164)
&&
Пункт 140.3 доповнити абзацом другим такого змісту:
"Правила цього пункту не застосовуються до електричної та/або теплової енергії при визначені витрат платників податків пов’язаних із передачею та/або постачанням електричної та/або теплової енергії."

-301- Н.д.Маньковський Г.В. (Реєстр.картка №168)
&&
Пункт 140.3 доповнити другим абзацем наступного змісту:
"Зазначена норма не застосовується до платників податку-ліцензіатів з передачі та/або постачання електричної та/або теплової енергії. Такі платники податку у звітному податковому періоді до собівартості реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг включають фактичні витрати з придбання, передачі та постачання електричної енергії а також фактичні витрати з виробництва, придбання, передачі та постачання теплової енергії".

-302- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №347)
Н.д.Джоджик Я.І. (Реєстр.картка №332)
Н.д.Заєць І.О. (Реєстр.картка №361)
Пункт 140.3 статті 140 - викласти у такій редакції:
"До витрат не включається сума фактичних втрат товарів, крім втрат у межах норм природного убутку чи технічних (виробничих) втрат, витрат із розбалансування природного газу в газорозподільних мережах та втрат в електро-, тепло-, водомережах, що не перевищують розмір, визначений Кабінетом Міністрів України або уповноваженим ним центральним органом виконавчої влади, або іншим органом, визначеним законодавством України";

2173.

140.4. Платник податку проводить оцінку вибуття запасів за методами, встановленими відповідним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку.

2174.

Для всіх одиниць запасів, що мають однакове призначення та однакові умови використання, застосовується лише один із дозволених методів оцінки їх вибуття.

-303- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)
&&
Пункт 140.5 викласти в редакції:
"140.5. У разі, коли балансова вартість запасів, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, на кінець звітного податкового періоду перевищує їх балансову вартість на початок звітного податкового періоду, платник податку має право збільшити витрати на вартість такого перевищення. У разі, коли балансова вартість таких запасів на кінець звітного податкового періоду є меншою за їх балансову вартість на початок звітного податкового періоду, платник податку зменшує витрати на вартість такого зменшення. Ця норма використовується для таких звітних податкових періодів: календарні квартал, півріччя, три квартали".

-304- Н.д.Воропаєв Ю.М. (Реєстр.картка №73)
&&
Викласти п. 140.5. в наступній редакції:
"140.5 Платник податку збільшує витрати у разі, коли балансова вартість запасів, які використовуються з метою виробництва електроенергії за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, на кінець звітного податкового періоду перевищує їх балансову вартість на початок звітного податкового періоду на вартість такого перевищення. Платник податку зменшує витрати у разі коли балансова вартість таких запасів на кінець звітного податкового періоду є меншою за їх балансову вартість на початок звітного податкового періоду на вартість такого зменшення.
Ця норма використовується для таких звітних податкових періодів: календарні квартал, півріччя, три квартали."

-305- Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)
&&
Пропонується пункт 140.5 статті 140 РОЗДІЛУ ІІІ викласти в редакції:
"140.5. У разі, коли балансова вартість запасів, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, на кінець звітного податкового періоду перевищує їх балансову вартість на початок звітного податкового періоду, платник податку збільшує витрати на вартість такого перевищення. У разі, коли балансова вартість таких запасів на кінець звітного податкового періоду є меншою за їх балансову вартість на початок звітного податкового періоду, платник податку зменшує витрати на вартість такого зменшення. Ця норма використовується для таких звітних податкових періодів: календарні квартал, півріччя, три квартали".

-306- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
&&
Пункт 140.5 статті 140 розділу ІІІ викласти в редакції:
"140.5. У разі, коли балансова вартість запасів, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, на кінець звітного податкового періоду перевищує їх балансову вартість на початок звітного податкового періоду, платник податку збільшує витрати на вартість такого перевищення. У разі, коли балансова вартість таких запасів на кінець звітного податкового періоду є меншою за їх балансову вартість на початок звітного податкового періоду, платник податку зменшує витрати на вартість такого зменшення. Ця норма використовується для таких звітних податкових періодів: календарні квартал, півріччя, три квартали".

-307- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
&&
Доповнити Статтю 140 пунктом 140.6 такого змісту:
"140.6. Платник податку збільшує витрати у разі, коли балансова вартість запасів, які використовуються з метою виробництва електроенергії за переліком, визначеному Кабінетом Міністрів України, на кінець звітного податкового періоду перевищує їх балансову вартість на початок звітного податкового періоду на вартість такого перевищення. Платник податку зменшує витрати у разі коли балансова вартість таких запасів на кінець звітного податкового періоду є меншою за їх балансову вартість на початок звітного податкового періоду на вартість такого зменшення. Ця норма використовується для таких звітних податкових періодів: календарні квартал, півріччя, три квартали".

2175.

140.5. Установлення додаткових обмежень щодо складу витрат платника податку, крім тих, що зазначені в цьому розділі, не дозволяється.

-308- Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)
У зв’язку з цим пункт 140.5 статті 140 розділу ІІІ проекту Кодексу вважати пунктом 140.6.

-309- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
Пункт 140.5 статті 140 розділу ІІІ проекту Кодексу вважати пунктом 140.6.

-310- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)
Існуючий пункт 140.5 статті вважати пунктом 140.6.

-311- Н.д.Воропаєв Ю.М. (Реєстр.картка №73)
&&
Доповнити ст. 140 п. 140.6 наступного змісту:
"140.6. Встановлення додаткових обмежень щодо складу витрат платника податку, крім тих, що зазначені в цьому розділі, не дозволяється."

2176.

Стаття 141. Особливості визначення складу витрат платника податку у разі сплати процентів за борговими зобов’язаннями

2177.

141.1. До складу витрат включаються будь-які витрати, пов’язані з нарахуванням процентів за борговими зобов’язаннями (у тому числі за будь-якими кредитами, депозитами, крім фінансових витрат, які включені до собівартості кваліфікаційних активів відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку) протягом звітного періоду, якщо такі нарахування здійснюються у зв’язку з провадженням господарської діяльності платника податку.

-312- Н.д.Воропаєв Ю.М. (Реєстр.картка №73)
Пункт 141.1 статті 141 розділу ІІІ викласти у такій редакції:
"141.1 До складу витрат включаються будь-які витрати, пов’язані з нарахуванням процентів за борговими зобов’язаннями (у тому числі за будь-якими кредитами, депозитами) протягом звітного періоду, що виникли у зв’язку з фінансуванням господарської діяльності платника податку, в тому числі у зв’язку з фінансуванням придбання цінних паперів, інших корпоративних прав, фінансуванням операцій особливого виду, передбачених цим розділом."

-313- Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)
Н.д.Глущенко І.М. (Реєстр.картка №164)
Пункт 141.1. після слів "у тому числі за будь-якими кредитами" доповнити словом "позиками".

2178.

141.2. Для платника податку, 50 та більше відсотків статутного фонду (акцій, інших корпоративних прав) якого перебуває у власності або управлінні нерезидента (нерезидентів), віднесення до складу витрат нарахування процентів за кредитами та іншими борговими зобов’язаннями на користь таких нерезидентів та пов’язаних з ними осіб дозволяється у сумі, що не перевищує суму доходів такого платника податку, отриману протягом звітного періоду у вигляді процентів від розміщення власних активів, збільшену на суму, що дорівнює 50 відсоткам оподатковуваного прибутку звітного періоду, без урахування суми таких отриманих процентів.

-314- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
Пункт 141.2 викласти у такій редакції:
"141.2. Для платника податку, 20 і більше відсотків статутного фонду (акцій, інших корпоративних прав) якого перебуває у власності або управлінні нерезидента, віднесення до складу витрат, витрат на виплату або нарахування процентів за кредитами та іншими борговими зобов'язаннями на користь такого нерезидента та пов'язаних з ними осіб дозволяється у межах суми боргових зобов’язань платника податку цьому нерезиденту на останній день звітного періоду, що не перевищує частки участі нерезидента у величині власного капіталу позичальника, розрахованого відповідно до положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5 „Звіт про власний капітал” на початок звітного періоду.
Для банків віднесення до складу витрат встановлюється відповідно до методики НБУ".

2179.

141.3. Проценти, які відповідають вимогам пункту 141.1 цієї статті, але не віднесені до складу витрат виробництва (обігу) згідно з положеннями пункту 141.2 цієї статті, протягом звітного періоду, підлягають перенесенню на результати майбутніх податкових періодів, із збереженням обмежень, передбачених пунктом 141.2 цієї статті.

2180.

Стаття 142. Особливості визначення складу витрат на виплати фізичним особам згідно з трудовими договорами та договорами цивільно-правового характеру

2181.

142.1. До складу витрат платника податку включаються витрати на оплату праці фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з таким платником податку (далі - працівники), які включають нараховані витрати на оплату основної і додаткової заробітної плати та інших видів заохочень і виплат виходячи з тарифних ставок, у вигляді премій, заохочень, відшкодувань вартості товарів, робіт, послуг, витрати на оплату авторської винагороди та за виконання робіт, послуг згідно з договорами цивільно-правового характеру, будь-яка інша оплата у грошовій або натуральній формі, встановлена за домовленістю сторін (крім сум матеріальної допомоги, які звільняються від оподаткування згідно з нормами розділу ІV цього Кодексу).

-315- Н.д.Турманов В.І. (Реєстр.картка №26)
У абзаці першому пункту 142.1 після слів "за домовленістю сторін" доцільно доповнити словами "на рівні угод, колективних договорів".

-316- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №347)
Н.д.Джоджик Я.І. (Реєстр.картка №332)
Н.д.Заєць І.О. (Реєстр.картка №361)
Абзац тертій підпункту 142.1. статті 142 - викласти у такій редакції:
"До складу витрат платника податку включаються внески платника податку на недержавне медичне страхування найманих працівників платника податків, якщо воно передбачено колективним договором. Такий платник податку має право включити до складу витрат кожного звітного податкового періоду (наростаючим підсумком) суму таких внесків, загальний обсяг яких не перевищує 15 відсотків заробітної плати, нарахованої такій найманій особі протягом податкового року, на який припадають такі податкові періоди. При цьому сума платежів, про які йдеться в другом та третьому абзаці цього підпункту, не може перевищувати розмірів, визначених у розділі IV цього Кодексу, протягом такого податкового періоду";

2182.

142.2. Крім витрат, передбачених пунктом 142.1 цієї статті, до складу витрат платника податку включаються обов’язкові виплати, а також компенсація вартості послуг, які надаються працівникам у випадках, передбачених законодавством, внески платника податку на обов’язкове страхування життя або здоров’я працівників у випадках, передбачених законодавством, а також внески, визначені абзацом другим цього підпункту.

2183.

Якщо відповідно до договору довгострокового страхування життя або будь-якого виду недержавного пенсійного забезпечення платник цього податку зобов’язаний сплачувати за власний рахунок добровільні внески на страхування (недержавне пенсійне забезпечення) найманої ним фізичної особи, то такий платник податку має право включити до складу витрат кожного звітного податкового періоду (наростаючим підсумком) суму таких внесків, загальний обсяг якої не перевищує 15 відсотків заробітної плати, нарахованої такій найманій особі протягом податкового року, на який припадають такі податкові періоди.

-317- Н.д.Воропаєв Ю.М. (Реєстр.картка №73)
У пункт 142.2 ст. 142 викласти абзац 2 в наступній редакції:
"Якщо відповідно до договору довгострокового страхування життя, договору обов’язкового медичного страхування або будь-якого виду недержавного пенсійного забезпечення платник цього податку сплачує за власний рахунок добровільні внески на страхування (недержавне пенсійне забезпечення, довгострокове страхування життя, обов’язкове медичного страхування) найманої ним фізичної особи, то такий платник податку має право включити до складу витрат кожного звітного податкового періоду (наростаючим підсумком) суму таких внесків, загальний обсяг якої не перевищує 40 відсотків заробітної плати, нарахованої такій найманій особі протягом податкового року, на який припадають такі податкові періоди."

-318- Н.д.Коновалюк В.І. (Реєстр.картка №83)
Н.д.Клименко О.І. (Реєстр.картка №381)
Абзаци другий та третій пункту 142.2. викласти в наступній редакції:
"Якщо відповідно до договору довгострокового страхування життя, договору добровільного медичного страхування або будь-якого виду недержавного пенсійного забезпечення платник цього податку зобов’язаний сплачувати за власний рахунок добровільні внески на страхування (недержавне пенсійне забезпечення, довгострокового страхування життя, добровільного медичного страхування) найманої ним фізичної особи, то такий платник податку має право включити до складу витрат кожного звітного податкового періоду (наростаючим підсумком) суму таких внесків, загальний обсяг якої не перевищує 40 відсотків заробітної плати, нарахованої такій найманій особі протягом податкового року, на який припадають такі податкові періоди.
При цьому сума таких платежів не може перевищувати подвійних розмірів, визначених у розділі IV цього Кодексу, протягом такого податкового періоду."

2184.

При цьому сума таких платежів не може перевищувати розмірів, визначених у розділі IV цього Кодексу, протягом такого податкового періоду.

2185.

Стаття 143. Особливості віднесення до складу витрат сум внесків на соціальні заходи

2186.

143.1. До складу витрат платника податку відносяться суми внесків на обов’язкове державне пенсійне страхування та суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, нараховані на суми, зазначені в статті 142 цього розділу, у розмірах і порядку, встановлених законом.

-319- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №25)
У пункті 143.1 статті 143 слова "суми внесків на обов’язкове державне пенсійне страхування та" та слова „нараховані на суми, зазначені в статті 142 цього розділу" виключити.

-320- Н.д.Сушкевич В.М. (Реєстр.картка №214)
У статті 143
пункт 143.1. викласти у такій редакції:
До складу витрат платника податку відносяться суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, нараховані у розмірах і порядку, встановлених законом.

-321- Н.д.Марущенко В.С. (Реєстр.картка №396)
У пункті 143.1 слова "суми внесків на обов’язкове державне пенсійне страхування та" та слова "нараховані на суми, зазначені в статті 142 цього розділу" виключити.

-322- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
пункт 143.1 статті 143 викласти в такій редакції
„143.1. До складу витрат платника податку відносяться суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, у розмірах і порядку, встановлених законом.”

2187.

143.2. Якщо наймана особа доручає роботодавцю здійснювати внески на довгострокове страхування життя або будь-який вид недержавного пенсійного забезпечення за рахунок витрат на оплату праці такої найманої особи, включених до складу витрат платника податку відповідно до пункту 142.1 статті 142 цього розділу, такий роботодавець не включає суму зазначених внесків до складу своїх витрат та до бази для нарахування суми внесків на пенсійне та інші види державного (соціального) обов’язкового страхування.

-323- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
Пункт 143.2 статті 143 викласти в такій редакції
„143.2. Якщо наймана особа доручає роботодавцю здійснювати внески на довгострокове страхування життя або будь-який вид недержавного пенсійного забезпечення за рахунок витрат на оплату праці такої найманої особи, включених до складу витрат платника податку відповідно до пункту 142.1 статті 142 цього розділу, такий роботодавець не включає суму зазначених внесків до складу своїх витрат.”

-324- Н.д.Сушкевич В.М. (Реєстр.картка №214)
У пункті 143.2 слова “та до бази для нарахування суми внесків на пенсійне та інші види державного (соціального) обов’язкового страхування.” виключити.

-325- Н.д.Марущенко В.С. (Реєстр.картка №396)
У пункті 143.2 слова "та до бази для нарахування суми внесків на пенсійне та інші види державного (соціального) обов’язкового страхування" виключити.

-326- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №25)
У пункті 143.2 слова "та до бази для нарахування суми внесків на пенсійне та інші види державного (соціального) обов’язкового страхування." виключити.

-327- Н.д.Поляченко В.А. (Реєстр.картка №363)
Пункт 143.2 статті 143 після слів "недержавного пенсійного забезпечення" доповнити словами "на пенсійний вклад або рахунки учасників фондів банківського управління";

2188.

Стаття 144. Об’єкти амортизації

2189.

144.1. Амортизації підлягають:

-328- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
У пункті 144.1. Статті 144 зі складу витрат, що підлягають амортизації, вилучити слова:
"витрати на проведення ремонту, реконструкції, модернізації та інших видів поліпшення основних засобів, що перевищує 10 відсотків вартості, яка амортизується, об'єкта основних засобів на початок звітного року", виклавши пункт у наступній редакції:
"144.1.Амортизації підлягають:

-329- Н.д.Коновалюк В.І. (Реєстр.картка №83)
Пункт 144.1 викласти у наступній редакції:
"144.1.Амортизації підлягають:
витрати на придбання основних засобів, нематеріальних активів та довгострокових біологічних активів для використання у господарській діяльності та довгострокові біологічні активи;
витрати на самостійне виготовлення основних засобів вирощування довгострокових біологічних активів для використання в господарській діяльності, у тому числі витрати на виплату заробітної плати працівникам, які були зайняті на виготовленні таких основних засобів;
витрати на проведення ремонту, реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання;
витрати на капітальне поліпшення землі, не пов'язане з будівництвом, а саме іригацію, осушення та інше подібне капітальне поліпшення землі;
капітальні інвестиції, отримані платником податку з бюджету у вигляді цільового фінансування на придбання об’єкта інвестування (основного засобу, нематеріального активу) за умови визнання доходів пропорційно сумі нарахованої амортизації по такому об'єкту відповідно до положень підпункту 137.2.1 пункту 137.2 статті 137 цього розділу;
сума переоцінки основних засобів, проведеної відповідно до статей 146 та 152 цього розділу".

2190.

витрати на придбання основних засобів, нематеріальних активів та довгострокових біологічних активів для використання у господарській діяльності та довгострокові біологічні активи;

-330- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
Абзац другий пункту 144.1 статті 144 викласти в такій редакції:
„витрати на придбання основних засобів, нематеріальних активів та довгострокових біологічних активів для використання у господарській діяльності; ”

-331- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
Витрати на придбання основних засобів, нематеріальних активів та довгострокових біологічних активів для використання у господарській діяльності та довгострокові біологічні активи;

2191.

витрати на самостійне виготовлення основних засобів вирощування довгострокових біологічних активів для використання в господарській діяльності, у тому числі витрати на оплату заробітної плати працівникам, які були зайняті на виготовленні таких основних засобів;

-332- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
Витрати на самостійне виготовлення основних засобів вирощування довгострокових біологічних активів для використання в господарській діяльності, у тому числі витрати на виплату заробітної плати працівникам, які були зайняті на виготовленні таких основних засобів;

2192.

витрати на проведення ремонту, реконструкції, модернізації та інших видів поліпшення основних засобів, що перевищують 10 відсотків вартості, яка амортизується, об’єкта основних засобів на початок звітного року;

-333- Н.д.Шаманов В.В. (Реєстр.картка №267)
У абзаці 4 пункту 144.1 статті 144 речення: "що перевищує 10 відсотків вартості, яка амортизується, об'єкта основних засобів на початок звітного року;" виключити;

-334- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
Витрати на проведення ремонту, реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання;

-335- Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)
Пропонується абзац четвертий пункту 144.1 статті 144 РОЗДІЛУ ІІІ викласти у такій редакції:
"витрати на проведення ремонту, реконструкції, модернізації та інших видів поліпшення основних засобів, що приводять до зростання майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об’єкту."

-336- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
Абзац 4 пункту 144.1 статті 144 викласти у такій редакції:
"витрати на проведення реконструкції, модернізації та інших видів поліпшення основних засобів;".

-337- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
У пункті 144.1 абзац четвертий викласти у такій редакції:
"витрати на проведення ремонту, реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання";

-338- Н.д.Воропаєв Ю.М. (Реєстр.картка №73)
Абзац четвертий п.144.1 ст. 144 викласти в наступній редакції:
"витрати, пов’язані із поліпшенням основних засобів (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що приводить до зростання майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від їх використання;

-339- Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)
Н.д.Глущенко І.М. (Реєстр.картка №164)
Викласти частину 4 пункту 144.1. у такій редакції:
"витрати на поліпшення основних засобів, що перевищують 10 відсотків сукупної балансової вартості всіх груп основних фондів станом на початок звітного року, крім витрат на виплату заробітної плати працівникам, які були зайняті на таких роботах;"

-340- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
В абзаці четвертому пункту 144.1 статті 144 після слів „та інших видів поліпшення основних фондів” додати слова і знаки „(крім витрат на поточний і капітальний ремонт)”; слова і знаки „, що перевищує 10 відсотків вартості, яка амортизується, об’єкта основних засобів на початок звітного року”.

-341- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)
Абзац четвертий пункту 144.1 викласти у редакції:
"витрати на проведення ремонту, реконструкції, модернізації та інших видів поліпшення основних засобів, що приводять до зростання майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об’єкту".

2193.

витрати на капітальне поліпшення землі, не пов’язане з будівництвом, а саме іригацію, осушення та інше подібне капітальне поліпшення землі;

-342- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
Витрати на капітальне поліпшення землі, не пов'язане з будівництвом, а саме іригацію, осушення та інше подібне капітальне поліпшення землі;

2194.

капітальні інвестиції, отримані платником податку з бюджету, у вигляді цільового фінансування на придбання об’єкта інвестування (основного засобу, нематеріального актива) за умови визнання доходів пропорційно сумі нарахованої амортизації по такому об’єкту відповідно до положень підпункту 137.2.1 пункту 137.2 статті 137 цього розділу;

-343- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
Капітальні інвестиції, отримані платником податку з бюджету у вигляді цільового фінансування на придбання об’єкта інвестування (основного засобу, нематеріального активу) за умови визнання доходів пропорційно сумі нарахованої амортизації по такому об'єкту відповідно до положень підпункту 137.2.1 пункту 137.2 статті 137 цього розділу;

-344- Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)
&&
Підпункт 144.1 статті 144 РОЗДІЛУ ІІІ доповнити положенням наступного змісту:
"вартість отриманих спеціалізованими експлуатуючими підприємствами об’єктів енергопостачання, газо- і теплозабезпечення, водопостачання, каналізаційних мереж відповідно до рішень місцевих органів виконавчої влади та виконавчих органів рад, прийнятих у межах їх повноважень. У разі нарахування амортизації по вищевказаним об’єктам доходи визнаються у сумі, що дорівнює нарахованої за відповідний період амортизації."

2195.

сума переоцінки основних засобів, проведеної відповідно до статті 146 цього розділу.

-345- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
Сума переоцінки основних засобів, проведеної відповідно до статей 146 та 152 цього розділу".

-346- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
У абзаці сьомому пункту 144.1 слово "переоцінки" замінити словом "індексації".

-347- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
У абзаці сьомому пункту 144.1 після слів та цифр "до статті 146" доповнити словом та цифрами "та 152".

-348- Н.д.Воропаєв Ю.М. (Реєстр.картка №73)
Абзац сьомий п.144.1 ст. 144 викласти в наступній редакції:
сума переоцінки основних засобів, проведеної відповідно до статті 146 та 152 цього розділу."

-349- Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)
Н.д.Глущенко І.М. (Реєстр.картка №164)
Викласти частину 7 пункту 144.1. у такій редакції:
"сума переоцінки вартості основних засобів, проведеної відповідно до статті 146 цього розділу."

-350- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)
Пункт 144.1. доповнити абзацом восьмим такого змісту:
"вартість безоплатно отриманих об’єктів енергопостачання, газо- і теплозабезпечення, водопостачання, каналізаційних мереж, побудованих споживачами на вимогу спеціалізованих експлуатуючих підприємств згідно з технічними умовами на приєднання до вищевказаних мереж або об’єктів".

-351- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
&&&&&&&
Пункт 144.1. статті 144 доповнити абзацом восьмим такого змісту:
"вартість безоплатно отриманих об’єктів енергопостачання, газо- і теплозабезпечення, водопостачання, каналізаційних мереж, побудованих споживачами на вимогу спеціалізованих експлуатуючих підприємств згідно з технічними умовами на приєднання до вищевказаних мереж або об’єктів"

2196.

144.2. Не підлягають амортизації та повністю відносяться до складу витрат за звітний період витрати платника податку на:

2197.

утримання основних засобів, що знаходяться на консервації;

2198.

ліквідацію основних засобів.

2199.

придбання (виготовлення) сценічно - постановочних предметів вартістю до 5 тисяч гривень театрально - видовищними підприємствами - платниками податку.

2200.

виробництво національного фільму та придбання майнових прав інтелектуальної власності на національний фільм;

-352- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
У абзаці п’ятому перед словом ,,виробництво’’ доповнити словом ,,витрати’’.

-353- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
Абзац п’ятий пункту 144.2 статті 144 викласти в наступній редакції: „виробництво фільму, створеного суб’єктами кінематографії в Україні, та придбання майнових прав інтелектуальної власності на фільм”;

-354- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
&&
Доповнити пункт 144.2 статті 144 абзацом наступного змісту: „поточний і капітальний ремонт основних засобів”.

-355- Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)
Н.д.Глущенко І.М. (Реєстр.картка №164)
&&
Пункт 144.2. доповнити положенням такого змісту:
"проведення обстеження (огляду), технічного обслуговування та ремонтів основних засобів, що не призводять до їх поліпшення."

-356- Н.д.Воропаєв Ю.М. (Реєстр.картка №73)
&&
Пункт 144.2 доповнити останнім абзацом такого змісту:
"придбання малоцінних необоротних матеріальних активів."

2201.

144.3. Не підлягають амортизації та проводяться за рахунок відповідних джерел фінансування:

2202.

витрати бюджетів на будівництво та утримання споруд благоустрою та житлових будинків, придбання і збереження бібліотечних і архівних фондів;

2203.

витрати бюджетів на будівництво та утримання автомобільних доріг загального користування;

2204.

витрати на придбання та збереження Національного архівного фонду України, а також бібліотечного фонду, що формується та утримується за рахунок бюджетів, бібліотечних і архівних фондів;

-357- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
У абзаці четвертому пункту 144.3 слова „ бібліотечних і архівних фондів ” виключити.

2205.

вартість гудвілу;

2206.

витрати на придбання/самостійне виготовлення та ремонт, а також на реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення невиробничих основних засобів.

2207.

Термін „невиробничі основні засоби” означає необоротні матеріальні активи, які не використовуються в господарській діяльності платника податку.

-358- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №347)
Н.д.Джоджик Я.І. (Реєстр.картка №332)
Н.д.Заєць І.О. (Реєстр.картка №361)
Абзац сьомий пункту 144.3. статті 144 "Термін „невиробничі основні засоби” означає необоротні матеріальні активи, які не використовуються в господарській діяльності платника податку" виключити.

2208.

Стаття 145. Класифікація груп основних засобів та інших необоротних активів. Методи нарахування амортизації.

-359- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
Назву статті 145 викласти в такій редакції
„Стаття 145. Класифікація груп основних засобів та інших необоротних матеріальних активів. Методи нарахування амортизації.”

2209.

145.1. Класифікація груп основних засобів та інших необоротних активів і мінімально допустимих строків їх амортизації.

-360- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
У абзаці першому пункту 145.1 після слів,,та інших необоротних” доповнити словом,,матеріальних’’.

2210.

Групи

Мінімально допустимі строки корисного використання, років

-361- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
&&
Підпункт 145.1.1 пункту 145.1 статті 145 викласти в такій редакції:
„145.1.1 Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється із застосуванням методів, визначених у пункті 145.1.4 статті 145 цього розділу протягом таких строків:


Групи

Строк дії права користування

група 1 - права користування природними ресурсами (право користування надрами, іншими ресурсами природного середовища, геологічною та іншою інформацією про природне середовище)

відповідно до правовстановлювального документа

група 2 - права користування майном (право користування земельною ділянкою, крім права постійного користування земельною ділянкою, відповідно до земельного законодавства, право користування будівлею, право на оренду приміщень тощо)

відповідно до правовстановлювального документа

група 3 - права на комерційні позначення (права на торговельні марки (знаки для товарів і послуг), комерційні (фірмові) найменування тощо), крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті;

відповідно до правовстановлювального документа

група 4 - права на об’єкти промислової власності (право на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин, породи тварин, компонування (топографії) інтегральних мікросхем, комерційні таємниці, у тому числі ноу-хау, захист від недобросовісної конкуренції тощо) крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті;

відповідно до правовстановлювального документа, але не менш як 5 років

група 5 - авторське право та суміжні з ним права (право на літературні, художні, музичні твори, комп’ютерні програми, програми для електронно-обчислювальних машин, компіляції даних (бази даних), фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення тощо) крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті;

не менше як 2 роки

група 6 - інші нематеріальні активи (право на ведення діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо)

відповідно до правовстановлювального документа

Облік вартості, яка амортизується, нематеріальних активів ведеться за кожним із об’єктів, що входить до складу окремої групи”.

2211.

група 1 - земельні ділянки

2212.

група 2 - капітальні витрати на поліпшення земель, не пов’язані з будівництвом

15

2213.

група 3 - будівлі,
споруди,
передавальні пристрої

20
15
10

2214.

група 4 - машини та обладнання
з них:
електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, пов’язані з ними засоби зчитування або друку інформації, пов’язані з ними комп’ютерні програми (крім програм, витрати на придбання яких визнаються роялті, та/або програм, які визнаються нематеріальним активом) інші інформаційні системи, телефони (у тому числі стільникові), мікрофони і рації, вартість яких перевищує 1000 гривень

5
2

-362- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
В пункті 145.1 статті 145 викласти у визначенні 4 групи після слів „інші інформаційні системи” додати слова і знаки „комутатори, маршрутизатори, модулі, модеми, джерела безперебійного живлення та засоби їх підключення до телекомунікаційних мереж,”.

-363- Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №241)
Абзац десятий підпункту 145.1 після слів "інші інформаційні системи" доповнити словами "комутатори, маршрутизатори, модулі, модеми, джерела безперебійного живлення та засоби їх підключення до телекомунікаційної мереж".

2215.

група 5 - транспортні засоби

5

2216.

група 6 - інструменти, прилади, інвентар (меблі)

4

2217.

група 7 - тварини

6

2218.

група 8 - багаторічні насадження

10

2219.

група 9 - інші основні засоби

12

2220.

група 10 - бібліотечні фонди

2221.

група 11 - малоцінні необоротні матеріальні активи

2222.

група 12 - тимчасові (нетитульні) споруди

5

2223.

група 13 - природні ресурси

2224.

група 14 - інвентарна тара

6

2225.

група 15 - предмети прокату

5

2226.

група 16 - довгострокові біологічні активи

7

-364- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)
&&
Пункт 145.1 доповнити сполученням "група 17 - інші необоротні матеріальні активи 3".

2227.

145.1.1. Нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об’єкта, який встановлюється наказом по підприємству при визнанні цього об’єкта активом (при зарахуванні на баланс), але не менше ніж встановлено в пункті 145.1 і призупиняється на період його реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації.

-365- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
Викласти підпункт 145.1.1 пункту 145.1 статті 145 в наступній редакції: „145.1.1. Нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об’єкта, який встановлюється наказом по підприємству при визнанні цього об’єкта активом (при зарахуванні на баланс), але не менше ніж встановлено в пункті 145.1 і призупиняється на період його виводу з експлуатації (для реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання, консервації та інших причин) на підставі документів, які свідчать про виведення таких основних засобів із експлуатації”.

2228.

145.1.2. При визначенні строку корисного використання (експлуатації) слід ураховувати:

2229.

очікуване використання об’єкта підприємством з урахуванням його потужності або продуктивності;

2230.

фізичний та моральний знос, що передбачається;

2231.

правові або інші обмеження щодо строків використання об’єкта та інші фактори.

2232.

145.1.3. Строк корисного використання (експлуатації) об’єкта основних засобів переглядається в разі зміни очікуваних економічних вигод від його використання, але він не може бути меншим ніж це визначено у пункті 145.1.

-366- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
Підпункт 145.1.3 пункту 145.1 статті 145 викласти в такій редакції:
„145.1.3 Строк корисного використання (експлуатації) об’єкта основних засобів переглядається в разі зміни очікуваних економічних вигод від його використання, але він не може бути меншим ніж це визначено у пункті 145.1 цієї статті.
Амортизація об’єкта основних засобів нараховується, виходячи з нового строку корисного використання, починаючи з місяця, наступного за місяцем зміни строку корисного використання (крім виробничого методу нарахування амортизації).
Амортизація основних засобів провадиться до досягнення залишкової вартості об’єктом його ліквідаційної вартості.’’

2233.

Амортизація об’єкта основних засобів нараховується на підставі виданого підприємством наказу, виходячи з нового строку корисного використання, починаючи з місяця, наступного за місяцем зміни строку корисного використання (крім виробничого методу нарахування амортизації).

2234.

Амортизація основних засобів провадиться до досягнення залишкової вартості об’єктом його ліквідаційної вартості.

-367- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
У абзаці третьому пункту 145.1.3 слова "його ліквідаційної вартості" замінити словами "нульової вартості".

-368- Н.д.Коновалюк В.І. (Реєстр.картка №83)
В третьому абзаці підпункту 145.1.3 слова "його ліквідаційної вартості" замінити словами "нульової вартості".

2235.

145.1.4. Амортизація основних засобів нараховується із застосуванням таких методів:

2236.

1) прямолінійного, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на строк корисного використання об’єкта основних засобів;

2237.

2) зменшення залишкової вартості, за яким річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об’єкта на початок звітного року або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації та річної норми амортизації. Річна норма амортизації (у відсотках) обчислюється як різниця між одиницею та результатом кореня ступеня кількості років корисного використання об’єкта з результату від ділення ліквідаційної вартості об’єкта на його первісну вартість;

2238.

3) прискореного зменшення залишкової вартості, за яким річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об’єкта на початок звітного року або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації та річної норми амортизації, яка обчислюється відповідно до строку корисного використання об’єкта і подвоюється.

2239.

Метод прискореного зменшення залишкової вартості застосовується лише при нарахуванні амортизації до об’єктів основних засобів, що входять до груп 4 (машини та обладнання) та 5 (транспортні засоби).

-369- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №347)
Н.д.Джоджик Я.І. (Реєстр.картка №332)
Н.д.Заєць І.О. (Реєстр.картка №361)
Абзац другий пункту 3) підпункту 145.1.4. статті 145 - викласти у такій редакції:
"Метод прискореного зменшення залишкової вартості застосовується лише при нарахуванні амортизації до об’єктів основних засобів, що входять до груп 4 (машини та обладнання) та 5 (транспортні засоби). Прискорена амортизація, у випадках передбачених у підпункті 145.1.9. цього пункту, дозволяється також до об’єктів основних засобів, що входять до груп 2, (капітальні витрати на поліпшення земель, не пов’язані з будівництвом), 3 (будинки, споруди, передавальні пристрої), та 8 (багаторічні насадження)";

2240.

4) кумулятивного, за яким річна сума амортизації визначається як добуток вартості, яка амортизується, та кумулятивного коефіцієнта. Кумулятивний коефіцієнт розраховується діленням кількості років, що залишаються до кінця строку корисного використання об’єкта основних засобів, на суму числа років його корисного використання;

2241.

5) виробничого, за яким місячна сума амортизації визначається як добуток фактичного місячного обсягу продукції (робіт, послуг) та виробничої ставки амортизації. Виробнича ставка амортизації обчислюється діленням вартості, яка амортизується, на загальний обсяг продукції (робіт, послуг), який підприємство очікує виробити (виконати) з використанням об’єкта основних засобів.

2242.

145.1.5. Амортизація об’єктів груп 9,11,12,14,15, визначених у підпункті 145.1 цієї статті, нараховується за методами, що наведені в підпунктах 1 і 5 пункту 145.1.4 цієї статті. Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів може нараховуватися за рішенням платника податків у першому місяці використання об’єкта в розмірі 50 відсотків його вартості, яка амортизується, та решта 50 відсотків вартості, яка амортизується, у місяці їх вилучення з активів (списання з балансу) внаслідок невідповідності критеріям визнання активом або в першому місяці використання об’єкта в розмірі 100 відсотків його вартості.

-370- Н.д.Воропаєв Ю.М. (Реєстр.картка №73)
Підпункт 145.1.5. викласти у такій редакції:
"145.1.5. Амортизація об'єктів, груп 9, 12, 14, 15, визначених у підпункті 145.1 цієї статті, нараховується за методами, що наведені в підпунктах 1 і 5 пункту 145.1.4 цієї статті. Амортизація бібліотечних фондів може нараховуватися у першому місяці використання об'єкта в розмірі 50 відсотків його вартості, яка амортизується, та решта 50 відсотків вартості, яка амортизується, у місяці їх вилучення з активів (списання з балансу) внаслідок невідповідності критеріям визнання активом або в першому місяці використання об'єкта 100 відсотків його вартості."

-371- Н.д.Клюєв С.П. (Реєстр.картка №61)
У підпункті 145.1.5 цифри "9,11,12,14,15" замінити цифрами "9,12,14,15";

2243.

145.1.6. Нарахування амортизації для оподаткування здійснюється підприємством за методом, визначеним наказом про облікову політику з метою складання фінансової звітності та може переглядатися у разі зміни очікуваного способу отримання економічних вигод від його використання.

-372- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
Підпункт 145.1.6 пункту 145.1 статті 145 викласти в такій редакції
„145.1.6. На основні засоби груп 1 і 13 амортизація не нараховується.”

2244.

Нарахування амортизації за новим методом починається з місяця, наступного за місяцем прийняття рішення про зміну методу амортизації.

-373- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
&&
пункт 145.1 статті 145 доповнити підпунктом 145.1.7 такого змісту:
„145.1.7 Суми амортизаційних відрахувань не підлягають вилученню до бюджету, а також не можуть бути базою для нарахування будь - яких податків, зборів, інших обов’язкових платежів.”

-374- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
&&
Підпункт 145.1 cтатті 145 доповнити пунктом 145.1.8 наступного змісту:
"145.1.8. Нарахування амортизації для оподаткування здійснюється підприємством за методом, визначеним наказом про облікову політику з метою складання фінансової звітності та може переглядатися у разі зміни очікуваного способу отримання економічних вигод від його використання.
Нарахування амортизації за новим методом починається з місяця, наступного за місяцем прийняття рішення про зміну методу амортизації."

-375- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №347)
Н.д.Джоджик Я.І. (Реєстр.картка №332)
Н.д.Заєць І.О. (Реєстр.картка №361)
&&&&&&
Пункт 145.1. статті 145 - доповнити підпунктами такого змісту:
"145.1.7 Новостворені підприємства з інвестиціями більше одного та менше десять мільйонів гривень мають право не нараховувати амортизацію на придбані (самостійно виготовлені) у перший рік діяльності з моменту реєстрації об’єкти основних засобів, що входять до груп 4 (машини та обладнання), та 6 (інструменти, прилади, інвентар (меблі), а відносити їх балансову вартість на витрати.
Новостворені підприємства з інвестиціями більше одного та менше десяти мільйонів гривень, основним видом діяльності яких є виробництво сільськогосподарської продукції, мають право у перший рік діяльності з моменту реєстрації не нараховувати амортизацію на придбані (самостійно виготовлені) об’єкти основних засобів, що входять до груп 4 (машини та обладнання), 6 (інструменти, прилади, інвентар (меблі) та 7 (тварини), а відносити їх балансову вартість на витрати;
145.1.8. Новостворені підприємства з інвестиціями більше десяти та менше ста мільйонів гривень мають право протягом двох років діяльності з моменту реєстрації не нараховувати амортизацію на придбані (самостійно виготовлені) об’єкти основних засобів, про які йдеться у підпункті 145.1.7., а відносити їх балансову вартість на витрати;
Новостворені підприємства з інвестиціями більше десяти та менше ста мільйонів гривень, основним видом діяльності яких є надання транспортних послуг, мають право протягом двох років діяльності з моменту реєстрації не нараховувати амортизацію на придбані (самостійно виготовлені) об’єкти основних засобів, що входять до груп 4 (машини та обладнання), 5 (транспортні засоби) та 6 (інструменти, прилади, інвентар (меблі), а відносити їх балансову вартість на витрати.
145.1.9. На новостворені підприємства з інвестиціями більше ста мільйонів гривень крім прав, про які йдеться у підпункті 145.1.8, також розповсюджуються права застосовувати амортизацію за методом прискореного зменшення залишкової вартості (у порядку, викладеному в підпункті 145.1.4), до об’єктів основних засобів групи 2 (капітальні витрати на поліпшення земель, не пов’язані з будівництвом), 3 (будинки, споруди, передавальні пристрої) та 8 (багаторічні насадження)", придбаних (самостійно виготовлених чи побудованих) протягом трьох років діяльності з моменту реєстрації.
145.1.10. Підприємства, які придбають (самостійно виготовляють) засоби вимірювання, контролю та управління витратами паливно-енергетичних ресурсів, устаткування та обладнання, що працює на відновлюваних джерелах енергії та/або виробляє енергію з відновлюваних джерел, мають право не нараховувати на них амортизацію, а зразу відносити на витрати.";

2245.

Стаття 146. Визначення вартості об’єктів амортизації

2246.

146.1. Облік вартості, яка амортизується, ведеться за кожним об’єктом, що входить до складу окремої групи, у тому числі вартість поліпшення основних засобів, отриманих безоплатно або наданих в оперативний лізинг (оренду), як окремий об’єкт амортизації.

-376- Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)
У підпункті 146.1 статті 146 РОЗДІЛУ ІІІ після слів "окремої групи, у тому числі" додати сполучення "вартість безоплатно отриманих основних фондів,"

-377- Н.д.Клюєв С.П. (Реєстр.картка №61)
Пункт 146.1 статті 146 після слів "у томі числі вартість" доповнити словом "ремонту,";

2247.

146.2. Амортизація об’єкта основних засобів нараховується протягом строку корисного використання (експлуатації) об’єкта, установленого платником податку, але не менше мінімально допустимого строку, встановленого пунктом 145.1 статті 145 цього розділу, помісячно, починаючи з місяця, що наступає за місяцем введення об’єкта основних засобів в експлуатацію і зупиняється на період його реконструкції, модернізації, інших видів поліпшення та консервації.

2248.

146.3. Амортизаційні відрахування розрахункового кварталу за кожним об’єктом основних засобів визначаються як сума амортизаційних відрахувань за три місяці розрахункового кварталу, обчислених із застосуванням обраного платником податку методу нарахування амортизації відповідно до кожної групи основних засобів.

2249.

146.4. На основні засоби груп 1 і 13 амортизація не нараховується.

-378- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
Пункт 146.4 статті 146 виключити.

2250.

146.5. Суми амортизаційних відрахувань не підлягають вилученню до бюджету, а також не можуть бути базою для нарахування будь-яких податків, зборів (обов’язкових платежів).

-379- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
Пункт 146.5 статті 146 виключити.

2251.

146.6. Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється із застосуванням методів, визначених у пункті 145.1.4 статті 145 цього розділу протягом таких строків:

-380- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
Пункт 146.6 статті 146 виключити:

2252.

Групи

Строк дії права користування

2253.

група 1 - права користування природними ресурсами (право користування надрами, іншими ресурсами природного середовища, геологічною та іншою інформацією про природне середовище)

відповідно до правовстановлювального документа

2254.

група 2 - права користування майном (право користування земельною ділянкою, крім права постійного користування земельною ділянкою, відповідно до земельного законодавства, право користування будівлею, право на оренду приміщень тощо)

відповідно до правовстановлювального документа

2255.

група 3 - права на комерційні позначення (права на торговельні марки (знаки для товарів і послуг), комерційні (фірмові) найменування тощо), крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті;

відповідно до правовстановлювального документа

2256.

група 4 - права на об’єкти промислової власності (право на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин, породи тварин, компонування (топографії) інтегральних мікросхем, комерційні таємниці, у тому числі ноу-хау, захист від недобросовісної конкуренції тощо) крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті;

відповідно до правовстановлювального документа, але не менш як 5 років

2257.

група 5 - авторське право та суміжні з ним права (право на літературні, художні, музичні твори, комп’ютерні програми, програми для електронно-обчислювальних машин, компіляції даних (бази даних), фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення тощо) крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті;

не менше як 2 роки

2258.

група 6 - інші нематеріальні активи (право на ведення діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо)

відповідно до правовстановлювального документа

2259.

Облік вартості, яка амортизується, нематеріальних активів ведеться за кожним із об’єктів, що входить до складу окремої групи.

2260.

146.7. Придбані (самостійно виготовлені) основні засоби зараховуються на баланс платника податку за первісною вартістю.

2261.

146.8. Первісна вартість об’єкта основних засобів складається з таких витрат:

2262.

суми, що сплачують постачальникам активів та підрядникам за виконання будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків);

2263.

реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі, що здійснюються у зв’язку з придбанням/отриманням прав на об’єкт основних засобів;

2264.

суми ввізного мита;

2265.

суми непрямих податків у зв’язку з придбанням (створенням) основних засобів (якщо вони не відшкодовуються платнику);

2266.

витрати на страхування ризиків доставки основних засобів;

2267.

витрати на транспортування, установлення, монтаж, налагодження основних засобів;

2268.

фінансові витрати, включення яких до собівартості кваліфікаційних активів передбачено положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку;

2269.

інші витрати, безпосередньо пов’язані з доведенням основних засобів до стану, в якому вони придатні для використання із запланованою метою.

2270.

146.9. У разі здійснення витрат на самостійне виготовлення основних засобів платником податку для власних виробничих потреб вартість об’єкта основних засобів, яка амортизується, збільшується на суму всіх виробничих витрат, здійснених платником податку, що пов’язані з їх виготовленням та введенням в експлуатацію, а також витрат на виготовлення таких основних засобів, без урахування сплаченого податку на додану вартість, у разі, коли платник податку зареєстрований платником податку на додану вартість незалежно від джерел фінансування.

2271.

146.10. Первісна вартість об’єктів основних засобів, зобов’язання по розрахунках за якими визначені загальною сумою за кілька об’єктів, обчислюється розподілом цієї суми пропорційно звичайній ціні окремого об’єкта основних засобів.

2272.

146.11. Первісною вартістю основних засобів, що включені до статутного капіталу підприємства, визнається їх вартість, погоджена засновниками (учасниками) підприємства, але не вище звичайної ціни.

-381- Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)
&&
Підпункт 146.11 статті 146 РОЗДІЛУ ІІІ доповнити положенням наступного змісту:
"Первісною вартістю основних засобів, прийнятих на баланс експлуатуючими підприємствами об’єктів енергопостачання, газо- і теплозабезпечення, водопостачання, каналізаційних мереж відповідно до рішень місцевих органів виконавчої влади та виконавчих органів рад, прийнятих у межах їх повноважень, є вартість, визначена за звичайними цінами."

2273.

146.12. Первісна вартість об’єкта основних засобів, отриманого в обмін на подібний об’єкт, дорівнює вартості переданого об’єкта основних засобів, яка амортизується, за вирахуванням сум накопиченої амортизації, але не вище звичайної ціни об’єкта основних засобів, отриманого в обмін.

2274.

146.13. Первісна вартість об’єкта основних засобів, отриманого в обмін (або частковий обмін) на неподібний об’єкт, дорівнює вартості переданого об’єкта основних засобів, яка амортизується, за вирахуванням сум накопиченої амортизації, збільшеній/зменшеній на суму коштів чи їх еквівалента, що була передана/отримана під час обміну, але не вище звичайної ціни об’єкта основних засобів, отриманого в обмін.

2275.

146.14. Первісна вартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов’язаних із поліпшенням об’єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що приводить до зростання майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об’єкта у сумі, що перевищує 10 відсотків вартості, яка амортизується, об’єкта основних засобів на початок звітного року.

-382- Н.д.Воропаєв Ю.М. (Реєстр.картка №73)
Викласти п. 146.14 в наступній редакції:
"146.14. Первісна вартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов’язаних із поліпшенням об’єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що приводить до зростання майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об’єкта."

-383- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
Пункти 146.14 - 146.15 викласти в такій редакції:
"Платники податку мають право протягом звітного періоду віднести до витрат будь-які витрати, пов'язані з поліпшенням основних фондів, що підлягають амортизації, у тому числі витрати на поліпшення орендованих основних фондів, у сумі, що не перевищує 10 відсотків сукупної балансової вартості всіх груп основних фондів станом на початок такого звітного періоду.
Витрати, що перевищують зазначену суму, розподіляються пропорційно сумі фактично понесених платником податку витрат на поліпшення основних фондів груп 2, 3, 4 чи окремих об'єктів основних фондів групи 1 та збільшують балансову вартість основних фондів відповідних груп чи окремих об'єктів основних фондів групи 1 станом на початок розрахункового кварталу.
Виведення з експлуатації основних фондів будь-якої групи здійснюється на підставі наказу керівника платника податку або у разі їх примусового відчуження чи конфіскації згідно із законом.
Проведення будь-яких робіт, пов'язаних з поліпшенням основних фондів, без наявності вказаних вище документів не є свідченням про виведення таких основних фондів із експлуатації."

-384- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
Пункт 146.14 викласти у такій редакції:
"146.14. Первісна вартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов’язаних із поліпшенням об’єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що приводить до зростання майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об’єкта".

-385- Н.д.Коновалюк В.І. (Реєстр.картка №83)
У пункті 146.14 вилучити слова:
"у сумі, що перевищує 10 відсотків вартості, яка амортизується, об’єкта основних засобів на початок звітного року.
Сума витрат, що пов’язана з поліпшенням об’єкта, у розмірі, що не перевищує 10 відсотків вартості, яка амортизується, об’єкта основних засобів на початок звітного року, відноситься до витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені."

-386- Н.д.Шевчук О.Б. (Реєстр.картка №270)
Викласти пункт 146.14. у наступній редакції:
„146.14. Первісна вартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов’язаних із поліпшенням об’єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що приводить до зростання майбутньої економічної вигоди, первісно очікуваних від використання об’єкта.

-387- Н.д.Матвієнко А.С. (Реєстр.картка №353)
В підпункті 146.14 виключити слова "що перевищує 10 відсотків вартості, яка амортизується, об'єкта основних засобів на початок звітного року.
Сума витрат, що пов'язана з поліпшенням об'єкта, у розмірі, що не перевищує 10 відсотків вартості, яка амортизується, об'єкта основних засобів на початок звітного року, відноситься до витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені."

-388- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)
Пункт 146.14 викласти у редакції:
"146.14. Первісна вартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов’язаних із поліпшенням об’єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція), що приводить до зростання майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об’єкта у сумі, що перевищує 10 відсотків сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів на початок звітного року.
Сума витрат, що пов’язана з поліпшенням об’єкта, у розмірі, що не перевищує 10 відсотків сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів на початок звітного року., відноситься до витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені".

-389- Н.д.Шаманов В.В. (Реєстр.картка №267)
У пункті 146.14 статті 146 слово "Первісна" замінити словами "Балансова (залишкова)" і далі за текстом;

-390- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
Пункт 146.14 Статті 146 Розділу ІІІ викласти у редакції:
"146.14. Первісна вартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов’язаних із поліпшенням об’єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція), що приводить до зростання майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об’єкта у сумі, що перевищує 10 відсотків сукупної вартості, яка амортизується, всіх об’єктів основних засобів на початок звітного року.

-391- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
Пункт 146.14 Статті 146 викласти у наступній редакції та доповнити новим третім абзацом:
"Балансова (залишкова) вартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов’язаних із поліпшенням об’єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що приводить до зростання майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об’єкту у сумі, що перевищує 10 відсотків вартості, яка амортизується, об’єкту основних засобів на початок звітного року.
Сума витрат, що пов’язана з поліпшенням об’єкта, у розмірі, що не перевищує 10 відсотків вартості, яка амортизується, об’єкта основних засобів на початок звітного року, може бути віднесена до витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені.
Платник податку має право прийняти рішення щодо віднесення всієї суми витрат, пов’язаних із поліпшенням об’єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що приводить до зростання майбутніх економічних вигод, на вартість об’єкта основного засобу. Така (збільшена) балансова вартість об’єкта основного засобу амортизується повність, без права включення суми витрат, пов’язаних із таким поліпшенням до загальних витрат підприємства.".

-392- Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)
Пропонується пункт 146.14 РОЗДІЛУ ІІІ викласти у такій редакції:
"146.14. Первісна вартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов’язаних із поліпшенням об’єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція), що приводить до зростання майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об’єкта у сумі, що перевищує 10 відсотків сукупної вартості, яка амортизується, всіх об’єктів основних засобів на початок звітного року.
Сума витрат, що пов’язана з поліпшенням об’єкта, в тому числі орендованих основних засобів, у розмірі, що не перевищує 10 відсотків сукупної вартості, яка амортизується, об’єктів основних засобів на початок звітного року, відноситься до витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені".

2276.

Сума витрат, що пов’язана з поліпшенням об’єкта, у розмірі, що не перевищує 10 відсотків вартості, яка амортизується, об’єкта основних засобів на початок звітного року, відноситься до витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені.

-393- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
Сума витрат, що пов’язана з поліпшенням об’єкта, у розмірі, що не перевищує 10 відсотків сукупної вартості, яка амортизується, об’єктів основних засобів на початок звітного року, відноситься до витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені"

-394- Н.д.Шаманов В.В. (Реєстр.картка №267)
&&
Пункт 146.14 статті 146 доповнити третім абзацом наступного змісту: "Платник податку має право прийняти рішення щодо віднесення всієї суми витрат, пов’язаних із поліпшенням об’єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що приводить до зростання майбутніх економічних вигод, на вартість об’єкта основного засобу. Така (збільшена) балансова вартість об’єкта основного засобу амортизується повністю, без права включення суми витрат, пов’язаних із таким поліпшенням до загальних витрат підприємства."

2277.

146.15. Витрати на ремонт, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані та отримання первісно визначеної суми майбутньої економічної вигоди від його використання, включаються до складу витрат у сумі, що не перевищує 10 відсотків вартості, яка амортизується, об’єкта основних засобів на початок звітного року в тому звітному періоді, в якому вони були здійснені. Решта витрат на ремонт об’єкта основних засобів збільшує первісну вартість такого об’єкта.

-395- Н.д.Ландик В.І. (Реєстр.картка №18)
Статтю 146.15 доповнити другим абзацом:
"Витрати на ремонт, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані та отримання первісно визначеної суми майбутньої економічної вигоди від його використання, включаються до складу витрат у сумі, що не перевищує 10 відсотків вартості, яка амортизується, об’єкта основних засобів на початок звітного року в тому звітному періоді, в якому вони були здійсненні. Решта витрат на ремонт об’єкта основних засобів збільшує первісну вартість такого об’єкта.
Витрати на ремонт складаються з вартості встановлених (витрачених) запчастин та матеріалів, що безпосередньо відносяться до об’єкту основних засобів, без урахування вартості зворотних відходів отриманих у процесі ремонту".

-396- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
Пункт 146.15 викласти у такій редакції:
"146.15. Витрати на ремонт, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані та отримання первісно визначеної суми майбутньої економічної вигоди від його використання, включаються до складу витрат."

-397- Н.д.Воропаєв Ю.М. (Реєстр.картка №73)
Викласти пункт 146.15 у такій редакції:
"146.15. Витрати на ремонт основних засобів, в точу числі орендованих, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані та отримання первісно визначеної суми майбутньої економічної вигоди від його використання, включаються до складу витрат."

-398- Н.д.Коновалюк В.І. (Реєстр.картка №83)
У пункті 146.15 вилучити слова "у сумі, що не перевищує 10 відсотків вартості, яка амортизується, об'єктів основних засобів на початок звітного року в тому звітному періоді, в якому вони були здійснені".

-399- Н.д.Шевчук О.Б. (Реєстр.картка №270)
„Викласти пункт 146.15. у наступній редакції:
146.15. Витрати на ремонт, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані та отримання первісно визначеної суми майбутньої економічної вигоди від його використання, включаються до складу витрат.

-400- Н.д.Матвієнко А.С. (Реєстр.картка №353)
В підпункті 146.15 виключити слова "що не перевищує 10 відсотків вартості, яка амортизується, об'єкта основних засобів на початок звітного року в тому звітному періоді, в якому вони були здійснені. Решта витрат на ремонт об'єкта основних засобів збільшує первісну вартість такого об'єкта."

-401- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
Пункт 146.15 статті 146 викласти в наступній редакції:
„146.15. Витрати на ремонт, що здійснюються для підтримання об‘єкта в робочому стані та отримання первісно визначеної суми майбутньої економічної вигоди від його використання (витрати на поточний і капітальний ремонт), включаються до складу витрат.”

-402- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)
Пункт 146.15 викласти у редакції:
"146.15. Витрати на ремонт, в тому числі орендованих основних засобів, що здійснюються для підтримання об’єкта у робочому стані та отримання первісно визначеної суми майбутньої економічної вигоди від його використання, включаються до складу витрат у сумі, що не перевищує 10 відсотків сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів на початок звітного року в тому звітному періоді, в якому вони були здійснені. Решта витрат на ремонт об’єкта основних засобів збільшує первісну вартість такого об’єкта".

-403- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
Пункт 146.15 Статті 146 Розділу ІІІ викласти у редакції:
"146.15. Витрати на ремонт, в тому числі орендованих основних засобів, що здійснюються для підтримання об’єкта у робочому стані та отримання первісно визначеної суми майбутньої економічної вигоди від його використання, включаються до складу витрат у сумі, що не перевищує 10 відсотків сукупної вартості, яка амортизується, всіх об’єктів основних засобів на початок звітного року в тому звітному періоді, в якому вони були здійснені. Решта витрат на ремонт об’єкта основних засобів збільшує первісну вартість такого об’єкта".

-404- Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)
Пропонується пункт 146.15 146.22 статті 146 РОЗДІЛУ ІІІ викласти у такій редакції:
"146.15. Витрати на ремонт, в тому числі орендованих основних засобів, що здійснюються для підтримання об’єкта у робочому стані та отримання первісно визначеної суми майбутньої економічної вигоди від його використання, включаються до складу витрат у сумі, що не перевищує 10 відсотків сукупної вартості, яка амортизується, всіх об’єктів основних засобів на початок звітного року в тому звітному періоді, в якому вони були здійснені. Решта витрат на ремонт об’єкта основних засобів збільшує первісну вартість такого об’єкта".

-405- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
Пункт 146.15 Статті 146 виключити.

-406- Н.д.Шаманов В.В. (Реєстр.картка №267)
Пункт 146.15 статті 146 виключити;

2278.

146.16. Сума перевищення доходів від продажу або іншого відчуження над балансовою вартістю окремих об’єктів основних засобів та нематеріальних активів включається до доходів платника податку, а сума перевищення балансової вартості над доходами від такого продажу або іншого відчуження включається до витрат платника податку.

2279.

Сума перевищення доходів від продажу або іншого відчуження над первісною вартістю придбання невиробничих основних засобів та витрат на ремонт, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані, включається до доходів платника податку, а сума перевищення первісної вартості над доходами від такого продажу або іншого відчуження включається до витрат платника податку.

-407- Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)
Н.д.Глущенко І.М. (Реєстр.картка №164)
Частину 2 пункту 146.16. після слів "сума перевищення первісної вартості" доповнити фразою "та витрат на ремонт, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані,".

-408- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)
У абзаці другому пункту 146.16 після слів "а сума перевищення первісної вартості" додати сполучення "та витрат на ремонт, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані".

2280.

Сума перевищення доходів від продажу або іншого відчуження безоплатно отриманих основних фондів або нематеріальних активів над вартістю таких основних фондів або нематеріальних активів, що була включена до складу доходів у зв’язку з отриманням, включається до доходів платника податку, а сума перевищення вартості, що була включена до складу доходів у зв’язку з безоплатним отриманням над доходами від такого продажу або іншого відчуження включається до витрат платника податку.

2281.

146.17. Дохід від продажу або іншого відчуження об’єкта основних засобів та нематеріальних активів для цілей застосування цієї статті визначається згідно з договором про продаж або інше відчуження об’єкта основних засобів та нематеріальних активів, але не нижче звичайної ціни такого об’єкта (активу).

2282.

146.18. У разі виведення з експлуатації окремого об’єкта основних засобів або передачі його до складу невиробничих необоротних активів за рішенням платника податку або суду об’єкт не амортизується.

-409- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
Пункт 146.18 статті 146 після слова,,необоротних’’ доповнити словом,,матеріальних’’.

2283.

У цьому ж порядку відбувається виведення основних засобів із експлуатації внаслідок їх відчуження за рішенням суду.

2284.

У разі зворотного введення такого об’єкта в експлуатацію або передачі до складу виробничих основних засобів, для цілей амортизації приймається вартість, яка амортизується на момент його виведення з експлуатації (складу виробничих засобів) та збільшується на суму витрат, пов’язаних з ремонтом, модернізацію, модифікацією, добудовою, дообладнанням, реконструкцією тощо.

2285.

У цьому ж порядку відбувається виведення основних засобів із експлуатації внаслідок їх відчуження за рішенням суду.

-410- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
В пункті 146.18 статті 146 виключити абзац четвертий;

2286.

Зворотне введення таких об’єктів до складу основних засобів збільшує вартість об’єкта тільки на суму витрат, зазначених у пункті 146.14 цієї статті.

-411- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
В пункті 146.18 статті 146 виключити п’ятий абзац;

2287.

146.19. У разі ліквідації основних засобів за рішенням платника податку або в разі, коли з незалежних від платника податку обставин основні засоби (їх частина) зруйновані, викрадені чи підлягають ліквідації, або платник податку змушений відмовитися від використання таких основних засобів внаслідок загрози чи неминучості їх заміни, руйнування або ліквідації, платник податку в звітному періоді, в якому виникають такі обставини, збільшує витрати на суму вартості, яка амортизується, за вирахуванням сум накопиченої амортизації окремого об’єкта основних засобів.

2288.

146.20. Для цілей цього пункту:

-412- Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)
У пункті 146.20 статі 146 РОЗДІЛУ ІІІ слова "цього пункту" замінити на "цього розділу":

2289.

146.20.1. до продажу або іншого відчуження основних засобів та нематеріальних активів прирівнюються:

2290.

операції із внесення таких основних засобів та нематеріальних активів до статутного фонду іншої особи;

2291.

передача основних засобів у фінансовий лізинг (оренду);

2292.

146.20.2. до придбання прирівнюються операції з отримання основних засобів та нематеріальних активів у разі:

2293.

внесення основних засобів та нематеріальних активів до статутного фонду (капіталу) платника податку;

2294.

отримання основних засобів у фінансовий лізинг (оренду) з подальшим їх включенням до відповідних груп, якщо придбані таким чином основні засоби відповідають вимогам, визначеним у розділі І цього Кодексу;

2295.

отримання в оренду основних засобів та нематеріальних активів у складі цілісного майнового комплексу відповідно до Закону України „Про оренду державного та комунального майна” від державних органів приватизації або органів місцевого самоврядування;

2296.

отримання в господарське відання основних засобів, що не підлягають приватизації, за рішеннями центральних органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування, прийнятих у межах їх повноважень, у разі зарахування на баланс.

-413- Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)
&&
Підпункт 146.20.2 пункту 146.20 статті 146 РОЗДІЛУ ІІІ доповнити положенням наступного змісту:
"отримання експлуатуючими підприємствами об’єктів енергопостачання, газо- і теплозабезпечення, водопостачання, каналізаційних мереж відповідно до рішень місцевих органів виконавчої влади та виконавчих органів рад, прийнятих у межах їх повноважень."

2297.

146.21. Виведення з експлуатації будь-якого об’єкта основних засобів здійснюється за результатами ліквідації, продажу, консервації на підставі наказу керівника платника податків, а у разі їх примусового відчуження чи конфіскації згідно із законом.

2298.

Проведення будь-яких робіт, пов’язаних із поліпшенням основних засобів, без наявності зазначених документів не є свідченням про виведення таких основних засобів із експлуатації.

-414- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
У пункті 146.21 статті 146 абзац другий виключити.

2299.

146.22. У разі коли договір оперативної оренди/лізингу зобов’язує або дозволяє орендарю здійснювати поліпшення об’єкта оперативної оренди/лізингу, вартість такого поліпшення амортизується орендарем як окремий об’єкт.

-415- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
Пункт 146.22 Статті 146 Розділу ІІІ викласти у редакції:
"146.22. У разі коли договір оперативної оренди/лізингу зобов’язує або дозволяє орендарю здійснювати ремонти/поліпшення об’єкта оперативної оренди/лізингу, частина вартості таких ремонтів/поліпшень у сумі, що перевищує віднесену на витрати згідно абзацу другому пункту 146.14 та пункту 146.15 цієї статті, амортизується орендарем як окремий об’єкт.

-416- Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)
Пропонується пункт 146.22 статті 146 РОЗДІЛУ ІІІ викласти у такій редакції:
"146.22. У разі коли договір оперативної оренди/лізингу зобов’язує або дозволяє орендарю здійснювати ремонти/поліпшення об’єкта оперативної оренди/лізингу, частина вартості таких ремонтів/поліпшень у сумі, що перевищує віднесену на витрати згідно абзацу другому пункту 146.14 та пункту 146.15 цієї статті, амортизується орендарем як окремий об’єкт.

-417- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
В пункті 146.22 статті 146 після слів „включається орендарем” додати слова „з урахуванням вимог пунктів 146.14, 146.15 цієї статті або до складу витрат або”

-418- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)
Пункт 146.22 викласти у редакції:
"146.22. У разі коли договір оперативної оренди/лізингу зобов’язує або дозволяє орендарю здійснювати ремонти/поліпшення об’єкта оперативної оренди/лізингу, частина вартості таких ремонтів/поліпшень у сумі, що перевищує віднесену на витрати згідно абзацу другому пункту 146.14 та пункту 146.15 цієї статті, амортизується орендарем як окремий об’єкт. При цьому орендарем не враховується вартість, яка амортизується, об’єкта оперативної оренди/лізингу, за якою він обліковується на балансі орендодавця".

2300.

При цьому орендарем не враховується вартість, яка амортизується, об’єкта оперативної оренди/лізингу, за якою він обліковується на балансі орендодавця.

-419- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
При цьому орендарем не враховується вартість, яка амортизується, об’єкта оперативної оренди/лізингу, за якою він обліковується на балансі орендодавця".

-420- Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)
При цьому орендарем не враховується вартість, яка амортизується, об’єкта оперативної оренди/лізингу, за якою він обліковується на балансі орендодавця".

2301.

146.23. У разі повернення орендарем об’єкта оперативного лізингу/оренди орендодавцю внаслідок закінчення дії лізингового/орендного договору, а також у разі знищення, викрадення або зруйнування об’єкта оперативного лізингу/оренди такий орендар користується правилами, визначеними пунктом 146.19 цієї статті для заміни основних засобів. При цьому орендодавець не змінює вартість, яка амортизується, основних засобів або витрати на суму витрат, здійснених орендарем для поліпшення такого об’єкта.

2302.

146.24. Платники податку всіх форм власності мають право проводити переоцінку об’єктів основних засобів, застосовуючи щорічну індексацію вартості основних засобів, що амортизується, та суми накопиченої амортизації на коефіцієнт індексації, який визначається за формулою

-421- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
Пункт 146.24 статті 146 викласти у такій редакції та доповнити абзацом четвертим такого змісту:
"Платники податку всіх форм власності мають право проводити переоцінку об'єктів основних засобів, застосовуючи щорічну індексацію залишкової вартості основних засобів, що амортизується, та суми накопиченої амортизації на коефіцієнт індексації, який визначається за формулою

-422- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
У пункті 146.24 слова "проводити переоцінку" замінити словами "застосовувати індексацію".

-423- Н.д.Шаманов В.В. (Реєстр.картка №267)
У пункті 146.24 статті 146 після слів "щорічну індексацію" доповнити словом "залишкової" і далі за текстом;

2303.

Кі = [I(а-1) - 10]:100,

-424- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
Кі = [I(а-1) - 10]:100,

2304.

де І(а-1) - індекс інфляції року, за результатами якого проводиться індексація. Якщо значення Кі не перевищує одиниці, індексація не проводиться.

-425- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
де І(а-1) - індекс інфляції року, за результатами якого проводиться індексація. Якщо значення Кі не перевищує одиниці, індексація не проводиться.

-426- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
&&
Збільшення балансової вартості об’єктів здійснюється станом на кінець року (дату балансу), за результатами якого проводиться індексація, та використовується для розрахунку амортизації з першого дня наступного року.".

-427- Н.д.Шаманов В.В. (Реєстр.картка №267)
&&
Доповнити п.146.24 абзацом такого змісту: "Збільшення балансової вартості об’єктів здійснюється станом на кінець року (дату балансу), за результатами якого проводиться індексація, та використовується для розрахунку амортизації з першого дня наступного року."

2305.

Стаття 147. Облік операцій із землею та з її капітального поліпшення

2306.

147.1. Платник податку веде окремий облік операцій з продажу або купівлі землі як окремого об’єкта власності. Витрати, пов’язані з таким придбанням, не підлягають включенню до витрат за звітний податковий період та не підлягають амортизації.

2307.

Якщо в майбутньому такий окремий об’єкт власності продається, платник податку включає до складу доходів позитивну різницю між сумою доходу, отриманого внаслідок такого продажу, та сумою витрат, пов’язаних із купівлею такого окремого об’єкта власності, які збільшені на коефіцієнт індексації, визначений у пункті 146.24 статті 146 цього розділу. У разі коли витрати (з урахуванням зазначеної переоцінки), понесені у зв’язку з придбанням такого об’єкта власності, перевищують доходи, отримані внаслідок його продажу, збиток від такої операції не повинен впливати на об’єкт оподаткування та покривається за рахунок власних джерел платника податку.

2308.

147.2. У разі продажу землі, отриманої у власність у процесі приватизації, платник податку включає до складу доходів позитивну різницю між сумою доходу, отриманого внаслідок такого продажу, та сумою оціночної вартості такої землі, визначеної згідно з установленою методикою вартісної оцінки земель з урахуванням коефіцієнтів її функціонального використання на момент такого продажу. У разі коли витрати перевищують доходи, отримані внаслідок його продажу, збиток від такої операції не повинен впливати на об’єкт оподаткування та покривається за рахунок власних джерел платника податку.

-428- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
Пункт 147. 2 викласти в такій редакції:
"147.2. У разі продажу землі, отриманої у власність у процесі приватизації, платник податку включає до складу доходів дохід, отриманий внаслідок такого продажу".

2309.

147.3. У разі коли об’єкт нерухомого майна (нерухомість) придбавається платником податку разом із землею, яка знаходиться під таким об’єктом, чи є передумовою для забезпечення функціонального використання такого об’єкта нерухомості відповідно до норм, визначених законодавством, амортизації підлягає вартість такого об’єкта нерухомого майна. Вартість зазначеного об’єкта нерухомості визначається в сумі, що не перевищує звичайну ціну без урахування вартості землі.

2310.

147.4. Якщо земля як окремий об’єкт власності продається або відчужується іншим чином, то балансова вартість окремого об’єкта основних засобів групи 2, в якому відображалася вартість капітального поліпшення якості такої землі, включається до витрат такого платника податку за підсумками податкового періоду, на який припадає такий продаж.

2311.

147.5. Для цілей цього пункту дохід, отриманий внаслідок продажу або іншого відчуження землі, визнається згідно з договором купівлі-продажу або іншого відчуження, але не нижче звичайної ціни такої землі.

-429- Н.д.Головченко І.Б. (Реєстр.картка №448)
У пункті 147.5 слова "або іншого відчуження" виключити.

2312.

Стаття 148. Амортизація витрат, пов’язаних з видобутком корисних копалин

2313.

148.1. Будь-які витрати на розвідку/дорозвідку, облаштування та розробку будь-яких запасів (родовищ) корисних копалин (за винятком витрат, передбачених у підпункті „з” підпункту 138.11.1 пункту 138.11 статті138 цього розділу) включаються до окремого об’єкта необоротних активів з видобутку корисних копалин платника податку, на балансі якого перебувають такі запаси (родовища), та підлягають амортизації.

2314.

148.2. Перелік витрат, що включаються до окремого об’єкта необоротних активів з видобутку корисних копалин платника податку, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

-430- Н.д.Горіна І.А. (Реєстр.картка №161)
Пункт 148.2 викласти в такій редакції:
"148.2. До витрат, що включаються до окремого об'єкта необоротних активів з видобутку корисних копалин платника податку, відносяться:
платежі за користування надрами відповідно до Кодексу України про надра;
витрати на придбання геологічної інформації, що є в розпорядженні інших юридичних осіб;
витрати на попередню розвідку родовищ (запасів) корисних копалин, проведену за рахунок власних коштів підприємств, що включає проектні роботи, пошуково-розвідувальні, бурові та гірничі роботи, геофізичні, геохімічні та інші дослідження в межах визначеної ділянки (території);
витрати на детальну розвідку родовищ (запасів), проведену за рахунок власних коштів підприємств, що включає проектування, облаштування родовищ (з будівництвом селища тощо), бурові та гірничо-прохідницькі роботи, геофізичні та інші дослідження, комплекс випробувальних робіт, технологічні дослідження тощо;
витрати, пов'язані з державною експертизою та оцінкою запасів корисних копалин;
витрати на розроблення техніко-економічних обґрунтувань, бізнес-планів, угод (контрактів), концесійних договорів на користування надрами тощо;
витрати на проектування розробки родовищ (запасів) корисних копалин;
витрати на дорозвідку родовищ (запасів) корисних копалин, що здійснюється підприємством після завершення детальної розвідки паралельно з експлуатаційними роботами в межах гірничого відводу і які супроводжуються нарощуванням запасів корисних копалин чи переведенням запасів у більш високі категорії розвіданості (включаючи виконання бурових, гірничопрохідницьких робіт тощо).
До складу зазначеної групи не включаються такі витрати, пов'язані з розвідкою (дорозвідкою) та облаштуванням будь-яких запасів (родовищ) корисних копалин:
будь-які витрати на придбання ліцензій та інших спеціальних дозволів, виданих державними органами з ведення господарської діяльності (в тому числі витрати на реєстрацію, оформлення гірничого відводу тощо);
витрати на геологорозвідувальні роботи, виконані та профінансовані (як в минулому, так і поточному періоді) за рахунок державного бюджету;
витрати на розвідку (дорозвідку) запасів (родовищ) корисних копалин, що виконувалась за рахунок підприємства і не привела до відкриття та нарощування додаткових обсягів балансових запасів чи до підвищення ступеня їх розвіданості (категорійності), в тому числі якщо відповідні роботи були припинені з огляду на їх економічну недоцільність;
витрати видобувних підприємств на експлуатаційну розвідку з метою уточнення контурів покладів корисних копалин, їх якості та гірничо-технічних умов розробки (без нарощування запасів корисних копалин і зміни їх категорійності за ступенем промислової розвіданості);
витрати на утримання основних фондів (у тому числі геологорозвідувальних підрозділів, організацій), що перебувають в стані консервації".

2315.

148.3. Облік балансової вартості витрат, пов’язаних з видобутком корисних копалин, ведеться за кожним окремим родовищем (кар’єром, шахтою, свердловиною). Порядок такого обліку встановлюється центральним органом виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики в нафтогазовому комплексі за погодженням з Міністерством фінансів України.

2316.

148.4. Сума амортизаційних відрахувань за звітний період об’єкта необоротних активів з видобутку корисних копалин (за винятком свердловин, що використовуються для розробки нафтових та газових родовищ), розраховується за формулою:

2317.

С(а) = Б(а) х О(а): О(з),

2318.

де С(а) - сума амортизаційних відрахувань за звітний період;

2319.

Б(а) - балансова вартість об’єкта необоротних активів з видобутку корисних копалин на початок звітного періоду, яка дорівнює балансовій вартості об’єкта необоротних активів з видобутку корисних копалин на початок періоду, що передує звітному, збільшеній на суму витрат на розвідку/дорозвідку та облаштування запасів (родовищ) корисних копалин, понесених протягом попереднього періоду;

2320.

О(а) - обсяг (у натуральних величинах) корисних копалин, фактично видобутих протягом звітного періоду;

2321.

О(з) - загальний розрахунковий обсяг (у натуральних величинах) видобутку корисних копалин на відповідному родовищі, який визначається за методикою, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

2322.

Платники податку всіх форм власності мають право застосовувати щорічну переоцінку балансової вартості об’єкта необоротних активів з видобутку корисних копалин на коефіцієнт індексації, який нараховується за формулою:

2323.

Кі= [І(а-1) - 10]: 100,

2324.

де І(а-1) - індекс інфляції, за результатами якої проводиться індексація.

2325.

Якщо значення Кі не перевищує одиниці, індексація не проводиться.

2326.

148.5. Норми амортизації для свердловин, що використовуються для розробки нафтових та газових родовищ, встановлюються у відсотках до їх первісної вартості у такому розмірі (в розрахунку на рік):

2327.

1-й рік експлуатації - 10 відсотків;

2328.

2-й рік експлуатації - 18 відсотків;

2329.

3-й рік експлуатації - 14 відсотків;

2330.

4-й рік експлуатації - 12 відсотків;

2331.

5-й рік експлуатації - 9 відсотків;

2332.

6-й рік експлуатації - 7 відсотків;

2333.

7-й рік експлуатації - 7 відсотків;

2334.

8-й рік експлуатації - 7 відсотків;

2335.

9-й рік експлуатації - 7 відсотків;

2336.

10-й рік експлуатації - 6 відсотків;

2337.

11-й рік експлуатації - 3 відсотки.

2338.

Платники податку мають право протягом звітного року включити до витрат будь-які витрати, пов’язані із проведенням реконструкції, модернізації та іншим поліпшенням свердловин, що використовуються для розробки нафтових та газових родовищ, у сумі, що не перевищує 10 відсотків первісної вартості окремої свердловини.

-431- Н.д.Журавко О.В. (Реєстр.картка №139)
Частину другу пункту 148.5 статті 148 “Амортизація витрат, пов'язаних з видобутком корисних копалин” викласти в такій редакції:
“Платники податку мають право протягом звітного року включити до витрат будь-які витрати, пов’язані із проведенням реконструкції, модернізації та іншим поліпшенням свердловин, що використовуються для розробки нафтових та газових родовищ, у сумі, що не перевищує 10 відсотків сукупної первісної вартості усіх свердловин, що використовуються для розробки нафтових та газових родовищ, станом на початок звітного року”.

2339.

Витрати, що перевищують зазначену суму, включаються до складу відповідної групи основних засобів як окремий об’єкт свердловини, що амортизується за нормами визначеними цим пунктом.

-432- Н.д.Палиця І.П. (Реєстр.картка №399)
У пункті 148.5. виключити останній абзац;

-433- Н.д.Палиця І.П. (Реєстр.картка №399)
&&
Пункт 148.5. доповнити такими абзацами:
"Незамортизована частина вартості свердловини, що утворилася внаслідок проведення реконструкції, модернізації та інших поліпшень свердловини, відноситься до витрат звітного періоду, на який припадає останній місяць одинадцятого року експлуатації свердловини.
При понесенні витрат на реконструкцію, модернізацію та інші поліпшення свердловини останній місяць одинадцятого року експлуатації якої припадає на попередні або поточний звітні періоди, платник податку має право віднести такі витрати до витрат звітного періоду.
Перший рік експлуатації свердловини починається з першого дня місяця, наступного за місяцем введення свердловини в експлуатацію і закінчується останнім днем дванадцятого місяця після введення свердловини в експлуатацію. Кожний наступний рік експлуатації свердловини починається з першого дня місяця, наступного за останнім місяцем попереднього року експлуатації, і закінчується останнім днем наступного дванадцятого місяця.
Амортизаційні відрахування на звітний податковий період по кожній окремій свердловині розраховуються шляхом множення кількості місяців у відповідному році експлуатації свердловини, що припадають на даний податковий період, на 1/12 норми амортизації, встановленої для відповідного року експлуатації".

-434- Н.д.Журавко О.В. (Реєстр.картка №139)
&&
У пункті 148.6:
Доповнити новим абзацом першим такого змісту:
“148.6. У разі коли діяльність платника податку, пов’язана з видобутком корисних копалин на об’єктах, зазначених у пункті 148.5 цієї статті, достроково припиняється до завершення строку амортизації цих об’єктів через гірничо-технологічні умови, дозволяється віднести залишкову вартість таких об’єктів, до складу витрат виробництва звітного податкового періоду такого платника податку. При цьому балансова вартість таких об’єктів прирівнюється до нуля”.

2340.

148.6. У разі коли діяльність, пов’язана з розвідкою/дорозвідкою запасів (родовищ) корисних копалин, не привела до їх відкриття або платником податку було прийнято рішення щодо недоцільності проведення подальшої розвідки чи розробки таких запасів (родовищ) у зв’язку з їх економічною недоцільністю, дозволяється віднести витрати із такої розвідки/дорозвідки чи розробки до складу витрат виробництва звітного податкового періоду такого платника податку за виключенням витрат, що були раніше віднесені до складу витрат у відповідності до пункту 138.11 статті 138 цього розділу. При цьому балансова вартість такої групи витрат, пов’язана з видобутком корисних копалин, прирівнюється до нуля.

-435- Н.д.Журавко О.В. (Реєстр.картка №139)
У звя’зку з цим абзац перший вважати абзацом другим.
-436- Н.д.Палиця І.П. (Реєстр.картка №399)
У пункті 148.6. після слів "економічною недоцільністю" доповнити словами "або з інших причин".

-437- Н.д.Палиця І.П. (Реєстр.картка №399)
&&
Доповнити пункт 148.6. доповнити таким абзацом:
"Якщо діяльність платника податку, пов’язана з видобутком корисних копалин, достроково припиняється до завершення строку амортизації об’єктів, зазначених у пункті 148.5. цієї статті, через гірничо-геологічні та/або технологічні умови, дозволяється віднести залишкову вартість таких об’єктів до складу витрат виробництва звітного податкового періоду такого платника податку. При цьому балансова вартість таких об’єктів прирівнюється до нуля".

2341.

Стаття 149. Податкова база

2342.

149.1. Податковою базою для цілей цього розділу визнається грошове вираження прибутку як об’єкта оподаткування, визначеного згідно з статтею134 цього розділу, з урахуванням положень статей 135 - 137 та 138 - 143 цього розділу.

-438- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №347)
Н.д.Джоджик Я.І. (Реєстр.картка №332)
Н.д.Заєць І.О. (Реєстр.картка №361)
Пункт 149.1. статті 149 - викласти у такій редакції:
"149.1. Податковою базою для цілей цього розділу визнається грошове вираження прибутку як об'єкта оподаткування, визначеного згідно з статтею 134 цього розділу, з урахуванням положень статей 135 - 137 та статей 138-143, 145 цього розділу";

2343.

Стаття 150. Порядок урахування від’ємного значення об’єкта оподаткування в результатах наступних податкових періодів

-439- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
Статтю 150 викласти в такій редакції:
„Стаття 150. Порядок урахування від’ємного значення об’єкта оподаткування в результатах наступних податкових періодів

2344.

150.1. Якщо результатом розрахунку об’єкта оподаткування платника податку з числа резидентів за підсумками податкового року є збиток, то сума такого збитку підлягає включенню до витрат першого календарного кварталу наступного податкового року. Розрахунок об’єкта оподаткування за наслідками півріччя, трьох кварталів та року здійснюється з урахуванням зазначеного збитку попереднього року у складі витрат таких податкових періодів наростаючим підсумком до повного погашення такого від’ємного значення.

-440- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
150.1.Якщо результатом розрахунку об’єкта оподаткування платника податку з числа резидентів за підсумками податкового року є від’ємне значення, то сума такого від’ємного значення підлягає включенню до витрат першого календарного кварталу наступного податкового року. Розрахунок об’єкта оподаткування за наслідками півріччя, трьох кварталів та року здійснюється з урахуванням зазначеного від’ємного значення попереднього року у складі витрат таких податкових періодів наростаючим підсумком до повного погашення такого від’ємного значення.

2345.

Збиток як результат розрахунку об’єкта оподаткування, отриманий від ведення діяльності, яка підлягає патентуванню, не враховується для цілей частини першої цього пункту та відшкодовується за рахунок доходів, отриманих у майбутніх податкових періодах від такої діяльності.

-441- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
Від’ємне значення як результат розрахунку об’єкта оподаткування, отриманий від ведення діяльності, яка підлягає патентуванню, не враховується для цілей частини першої цього пункту та відшкодовується за рахунок доходів, отриманих у майбутніх податкових періодах від такої діяльності.

2346.

150.2. Орган державної податкової служби не може відмовити у прийнятті податкової декларації, яка містить збиток як результат розрахунку об’єкта оподаткування, з причин наявності такого збитку.

-442- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
150.2.Орган державної податкової служби не може відмовити у прийнятті податкової декларації, яка містить від’ємне значення як результат розрахунку об’єкта оподаткування, з причин наявності такого від’ємного значення.

2347.

150.3. У разі, коли збиток як результат розрахунку об’єкта оподаткування декларується платником податку протягом чотирьох послідовних податкових періодів, орган державної податкової служби має право провести позапланову перевірку правильності визначення об’єкта оподаткування. В інших випадках наявність значення такого збитку не є достатньою підставою для проведення такої позапланової перевірки.

-443- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
150.3.У разі, коли від’ємне значення як результат розрахунку об’єкта оподаткування декларується платником податку протягом чотирьох послідовних податкових періодів, орган державної податкової служби має право провести позапланову перевірку правильності визначення об’єкта оподаткування. В інших випадках наявність значення такого від’ємного значення не є достатньою підставою для проведення такої позапланової перевірки.”

-444- Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №241)
Пункт 150.3 виключити.

-445- Н.д.Аржевітін С.М. (Реєстр.картка №394)
Абзац перший пункту 150.3 статті 150 виключити.

2348.

Сума від’ємного значення, що утворилась у попередніх звітних періодах та не погашена станом на 1 січня 2011 року враховується у зменшення податкових зобов’язань відповідно до пункту 150.1 цієї статті.

-446- Н.д.Аржевітін С.М. (Реєстр.картка №394)
Абзац другий пункту 150.3 статті 150 викласти у такій редакції:
"Сума від’ємного значення, що утворилась у попередніх звітних періодах та не погашена станом на 1 січня 2011 року враховується у зменшення податкових зобов’язань "шляхом включення повної суми таких збитків за всі попередні періоди в витати першого календарного кварталу, що починається 1 січня 2011 року".

2349.

Стаття 151. Ставки податку

2350.

151.1. Основна ставка податку становить 16 відсотків. Положення зазначеного пункту застосовуються з урахуванням пункту 10 розділу ХІХ цього Кодексу.;

2351.

151.2. за ставкою 0 відсотків прибутку від страхової діяльності юридичних осіб у випадках, встановлених пунктом 156.1 статті 156 цього розділу;

-447- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
У пункті 151.2 статті 151 цифри „156.1 ” замінити цифрами „156.2 ”

-448- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №347)
Н.д.Джоджик Я.І. (Реєстр.картка №332)
Н.д.Заєць І.О. (Реєстр.картка №361)
Пункт 151.2. статті 151 "151.2. за ставкою 0 відсотків прибутку від страхової діяльності юридичних осіб у випадках, встановлених пунктом 156.1. статті 156 цього розділу" виключити;

-449- Н.д.Коновалюк В.І. (Реєстр.картка №83)
Н.д.Клименко О.І. (Реєстр.картка №381)
У пункті 151.2 слова "пунктом 156.1" замінити словами пунктом "156.2" і далі по тексту.

-450- Н.д.Коновалюк В.І. (Реєстр.картка №83)
Н.д.Клименко О.І. (Реєстр.картка №381)
У пункті 151.2 слова та цифри “пунктом 156.1” замінити словами та цифрами “пунктом 156.2”.

2352.

151.3. за ставками 0, 4, 6, 12, 15 і 20 відсотків доходів нерезидентів та прирівняних до них осіб із джерелом їх походження з України у випадках, встановлених статтею 160 цього розділу.

2353.

Стаття 152. Порядок обчислення податку

2354.

152.1. Податок нараховується платником самостійно за ставкою, визначеною пунктом 151.1 статті 151 цього розділу, від податкової бази, визначеної згідно зі статтею 149 цього розділу. Податок, отриманий від діяльності, яка підлягає патентуванню відповідно до розділу XII цього Кодексу, підлягає сплаті до бюджету в сумі, яка визначена відповідно до цього розділу, і зменшена на вартість придбаних торгових патентів на право провадження такого виду діяльності.

2355.

152.2. Платник податку, який проводить діяльність, що підлягає патентуванню відповідно до розділу XII цього Кодексу, зобов’язаний окремо визначати податок від кожного виду такої діяльності та окремо визначати податок від іншої діяльності. З цією метою ведеться окремий облік доходів, отриманих від діяльності, що підлягає патентуванню, та витрат, пов’язаних з веденням діяльності з урахуванням збитку як результату розрахунку об’єкта оподаткування.

-451- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
У пункті 152.2 статті 152 слово,,збитки” замінити словами ,,від’ємного значення ”.

2356.

152.3. Доходи і витрати нараховуються з моменту їх виникнення згідно із правилами, встановленими цим розділом, незалежно від дати надходження або сплати коштів, якщо інше не встановлено цим розділом.

2357.

152.4. Платник податку веде бухгалтерський облік тимчасових та постійних податкових різниць, визначених за методикою, затвердженою Міністерством фінансів України, а також бухгалтерський облік доходів і витрат.

-452- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
Пункт 152.4 викласти у такій редакції:
"152.4. Платник податку - підприємство (крім банків та інших фінансових установ), доходи якого, а саме: чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інші операційні доходи, дохід від участі в капіталі, інші фінансові доходи, інші доходи та надзвичайні доходи за річною фінансовою звітністю за попередній рік, становлять сто мільйонів гривень і більше, веде бухгалтерський облік тимчасових та постійних податкових різниць, визначених за методикою, затвердженою Міністерством фінансів України".

-453- Н.д.Шкіль А.В. (Реєстр.картка №189)
Викласти п. 152.4. в наступній редакції:
"152.4. Платник податку - підприємство (крім банків та інших фінансових установ), доходи якого, а саме: чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інші операційні доходи, дохід від участі в капіталі, інші фінансові доходи, інші доходи та надзвичайні доходи за річною фінансовою звітністю за попередній рік, становлять сто мільйонів гривень і більше, веде бухгалтерський облік тимчасових та постійних податкових різниць, визначених за методикою, затвердженою Міністерством фінансів України".

-454- Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)
Н.д.Глущенко І.М. (Реєстр.картка №164)
Пункт 152.4. виключити.

-455- Н.д.Святаш Д.В. (Реєстр.картка №121)
Пункт 152.4 виключити;

-456- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
В пункті 152.4 статті 152 виключити абзаци перший

-457- Н.д.Клюєв С.П. (Реєстр.картка №61)
У статті 152 (зміни пов’язані зі змінами у п.17.1. статті 17)абзац перший пункту 152.4 виключити;

-458- Н.д.Пінчук А.П. (Реєстр.картка №5)
Абзац перший пункту 152.4 розділу ІІІ виключити;

-459- Н.д.Воропаєв Ю.М. (Реєстр.картка №73)
Виключити п. 152.4 зі ст. 152 проекту Податкового кодексу.

-460- Н.д.Аржевітін С.М. (Реєстр.картка №394)
Пункт 152.4 статті 152 виключити.

-461- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
Пункт 152.4. виключити.

-462- Н.д.Шевчук О.Б. (Реєстр.картка №270)
Пункт 152.4 вилучити.

-463- Н.д.Васадзе Т.Ш. (Реєстр.картка №216)
Пункт 152.4 виключити.

2358.

Банки забезпечують облік тимчасових та постійних податкових різниць з 2012 року за методикою, затвердженою Національним банком України.

-464- Н.д.Клюєв С.П. (Реєстр.картка №61)
У статті 152 (зміни пов’язані зі змінами у п.17.1. статті 17)абзац другий пункту 152.4 виключити;

-465- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
В пункті 152.4 статті 152 виключити абзаци другий.

-466- Н.д.Пінчук А.П. (Реєстр.картка №5)
Абзац другий пункту 152.4 розділу ІІІ виключити;

2359.

Платники податку, що оподатковуються за ставкою нуль відсотків та відповідають критеріям визначеними пунктом 154.6 статті154 ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат з метою визначення об’єкту оподаткування за методикою, затвердженою Міністерством фінансів України.

-467- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
Абзац третій пункту 152.4 статті 152 викласти у такій редакції:
“Платники податку, що оподатковуються за ставкою нуль відсотків та відповідають критеріям, визначеним пунктом 154.6 статті 154, мають право:
а) з метою визначення об’єкта оподаткування вести спрощений податковий та бухгалтерський облік доходів та витрат за методикою, затвердженою Міністерством фінансів України;
б) не відображати у бухгалтерському обліку тимчасові та постійні податкові різниці;
в) складати спрощену податкову декларацію з податку на прибуток підприємств із зазначенням узагальнених сум доходів, витрат та амортизації звітного податкового періоду, що подається у порядку, встановленому цим кодексом ”.

-468- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №347)
Н.д.Джоджик Я.І. (Реєстр.картка №332)
Н.д.Заєць І.О. (Реєстр.картка №361)
Абзац третій пункту 152.4. статті 154 - викласти у такій редакції:
"Платники податку, що оподатковуються за ставкою нуль відсотків та відповідають критеріям визначеними пунктом 154.6. статті 154 ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат з метою визначення об’єкту оподаткування за методикою, затвердженою Міністерством фінансів України";

-469- Н.д.Коновалюк В.І. (Реєстр.картка №83)
Абзац третій пункту 152.4 викласти у наступній редакції:
"152.4 Платники податку, що оподатковуються за ставкою нуль відсотків та відповідають критеріям, визначеним пунктом 154.6 статті 154, мають право:
а) з метою визначення об’єкта оподаткування та складання скороченого податкового розрахунку вести спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат за методикою, затвердженою Міністерством фінансів України;
б) не вести бухгалтерський облік тимчасових та постійних податкових різниць;
в) складати скорочений податковий розрахунок з податку на прибуток із зазначенням узагальнених сум доходів, витрат та амортизації звітного податкового періоду за спрощеною формою, затвердженою Міністерством фінансів України за погодженням з комітетом Верховної Ради України".

2360.

152.5. Платник податку повинен забезпечувати накопичення в регістрах бухгалтерського обліку інформації про доходи, витрати, тимчасові та постійні податкові різниці, визначені згідно з цим розділом, для складення декларації з податку.

-470- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
Пункт 152.5 викласти у такій редакції:
"152.5 Платник податку повинен забезпечувати накопичення в регістрах бухгалтерського обліку інформації про доходи, витрати, відстрочені податкові зобов’язання (активи), розраховані на підставі тимчасових та постійних різниць, визначених згідно з цим розділом".

-471- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
Пункт 152.5 виключити.

-472- Н.д.Воропаєв Ю.М. (Реєстр.картка №73)
Виключити п. 152.5 зі ст. 152 проекту Податкового кодексу.

-473- Н.д.Клюєв С.П. (Реєстр.картка №61)
Пункт 152.5 вилучити.

-474- Н.д.Аржевітін С.М. (Реєстр.картка №394)
Пункт 152.5 статті 152 виключити.

-475- Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)
Н.д.Глущенко І.М. (Реєстр.картка №164)
Пункт 152.5. виключити.

-476- Н.д.Святаш Д.В. (Реєстр.картка №121)
152.5 виключити;

-477- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
В пункті 152.5 статті 152 слова „тимчасові та постійні податкові різниці” виключити.

-478- Н.д.Жебрівський П.І. (Реєстр.картка №398)
пункт 152.5 виключити.

-479- Н.д.Васадзе Т.Ш. (Реєстр.картка №216)
152.5 статті 152 виключити.

-480- Н.д.Коновалюк В.І. (Реєстр.картка №83)
Виключити пункт 152.5.

-481- Н.д.Ляпіна К.М. (Реєстр.картка №339)
Пункт 152.5 виключити.

-482- Н.д.Шевчук О.Б. (Реєстр.картка №270)
Пункт 152.5 вилучити.

2361.

152.6. Порядок нарахування податку в разі наявності відокремлених підрозділів у складі платника податку - юридичної особи.

-483- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №347)
Н.д.Джоджик Я.І. (Реєстр.картка №332)
Н.д.Заєць І.О. (Реєстр.картка №361)
Пункт 152.6. статті 152 - виключити:
"152.6. Порядок нарахування податку в разі наявності відокремлених підрозділів у складі платника податку - юридичної особи.
Платник податку, який має у своєму складі відокремлені підрозділи, розташовані на території іншої, ніж такий платник податку, територіальної громади може прийняти рішення щодо сплати консолідованого податку та сплачувати податок до бюджетів територіальних громад за місцезнаходженням таких відокремлених підрозділів, а також до бюджету територіальної громади за своїм місцезнаходженням, визначений згідно з нормами цього розділу та зменшений на суму податку, сплаченого до бюджетів територіальних громад за місцезнаходженням відокремлених підрозділів.
Сума податку на прибуток відокремлених підрозділів за відповідний звітний (податковий) період визначається розрахунково, виходячи із загальної суми податку, нарахованого платником податку, розподіленого пропорційно питомій вазі суми витрат відокремлених підрозділів такого платника податку у загальній сумі витрат цього платника податку.
Вибір порядку сплати податку на прибуток, визначеного цим підпунктом, здійснюється платником податку самостійно до 1 липня року, що передує звітному, про що повідомляються податкові органи за місцезнаходженням такого платника податку та його філій (відокремлених підрозділів). Зміна порядку сплати податку протягом звітного року не дозволяється. При цьому відокремлені підрозділи подають податковому органу за своїм місцезнаходженням розрахунок податкових зобов’язань щодо сплати консолідованого податку, форма якого встановлюється центральним органом державної податкової служби України, виходячи з положень цього пункту. Рішення про сплату консолідованого податку поширюється також на відокремлені підрозділи, створені таким платником податку протягом будь-якого часу після такого повідомлення.
У разі, якщо станом на 1 січня звітного року, платник податку не мав відокремлених підрозділів, але створив відокремлений підрозділ (підрозділи) в будь-який час протягом такого звітного року, такий платник податку має право прийняти рішення щодо сплати консолідованого податку у такому звітному році. Платник податку повідомляє податкові органи про прийняття такого рішення протягом 20 днів з моменту його прийняття. У разі прийняття платником податку такого рішення, обраний ним порядок сплати податку застосовується до зміни платником податку такого рішення та не потребує щорічного підтвердження.
Зміна порядку сплати податку протягом звітного року не дозволяється. При цьому платник податку або відокремлений підрозділ подає податковому органу за місцезнаходженням відокремленого підрозділу розрахунок податкових зобов’язань щодо сплати консолідованого податку, форма якого встановлюється центральним органом державної податкової служби України, виходячи з положень цього підпункту.
Відповідальність за своєчасне та повне внесення сум податку до бюджету територіальної громади за місцезнаходженням відокремлених підрозділів несе платник податку, у складі якого знаходиться такі відокремлені підрозділи.
У разі якщо платник податку, який прийняв рішення про сплату консолідованого податку, сплачує авансовий внесок з податку згідно підпункту 153.3.2. статті 153 цього розділу, такий авансовий внесок сплачується за місцезнаходженням юридичної особи та її відокремлених підрозділів пропорційно питомій вазі суми витрат відокремлених підрозділів, що враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування відповідно до положень цього розділу, у загальній сумі таких витрат цього платника податку, визначених у останній податковій звітності, поданій таким платником податку";

2362.

Платник податку, який має у своєму складі відокремлені підрозділи, розташовані на території іншої, ніж такий платник податку, територіальної громади може прийняти рішення щодо сплати консолідованого податку та сплачувати податок до бюджетів територіальних громад за місцезнаходженням таких відокремлених підрозділів, а також до бюджету територіальної громади за своїм місцезнаходженням, визначений згідно з нормами цього розділу та зменшений на суму податку, сплаченого до бюджетів територіальних громад за місцезнаходженням відокремлених підрозділів.

-484- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
У абзаці першому пункту 152.6 після слів "відокремлені підрозділи" доповнити словами ", що мають самостійні баланси та".

2363.

Сума податку на прибуток відокремлених підрозділів за відповідний звітний (податковий) період визначається розрахунково виходячи із загальної суми податку, нарахованого платником податку, розподіленого пропорційно питомій вазі суми витрат відокремлених підрозділів такого платника податку у загальній сумі витрат цього платника податку.

2364.

Вибір порядку сплати податку на прибуток, визначеного цим підпунктом, здійснюється платником податку самостійно до 1 липня року, що передує звітному, про що повідомляються податкові органи за місцезнаходженням такого платника податку та його філій (відокремлених підрозділів). Зміна порядку сплати податку протягом звітного року не дозволяється. При цьому відокремлені підрозділи подають податковому органу за своїм місцезнаходженням розрахунок податкових зобов’язань щодо сплати консолідованого податку, форма якого встановлюється центральним органом державної податкової служби України, виходячи з положень цього пункту. Рішення про сплату консолідованого податку поширюється також на відокремлені підрозділи, створені таким платником податку протягом будь-якого часу після такого повідомлення.

2365.

У разі, якщо станом на 1 січня звітного року, платник податку не мав відокремлених підрозділів, але створив відокремлений підрозділ (підрозділи) в будь-який час протягом такого звітного року, такий платник податку має право прийняти рішення щодо сплати консолідованого податку у такому звітному році. Платник податку повідомляє податкові органи про прийняття такого рішення протягом 20 днів з моменту його прийняття. У разі прийняття платником податку такого рішення, обраний ним порядок сплати податку застосовується до зміни платником податку такого рішення та не потребує щорічного підтвердження.

2366.

Зміна порядку сплати податку протягом звітного року не дозволяється. При цьому платник податку або відокремлений підрозділ подає податковому органу за місцезнаходженням відокремленого підрозділу розрахунок податкових зобов’язань щодо сплати консолідованого податку, форма якого встановлюється центральним органом державної податкової служби України, виходячи з положень цього підпункту.

2367.

Відповідальність за своєчасне та повне внесення сум податку до бюджету територіальної громади за місцезнаходженням відокремлених підрозділів несе платник податку, у складі якого знаходиться такі відокремлені підрозділи.

2368.

У разі якщо платник податку, який прийняв рішення про сплату консолідованого податку, сплачує авансовий внесок з податку згідно підпункту 153.3.2 статті 153 цього розділу, такий авансовий внесок сплачується за місцезнаходженням юридичної особи та її відокремлених підрозділів пропорційно питомій вазі суми витрат відокремлених підрозділів, що враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування відповідно до положень цього розділу, у загальній сумі таких витрат цього платника податку, визначених у останній податковій звітності, поданій таким платником податку.

2369.

152.7. Податок, що підлягає сплаті до бюджету платниками податку, які провадять страхову діяльність, визначається у порядку, передбаченому статтею156 цього розділу.

2370.

152.8. Неприбуткові організації, визначені в пункті 157.1 статті157 цього розділу, сплачують податок від неосновної діяльності з урахуванням статті157 цього розділу.

2371.

152.9. Нерезидент щороку отримує від органу державної податкової служби підтвердження українською мовою щодо сплати податку.

2372.

152.10. Відповідальність за повноту утримання та своєчасність перерахування до бюджету податків, зазначених у пункті 153.4 статті153, у пункті 156.1 та 156.2 статті156, статті160 цього розділу, несуть платники податку, які здійснюють відповідні виплати.

2373.

152.11. Для цілей цього розділу використовуються такі податкові періоди: календарні квартал, півріччя, три квартали, рік.

2374.

152.11.1. Звітний податковий період починається з першого календарного дня податкового періоду і закінчується останнім календарним днем податкового періоду, крім:

-485- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
Підпункт 152.11.1 пункту 152.11 статті 152 викласти в такій редакції:
„152.11.1. Звітний податковий період починається з першого календарного дня податкового періоду і закінчується останнім календарним днем податкового періоду, крім виробників сільськогосподарської продукції, визначених статтею 155 цього розділу, для яких річний податковий період починається з 1 липня поточного звітного року і закінчується 30 червня наступного звітного року.”

2375.

виробників сільськогосподарської продукції, визначених статтею155 цього розділу, для яких річний податковий період починається з 1 липня поточного звітного року і закінчується 30 червня наступного звітного року;

2376.

152.11.2. У разі коли особа береться на облік органом державної податкової служби як платник податку в середині податкового періоду, перший звітний податковий період розпочинається з дати, на яку припадає початок такого обліку, і закінчується останнім календарним днем наступного податкового періоду.

2377.

152.11.3. Якщо платник податку ліквідується (у тому числі до закінчення першого звітного податкового періоду), останнім податковим періодом вважається період, на який припадає дата такої ліквідації.

2378.

152.11.4. Для виробників сільськогосподарської продукції, зареєстрованих як платники фіксованого сільськогосподарського податку, не застосовуються норми підпункту 152.11.1 цього пункту в частині визначення податкового періоду для виробників сільськогосподарської продукції.

2379.

152.12. Якщо платник податку приймає рішення про уцінку/дооцінку активів згідно з правилами бухгалтерського обліку, то така уцінка/дооцінка з метою оподаткування не змінює балансову вартість активів та доходи або витрати такого платника податку, пов’язані з придбанням зазначених активів.

-486- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
Пункт 152.12 викласти у такій редакції:
"152.12. Якщо у звітному податковому періоді платник податку приймає рішення про дооцінку/уцінку об’єктів основних засобів згідно з правилами бухгалтерського обліку, то сума такої дооцінки/уцінки з метою оподаткування збільшує/зменшує балансову вартість об’єкта основних засобів. При перевищенні сум дооцінки над сумою уцінки об’єктів основних засобів у звітному податковому періоді збільшується дохід у сумі, яка відповідає долі дооцінки у загальній сумі амортизації переоцінених об’єктів основних засобів. Сума перевищення уцінки над дооцінкою об’єктів основних засобів збільшує витрати платника податку".

-487- Н.д.Коновалюк В.І. (Реєстр.картка №83)
Пункт 152.12 статті 152 викласти у наступній редакції:
"152.12. Якщо у звітному податковому періоді платник податку приймає рішення про дооцінку/уцінку об’єктів основних засобів згідно з правилами бухгалтерського обліку, то сума такої дооцінки/уцінки з метою оподаткування збільшує/зменшує балансову вартість об’єкта основних засобів. При перевищенні сум дооцінки над сумою уцінки об’єктів основних засобів у звітному податковому періоді збільшується дохід у сумі, яка відповідає долі дооцінки у загальній сумі амортизації переоцінених об’єктів основних засобів. Сума перевищення уцінки над дооцінкою об’єктів основних засобів збільшує витрати платника податку".

2380.

152.13. Платники податку, зазначені у статтях154 -158 цього розділу, а також ті, ведуть що проводять діяльність, яка підлягає патентуванню, ведуть окремий облік доходів, які звільняються від оподаткування згідно з нормами зазначених статей, або доходів, отриманих від діяльності, що підлягає патентуванню. При цьому:

2381.

до складу витрат таких платників податку не включаються витрати, пов’язані з отриманням таких звільнених доходів;

2382.

сума амортизаційних відрахувань, нарахованих на основні засоби, що використовуються для отримання таких звільнених доходів, не враховується у витратах, пов’язаних з отриманням доходів, що не звільняються від оподаткування.
У разі коли основні засоби використовуються для отримання звільнених доходів та інших доходів, які підлягають включенню до складу доходів згідно з цим розділом на загальних підставах, витрати платника податку підлягають збільшенню на частку загальної суми нарахованих амортизаційних відрахувань, яка так відноситься до загальної суми нарахованих амортизаційних відрахувань звітного періоду, як сума доходів, що підлягає включенню до складу доходів згідно з цим розділом на загальних підставах, відноситься до загальної суми доходів з урахуванням звільнених. Аналогічно відбувається розподіл витрат, що одночасно пов’язані як з діяльністю, доходи (прибуток) від провадження якої звільняються від оподаткування, так і з іншою діяльністю.

2383.

Стаття 153. Оподаткування операцій особливого виду

2384.

153.1. Оподаткування операцій з розрахунками в іноземній валюті.

2385.

153.1.1. Доходи, отримані/нараховані платником податку в іноземній валюті у зв’язку з продажем товарів, виконанням робіт, наданням послуг, у частині їхньої вартості, що не була сплачена в попередніх звітних податкових періодах, перераховуються в національну валюту за офіційним курсом національної валюти до іноземної валюти, що діяв на дату визнання таких доходів згідно з цим розділом, а в частині раніше отриманої оплати за курсом, що діяв на дату її отримання.

-488- Н.д.Шевчук О.Б. (Реєстр.картка №270)
Вилучити із підпункту 153.1.1. речення „а в частині раніше отриманої оплати за курсом, що діяв на дату її отримання” та викласти його у наступній редакції:
„153.1.1. Доходи, отримані/нараховані платником податку в іноземній валюті визначаються шляхом перерахунку суми іноземної валюти за курсом, визначеним відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.”

2386.

153.1.2. Витрати, здійснені (нараховані) платником податку в іноземній валюті у зв’язку з придбанням у звітному податковому періоді товарів, робіт, послуг, у встановленому порядку включаються до витрат такого звітного податкового періоду шляхом перерахування в національну валюту тієї частини їх вартості, що не була раніше оплачена, за офіційним курсом національної валюти до іноземної валюти, що діяв на дату визнання таких витрат згідно з цим розділом, а в частині раніше проведеної оплати - за таким курсом, що діяв на дату здійснення оплати.

-489- Н.д.Шевчук О.Б. (Реєстр.картка №270)
Вилучити із підпункту 153.1.2. речення „а в частині раніше проведеної оплати - за таким курсом, що діяв на дату здійснення оплати” та викласти його у наступній редакції:
„153.1.2. Витрати, здійснені (нараховані) платником податку в іноземній валюті у зв'язку з придбанням у звітному податковому періоді товарів, робіт, послуг, у встановленому порядку включаються до витрат такого звітного податкового періоду шляхом перерахування в національну валюту тієї частини їх вартості, що не була раніше оплачена, за офіційним курсом національної валюти до іноземної валюти, що діяв на дату оприбуткування таких товарів, робіт, послуг, визначену з урахуванням положень статей 139-144 цього розділу.”

-490- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
В підпункті 153.1.2 пункту 153.1 статті 153 слова „на дату визнання таких витрат згідно з цим розділом” замінити словами „придбання таких товарів, робіт, послуг”.

2387.

153.1.3. Визначення курсових різниць від перерахунку заборгованості, вираженої в іноземній валюті, та іноземної валюти здійснюється відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

-491- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
В першому абзаці підпункту 153.1.3 слова "заборгованості, вираженої в іноземній валюті" замінити словами "операцій, виражених в іноземній валюті".

-492- Н.д.Коновалюк В.І. (Реєстр.картка №83)
В першому реченні пункту 153.1.3 слова "заборгованості, вираженої в іноземній валюті" замінити на слова "операцій, виражених в іноземній валюті".

2388.

При цьому прибуток (позитивне значення курсових різниць) ураховується в складі доходів платника податку, а збиток (від’ємне значення курсових різниць) ураховується у складі витрат платника податку.

-493- Н.д.Гуреєв В.М. (Реєстр.картка №103)
&&
п.153.1.3 статті 153 розділу III Податкового Кодексу після абзацу першого доповнити абзацом наступного змісту: "У разі продажу(погашення) заборгованості (її частини) платник податку повинен визнати прибуток або збиток від такої операції, що розраховується як різниця між балансовою вартістю такої заборгованості (її частини) на дату її оприбуткування (виникнення) та балансовою вартістю такої заборгованості (її частини) на дату її продажу (погашення).При цьому позитивна різниця такого перерахунку збільшує валові доходи платника податку - дебітора та валові витрати платника податку - кредитора, а від’ємна різниця такого перерахунку збільшує валові витрати платника податку - дебітора та валові доходи платника податку - кредитора податкового періоду, протягом якого відбувся такий продаж (погашення

2389.

153.1.4. У разі здійснення операцій з продажу іноземної валюти та банківських металів до складу доходів або витрат платника податку відповідно включається позитивна або від’ємна різниця між доходом від продажу та балансовою вартістю такої валюти, металів або вартістю на дату здійснення операції, якщо вона була проведена після дати звітного балансу.

-494- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
Підпункт 153.1.4 викласти у такій редакції:
"153.1.4. У разі здійснення операцій з продажу іноземної валюти та банківських металів до складу доходів або витрат платника податку відповідно включається позитивна або від’ємна різниця між доходом від продажу та вартістю такої валюти або металів, за якою вона обліковується на балансі платника податку.
У разі здійснення операцій з купівлі валюти та банківських металів до складу доходів або витрат платника податку відповідно включається позитивна або від’ємна різниця між вартістю придбаної валюти або металів, перерахованою за офіційним (обліковим) курсом гривні до іноземних валют, за якою вона зараховується на баланс платника податку, та сумою гривень, сплаченою платником податків у зв’язку із такою купівлею. Також до витрат відносяться витрати на сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та інших обов’язкових платежів, пов’язаних з придбання іноземної валюти".

-495- Н.д.Коновалюк В.І. (Реєстр.картка №83)
Підпункт 153.1.4 викласти у наступній редакції:
"153.1.4. У разі здійснення операцій з продажу іноземної валюти та банківських металів до складу доходів або витрат платника податку відповідно включається позитивна або від’ємна різниця між доходом від продажу та вартістю такої валюти або металів, за якою вона обліковується на балансі платника податку.
У разі здійснення операцій з купівлі валюти та банківських металів до складу доходів або витрат платника податку відповідно включається позитивна або від’ємна різниця між вартістю придбаної валюти або металів, перерахованою за офіційним (обліковим) курсом гривні до іноземних валют, за якою вона зараховується на баланс платника податку, та сумою гривень, сплаченою платником податків у зв’язку із такою купівлею. Також до витрат відносяться витрати на сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та інших обов’язкових платежів, пов’язаних з придбання іноземної валюти."

2390.

У разі придбання іноземної валюти до складу відповідно витрат або доходів звітного періоду включається позитивна або від’ємна різниця між курсом іноземної валюти до гривні, за яким придбавається іноземна валюта, та курсом, за яким визначається балансова вартість такої валюти. Також до витрат відносяться витрати на сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та інших обов’язкових платежів, пов’язаних з придбання іноземної валюти.

-496- Н.д.Сушкевич В.М. (Реєстр.картка №214)
Друге речення в абзаці другому підпункту 153.1.4. пункту 153 статті 153 викласти у такій редакції:
“Також до витрат відносяться витрати на сплату збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти за гривню та інших обов’язкових платежів, пов’язаних з придбанням іноземної валюти.”.

2391.

Термін “балансова вартість іноземної валюти” для цілей цього підпункту означає вартість іноземної валюти, визначену за офіційним курсом національної валюти до іноземної валюти, на дату звітного балансу.

2392.

Термін “вартість іноземної валюти на дату здійснення операції” для цілей цього підпункту означає вартість іноземної валюти, визначену за офіційним курсом національної валюти до іноземної валюти, на дату здійснення операції.

2393.

153.1.5. Облік операцій з продажу або купівлі іноземної валюти та банківських металів, які здійснюються за дорученням та за рахунок клієнтів банків, ведеться окремо від обліку операцій з продажу або купівлі іноземної валюти та банківських металів, здійснюваних за рішенням банку за рахунок інших (власних) джерел.

2394.

При проведенні операцій з продажу або купівлі іноземної валюти та банківських металів за дорученням та за рахунок клієнтів до доходів банку включаються суми комісійних, брокерських та інших подібних видів винагород, отриманих (нарахованої) банком у зв’язку з проведенням таких операцій протягом звітного періоду, а до витрат - витрати банку, понесені (нараховані) у зв’язку з проведенням таких операцій протягом звітного періоду.

2395.

Доходи або витрати від здійснення операцій з продажу або купівлі валюти та банківських металів за рішенням банку визначаються банками за правилами бухгалтерського обліку, встановленими Національним банком України.

2396.

153.1.6. Іноземна валюта, отримана платником податку на окремий спеціальний рахунок у банку у вигляді гуманітарної або міжнародної технічної допомоги, не враховується під час проведення перерахунків у національну валюту в цілях оподаткування.

-497- Н.д.Коновалюк В.І. (Реєстр.картка №83)
Н.д.Клименко О.І. (Реєстр.картка №381)
&&
Статтю 153 доповнити підпунктом 153.1.7 такого змісту:
"153.1.7. Для цілей оподаткування до складу доходів та витрат, визначених цією статтею, не включаються доходи та витрати у вигляді позитивних чи негативних курсових різниць, отриманих від перерахунку страхових резервів, утворених за договорами із довгострокового страхування життя, та активів, якими представлені страхові резерви за договорами із довгострокового страхування життя, у випадках, якщо такі страхові резерви та/або активи утворені в іноземній валюті".

2397.

153.2. Оподаткування операцій із пов’язаними особами

2398.

153.2.1. Дохід, отриманий платником податку від продажу товарів (виконання робіт, надання послуг) пов’язаним особам, визначається відповідно до договірних цін, але не менших від звичайних цін на такі товари, роботи, послуги, що діяли на дату такого продажу.

-498- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
В підпункті 153.2.1 пункту 153.2 статті 153 після слів „що діяли на дату такого продажу” додати слова і знаки „у разі якщо договірна ціна на такі товари (роботи, послуги) відрізняється більше ніж на 20 відсотків від звичайної ціни на такі товари (роботи, послуги)”;

2399.

153.2.2. Витрати, понесені платником податку у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у пов’язаної особи, визначаються виходячи з договірних цін, але не вищих за звичайні ціни, що діяли на дату такого придбання.

-499- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
В підпункті 153.2.2 пункту 153.2 статті 153 після слів „що діяли на дату такого придбання” додати слова і знаки „,у разі якщо договірна ціна на такі товари (роботи, послуги) відрізняється більше ніж на 20 відсотків від звичайної ціни на такі товари (роботи, послуги)”.

2400.

153.2.3. Положення підпунктів 153.2.1 і 153.2.2 цього пункту поширюються також на операції з особами, які:

2401.

не є платниками цього податку;

2402.

сплачують податок за іншими ставками, ніж платник податку на прибуток.

2403.

153.2.4. Витрати платника податку, понесені у вигляді сплати процентів за депозитами, кредитами (операціями фінансового лізингу), іншими цивільно-правовими договорами пов’язаним з платником податку особам, визначаються відповідно до ставок процента (процентних ставок за депозит), зазначених у договорі, але не вищих за звичайну процентну ставку за депозит на дату укладення відповідних договорів (звичайну ставку процента).

-500- Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)
Н.д.Глущенко І.М. (Реєстр.картка №164)
Підпункт 153.2.4. викласти у такій редакції:
"153.2.4. Витрати платника податку, понесені у вигляді сплати процентів за депозитами, кредитами (операціями фінансового лізингу), іншими цивільно-правовими договорами пов’язаним з платником податку особам, визначаються відповідно до ставок, зазначених у договорі, але не вищих за звичайну процентну ставку за депозитами, кредитами (операціями фінансового лізингу) на дату укладення відповідних договорів (звичайну ставку процента)".

2404.

153.2.5. Доходи платника податку, отримані у вигляді процентів за депозитами, кредитами (операціями фінансового лізингу), іншими цивільно-правовими договорами із пов’язаними з платником податку особами, визначаються відповідно до ставок процента (процентних ставок за депозит), зазначених у договорі, але не нижчих від звичайної процентної ставки за депозит на дату укладення відповідних договорів (звичайної ставки процента).

-501- Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)
Н.д.Глущенко І.М. (Реєстр.картка №164)
Підпункт 153.2.5. викласти у такій редакції:
"153.2.5. Доходи платника податку, отримані у вигляді процентів за депозитами, кредитами (операціями фінансового лізингу), іншими цивільно-правовими договорами із пов’язаними з платником податку особами, визначаються відповідно до ставок процента, зазначених у договорі, але не нижчих від звичайної процентної ставки за депозитами, кредитами (операціями фінансового лізингу) на дату укладення відповідних договорів (звичайної ставки процента)."

2405.

153.2.6. Не включаються до складу витрат витрати на оплату винагород або інших видів заохочень пов’язаним з таким платником податку фізичним особам у разі, коли немає документальних доказів, що таку оплату було проведено як компенсацію за фактично надану послугу (відпрацьований час). За наявності зазначених документальних доказів віднесенню до складу витрат підлягають фактична сума оплати, але не більша, ніж сума, розрахована за звичайними цінами.

2406.

Витрати, понесені у зв’язку з продажем/обміном товарів, виконанням робіт, наданням послуг пов’язаним з таким платником податку особам або за операціями з давальницькою сировиною, визнаються в розмірі, що не перевищує доходи, отримані від такого продажу/обміну.

2407.

153.3. Оподаткування дивідендів.

2408.

153.3.1. У разі прийняття рішення щодо виплати дивідендів емітент корпоративних прав, на які нараховуються дивіденди, проводить зазначені виплати власнику таких корпоративних прав незалежно від того, чи є оподатковуваний прибуток, розрахований за правилами, визначеними статтею 152 цього розділу, чи ні.

2409.

153.3.2. Крім випадків, передбачених підпунктом 153.3.5 цього пункту, емітент корпоративних прав, який приймає рішення про виплату дивідендів своїм акціонерам (власникам), нараховує та вносить до бюджету авансовий внесок із податку у розмірі ставки, встановленої пунктом 151.1 статті 151 цього розділу, нарахованої на суму дивідендів, що фактично виплачуються, без зменшення суми такої виплати на суму такого податку. Зазначений авансовий внесок вноситься до бюджету до/або одночасно з виплатою дивідендів.

2410.

У разі виплати дивідендів у формі, відмінній від грошової (крім випадків, передбачених підпунктом 153.3.5 цього пункту), базою для нарахування авансового внеску згідно з абзацом першим цього підпункту є вартість такої виплати, розрахована за звичайними цінами.

2411.

Обов’язок із нарахування та сплати авансового внеску з цього податку за визначеною пунктом 151.1 статті 151 цього розділу ставкою покладається на будь-якого емітента корпоративних прав, що є резидентом, незалежно від того, є такий емітент або отримувач дивідендів платником податку чи має пільги зі сплати податку, надані цим розділом або іншими законодавчими актами, чи у вигляді застосування ставки податку іншої, ніж встановлена в пункті 151.1 статті 151 цього розділу (крім платників цього податку, які підпадають під дію пункту 156.1 статті 156 цього розділу). Обов’язок із нарахування та сплати авансового внеску з цього податку не поширюється на суб’єктів господарювання, які перебувають на спрощеній системі оподаткування або є платниками фіксованого сільськогосподарського податку згідно з розділом XIV цього Кодексу.

-502- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
В третьому абзаці підпункту 153.3.2 пункту 153.3 статті 153 після слів і знаків „(крім платників цього податку, які підпадають під дію” додати слова і знак „пункту 154.6 статті 154”.

2412.

Це правило поширюється також на державні некорпоратизовані, казенні або комунальні підприємства, які зараховують суми дивідендів у розмірі, встановленому відповідно центральним або місцевим органом виконавчої влади, до сфери управління якого віднесено такі підприємства, відповідно до державного або місцевого бюджету.

2413.

При цьому, якщо будь-який платіж будь-якою особою називається дивідендом, то такий платіж оподатковується при такій виплаті згідно з нормами, визначеними у першому, другому та третьому абзацах цього пункту, незалежно від того, чи є особа платником податку, чи ні.

2414.

153.3.3. Платник податку - емітент корпоративних прав, державне некорпоратизоване, казенне чи комунальне підприємство зменшує суму нарахованого податку звітного періоду на суму авансового внеску, попередньо сплаченого протягом такого звітного періоду у зв’язку з нарахуванням дивідендів згідно з підпунктом 153.3.2 цього пункту. Не дозволяється проведення зазначеного заліку з податком, передбаченим пунктом 156.1 статті 156 цього розділу.

-503- Н.д.Шаманов В.В. (Реєстр.картка №267)
У підпункті 153.3.3 пункту 153.3 статті 153 після речення: "у зв’язку з нарахуванням дивідендів згідно з підпунктом 153.3.2 цього пункту." доповнити наступним реченням: "У разі наявності у консолідованого платника податку на прибуток відокремлених підрозділів (філій), що не мають статусу юридичної особи, підприємство зменшує суму нарахованого податку звітного періоду на суму авансового внеску, попередньо сплаченого протягом такого звітного періоду за місцезнаходженням відокремленого підрозділу (філії) у зв'язку із нарахуванням та сплатою дивідендів." і далі за текстом;

-504- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
Підпункт 153.3.3 пункту 153.3 статті 153 викласти у наступній редакції:
"153.3.3 Платник податку - емітент корпоративних прав, державне некорпоратизоване, казенне чи комунальне підприємство зменшує суму нарахованого податку звітного періоду на суму авансового внеску, попередньо сплаченого протягом такого звітного періоду у зв’язку з нарахуванням дивідендів згідно з підпунктом 153.3.2 цього пункту.
У разі наявності у консолідованого платника податку на прибуток відокремлених підрозділів (філій), що не мають статусу юридичної особи, підприємство зменшує суму нарахованого податку звітного періоду на суму авансового внеску, попередньо сплаченого протягом такого звітного періоду за місцезнаходженням відокремленого підрозділу (філії) у зв'язку із нарахуванням та сплатою дивідендів.
Не дозволяється проведення зазначеного заліку з податком, передбаченим пунктом 156.1 статті 156 цього розділу.".

2415.

153.3.4. У разі коли за наслідками звітного періоду сума податкових зобов’язань платника податку має від’ємне значення, сума авансового внеску, попередньо сплаченого протягом такого звітного періоду у зв’язку з нарахуванням дивідендів, додається у збільшення такого від’ємного значення.

-505- Н.д.Ващук К.Т. (Реєстр.картка №450)
Підпункт 153.3.4 викласти в редакції:
"153.3.4 У разі коли за наслідками звітного періоду сума податкових зобов’язань платника податку має від’ємне значення, сума авансового внеску, попередньо сплаченого протягом такого звітного періоду у зв’язку з нарахуванням дивідендів, зараховується в погашення зобов’язань зі сплати податку в наступних податкових періодах.
У разі коли сума такого авансового внеску перевищує суму податкових зобов’язань підприємства - емітента корпоративних прав за податком на прибуток такого звітного періоду, різниця переноситься у зменшення податкових зобов’язань наступного податкового періоду, а при отриманні від’ємного значення об’єкта оподаткування такого наступного періоду - на зменшення податкових зобов’язань майбутніх податкових періодів."

2416.

У разі коли сума такого авансового внеску перевищує суму податкових зобов’язань підприємства - емітента корпоративних прав за податком на прибуток такого звітного періоду, різниця переноситься у зменшення податкових зобов’язань наступного податкового періоду, а при отриманні від’ємного значення об’єкта оподаткування такого наступного періоду - на зменшення податкових зобов’язань майбутніх податкових періодів.

2417.

153.3.5. Авансовий внесок, передбачений підпунктом 153.3.2 цього пункту, не справляється у разі виплати дивідендів:

2418.

а) фізичним особам;

2419.

б) у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих платником податку, за умови, що така виплата ніяким чином не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді емітента, незалежно від того, чи були такі акції (частки, паї) належним чином зареєстровані (відображені у зміні до статутних документів), чи ні;

2420.

в) інститутами спільного інвестування;

2421.

г) на користь власників корпоративних прав материнської компанії, що сплачуються в межах сум доходів такої материнської компанії, отриманих у вигляді дивідендів від інших осіб. Якщо сума виплат дивідендів на користь власників корпоративних прав материнської компанії перевищує суму отриманих такою компанією дивідендів, то дивіденди, сплачені в межах такого перевищення, підлягають оподаткуванню за правилами, встановленими підпунктом 153.3.2 цього пункту. З метою оподаткування материнська компанія веде наростаючим підсумком облік дивідендів, отриманих нею від інших осіб, та дивідендів, сплачених на користь власників корпоративних прав такої материнської компанії та відображає у податковій звітності такі дивіденди у порядку, визначеному центральним податковим органом.

2422.

ґ) управителем фонду операцій з нерухомістю при виплаті платежів власникам сертифікатів фонду операцій з нерухомістю в результаті розподілу доходу фонду операцій з нерухомістю;

2423.

153.3.6. Юридичні особи-резиденти, які отримують дивіденди, не включають їх суму до складу доходу (крім постійних представництв нерезидентів).

2424.

Якщо дивіденди отримуються платником податку-резидентом із джерелом їх виплати від нерезидента, то платник податку включає суму отриманих дивідендів (крім дивідендів, отриманих від юридичних осіб, які перебувають під його контролем відповідно до підпункту 14.1.158 статті 14 розділу І цього Кодексу, і не є нерезидентами, що мають офшорний статус) до складу доходу за наслідками податкового періоду, на який припадає отримання таких дивідендів.

2425.

Порядок оподаткування дивідендів, що отримуються фізичними особами, визначається за правилами, встановленими розділом IV цього Кодексу.

2426.

153.3.7. Виплата дивідендів на користь фізичних осіб (у тому числі нерезидентів) за акціями або іншими корпоративними правами, які мають статус привілейованих або інший статус, що передбачає виплату фіксованого розміру дивідендів чи суми, яка є більшою за суму виплат, розраховану на будь-яку іншу акцію (корпоративне право), емітовану таким платником податку, прирівнюється з метою оподаткування до виплати заробітної плати з відповідним оподаткуванням та включенням суми виплат до складу витрат платника податку.

-506- Н.д.Лелюк О.В. (Реєстр.картка №91)
Підпункт 153.3.7. виключити.

2427.

При цьому така виплата не підлягає оподаткуванню як дивіденди згідно з нормами розділу IV цього Кодексу.

2428.

153.3.8. Авансовий внесок із податку, сплачений у зв’язку з нарахуванням/сплатою дивідендів, є частиною податку та не може розцінюватися як податок, який справляється при репатріації дивідендів (їх сплаті на користь нерезидентів) відповідно до норм статті 160 цього розділу або чинних міжнародних договорів України.

-507- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
Підпункт 153.3.8 пункту 153.3 статті 153 викласти в такій редакції:
„153.3.8 Авансовий внесок із податку, сплачений у зв’язку з нарахуванням/сплатою дивідендів, є невід’ємною частиною податку на прибуток та не може розцінюватися як податок, який справляється при репатріації дивідендів (їх сплаті на користь нерезидентів) відповідно до норм статті 160 цього розділу або чинних міжнародних договорів України.”

-508- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
Підпункт 153.3.8 пункту 153.3. Статті 153 викласти у наступній редакції:
"153.3.8 Авансовий внесок із податку, сплачений у зв'язку з нарахуванням/сплатою дивідендів, є невід’ємною частиною податку на прибуток та не може розцінюватися як податок, який справляється при репатріації дивідендів (їх сплаті на користь нерезидентів) відповідно до норм статті 160 цього розділу або чинних міжнародних договорів України".

-509- Н.д.Шаманов В.В. (Реєстр.картка №267)
У підпункті 153.3.8 пункту 153.3. статті 153 після слів:" з нарахуванням/сплатою дивідендів, є" доповнити словами: "невід’ємною частиною податку на прибуток" і далі за текстом;

-510- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
&&
Пункт 153.3 Статті 153 доповнити новим підпунктом 153.3.9 у наступній редакції:
"153.3.9 У разі сплати дивідендів (частини прибутку) консолідованим платником податку на прибуток, що має у своєму складі відокремлені підрозділи (філії), такий платник сплачує суму нарахованих дивідендів (частини прибутку), зазначеного у пункті 153.1 статті 153, за місцезнаходженням відокремлених підрозділів (філій). Сума дивідендів (частини прибутку) відокремлених підрозділів за відповідний звітний (податковий) період визначається розрахунково виходячи із загальної суми дивідендів (частини прибутку), нарахованих платником податку, розподілених пропорційно питомій вазі суми витрат відокремлених підрозділів за правилами бухгалтерського обліку у загальній сумі витрат цього платника податку.".

2429.

153.4. Оподаткування операцій з борговими вимогами та зобов’язаннями.

2430.

153.4.1. З урахуванням особливостей, установлених цим розділом, не включаються в дохід і не підлягають оподаткуванню кошти або майно, залучені платником податку у зв’язку з:

2431.

отриманням платником податку основної суми фінансових кредитів від інших осіб-кредиторів, а також поверненням основної суми фінансових кредитів, наданих платником податку іншим особам-дебіторам, отриманням частини консолідованого іпотечного боргу власниками іпотечних сертифікатів участі, заміною однієї частки консолідованого іпотечного боргу на іншу;

-511- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
У абзаці другому підпункту 153.4.1 після слів "отриманням платником податку основної суми фінансових кредитів" доповнити словами "(в тому числі субординованованого боргу)".

-512- Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)
Н.д.Глущенко І.М. (Реєстр.картка №164)
Частину 2 підпункту 153.4.1. викласти у такій редакції:
"отриманням платником податку основної суми кредитів, позик від інших осіб-кредиторів, а також поверненням основної суми кредитів, позик, наданих платником податку іншим особам-дебіторам, отриманням частини консолідованого іпотечного боргу власниками іпотечних сертифікатів участі, заміною однієї частки консолідованого іпотечного боргу на іншу;"

2432.

залученням платником податку коштів або майна в довірче управління, основної суми депозиту (вкладу), у тому числі шляхом випуску ощадних (депозитних) сертифікатів (іпотечних сертифікатів з фіксованою дохідністю), або на інші строкові чи довірчі рахунки, в тому числі шляхом емісії (випуску) облігацій, а також поверненням платнику податку коштів або майна з довірчого управління, а також основної суми депозиту (вкладу), в тому числі шляхом погашення (викупу) ощадних (депозитних) сертифікатів (іпотечних сертифікатів з фіксованою дохідністю), або з інших строкових чи довірчих рахунків, відкритих іншими особами на користь такого платника податку, в тому числі шляхом погашення облігацій;

-513- Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)
Н.д.Глущенко І.М. (Реєстр.картка №164)
Частину 3 підпункту 153.4.1. викласти у такій редакції:
"залученням платником податку коштів або майна в довірче управління, основної суми депозиту (вкладу), у тому числі шляхом випуску ощадних (депозитних) сертифікатів (іпотечних сертифікатів з фіксованою дохідністю), або на інші строкові чи довірчі рахунки, емісією (випуском) облігацій, а також поверненням платнику податку коштів або майна з довірчого управління, а також основної суми депозиту (вкладу), в тому числі шляхом погашення (викупу) ощадних (депозитних) сертифікатів (іпотечних сертифікатів з фіксованою дохідністю), або з інших строкових чи довірчих рахунків, відкритих іншими особами на користь такого платника податку, погашенням облігацій;"

2433.

залученням платником податку майна на підставі договору концесії, комісії, консигнації, довірчого управління, схову (відповідального зберігання), а також згідно з іншими цивільно-правовими договорами, що не передбачають передачу права власності на таке майно, з урахуванням положень пункту 153.7 цієї статті.

-514- Н.д.Шевчук О.Б. (Реєстр.картка №270)
&&
Доповнити підпункт 153.4.1. абзацом такого змісту:
„отриманням платником податку від Фонду соціального захисту інвалідів цільової позики на поворотній основі. При цьому, доходи такого платника податку не збільшуються на суму умовно нарахованих процентів, а податкові зобов‘язання Фонду соціального захисту інвалідів не змінюються як при її видачі, так і при її зворотному отриманні;”

2434.

153.4.2. З урахуванням особливостей, встановлених цим розділом, не включаються до витрат кошти або майно, надані платником податку у зв’язку з:

2435.

поверненням платником податку основної суми кредиту, в тому числі частини консолідованого іпотечного боргу при погашенні іпотечного сертифіката участі, але не більше суми, сплаченої за придбання такого сертифіката іншим особам-кредиторам, а також з наданням основної суми кредиту іншим особам-дебіторам, викупу (заміни) однієї частки консолідованого іпотечного боргу на іншу відповідно до закону;

-515- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
У абзаці другому підпункту 153.4.2 після слів "поверненням платником податку основної суми кредиту" доповнити словами "(в тому числі субординованованого боргу)".

-516- Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)
Н.д.Глущенко І.М. (Реєстр.картка №164)
Частину 2 підпункту 153.4.2. після слів "основної суми кредиту" доповнити словом "позики".

2436.

поверненням платником податку коштів або майна з довірчого управління, основної суми депозиту (вкладу), у тому числі залучених шляхом випуску ощадних (депозитних) сертифікатів, іпотечних сертифікатів із фіксованою дохідністю, або коштів з інших строкових чи довірчих рахунків, у тому числі шляхом погашення (викупу) облігацій, а також розміщенням платником податку коштів або майна в довірче управління, основної суми депозиту (вкладу), у тому числі шляхом придбання ощадних (депозитних) сертифікатів, іпотечних сертифікатів із фіксованою дохідністю, або на інші строкові та довірчі рахунки, відкриті на користь такого платника податку, в тому числі шляхом придбання облігацій”;

-517- Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)
Н.д.Глущенко І.М. (Реєстр.картка №164)
Частину 3 підпункту 153.4.2. викласти у такій редакції:
"поверненням платником податку коштів або майна з довірчого управління, основної суми депозиту (вкладу), у тому числі залучених шляхом випуску ощадних (депозитних) сертифікатів, іпотечних сертифікатів із фіксованою дохідністю, або коштів з інших строкових чи довірчих рахунків, погашенням (викупом) облігацій, а також розміщенням платником податку коштів або майна в довірче управління, основної суми депозиту (вкладу), у тому числі шляхом придбання ощадних (депозитних) сертифікатів, іпотечних сертифікатів із фіксованою дохідністю, або на інші строкові та довірчі рахунки, відкриті на користь такого платника податку, придбанням облігацій."

2437.

наданням платником податку майна на підставі договорів концесії, комісії, консигнації, довірчого управління, схову (відповідального зберігання) або згідно з іншими цивільно-правовими договорами, що не передбачають передачі права власності на таке майно іншій особі, з урахуванням положень пункту 153.7 цієї статті.

2438.

Термін “основна сума” означає суму наданого кредиту або депозиту (строкових, довірчих рахунків) без урахування процентів, фіксованих виплат, премій, виграшів, суму консолідованого іпотечного боргу в частині, яка відповідає ціні зобов’язання.

-518- Н.д.Шевчук О.Б. (Реєстр.картка №270)
&&
Доповнити підпункт 153.4.2. абзацом такого змісту:
"поверненням платником податку суми цільової позики на поворотній основі Фонду соціального захисту інвалідів";

2439.

153.4.3. За борговими цінними паперами, емітованими платником податку, суми процентів включаються до складу його витрат у податковий період, протягом якого була здійснена або мала бути нарахована виплата таких процентів.

-519- Н.д.Аржевітін С.М. (Реєстр.картка №394)
Абзац перший підпункту 153.4.3 викласти у такій редакції:
“За борговими цінними паперами, емітованими платником податку, суми процентів включаються до складу його витрат у податковий період, протягом якого була здійснена або мала бути здійснена виплата таких процентів”.

-520- Н.д.Коновалюк В.І. (Реєстр.картка №83)
В абзаці першому підпункту 153.4.3 слово "нарахована" замінити на "здійснена".

-521- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
У абзаці першому підпункту 153.4.3 слово "нарахована" замінити словом "здійснена".

-522- Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)
Н.д.Глущенко І.М. (Реєстр.картка №164)
Виключити у частині 1 підпункту 153.4.3. словосполучення "мала бути".

-523- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
&&
Підпункт 153.4.3 після абзацу першого доповнити абзацом такого змісту:
"За борговими цінними паперами, що утримуються платником податку для подальшого продажу, суми процентів включаються до складу його доходів у податковий період, протягом якого була здійснена або мала бути здійснена виплата таких процентів".

-524- Н.д.Коновалюк В.І. (Реєстр.картка №83)
&&
Підпункт 153.4.3 доповнити новим абзацом другим наступного змісту:
"За борговими цінними паперами, що утримуються платником податку для подальшого продажу, суми процентів включаються до складу його доходів у податковий період, протягом якого була здійснена або мала бути здійснена виплата таких процентів".

2440.

У разі розміщення платником податку боргових цінних паперів вище/нижче номінальної вартості, прибуток/збиток від їх розміщення відноситься до складу його доходів/витрат у податковий період, протягом якого відбулося погашення/викуп таких цінних паперів.

2441.

Платник податку, який здійснює довірчі операції із коштами довірителя, відносить до складу своїх доходів утриману (виплачену на користь довірителя) винагороду.

-525- Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)
Н.д.Глущенко І.М. (Реєстр.картка №164)
Виключити частину 3 підпункту 153.4.3.

2442.

153.5. Операції з відступлення права вимоги

-526- Н.д.Воропаєв Ю.М. (Реєстр.картка №73)
Викласти назву п. 153.5. в наступній редакції:
"Оподаткування операцій з відступлення права вимоги"

-527- Н.д.Пінчук А.П. (Реєстр.картка №5)
Пункт 153.5 виключити.

2443.

З метою оподаткування платник податку веде облік фінансових результатів операцій від проведення операцій з продажу (передачі) або придбання права вимоги зобов’язань у грошовій формі за поставлені товари, виконані роботи чи надані послуги третьої особи, зобов’язань за фінансовими кредитами, а також за іншими цивільно-правовими договорами.

2444.

При першому відступленні зобов’язань витрати, понесені платником податку - першим кредитором, визначаються в розмірі договірної (контрактної) вартості товарів, робіт, послуг, за якими виникла заборгованість, за фінансовими кредитами - у розмірі фактичної заборгованості за основним боргом, процентами та іншими платежами за договором за умови, що такі проценти та платежі були включені до складу доходу в попередніх податкових періодах відповідно до вимог цього Закону, а за іншими цивільно-правовими договорами - у розмірі фактичної заборгованості, що відступається. До складу доходів включається сума коштів або вартість інших активів, отримана платником податку - першим кредитором від такого відступлення, а також сума його заборгованості, яка погашається, за умов, що така заборгованість була включена до складу витрат згідно з вимогами цього Закону.

-528- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
У абзаці третьому пункту 153.5 слова "в попередніх податкових періодах" виключити.

-529- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
У абзаці третьому пункту 153.5 статті 153 словосполучення „ цього Закону ” замінити словосполученням „цього Кодексу”.

2445.

Якщо доходи, отримані платником податку від наступного відступлення права вимоги зобов’язань третьої особи (боржника) або від виконання вимоги боржником, перевищують витрати, понесені таким платником податку на придбання права вимоги зобов’язань третьої особи (боржника), отриманий прибуток включається до складу доходу платника податку.

2446.

Якщо витрати, понесені платником податку на придбання права вимоги зобов’язань третьої особи (боржника), перевищують доходи, отримані таким платником податку від наступного відступлення права вимоги зобов’язань третьої особи (боржника) або від виконання вимоги боржником, отримані збитки не включаються до складу витрат або у зменшення отриманих прибутків від здійснення інших операцій з продажу (передачі) або придбання права вимоги зобов’язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги третьої особи.

-530- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
У абзаці 4 пункту 153.5 статті 153.5 слова,,отримані збитки не включаються” замінити словами ,,від’ємне значення не включається ”.

2447.

153.6. При відчуженні майна, заставленого з метою забезпечення повної суми боргової вимоги, витрати та доходи заставодавця та заставоутримувача визначаються у такому порядку:

-531- Н.д.Гуреєв В.М. (Реєстр.картка №103)
п.153.6 ст.153 розділу III ПК виключити.

2448.

відчуження об’єкта застави для заставодавця прирівнюється до продажу такого об’єкта у податковий період такого відчуження, а основна сума кредиту та нарахованих на неї процентів, що залишилися неповернутими кредитору (гаранту), є ціною продажу такої застави;

-532- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
Абзац другий пункту 153.6 викласти у такій редакції:
"відчуження об’єкта застави для заставодавця прирівнюється до продажу такого об’єкта у податковий період такого відчуження";

2449.

якщо згідно з умовами договору або закону об’єкт застави відчужується у власність заставоутримувача в рахунок погашення боргових зобов’язань, таке відчуження прирівнюється до купівлі заставоутримувачем такого об’єкта застави в податковий період такого відчуження, а основна сума кредиту та нарахованих на неї процентів, що залишилися неповернутими кредитору (гаранту), є ціною придбання такої застави;

-533- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
Абзац третій пункту 153.6 викласти у такій редакції:
"якщо згідно з умовами договору або закону об’єкт застави відчужується у власність заставоутримувача в рахунок погашення боргових зобов’язань, таке відчуження прирівнюється до купівлі заставоутримувачем такого об’єкта застави в податковий період такого відчуження";

-534- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
&&
Пункт 153.6 після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
"ціна продажу/купівлі, при цьому, визначається за правилами, встановленими відповідними Законами, які регулюють відносини застави (іпотеки)";

2450.

якщо кредитор у подальшому продає об’єкт застави іншим особам, його доходи або збитки визнаються в загальному порядку;

2451.

якщо згідно з умовами договору або згідно із законом об’єкт застави з метою погашення боргових зобов’язань підлягає продажу на аукціоні (публічних торгах), то доходи й витрати заставоутримувача визначаються у порядку, встановленому підпунктом 159.3.4 пункту 159.3 статті 159 цього розділу та Законом України “Про заставу” та Законом України “Про іпотеку”.

2452.

Порядок надання та погашення боргових зобов’язань, забезпечених заставою, встановлюється відповідним законодавством.

2453.

153.7. Оподаткування операцій лізингу (оренди) здійснюється в такому порядку:

2454.

передача майна в оперативний лізинг/оренду не змінює податкових зобов’язань орендодавця та орендаря. При цьому орендодавець збільшує суму доходів, а орендар збільшує суму витрат на суму нарахованого лізингового платежу за наслідками податкового періоду, в якому здійснюється таке нарахування. У такому ж порядку здійснюється оподаткування операцій із оренди землі та жилих приміщень;

-535- Н.д.Шпак В.Ф. (Реєстр.картка №437)
Пункт 153.7 статті 153 викласти у такій редакції:
"153.7.Оподаткування операцій лізингу (оренди) здійснюється в такому порядку:
передача майна в оперативний та фінансовий лізинг/оренду не змінює податкових зобов’язань орендодавця та орендаря. При цьому орендодавець/лізингодавець збільшує суму доходів, а орендар збільшує суму витрат на суму нарахованого лізингового платежу в частині процентів або комісій за наслідками податкового періоду, в якому здійснюється таке нарахування. У такому ж порядку здійснюється оподаткування операцій із оренди землі та жилих приміщень;
У разі коли у майбутніх податкових періодах орендар повертає об’єкт фінансового лізингу орендодавцю без придбання такого об’єкта у власність, ціна такого об’єкта визначається на рівні лізингових платежів в частині компенсації вартості об’єкта фінансового лізингу, що є несплаченими за такий об’єкт лізингу на дату такого повернення".

2455.

передача майна у фінансовий лізинг (оренду) для цілей оподаткування прирівнюється до його продажу в момент такої передачі. При цьому орендодавець збільшує доходи, а в разі передання у фінансовий лізинг майна, що на момент такого передання перебувало у складі основних засобів орендодавця, - прирівнює до нуля балансову вартість відповідного об’єкта основних засобів згідно з правилами, визначеними статтею146 цього розділу для їх продажу, а орендар включає вартість об’єкта фінансового лізингу (без урахування процентів, нарахованих або таких, що будуть нараховані, відповідно до договору) до складу основних засобів з метою амортизації, за наслідками податкового періоду, в якому відбувається така передача.

2456.

При нарахуванні лізингового платежу орендодавець збільшує доходи, а орендар збільшує витрати на таку частину лізингового платежу, яка дорівнює сумі процентів або комісій, нарахованих на вартість об’єкта фінансового лізингу (без урахування частини лізингового платежу, що надається в рахунок компенсації частини вартості об’єкта фінансового лізингу), за наслідками податкового періоду, в якому здійснюється таке нарахування.

2457.

У разі коли у майбутніх податкових періодах орендар повертає об’єкт фінансового лізингу орендодавцю без придбання такого об’єкта у власність, таке передання прирівнюється для цілей оподаткування до зворотного продажу орендарем такого об’єкта орендодавцю за ціною, яка визначається на рівні суми лізингових платежів в частині компенсації вартості об’єкта фінансового лізингу, що є несплаченими за такий об’єкт лізингу на дату такого повернення.

2458.

У разі коли вартість об’єкта фінансового лізингу, що вперше або повторно вводиться в експлуатацію, визначається договором у сумі, що є меншою від вартості витрат на його придбання або спорудження, орган державної податкової служби має право провести позапланову перевірку для визначення рівня звичайної ціни;

2459.

передача в оренду житлового фонду або землі здійснюється за правилами оперативного лізингу;

2460.

передання житлового фонду у фінансовий лізинг здійснюється за правилами цього підпункту;

2461.

перехід права власності на об’єкт лізингу від орендодавця (власника майна) до іншої особи (нового власника майна) із збереженням відповідних прав та обов’язків орендодавця за договором фінансового лізингу не змінює податкових зобов’язань орендодавця, орендаря та нового власника майна, сформованих до моменту передачі у власність такого майна (об’єкту лізингу) іншій особі (новому власнику майна).

2462.

Відображення в податковому обліку операцій передачі житла в оренду з викупом здійснюється з урахуванням особливостей, що встановлені у розділі XIX цього Кодексу.

-536- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
У абзаці десятому пункту 153.7 статті 153 слово,,податковому’’ виключити.

2463.

153.8. Оподаткування операцій з торгівлі цінними паперами, деривативами та іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами.

-537- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
&&
Пункт 153.8. після абзацу першого доповнити наступними абзацами:
"Під терміном "витрати" слід розуміти суму коштів або вартість майна, сплачену (нараховану) платником податку продавцю цінних паперів та деривативів як компенсація їх вартості.
До складу витрат включається також сума будь-якої заборгованості покупця, яка виникає у зв'язку з таким придбанням.
Під терміном "доходи" слід розуміти суму коштів або вартість майна, отриману (нараховану) платником податку від продажу, обміну або інших способів відчуження цінних паперів та деривативів, збільшену на вартість будь-яких матеріальних цінностей чи нематеріальних активів, які передаються платнику податку в зв'язку з таким продажем, обміном або відчуженням.
До складу доходів включається також сума будь-якої заборгованості платника податку, яка погашається у зв'язку з таким продажем, обміном або відчуженням".

2464.

Платник податку веде відокремлений податковий облік фінансових результатів операцій з цінними паперами і деривативами у розрізі окремих видів цінних паперів, деривативів та іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами. При цьому облік операцій з акціями ведеться разом з іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами.

2465.

Якщо протягом звітного періоду витрати на придбання кожного з окремих видів цінних паперів, деривативів, та інших, ніж цінні папери, корпоративних прав, понесені (нараховані) платником податку, перевищують доходи, отримані (нараховані) від продажу (відчуження) цінних паперів, деривативів або іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами цього ж виду протягом такого звітного періоду, від’ємний фінансовий результат переноситься на зменшення фінансових результатів від операцій з цінними паперами, деривативами або інших, ніж цінні папери, корпоративних прав цього ж виду наступних звітних періодів у порядку, визначеному статтею 150 цього розділу.

2466.

Якщо протягом звітного періоду доходи від продажу кожного з окремих видів цінних паперів, деривативів та інших, ніж цінні папери, корпоративних прав отримані (нараховані) платником податку, перевищують витрати, понесені (нараховані) платником податку внаслідок придбання цінних паперів, деривативів або інших, ніж цінні папери, корпоративних прав цього ж виду протягом такого звітного періоду (з урахуванням від’ємного фінансового результату від операцій з цінними паперами, деривативами або інших, ніж цінні папери, корпоративних прав цього ж, виду минулих періодів), прибуток включається до складу доходів такого платника податку за результатами такого звітного періоду.

-538- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
В абзаці третьому пункту 153.8 статті 153 після слів і знаків „понесені (нараховані) платником податку” додати слова і знаки „, в тому числі у вигляді внеску до статутного фонду в обмін на корпоративні права, емітовані таким платником податку”.

2467.

Якщо протягом звітного періоду платником податку понесені (нараховані) витрати, пов’язані з придбанням цінних паперів та деривативів емітентів, які можуть бути використані платником податку для непродуктивного відпливу капіталів, ухилення від оподаткування, легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, то такі витрати не враховуються при визначенні фінансового результату за операціями з цінними паперами або деривативами.

2468.

Емітент вважається таким, що його цінні папери та/або деривативи можуть бути використані платником податку для непродуктивного відпливу капіталів, ухилення від оподаткування, легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, за умови, що емітент відповідає хоча б одному з таких критеріїв:

-539- Н.д.Аржевітін С.М. (Реєстр.картка №394)
Замість абзаців 5-11 пункту 153.8 статті 158 включити абзаци такого змісту:
“Для цілей цього підпункту під терміном “доходи” слід розуміти суму коштів або вартість майна, отриману (нараховану) платником податку від продажу, обміну або інших способів відчуження цінних паперів, деривативів або інших, ніж цінні папери, корпоративних прав, а також вартість будь-яких матеріальних цінностей чи нематеріальних активів, які передаються платнику податку в зв`язку з таким продажем, обміном або відчуженням. До складу доходів включається також сума будь-якої заборгованості платника податку, яка погашається у зв`язку з таким продажем, обміном або відчуженням.

-540- Н.д.Ващук К.Т. (Реєстр.картка №450)
Частину 5 пункту 153.8 викласти в редакції:
"Емітент, за рішенням суду, може бути визнаний таким, що його цінні папери та/або деривативи можуть бути використані платником податку для непродуктивного відпливу капіталів, ухилення від оподаткування, легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, за умови, що емітент відповідає хоча б одному з таких критеріїв:

2469.

1) нездійснення даним емітентом фінансово-господарської діяльності протягом року і більше.

-541- Н.д.Аржевітін С.М. (Реєстр.картка №394)
Під терміном “витрати” слід розуміти суму коштів або вартість майна, сплачену (нараховану) платником податку продавцю (в тому числі емітенту, крім придбання під час первинного розміщення) цінних паперів, деривативів або інших, ніж цінні папери, корпоративних прав, як компенсація їх вартості. До складу витрат включається також сума будь-якої заборгованості покупця, яка виникає у зв`язку з таким придбанням.

-542- Н.д.Ващук К.Т. (Реєстр.картка №450)
1) нездійснення даним емітентом фінансово-господарської діяльності протягом року і більше.

2470.

2) не розкриття емітентом інформації на фондовому ринку, передбаченої чинним законодавством, та/або її неподання до Комісії;

-543- Н.д.Аржевітін С.М. (Реєстр.картка №394)
Якщо протягом звітного періоду платником податку понесені (нараховані) витрати, пов’язані з придбанням цінних паперів та деривативів по яким відповідним органом скасовано реєстрацію випуску та інформація про таке скасування була офіційно опублікована відповідним органом до укладання договору купівлі-продажу цінних паперів, такі витрати не враховуються при визначенні фінансового результату за операціями з цінними паперами або деривативами.

-544- Н.д.Ващук К.Т. (Реєстр.картка №450)
2) не розкриття емітентом інформації на фондовому ринку, передбаченої чинним законодавством, та/або її неподання до Комісії;

2471.

3) факт відсутності емітента за місцезнаходженням.

-545- Н.д.Аржевітін С.М. (Реєстр.картка №394)
У разі, якщо в наступних податкових періодах платник податків здійснює продаж (відчуження) таких цінних паперів, позитивний результат від такого продажу оподатковується у загальному порядку.

-546- Н.д.Ващук К.Т. (Реєстр.картка №450)
3) факт відсутності емітента за місцезнаходженням.

2472.

Вказаний перелік емітентів, цінні папери та/або деривативи яких можуть бути використані платником податку для непродуктивного відпливу капіталів, ухилення від оподаткування, легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, має вичерпний характер та не може підлягати розширеному тлумаченню

-547- Н.д.Аржевітін С.М. (Реєстр.картка №394)
Усі інші витрати та доходи такого платника податку, крім витрат та доходів за операціями з цінними паперами, деривативами та іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами, визначеними цим підпунктом, враховуються у визначенні об’єкта оподаткування такого платника податку на загальних умовах, встановлених цим Кодексом."

-548- Н.д.Ващук К.Т. (Реєстр.картка №450)
Вказаний перелік емітентів, цінні папери та/або деривативи яких можуть бути використані платником податку для непродуктивного відпливу капіталів, ухилення від оподаткування, легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, має вичерпний характер та не може підлягати розширеному тлумаченню".

2473.

Усі інші витрати та доходи такого платника податку, крім витрат та доходів за операціями з цінними паперами, деривативами та іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами, визначеними цим підпунктом, враховуються у визначенні об’єкта оподаткування такого платника податку на загальних умовах, встановлених цим Кодексом.

2474.

153.9. Норми пункту 153.8 не поширюються на операції з емісії корпоративних прав або інших цінних паперів, що здійснюються платником податку, а також з їх зворотного викупу або погашення таким платником податку.

-549- Н.д.Аржевітін С.М. (Реєстр.картка №394)
Пункт 153.9 статті 153 викласти в такій редакції:
“153.9. Норми пункту153.8 не поширюються на операції емітентів з емісії корпоративних прав або інших цінних паперів під час їх первинного розміщення, що здійснюються платником податку, а також з їх зворотного викупу або погашення таким платником податку-емітентом.

-550- Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)
Н.д.Глущенко І.М. (Реєстр.картка №164)
Частину 1 пункту 153.9. викласти у такій редакції:
"153.9. Норми пункту 153.8 не поширюються на емітента при здійсненні операцій з емісії корпоративних прав або інших цінних паперів, що здійснюються таким платником податку, а також з їх зворотного викупу або погашення таким емітентом-платником податку."

2475.

Норми пункту 153.8 поширюються також на визначення балансових збитків або прибутків, отриманих платником податку від операцій із корпоративними правами, що виражені в інших, ніж цінні папери, формах.

-551- Н.д.Аржевітін С.М. (Реєстр.картка №394)
Норми пункту 153.8 поширюються також на визначення балансових збитків або прибутків, отриманих платником податку від операцій із корпоративними правами, що виражені в інших, ніж цінні папери, формах, крім збитків понесених власником корпоративних прав під час розподілу ліквідаційною комісією коштів чи майна ліквідує мого підприємства, визначених як перевищення суми витрат на придбання над сумою коштів або майна, отриманих під час ліквідаційної процедури, із включенням суми такого перевищення до витрат власника корпоративних прав.”

2476.

Операції з конвертації цінних паперів оподаткуванню не підлягають.

2477.

153.10. Доходи та витрати від проведення товарообмінних (бартерних) операцій визначаються відповідно до договірної ціни такої операції, але не нижчої від звичайних цін.

2478.

153.11. Податок, передбачений цим розділом, не справляється із суми перевищення доходів над витратами, пов’язаними з випуском та проведенням державних грошових лотерей.

2479.

153.12. Оподаткування прибутку, отриманого платником податку в умовах дії угоди про розподіл продукції, здійснюється з урахуванням особливостей, встановлених розділом ХVІІІ цього Кодексу.

2480.

153.13. Особливості оподаткування діяльності, що здійснюється за договорами управління майном.

2481.

153.13.1. Платник податку, який отримав майно на підставі договору управління (управитель), веде окремо від власного податковий облік доходів та витрат в розрізі кожного договору управління.

-552- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
У підпункті 153.13.1 пункту 153.13 статті 153 слово,,податковий’’ виключити.

2482.

153.13.2. До складу доходів в окремому обліку відносяться доходи від управління майном, отримані в будь-якому вигляді.

2483.

153.13.3. До складу витрат в окремому обліку відносяться всі витрати, які є витратами згідно із статтями138 -143 цього Кодексу, у тому числі винагорода управителю.

2484.

Для цілей цього підпункту в окремому обліку амортизація отриманих в управління основних засобів здійснюється за балансовою вартістю на момент передачі в управління.

2485.

153.13.4. Прибуток від кожного договору управління оподатковується на загальних підставах та податок сплачується до бюджету управителем майна.

2486.

153.13.5. Виплата доходу установнику управління здійснюється лише після оподаткування прибутку згідно із підпунктом 153.13.4 цього пункту.

2487.

153.13.6. Сума отриманого прибутку не включається до складу доходу установника управління та витрат управителя майна.

2488.

153.13.7. Сума утриманої (виплаченої) винагороди за управління майном включається до складу доходу управителя майна від його власної діяльності.

2489.

153.13.8. Для цілей оподаткування цим пунктом господарські відносини між учасниками договору управління прирівнюються до відносин на основі окремих цивільно-правових договорів.

2490.

153.13.9. Форма звітності про результати діяльності, що здійснюється за договорами управління майном, встановлюється центральним податковим органом.

2491.

153.13.10. Положення цього пункту не поширюються на операції з управління активами інститутів спільного інвестування.

2492.

153.14. Оподаткування спільної діяльності на території України без створення юридичної особи.

2493.

153.14.1. Спільна діяльність без створення юридичної особи провадиться на підставі договору про спільну діяльність.

2494.

153.14.2. Облік результатів спільної діяльності ведеться платником податку, уповноваженим на це іншими сторонами згідно з умовами договору, окремо від обліку господарських результатів такого платника податку.

2495.

153.14.3. Виплата (нарахування) частини прибутку, отриманого учасниками спільної діяльності, оподатковується за ставкою, встановленою пунктом 151.1 статті 151 цього розділу, особою, уповноваженою вести облік результатів спільної діяльності до або під час такої виплати.

2496.

153.14.4. У разі коли протягом звітного періоду витрати спільної діяльності перевищують доходи такої діяльності, такі збитки переносяться на зменшення доходів майбутніх податкових періодів від такої спільної діяльності протягом строків, визначених цим Кодексом.

2497.

153.14.5. Для цілей оподаткування господарські відносини між учасниками спільної діяльності прирівнюються до відносин на основі окремих цивільно-правових договорів.

2498.

153.14.6. Порядок податкового обліку та звітності результатів спільної діяльності встановлюється центральним податковим органом виходячи із положень цього Кодексу.

-553- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
У абзаці першому підпункту 159.2.1 слово "проценти" замінити словом "доходи".

-554- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
У підпункті 153.14.6 пункту 153.14 статті 153 слово „податкового ” виключити.

2499.

153.15. Особливості податкового обліку під час реорганізації юридичних осіб.

-555- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
У пункті 153.15 статті 15 слово „податкового ” виключити.

2500.

153.15.1. Не включається до складу доходу платника податку - правонаступника сума коштів, боргових вимог, вартість матеріальних та нематеріальних активів, отриманих від юридичної особи, що припиняється у зв’язку із проведенням реорганізації.

2501.

Балансова вартість основних фондів та нематеріальних активів юридичної особи, що припиняється, включається до складу балансової вартості відповідних груп основних фондів та нематеріальних активів платника податків - правонаступника, на дату затвердження передавального акта, та підлягає амортизації в порядку, визначеномустаттями цього Кодексу.

2502.

Собівартість запасів, що обліковуються в податковому обліку юридичної особи, що припиняється, включається до складу собівартості запасів правонаступника на дату затвердження передавального акта.

-556- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
У абзаці третьому підпункту 153.15.1 пункту 153.15 статті 153 слово „податковому” виключити.  

2503.

У разі коли визначена цим розділом дата збільшення витрат, здійснених (нарахованих) юридичною особою, що припиняється, не настала до моменту затвердження передавального акта, такі витрати враховуються в податковому обліку платника податків - правонаступника. Такий платник податку - правонаступник набуває право на збільшення витрат в загальному порядку, визначеному цим розділом. Це правило застосовується також:

-557-  Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
У абзаці четвертому підпункту 153.15.1 пункту 153.15 статті 153 слово „податковому” виключити.

2504.

до суми витрат, що обліковуються відповідно до цього розділу в особливому порядку (витрат на придбання цінних паперів, деривативів тощо), та неврахованих у зменшення доходів платника податку до моменту затвердження передавального акта;

2505.

до суми доходу, отриманого (нарахованого) платником податку, що припиняється, та невключеного до доходу до моменту затвердження передавального акта;

2506.

Від’ємне значення об’єкта оподаткування звітного періоду, що обліковувалось у платника податку, що припиняється, на дату затвердження передавального акта, включається до складу витрат платника податку - правонаступника. Зазначене положення також застосовується до суми збитків, що обліковуються в особливому порядку відповідно до цього розділу у платника податку, що припиняється (збитки за операціями із цінними паперами, деривативами, правами вимоги тощо).

-558- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
У абзаці сьомому підпункту 153.15.1 пункту 153.15 статті 153 по тексту слова „збитків’’,,,збитки’’, замінити відповідно словами ,,від’ємного значення’’, ,,від’ємне значення ‘’.

2507.

Положення, передбачені абзацом восьмим зазначеного пункту, не застосовуються у разі, якщо платник (платники) податку, що припиняються, та платник податку - правонаступник були пов’язаними особами менш ніж вісімнадцять послідовних місяців до дати завершення приєднання.

2508.

Склад витрат (доходів), передбачених цим підпунктом, та їх оцінка визначаються за даними та документами податкового обліку юридичної особи, що припиняється, на дату затвердження передавального акта.

-559- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
В підпункті 153.15.1 пункту 153.15 статті 153 виключити абзац дев’ятий.

-560- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
У абзаці дев’ятому підпункту 153.15.1 пункту 153.15 статті 153 слово „податкового” виключити.

2509.

153.15.2. При проведенні реорганізації у формі злиття, приєднання, перетворення юридичної особи, що передбачає обмін акцій (корпоративних прав) у юридичній особі, що припиняється, на акції (корпоративні права) у юридичній особі - правонаступнику, вартість акцій (корпоративних прав) юридичної особи - правонаступника у податковому обліку акціонера (учасника) визначається у розмірі вартості акцій (корпоративних прав) юридичної особи, випуск яких був скасований (припинений тощо) в результаті реорганізації.

-561- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
У абзаці першому підпункту 153.15.2 пункту 153.15 статті 153 слова,,податковому’’ виключити.

2510.

У разі проведення реорганізації у формі поділу (виділення), що передбачає розподіл акцій (корпоративних прав) між акціонерами (учасниками) юридичних осіб, що утворюються внаслідок реорганізації, вартість таких акцій (корпоративних прав) в податковому обліку акціонерів (учасників) визначається в сумі, що дорівнює вартості частки акцій (корпоративних прав) в юридичній особі, що реорганізується, пропорційній вартості чистих активів юридичної особи, що утворилась в результаті реорганізації, та загальної вартості чистих активів юридичної особи, що реорганізувалась. Вартість чистих активів юридичних осіб, зазначених в цьому абзаці, визначається за даними розподільчого балансу на дату його затвердження.

-562- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
У абзаці другому підпункту 153.15.2 пункту 153.15 статті 153 слова,,податковому’’ виключити.

2511.

Стаття 154. Звільнення від оподаткування

2512.

154.1. Звільняється від оподаткування прибуток підприємств та організацій, які засновані громадськими організаціями інвалідів і є їх повною власністю, отриманий від продажу товарів, виконання робіт, надання послуг, крім підакцизних товарів, послуг із поставки підакцизних товарів, отриманих у межах договорів комісії (консигнації), поруки, доручення, довірчого управління, інших цивільно-правових договорів, що уповноважують такого платника податку здійснювати поставку товарів від імені та за дорученням іншої особи без передачі права власності на такі товари, де протягом попереднього звітного (податкового) періоду кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких організацій інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

-563- Н.д.Сушкевич В.М. (Реєстр.картка №214)
Абзац перший пункту 154.1 статті 154 викласти у такій редакції:
’’Звільняється від оподаткування прибуток підприємств та організацій, які засновані громадськими організаціями інвалідів і є їх повною власністю, отриманий від продажу (постачання) товарів, виконання робіт і надання послуг та їх результатів, крім підакцизних товарів, послуг із поставки підакцизних товарів, отриманих у межах договорів комісії (консигнації), поруки, доручення, довірчого управління, інших цивільно-правових договорів, що уповноважують такого платника податку здійснювати постачання товарів від імені та за дорученням іншої особи без передачі права власності на такі товари, де протягом попереднього звітного (податкового) періоду кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці. ’’

-564- Н.д.Комар М.С. (Реєстр.картка №136)
Абзац перший пункту 154.1 викласти у такій редакції;
"Звільняється від оподаткування прибуток підприємств та організацій, які засновані громадськими організаціями інвалідів і є їх повною власністю, отриманий від продажу (постачання) товарів, виконання робіт і надання послуг та їх результатів, крім підакцизних товарів, послуг із поставки підакцизних товарів, отриманих у межах договорів комісії (консигнації), поруки, доручення, довірчого управління, інших цивільно-правових договорів, що уповноважують такого платника податку здійснювати постачання товарів від імені та за дорученням іншої особи без передачі права власності на такі товари, де протягом попереднього звітного (податкового) періоду кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці".

-565- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №347)
Н.д.Джоджик Я.І. (Реєстр.картка №332)
Н.д.Заєць І.О. (Реєстр.картка №361)
Абзац перший пункту 154.1 статті 154 "Звільняється від оподаткування прибуток підприємств та організацій, які засновані громадськими організаціями інвалідів і є їх повною власністю, отриманий від продажу товарів, виконання робіт, надання послуг, крім підакцизних товарів, послуг із поставки підакцизних товарів, отриманих у межах договорів комісії (консигнації), поруки, доручення, довірчого управління, інших цивільно-правових договорів, що уповноважують такого платника податку здійснювати поставку товарів від імені та за дорученням іншої особи без передачі права власності на такі товари, де протягом попереднього звітного (податкового) періоду кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких організацій інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці" потребує редагування, оскільки є не зрозумілим:

2513.

Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який видається Комісією з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів відповідно до Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”.

2514.

У разі порушення вимог цього пункту зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов’язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням рівня інфляції, а також штраф згідно із цим Кодексом.

2515.

Підприємства та організації, на які поширюється дія цього пункту, реєструються у відповідному органі державної податкової служби в порядку, передбаченому для платників цього податку.

2516.

154.2. Звільняється від оподаткування прибуток підприємств, отриманий від продажу на митній території України спеціальних продуктів дитячого харчування власного виробництва, спрямований на збільшення обсягів виробництва та зменшення роздрібних цін таких продуктів.

-566- Н.д.Горіна І.А. (Реєстр.картка №161)
В абзаці першому пункту 154.2 слово "спеціальних" виключити;

-567- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №347)
Н.д.Джоджик Я.І. (Реєстр.картка №332)
Н.д.Заєць І.О. (Реєстр.картка №361)
Пункт 154.2. статті 154 - викласти у такій редакції:
"154.2. Звільняється від оподаткування прибуток підприємств, отриманий від продажу на митній території України спеціальних продуктів дитячого харчування власного виробництва";

2517.

Перелік спеціальних продуктів дитячого харчування встановлюється Кабінетом Міністрів України.

-568- Н.д.Горіна І.А. (Реєстр.картка №161)
Абзац другий пункту 154.2 виключити.

2518.

154.3. На період підготовки до зняття і зняття з експлуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему звільняється від оподаткування прибуток Чорнобильської АЕС, якщо такі кошти використовуються на фінансування робіт з підготовки до зняття і зняття Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему.

2519.

У разі порушення цільового використання коштів платник податку зобов’язаний визначити прибуток, не оподаткований у зв’язку з наданням податкових пільг, та оподаткувати його в поточному податковому періоді, а також сплатити пеню в розмірах та за період, визначені законодавством.

2520.

154.4. Звільняється від оподаткування прибуток підприємств, отриманий за рахунок міжнародної технічної допомоги або за рахунок коштів, які передбачаються в державному бюджеті як внесок України до Чорнобильського фонду “Укриття” для реалізації міжнародної програми - Плану здійснення заходів на об’єкті “Укриття” відповідно до положень Рамкової угоди між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку, для подальшої експлуатації, підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації, перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему та забезпечення соціального захисту персоналу Чорнобильської АЕС.

2521.

У разі порушення цільового використання міжнародної технічної допомоги її одержувач зобов’язаний збільшити податкові зобов’язання, а також сплатити пеню, нараховану на суму отриманих пільг, виходячи зі 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на день збільшення зобов’язань, та за період від дати отримання пільг до дати збільшення зобов’язань у встановленому законодавством порядку.

2522.

154.5. Звільняється від оподаткування прибуток державних підприємств “Міжнародний дитячий центр “Артек” і “Український дитячий центр “Молода гвардія” від провадження діяльності з оздоровлення та відпочинку дітей.

2523.

154.6. На період з 1 січня 2011 року до 1 січня 2016 року застосовується ставка 0 відсотків для платників податку на прибуток, які відповідають одному із таких критеріїв:

-569- Н.д.Чорноволенко О.В. (Реєстр.картка №401)
Пункт 154.6 викласти у такій редакції:
"На період з 1 січня 2011 року до 1 січня 2016 року застосовується ставка 0 відсотків для платників податку на прибуток, які відповідають одному із таких критеріїв:
а) утворені в установленому законом порядку після 1 січня 2011 року;
б) діючі, у яких протягом трьох послідовних попередніх років (або протягом усіх попередніх періодів, якщо з моменту їх утворення пройшло менше трьох років), щорічний обсяг доходів задекларовано у сумі, що не перевищує п’ять мільйонів гривень, та у яких середньооблікова кількість працівників протягом цього періоду не перевищувала сорока осіб;
в) які були зареєстровані платниками єдиного податку в установленому законодавством порядку в період до набрання чинності цим Кодексом та у яких за останній календарний рік обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становив до 3 млн. грн. та середньооблікова кількість працівників становила до 100 осіб.
При цьому, платники податку, зазначені у підпунктах “а”, “б”, “в” цього пункту, оподатковують прибуток за ставкою, встановленою пунктом 151.1 статті 151 у разі, якщо у звітному періоді платник податку декларує обсяг доходів, що наростаючим підсумком з початку року перевищує п’ять мільйонів гривень та/або середньооблікова кількість працівників в такому періоді перевищує сто осіб, та/або якщо розмір нарахованої за календарний місяць заробітної плати (доходу) працівника, який перебуває з платником податку у трудових відносинах, становить менше ніж дві мінімальні заробітні плати, встановленої законодавством з розрахунку на одного працівника".

-570- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №347)
Н.д.Джоджик Я.І. (Реєстр.картка №332)
Н.д.Заєць І.О. (Реєстр.картка №361)
Пункт 154.6. статті 154 виключити:

2524.

а) утворені в установленому законом порядку після 1 січня 2011 року;

2525.

б) діючі, у яких протягом трьох послідовних попередніх років (або протягом усіх попередніх періодів, якщо з моменту їх утворення пройшло менше трьох років), щорічний обсяг доходів задекларовано у сумі, що не перевищує три мільйони гривень, та у яких середньооблікова кількість працівників протягом цього періоду не перевищувала двадцяти осіб;

2526.

в) які були зареєстровані платниками єдиного податку в установленому законодавством порядку в період до набрання чинності цим Кодексом та у яких за останній календарний рік обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становив до 1 млн. грн. та середньооблікова кількість працівників становила до 50 осіб.

-571- Н.д.Шкіль А.В. (Реєстр.картка №189)
В підпункті "в" пункту 154.6 текст "до 1 млн. грн." замінити на "до 2 млн. грн.".

2527.

При цьому, платники податку, зазначені у підпунктах “а”, “б”, “в” цього пункту, оподатковують прибуток за ставкою, встановленою пунктом 151.1 статті151 у разі, якщо у звітному періоді платник податку декларує обсяг доходів, що наростаючим підсумком з початку року перевищує три мільйони гривень та/або середньооблікова кількість працівників в такому періоді перевищує двадцять осіб, та/або якщо розмір нарахованої за календарний місяць заробітної плати (доходу) працівника, який перебуває з платником податку у трудових відносинах, становить менше ніж дві мінімальні заробітні плати, встановленої законодавством з розрахунку на одного працівника.

-572- Н.д.Міщенко С.Г. (Реєстр.картка №232)
В абзаці п’ятому пункту 154.6. слова "та/або якщо розмір нарахованої за календарний місяць заробітної плати (доходу) працівника, який перебуває з платником податку у трудових відносинах, становить менше ніж дві мінімальні заробітні плати, встановленої законодавством з розрахунку на одного працівника" вилучити.
-573- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
В другому абзаці підпункту „в” пункту 154.6 статті 154 після слів „у трудових відносинах” добавити „в період календарного року після набрання чинності цього Кодексу”.

2528.

Дія цього пункту не поширюється на суб’єктів господарювання, які:

2529.

1) утворені в період після набрання чинності цим Кодексом шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення), приватизації та корпоратизації;

-574- Н.д.Чорноволенко О.В. (Реєстр.картка №401)
Пункт 1 абзацу третього пункту 154.6 законопроекту вилучити.

2530.

2) здійснюють:

2531.

2.1) діяльність у сфері розваг, визначену в підпункті 14.1.47 пункту 14.1 статті14 розділу І;

2532.

2.2) виробництво, оптовий продаж, експорт імпорт підакцизних товарів;

2533.

2.3) виробництво, оптовий та роздрібний продаж паливно-мастильних матеріалів;

2534.

2.4) видобуток, серійне виробництво та виготовлення дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, в тому числі органогенного утворення, що підлягають ліцензуванню відповідно до Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”;

2535.

2.6) фінансову діяльність (гр.65- гр. 67 Секції J КВЕД ДК 009:2005);

2536.

2.7) діяльність з обміну валют;

2537.

2.8) видобуток та реалізацію корисних копалин загальнодержавного значення;

2538.

2.9) операції з нерухомим майном, оренду (у тому числі надання в оренду торгових місць на ринках та/або у торгівельних об’єктах) (гр.70,71 КВЕД ДК 009:2005);

-575- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
В третьому абзаці підпункту „в” пункту 154.6 статті 154 виключити підпункт 2.9;

2539.

2.10) діяльність з надання послуг пошти та зв’язку (гр. 64 КВЕД ДК 009:2005);

-576- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
В третьому абзаці підпункту „в” пункту 154.6 статті 154 виключити підпункт 2.10;

2540.

2.11) діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;

-577- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
підпункт 2.11,вважати, відповідно, підпунктом 2.9.

2541.

2.12) діяльність з надання послуг у сфері телебачення і радіомовлення відповідно до Закону України “Про телебачення і радіомовлення”;

-578- Н.д.Шевченко А.В. (Реєстр.картка №180)
Н.д.Стець Ю.Я. (Реєстр.картка №384)
Н.д.Уколов В.О. (Реєстр.картка №320)
Н.д.Ландік В.І. (Реєстр.картка №125)
Пункт 2.12 частини 154.6 статті 154 вилучити.

-579- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
В третьому абзаці підпункту „в” пункту 154.6 статті 154 виключити підпункт 2.12;

2542.

2.13) охоронну діяльність;

-580- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
В третьому абзаці підпункту „в” пункту 154.6 статті 154 виключити підпункт 22.13;

2543.

2.14) зовнішньоекономічну діяльність (крім діяльності у сфері інформатизації);

-581- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
В третьому абзаці підпункту „в” пункту 154.6 статті 154 виключити підпункт 2.14;

2544.

2.15) виробництво продукції на давальницькій сировині;

-582- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
підпункт 2.15 вважати, відповідно, підпунктом 2.10.

2545.

2.16) оптову торгівлю і посередництво в оптовій торгівлі;

-583- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
В третьому абзаці підпункту „в” пункту 154.6 статті 154 виключити підпункт 2.16;

2546.

2.17) роздрібну торгівлю одягом та іншими виробами, що використовувалися (“секонд - хенд”);

-584- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
В третьому абзаці підпункту „в” пункту 154.6 статті 154 виключити підпункт 2.17;

2547.

2.18) діяльність у сфері виробництва та розподілення електроенергії, газу та води;

-585- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
підпункти 2.18 вважати, відповідно, підпунктом 2.11.

2548.

2.19) діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; надання послуг підприємцям (гр. 74 КВЕД ДК 009:2005).

-586- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
В третьому абзаці підпункту „в” пункту 154.6 статті 154 виключити підпункт 2.19;

-587- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
&&
Пункт 154.6 доповнити двадцять сьомим абзацом наступного змісту:
„Платники податку, зазначені у підпунктах "а", "б", "в" цього пункту, які здійснюють нарахування та виплату дивідендів своїм акціонерам (власникам), нараховує та вносить до бюджету авансовий внесок із податку у порядку, встановленому підпунктом 153.3.2 статті 153 цього розділу та сплачує податок на прибуток за ставкою, встановленою пунктом 151.1 статті 151 цього розділу за звітний податковий період, в якому здійснювалось нарахування та виплата дивідендів”.

-588- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №347)
Н.д.Джоджик Я.І. (Реєстр.картка №332)
Н.д.Заєць І.О. (Реєстр.картка №361)
&&&&&&&
Доповнити статтею 154-1 такого змісту:
"Стаття 154-1 Особливості оподаткування малих платників податків
154-1.1 Малий платник податків, обсяг доходу якого від реалізації продукції (робіт, послуг) протягом послідовних дванадцяти місяців не перевищує двох мільйонів гривень сплачує податок на прибуток з такими особливостями:
У разі якщо обсяг доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) протягом послідовних дванадцяти місяців не перевищує ста тисяч гривень, то малий платник податків звільняється від сплати податку на прибуток.
У разі, якщо обсяг доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) протягом послідовних дванадцяти місяців перевищує сто тисяч гривень, але не перевищує двох мільйонів гривень, то малий платник податків сплачує податок на прибуток за ставкою, передбаченою в пункті 151.1 статті 151, зменшеною вдвічі.
При цьому, платники податку зазначені у цій статті оподатковують прибуток за ставкою встановленою пунктом 151.1. статті 151 у разі, якщо в звітному періоді розмір нарахованої за календарний місяць середньої заробітної плати (доход) працівникам, які перебувають з платником податку в трудових відносинах, становить менше двох мінімальних заробітних плат, встановленої законодавством з розрахунку на одного працівника та при цьому таку заробітну плату отримують менше 50 відсотків середньої за календарний місяць чисельності працівників.
154-1.2. Дія цієї статті не поширюється на суб’єктів господарювання які:
здійснюють:
2.1) діяльність у сфері розваг, визначену в підпункті 14.1.47 пункту 14.1. статті 14 розділу І;
2.2) виробництво, оптовий продаж, експорт імпорт підакцизних товарів;
2.3) виробництво, оптовий та роздрібний продаж паливно-мастильних матеріалів;
2.4) видобуток, серійне виробництво та виготовлення дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, в тому числі органогенного утворення, що підлягають ліцензуванню відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";
2.6) фінансову діяльність (гр.65- гр. 67 Секції J КВЕД ДК 009:2005);
2.7) діяльність з обміну валют;
2.8) видобуток та реалізацію корисних копалин загальнодержавного значення;
2.9) операції з нерухомим майном, оренда (у тому числі надання в оренду торгових місць на ринках та/або у торгівельних об’єктах) (гр.70,71 КВЕД ДК 009:2005);
2.10) діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;
2.11) роздрібну торгівлю одягом та іншими виробами, що використовувалися (“секонд - хенд”);
2.12) діяльність в сфері виробництва та розподілення електроенергії, газу та води";

2549.

154.7. Звільняється від оподаткування прибуток дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів недержавної форми власності, отриманий від надання освітніх послуг.

-589- Н.д.Колесніченко В.В. (Реєстр.картка №174)
Пропонується зберегти, прийняту у першому читанні норму щодо закладів освіти:
154.7. Звільняється від оподаткування прибуток дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів недержавної форми власності, отриманий від надання освітніх послуг.

-590- Н.д.Олійник С.В. (Реєстр.картка №261)
Пункт 154.7 статті 154 розділу ІІІ викласти в такій редакції:
"154.7. Звільняється від оподаткування прибуток дошкільних, загальноосвітніх та вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації недержавної форми власності, отриманий від надання освітніх послуг".

-591- Н.д.Олійник С.В. (Реєстр.картка №261)
Пункт 154.7 статті 154 розділу III викласти в такій редакції:
"Звільняється від оподаткування прибуток дошкільних, загальноосвітніх та вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації недержавної форми власності, отриманий від надання освітніх послуг."

-592- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
&&
Статтю 154 доповнити пунктом 154.8 наступного змісту:
"154.8. Звільняється від оподаткування прибуток підприємств установ виконання покарань, інших підприємств, установ та організацій, створених для забезпечення виконання завдань Державної кримінально-виконавчої служби України, отриманий від продажу товарів, виконання робіт, надання послуг, крім підакцизних товарів, послуг із поставки підакцизних товарів, отриманих у межах договорів комісії (консигнації), поруки, доручення, довірчого управління, інших цивільно-правових договорів, що уповноважують такого платника податку здійснювати поставку товарів від імені та за дорученням іншої особи без передання права власності на такі товари.
Підприємства, установи та організації, на які поширюється дія цього пункту, реєструються у відповідному органі державної податкової служби у порядку, передбаченому для платників цього податку".

-593- Н.д.Павловський А.М. (Реєстр.картка №179)
&&
Статтю 154 доповнити пунктом 154.8. наступного змісту:
"154.8. Звільняється від оподаткування прибуток суб'єктів господарської діяльності, одержаний впродовж визначеного спеціальним законодавством України строку реалізації інноваційних проектів, які зареєстровані у встановленому законодавством України порядку.
Суми коштів, вивільнених у зв'язку із використанням податкової пільги, спрямовуються платником податку на здійснення науково-технічної та інноваційної діяльності.
Порядок цільового використання вивільнених від оподаткування коштів встановлюється Кабінетом Міністрів України.
У разі порушення вимог щодо цільового використання коштів платник податку зобов'язаний збільшити податкові зобов'язання з податку на прибуток за результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення, а також сплатити пеню, нараховану відповідно до закону."

-594- Н.д.Ващук К.Т. (Реєстр.картка №450)
Доповнити статтю 154 пунктом 154.8 в наступній редакції:
Стаття 154. Звільнення від оподаткування
154.8. Звільняється від оподаткування прибуток суб’єктів господарської діяльності, одержаний впродовж визначеного спеціальним законодавством України строку реалізації інноваційних проектів, які зареєстровані у встановленому законодавством України порядку.
Суми коштів, вивільнених у зв’язку із використанням податкової пільги, спрямовуються платником податку на здійснення науково-технічної та інноваційної діяльності.
Порядок цільового використання вивільнених від оподаткування коштів встановлюється Кабінетом Міністрів України.
У разі порушення вимог щодо цільового використання коштів платник податку зобов’язаний збільшити податкові зобов’язання з податку на прибуток за результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення, а також сплатити пеню, нараховану відповідно до закону.

-595- Н.д.Давимука С.А. (Реєстр.картка №308)
&&&&&&&&
Статтю 154 доповнити пунктом 154.8 наступного змісту:
„154.8. Звільняється від оподаткування прибуток суб'єктів господарської діяльності, одержаний впродовж визначеного спеціальним законодавством України строку реалізації інноваційних проектів, які зареєстровані у встановленому законодавством України порядку.
Суми коштів, вивільнених у зв'язку із використанням податкової пільги, спрямовуються платником податку на здійснення науково-технічної та інноваційної діяльності.
Порядок цільового використання вивільнених від оподаткування коштів встановлюється Кабінетом Міністрів України.
У разі порушення вимог щодо цільового використання коштів платник податку зобов”язаний збільшити податкові зобов'язання з податку на прибуток за результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення, а також сплатити пеню, нараховану відповідно до закону."

-596- Н.д.Луцький М.Г. (Реєстр.картка №10)
&&&&
Статтю 154 Розділу Ш доповнити пунктом 154.8. такого змісту: "Звільняється від оподаткування прибуток приватних дошкільних, загальноосвітніх, середніх професійно-технічних, вищих та післядипломних навчальних закладів незалежно від організаційно-правової форми, що мають відповідну ліцензію, який отриманий від провадження освітньої діяльності, за умови інвестування цих коштів на розвиток навчальних закладів; а також доходи, отримані у вигляді коштів або майна, які надходять до цих закладів для забезпечення їх потреб щодо провадження освітньої діяльності".

-597- Н.д.Луцький М.Г. (Реєстр.картка №10)
&&&&
Статтю 154 Розділу Ш доповнити пунктом 154.9. такого змісту: "Звільняється від оподаткування прибуток суб’єктів господарської діяльності, одержаний впродовж визначеного спеціальним законодавством України строку реалізації проектів технологічних та наукових парків, які зареєстровані у встановленому законодавством України порядку.
Суми коштів, вивільнених у зв'язку із використанням податкової пільги, спрямовуються платником податку на здійснення науково-технічної та інноваційної діяльності.
Порядок цільового використання вивільнених від оподаткування коштів встановлюється Кабінетом Міністрів України.
У разі порушення вимог щодо цільового використання коштів платник податку зобов'язаний збільшити податкові зобов'язання з податку на прибуток за результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення, а також сплатити пеню, нараховану відповідно до закону.”

-598- Н.д.Каплієнко В.В. (Реєстр.картка №321)
Н.д.Задирко Г.О. (Реєстр.картка №286)
&&
Ст. 154  доповнити пунктом 154.8. такого змісту:
«Звільняється від оподаткування прибуток дошкільних, загальноосвітніх, середніх професійно-технічних, вищих та післядипломних навчальних закладів незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, що мають відповідну ліцензію, отриманий від провадження освітньої діяльності, за умови використання цих коштів на розвиток навчальних закладів; а також доходи отримані у вигляді коштів та майна, які надходять до цих закладів для забезпечення їх потреб у зв'язку з провадженням освітньої діяльності»

-599- Н.д.Катеринчук М.Д. (Реєстр.картка №336)
&&
Статтю 154 доповнити пунктом 154.8. наступного змісту:
"154.8. Звільняється від оподаткування прибуток суб’єктів господарської діяльності, одержаний впродовж визначеного спеціальним законодавством України строку реалізації проектів технологічних парків, які зареєстровані у встановленому законодавством України порядку.
Суми коштів, вивільнених у зв'язку із використанням податкової пільги, спрямовуються платником податку на здійснення науково-технічної та інноваційної діяльності.
Порядок цільового використання вивільнених від оподаткування коштів встановлюється Кабінетом Міністрів України.
У разі порушення вимог щодо цільового використання коштів платник податку зобов'язаний збільшити податкові зобов'язання з податку на прибуток за результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення, а також сплатити пеню, нараховану відповідно до закону".

-600- Н.д.Курило В.С. (Реєстр.картка №183)
&&
Статтю 154 Розділу ІІІ доповнити новим пунктом 154.8. такого змісту:
"154.8. Звільняється від оподаткування прибуток дошкільних, загальноосвітніх, середніх професійно-технічних, вищих та післядипломних навчальних закладів незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, що мають відповідну ліцензію, отриманий від провадження освітньої діяльності, за умови інвестування цих коштів на розвиток навчальних закладів; а також доходи отримані у вигляді коштів та майна, які надходять до цих закладів для забезпечення їх потреб у зв'язку з провадженням освітньої діяльності"

2550.

Стаття 155. Особливості оподаткування виробників сільськогосподарської продукції

2551.

Підприємства, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції, сплачують податок у порядку і в розмірах, передбачених цим розділом, за підсумками звітного податкового року.

2552.

Підприємства, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції, подають декларацію з податку у строки, визначені законом для річного податкового періоду.

2553.

Сума нарахованого податку зменшується на суму податку на землю, що використовується в сільськогосподарському виробничому обороті.

2554.

Для цілей оподаткування до підприємств, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції, належать підприємства, дохід яких від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва за попередній звітний (податковий) рік перевищує 50 відсотків загальної суми доходу.

2555.

Дія абзацу першого цієї статті не поширюється на підприємства, основною діяльністю яких є виробництво та/або продаж продукції квітково-декоративного рослинництва, дикорослих рослин, диких тварин і птахів, риби (крім риби, виловленої в річках та закритих водоймах), хутряних товарів, лікеро-горілчаних виробів, пива, вина й виноматеріалів (крім виноматеріалів, що продаються для подальшої переробки), які оподатковуються в загальному порядку.

2556.

Стаття 156. Особливості оподаткування страховика

2557.

156.1. Об’єктом оподаткування від діяльності страховика є прибуток від провадження його діяльності.

2558.

156.1.1. До доходiв страховика, крiм доходiв, передбаченихстаттями 135, 136 цього роздiлу, якi визначаються з урахуванням особливостей, передбачених даною статтею, належать також доходи вiд страхової дiяльностi.

2559.

Для цiлей оподаткування пiд доходом вiд страхової дiяльностi розумiється сума доходiв страховика, нарахованих протягом звiтного перiоду, у тому числi (але не виключно) у виглядi:

2560.

страхових платежiв, страхових внескiв, страхових премiй, нарахованих страховиком за договорами страхування, спiвстрахування i перестрахування ризикiв на територiї України або за її межами протягом звiтного перiоду, зменшених з урахуванням вимог цього пiдпункту на суму страхових платежiв, страхових внескiв, страхових премiй, нарахованих страховиком, за кожним з видiв страхування за договорами перестрахування. При цьому страховi платежi, страховi внески, страховi премiї за договорами спiвстрахування включаються до складу доходiв страховика (спiвстраховика) тiльки в розмiрi його частки страхової премiї, передбаченої договором спiвстрахування;

2561.

суми зменшення розміру страхових резервів у порівнянні зі сформованими на кінець попереднього звітного періоду з урахуванням зміни частки перестраховиків у страхових резервах, сформованих відповідно до цього закону;

2562.

iнвестицiйного доходу, отриманого страховиком вiд розмiщення коштiв резервiв страхування життя;

-601- Н.д.Коновалюк В.І. (Реєстр.картка №83)
Н.д.Клименко О.І. (Реєстр.картка №381)
&&
У підпункті 156.1.1 після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
"доходи у вигляді курсових різниць, отриманих від перерахунку страхових резервів, утворених за договорами страхування, та активів, якими представлені страхові резерви за такими договорами, у випадках, якщо такі страхові резерви та/або активи утворені в іноземній валюті;";

2563.

суми винагород, належних страховику за укладеними договорами страхування, спiвстрахування, перестрахування;

2564.

частки вiд страхових внескiв, страхових премiй та страхових виплат, нарахованих перестраховиками за договорами перестрахування;

2565.

доходів від реалізації права регресної вимоги страховика до страхувальника або іншої особи, відповідальної за заподіяні збитки;

2566.

нарахованих вiдсотків на депонованi премiї за ризиками, прийнятими в перестрахуванні;

2567.

суми санкцiй за невиконання умов договору страхування, визначеної боржником добровiльно або за рiшенням суду;

2568.

суми винагород, нарахованих страховиком за надання послуг сюрвейєра (огляд майна, яке приймається на страхування та надання висновку про оцiнку страхового ризику), аварiйного комiсара (визначення причин, характеру та розмiрiв збитку пiд час страхового випадку), страхового брокера та агента;

-602- Н.д.Коновалюк В.І. (Реєстр.картка №83)
Н.д.Клименко О.І. (Реєстр.картка №381)
У абзаці одинадцятому підпункту 156.1.1 після слів "аварійного комісара" доповнити словами "та аджастера".

2569.

суми повернення частки страхових платежів (внесків, премій) за договорами перестрахування у випадку їх дострокового припинення.

2570.

винагород та тантьєм (форма винагороди страховика з боку перестраховика) за договорами перестрахування;

2571.

винагороди за надання послуг страхового агента, брокера;

2572.

iнших доходів, отриманих страховиком.

2573.

156.1.2. До витрат страховика, крiм витрат, передбачених статтями138,139 даного роздiлу, належать також витрати, понесенi при здiйсненнi страхової дiяльностi, передбаченi даним пунктом.

2574.

До витрат страховика в цiлях даного пункту вiдносять такi витрати, понесенi при здiйсненнi страхової дiяльностi, у тому числi (але не виключно) у виглядi:

2575.

суми збільшення розміру страхових резервів у порівнянні зі сформованими на кінець попереднього звітного періоду з урахуванням зміни частки перестраховиків у страхових резервах, сформованих відповідно до цього закону;

2576.

нарахованi суми страхових виплат (страхових вiдшкодувань) за страховими випадками, настання яких пiдтверджено вiдповiдними документами в порядку, встановленому чинним законодавством, за договорами страхування, спiвстрахування та перестрахування. В цiлях даного пiдпункту до страхових виплат належать виплати ануїтетiв, пенсiй, рент та iншi виплати, передбаченi умовами договору страхування;

2577.

аквізиційні витрати;

2578.

витрати на оплату працi та внески на соцiальнi заходи в частинi проведеної працiвниками роботи з виконання (супроводження) договорiв страхування та перестрахування, оцiнки ризику та збиткiв, завданих об’єктам страхування, розроблення умов, правил страхування та проведення актуарних розрахункiв;

2579.

витрати на винагороди страховому агенту, перестраховому брокеру та iншим страховикам за наданi послуги з виконання (супроводження) договорiв страхування та перестрахування;

-603- Н.д.Коновалюк В.І. (Реєстр.картка №83)
Н.д.Клименко О.І. (Реєстр.картка №381)
У абзаці сьомому підпункту 156.1.2 після слів "страховому агенту" додати слова "страховому та";

2580.

суми винагороди та тантьєми, за договорами перестрахування, спiвстрахування;

2581.

нарахованi вiдсотки на депонованi премiї за ризиками, переданими на перестрахування;

2582.

повернення частини страхової премiї (платежу), а також викупних сум за договорами страхування, спiвстрахування, перестрахування у випадках, передбачених законодавством та/(або) умовами договору;

-604- Н.д.Коновалюк В.І. (Реєстр.картка №83)
Н.д.Клименко О.І. (Реєстр.картка №381)
&&
Підпункт 156.1.2 після абзацу десятого доповнити новим абзацом такого змісту:
"витрати у вигляді курсових різниць, отриманих від перерахунку страхових резервів, утворених за договорами страхування та активів, якими представлені страхові резерви за такими договорами, у випадках, якщо такі страхові резерви та/або активи утворені в іноземній валюті";

2583.

витрати на оплату за видачу лiцензiй на ведення страхової дiяльностi;

2584.

витрати на оплату послуг фiзичним та юридичним особам за наданi послуги, пов’язанi зi страховою дiяльнiстю, в тому числi:

2585.

витрати на оформлення та надання довiдок, висновкiв, статистичних даних лiкувально-профiлактичних закладiв, органiв Міністерства внутрішніх справ України, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів тощо;

2586.

оплату послуг асистансу;

2587.

витрати на оплату послуг, пов’язаних з розробленням умов, правил страхування;

2588.

послуги актуарiїв;

2589.

медичне обслуговування при укладеннi договору страхування життя, здоров’я, якщо оплата такого медичного обстеження, вiдповiдно до договору страхування, здiйснюється страховиком;

2590.

детективнi послуги юридичних та фiзичних осiб, якi мають вiдповiднi дозволи на здiйснення такої дiяльностi, пов’язанi із встановленням обгрунтування страхових виплат;

2591.

витрати на виготовлення страхових свiдоцтв (полiсiв), бланкiв суворої звiтностi, квитанцiй та iншої подiбної страхової документацiї;

2592.

послуги спецiалiстiв (в тому числi експертiв, сюрвейєрiв, експертних установ, аварiйних комiсарiв, юристів), яких залучають для оцiнки ризику, визначення страхової вартостi майна та розмiру страхової виплати, оцінки наслiдкiв страхових випадкiв, урегулювання страхових випадкiв;

-605- Н.д.Коновалюк В.І. (Реєстр.картка №83)
Н.д.Клименко О.І. (Реєстр.картка №381)
У абзаці двадцятому підпункту 156.1.2 після слів "експертних установ" додати слова "аджастерів";.

2593.

витрати на оплату послуг органiзацiй та установ за тендерну документацiю, якщо такий тендер вiдкритий для вибору страховика;

2594.

витрати на проведення передпродажних та рекламних заходiв стосовно послуг у сферi страхування, що надаються страховиком;

2595.

iншi витрати, пов’язанi зi страховою дiяльнiстю.

2596.

Для цілей цього підпункту під аквізиційними витратами слід розуміти:

-606- Н.д.Коновалюк В.І. (Реєстр.картка №83)
Н.д.Клименко О.І. (Реєстр.картка №381)
Абзаци двадцять четвертий - двадцять восьмий підпункту 156.1.2 виключити.

2597.

витрати на оплату праці та внески на соціальні заходи в частині виконаної працівниками роботи з підготовки та укладення договорів страхування, перестрахування, оцінки ризиків, прийнятих на страхування, співстрахування та перестрахування;

2598.

витрати на винагороди страхового агента за надані послуги з укладення договорів страхування, винагороди перестрахового брокера за надані послуги з підготовки, укладення договорів перестрахування, винагороди іншим страховикам за надані послуги з укладення договорів страхування;

2599.

витрати на оплату послуг з метою оцінки ризиків, прийнятих на страхування, співстрахування та перестрахування;

2600.

витрати на проведення передпродажних та рекламних заходів стосовно послуг у сфері страхування, що надаються страховиком.

2601.

156.1.3. Для цiлей цiєї статтi страхові резерви розраховуються згiдно з методикою формування резервiв iз страхування життя та правилами формування, облiку та розмiщення страхових резервiв за видами страхування iншими, нiж страхування життя, визначеними спецiально уповноваженим органом виконавчої влади у сферi регулювання ринкiв фiнансових послуг.

2602.

156.2. Особливості визначення прибутку страховика, що здійснює страхування життя.

2603.

156.2.1. Об’єктом оподаткування від провадження страхової діяльності зі страхування життя є прибуток від провадження:

2604.

страхової діяльності з довгострокового страхування життя та пенсійного страхування в межах недержавного пенсійного забезпечення;

-607- Н.д.Коновалюк В.І. (Реєстр.картка №83)
Н.д.Клименко О.І. (Реєстр.картка №381)
Абзац другий підпункту 156.2.1 виключити.

2605.

іншої діяльності страховика, що займається страхуванням життя.

2606.

Витрати від провадження страхової діяльності з довгострокового страхування життя та пенсійного страхування в межах недержавного пенсійного забезпечення включають суми витрат страховика, який здійснює страхування життя розподілених пропорційно до питомої ваги доходу від довгострокового страхування життя та пенсійного страхування в межах недержавного пенсійного забезпечення.

2607.

156.2.2. Об’єктом оподаткування від провадження страхової діяльності з довгострокового страхування життя та пенсійного страхування в межах недержавного пенсійного забезпечення є прибуток від страхової діяльності, визначений відповідно до цього пункту, який оподатковується за ставкою, встановленою в пункті 151.2 статті151 цього розділу, в разі виконання вимог до укладення таких договорів, визначених абзацом другим цього підпункту.

-608- Н.д.Коновалюк В.І. (Реєстр.картка №83)
Н.д.Клименко О.І. (Реєстр.картка №381)
Підпункт 156.2.2 викласти в такій редакції:
"Об’єктом оподаткування від провадження страхової діяльності з довгострокового страхування життя та пенсійного страхування в межах недержавного пенсійного забезпечення є прибуток від страхової діяльності, визначений відповідно до цієї статті та з урахуванням вимог викладених пунктом 156.1. та підпунктом 153.1.7, який оподатковується за ставкою, встановленою в пункті 151.2 статті 151 цього розділу, в разі виконання вимог до укладення таких договорів, визначених підпунктом 14.1.52 статті 14 розділу І цього Кодексу.
Витрати від провадження страхової діяльності з довгострокового страхування життя та пенсійного страхування в межах недержавного пенсійного забезпечення, крім прямих витрат, включають суми витрат страховика, який здійснює страхування життя розподілених пропорційно до питомої ваги доходу від довгострокового страхування життя, пенсійного страхування в межах недержавного пенсійного забезпечення та інших договорів страхування життя".

2608.

156.2.3. Якщо договір довгострокового страхування життя чи з недержавного пенсійного забезпечення розривається з будь-яких причин, крім випадку, передбаченого абзацом третім цього підпункту, до закінчення мінімального строку його дії або до настання відповідного страхового випадку, встановлених цим Кодексом та іншим законодавством, в результаті чого відбувається часткова страхова виплата, виплата викупної суми чи повне припинення зобов’язань страховика за таким договором перед таким платником податку або порушуються інші вимоги, встановлені цим Кодексом до таких договорів, то платник податку, який збільшив витрати згідно з нормами пункту 142.2 статті 142 цього Кодексу, зобов’язаний включити до складу своїх доходів за відповідний звітний період суму таких попередньо сплачених платежів, внесків, премій із нарахуванням пені у розмірі 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на день виникнення у страхувальника податкового зобов’язання з податку, що виникає внаслідок такого збільшення доходів, обчислених з урахуванням суми такого податкового зобов’язання, що розраховується з початку податкового періоду, що настає за періодом, в якому такий платник податку вперше збільшив витрати на суму таких страхових платежів у межах такого договору, до дня подання податкової декларації за наслідками податкового періоду, на який припадає факт такого дострокового розірвання або порушення таких інших вимог. При цьому викупна сума або її частина, яка повертається платнику податку страховиком, не включається до складу доходів такого платника податку.

-609- Н.д.Коновалюк В.І. (Реєстр.картка №83)
Н.д.Клименко О.І. (Реєстр.картка №381)
У абзаці першому підпункту 156.2.3 після слів "чи з недержавного пенсійного забезпечення" додати слова "протягом перших п’яти років його дії";

2609.

Штрафні санкції за заниження об’єкта оподаткування у випадках, визначених цим підпунктом, як до страховика, так і до платника податку не застосовуються.

2610.

Довгостроковий договір страхування життя, в якому страхувальником є роботодавець, може передбачати зміну страхувальника (роботодавця) на нового страхувальника, яким може бути або новий роботодавець, або застрахована особа, у разі звільнення застрахованої особи. При цьому така зміна страхувальника повинна підтверджуватись тристоронньою угодою між страхувальником, новим страхувальником та застрахованою особою.

-610- Н.д.Коновалюк В.І. (Реєстр.картка №83)
Абзац третій підпункту 156.2.3 викласти в такій редакції:
"Довгостроковий договір страхування життя, в якому страхувальником є роботодавець, може передбачати:
зміну страхувальника (роботодавця) на нового страхувальника, яким може бути або новий роботодавець, або застрахована особа, у разі звільнення застрахованої особи;
зміну страховика на нового страховика.
При цьому така зміна страхувальника (страховика) повинна підтверджуватись тристоронньою угодою між страхувальником (страховиком), новим страхувальником (страховиком) та застрахованою особою".

2611.

156.3. Платники податку ведуть окремий облiк доходiв та витрат, пов’язаних з отриманням прибутку, що звiльняється вiд оподаткування або оподатковується за ставкою нижчою, нiж визначена в пунктi 151.1 статтi151 цього роздiлу.

2612.

Стаття 157. Оподаткування неприбуткових установ та організацій

2613.

157.1. Цястаттязастосовується до неприбуткових установ та організацій, зареєстрованих згідно з вимогами законодавства та внесених органами державної податкової служби в установленому порядку до Реєстру неприбуткових організацій та установ, які є:

-611- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
У абзаці першому пункту 157.1 слово "установленому" замінити словами "затвердженому Кабінетом Міністрів України".

-612- Н.д.Новікова Ю.В. (Реєстр.картка №104)
Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №218)
Н.д.Зарубінський О.О. (Реєстр.картка №443)
Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №347)
Викласти абзац перший пункту 157.1 в такій редакції
"157.1. Ця стаття застосовується до неприбуткових установ та організацій, зареєстрованих згідно з вимогами законодавства та внесених органами державної податкової служби в затвердженому Кабінетом Міністрів України порядку до Реєстру неприбуткових організацій та установ, які є:"

2614.

а) органами державної влади України, органами місцевого самоврядування та створеними ними установами або організаціями, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів;

2615.

б) благодійними фондами і благодійними організаціями, створеними у порядку, визначеному законом для провадження благодійної діяльності; громадськими організаціями, створеними з метою надання соціальних послуг, провадження оздоровчої, аматорської спортивної, культурної, освітньої та наукової діяльності, а також творчими спілками та політичними партіями, громадськими організаціями інвалідів та їх місцевими осередками, створеними згідно із відповідним законом науково-дослідними установами та вищими навчальними закладами III-IV рівня акредитації, внесеними до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави; заповідниками, музеями та музеями-заповідниками;

-613- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
Частину "б" пункту 157.1 викласти у такій редакції:
"б) благодійними фондами і благодійними організаціями, створеними у порядку, визначеному законом для провадження благодійної діяльності; громадськими організаціями, створеними з метою надання соціальних послуг, правової допомоги, провадження екологічної, оздоровчої, аматорської спортивної, культурної, просвітньої, освітньої та наукової діяльності, а також творчими спілками та політичними партіями, молодіжними та дитячими громадськими організаціями, громадськими організаціями інвалідів та їх місцевими осередками, створеними згідно із відповідним законом науково-дослідними установами та вищими навчальними закладами III-IV рівня акредитації, внесеними до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави; заповідниками, музеями та музеями-заповідниками";

-614- Н.д.Міщенко С.Г. (Реєстр.картка №232)
Підпункт б) пункту 157.1. викласти у такій редакції:
"б) благодійними фондами і благодійними організаціями, створеними у порядку, визначеному законом для провадження благодійної діяльності; громадськими організаціями, творчими спілками та політичними партіями, громадськими організаціями інвалідів та їх місцевими осередками, створеними згідно із відповідним законом науково-дослідними установами та вищими навчальними закладами III-IV рівня акредитації, внесеними до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави; заповідниками, музеями та музеями-заповідниками".

-615- Н.д.Новікова Ю.В. (Реєстр.картка №104)
Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №218)
Н.д.Зарубінський О.О. (Реєстр.картка №443)
Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №347)
Викласти абзац б) пункту 157.1 в такій редакції:
"б) благодійними фондами і благодійними організаціями, створеними у порядку, визначеному законом для провадження благодійної діяльності; громадськими організаціями, створеними з метою надання соціальних послуг, правової допомоги, провадження екологічної, оздоровчої, аматорської спортивної, культурної, просвітньої, освітньої та наукової діяльності, а також творчими спілками та політичними партіями, молодіжними та дитячими громадськими організаціями, громадськими організаціями інвалідів та їх місцевими осередками, створеними згідно із відповідним законом науково-дослідними установами та вищими навчальними закладами III-IV рівня акредитації, внесеними до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави; заповідниками, музеями та музеями-заповідниками;

-616- Н.д.Комар М.С. (Реєстр.картка №136)
у підпункті "б" пункту 157.1
слова "громадськими організаціями інвалідів" замінити словами "громадськими організаціями інвалідів, спілками громадських організацій інвалідів";
слова "надання соціальних послуг" замінити словами "надання реабілітаційних та соціальних послуг";

-617- Н.д.Семинога А.І. (Реєстр.картка №191)
У підпункті б) пункту 157.1 статті 157 після слів "провадження оздоровчої" доповнити словом "екологічної".

-618- Н.д.Сушкевич В.М. (Реєстр.картка №214)
У статті 157:
у підпункті "б" пункту 157.1
слова "громадськими організаціями інвалідів" замінити словами "громадськими організаціями інвалідів, спілками громадських організацій інвалідів"
слова "надання соціальних послуг" замінити словами "надання реабілітаційних та соціальних послуг";

2616.

в) кредитними спілками, пенсійними фондами, створеними в порядку, визначеному відповідними законами;

-619- Н.д.Сушкевич В.М. (Реєстр.картка №214)
У підпункті в) пункту 157.1. слова "пенсійними фондами" замінити словами „Накопичувальним пенсійним фондом, недержавними пенсійними фондами,”;

2617.

г) іншими, ніж визначені в підпункті „б” цього пункту, юридичними особами, діяльність яких не передбачає отримання прибутку згідно з нормами відповідних законів;

2618.

ґ) спілками, асоціаціями та іншими об’єднаннями юридичних осіб, створеними для представлення інтересів засновників, що утримуються лише за рахунок внесків таких засновників та не провадять господарську діяльність, за винятком отримання пасивних доходів;

-620- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
Частину "ґ" пункту 157.1 викласти у такій редакції:
"ґ) спілками, асоціаціями та іншими об’єднаннями юридичних осіб, створеними для представлення інтересів засновників (членів, учасників), що утримуються лише за рахунок внесків таких засновників (членів, учасників) та не провадять господарську діяльність, за винятком отримання пасивних доходів";

-621- Н.д.Новікова Ю.В. (Реєстр.картка №104)
Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №218)
Н.д.Зарубінський О.О. (Реєстр.картка №443)
Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №347)
Викласти абзац ґ) пункту 157.1 в такій редакції
ґ) спілками, асоціаціями та іншими об’єднаннями юридичних осіб, створеними для представлення інтересів засновників (членів, учасників), що утримуються лише за рахунок внесків таких засновників (членів, учасників) та не провадять господарську діяльність, за винятком отримання пасивних доходів;"

2619.

д) релігійними організаціями, зареєстрованими в порядку, передбаченому законом;

2620.

е) житлово-будівельними кооперативами та об’єднаннями співвласників багатоквартирного будинку;

2621.

є) професійними спілками, їх об’єднаннями та організаціями профспілок, а також організаціями роботодавців та їх об’єднаннями, утвореними в порядку, визначеному законом.

2622.

157.2. Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, визначених у підпункті “а” пункту 157.1 цієї статті, отримані у вигляді:

2623.

коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

2624.

пасивних доходів;

2625.

коштів або майна, які надходять до таких неприбуткових організацій як компенсація вартості отриманих державних послуг, у тому числі доходів державних навчальних закладів, отриманих від виготовлення та реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг, пов’язаних з їх основною статутною діяльністю;

-622- Н.д.Луцький М.Г. (Реєстр.картка №10)
Абзац четвертий пункту 157.2 статті 157 після слів "пов’язаних з їх основною статутною діяльністю" доповнити словами "а також від надання платних послуг, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України;".

2626.

дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються таким неприбутковим організаціям або через них їх отримувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін.

2627.

157.3. Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, визначених у підпункті “б” пункту 157.1 цієї статті, отримані у вигляді:

2628.

коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

2629.

пасивних доходів;

2630.

коштів або майна, які надходять таким неприбутковим організаціям від ведення їх основної діяльності, з урахуванням положень пункту 157.11 цієї статті;

2631.

дотацій або субсидій, отриманих із державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються таким неприбутковим організаціям або через них їх одержувачам згідно із законодавством з метою зниження рівня таких цін.

2632.

157.4. Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, визначених у підпункті “в” пункту 157.1 цієї статті, отримані у вигляді:

2633.

коштів, які надходять до кредитних спілок або пенсійних фондів у вигляді внесків на недержавне пенсійне забезпечення або внесків на інші потреби, передбачені законодавством;

-623- Н.д.Сушкевич В.М. (Реєстр.картка №214)
В абзаці другому пункту 157.4. слова “пенсійних фондів” замінити словами „Накопичувального фонду, недержавних пенсійних фондів,”

2634.

доходів від здійснення операцій з активами (у тому числі пасивних доходів) недержавних пенсійних фондів та кредитних спілок, за пенсійними вкладами (внесками), рахунками учасників фондів банківського управління відповідно до закону з цих питань;

2635.

дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються таким неприбутковим організаціям або через них їх одержувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін.

2636.

157.5. Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, визначених у підпункті “г” пункту 157.1 цієї статті, отримані у вигляді:

2637.

коштів або майна, які надходять таким неприбутковим організаціям від провадження їх основної діяльності та у вигляді пасивних доходів;

2638.

дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевих бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються таким неприбутковим організаціям або через них їх одержувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін.

2639.

157.6. Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, визначених у підпункті “ґ” пункту 157.1 цієї статті, отримані у вигляді:

2640.

разових або періодичних внесків засновників і членів;

2641.

пасивних доходів;

2642.

дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, що надаються таким неприбутковим організаціям відповідно до умов міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються таким неприбутковим організаціям або через них їх одержувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін.

2643.

157.7. Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, визначених у підпункті “д” підпункту 157.1 цієї статті, отримані у вигляді:

2644.

коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

2645.

будь-яких інших доходів від надання культових послуг, а також пасивних доходів.

2646.

Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, визначених у підпункті “е” пункту 157.1 цієї статті, отримані у вигляді внесків, коштів або майна, які надходять таким неприбутковим організаціям для забезпечення потреб їх основної діяльності та у вигляді пасивних доходів.

2647.

Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, визначених у підпункті “є” пункту 157.1 цієї статті, отримані у вигляді вступних, членських та цільових внесків, відрахувань коштів підприємств, установ і організацій на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу, безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань і пасивних доходів.

-624- Н.д.Турманов В.І. (Реєстр.картка №26)
Стаття 157., п. 157.7, абзац 5 викласти в редакції:
"Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, визначених у підпункті "є" пункту 157.1. цієї статті, отримані у вигляді вступних, членських та цільових внесків, відрахувань коштів підприємств, установ і організацій на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу, коштів, послуг або майна, отриманих безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань і пасивних доходів".

-625- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №25)
П’ятий абзац пункту 157.7 статті 157 викласти в редакції:
"Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, визначених у підпункті "є" пункту 157.1. цієї статті, отримані у вигляді вступних, членських та цільових внесків, відрахувань коштів підприємств, установ і організацій на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу, коштів, послуг або майна, отриманих безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань і пасивних доходів".

-626- Н.д.Ісаєв Л.О. (Реєстр.картка №64)
Абзац 5 пункту 157.7 викласти у редакції:
"Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, визначених у підпункті “є” пункту 157.1 цієї статті, отримані у вигляді вступних, членських та цільових внесків, відрахувань коштів підприємств, установ і організацій на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу, коштів, послуг або майна, отриманих безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань і пасивних доходів";

-627- Н.д.Коновалюк В.І. (Реєстр.картка №83)
Абзац 5 пункту 157.7 викласти у наступній редакції:
"Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, визначених у підпункті “є” пункту 157.1. цієї статті, отримані у вигляді вступних, членських та цільових внесків, відрахувань коштів підприємств, установ і організацій на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу, коштів, послуг або майна, отриманих безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань і пасивних доходів".

-628- Н.д.Сухий Я.М. (Реєстр.картка №67)
Абзац 5 підпункту 157.7 викласти в такій редакції:
"Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, визначених у підпункті "є" пункту 157.1. цієї статті, отримані у вигляді вступних, членських та цільових внесків, відрахувань коштів підприємств, установ і організацій на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу, коштів, послуг або майна, отриманих безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань і пасивних доходів".

-629- Н.д.Терещук С.М. (Реєстр.картка №440)
В пункті 157.7 абзац 5 викласти в такій редакції:
"Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, визначених у підпункті “є” пункту 157.1. цієї статті, отримані у вигляді вступних, членських та цільових внесків, відрахувань коштів підприємств, установ і організацій на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу, коштів, послуг або майна, отриманих безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань і пасивних доходів".

-630- Н.д.Сухий Я.М. (Реєстр.картка №67)
Абзац 5 підпункту 157.7 викласти в такій редакції:
"Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, визначених у підпункті "є" пункту 157.1. цієї статті, отримані у вигляді вступних, членських та цільових внесків, відрахувань коштів підприємств, установ і організацій на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу, коштів, послуг або майна, отриманих безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань і пасивних доходів".

-631- Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)
Абзац 5 пункту 157.7 викласти в редакції:
"Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, визначених у підпункті "є" пункту 157.1. цієї статті, отримані у вигляді вступних, членських та цільових внесків, відрахувань коштів підприємств, установ і організацій на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу, коштів, послуг або майна, отриманих безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань і пасивних доходів".

-632- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
&&
Пункт 157.7 статті 157 доповнити абзацом такого змісту:
„Крім того, від оподаткування звільняється вартість майна та послуг, отримані від роботодавця відповідно до положень колективного договору або угоди для забезпечення умов діяльності ”

-633- Н.д.Луцький М.Г. (Реєстр.картка №10)
Абзац 5 пункту 157.7 статті 157 викласти в редакції:
"Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, визначених у підпункті "є" пункту 157.1 цієї статті, отримані у вигляді вступних, членських та цільових внесків, відрахувань коштів підприємств, установ і організацій на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу, коштів, послуг або майна, отриманих безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань і пасивних доходів".

2648.

157.8. Доходи або майно неприбуткових організацій, за винятком неприбуткових організацій, визначених у підпунктах “а” і “в” пункту 157.1 цієї статті, не підлягають розподілу між їх засновниками, учасниками або членами та не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого засновника, учасника або члена такої неприбуткової організації, її посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи).

2649.

Доходи неприбуткових організацій, визначених у абзаці “а” підпункту 157.1 цієї статті, у тому числі доходи закладів і установ освіти, науки, культури, охорони здоров’я, а також архівних установ та реабілітаційних установ для інвалідів та дітей-інвалідів, що мають відповідну ліцензію, які утримуються за рахунок бюджету, зараховуються до складу кошторисів (на спеціальний рахунок) для утримання таких неприбуткових організацій і використовуються виключно на фінансування видатків такого кошторису (у тому числі фінансування господарської діяльності згідно з їх статутами), розрахованого та затвердженого в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

2650.

У разі коли за наслідками звітного (податкового) року доходи, зараховані до кошторису для утримання зазначених організацій, перевищують суму визначених кошторисом витрат, сума перевищення враховується у складі кошторису наступного року.

2651.

При цьому із суми перевищення доходів над витратами зазначених неприбуткових організацій податок, передбачений у пункті 151.1 статті151 цього розділу, не сплачується.

2652.

Перелік платних послуг, які можуть надаватися зазначеними закладами, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

2653.

Доходи неприбуткових організацій, визначених у підпункті “в” підпункту 157.1, розподіляються виключно між їх учасниками в порядку, встановленому відповідним законодавством.

2654.

157.9. У разі коли доходи неприбуткових організацій, отримані протягом звітного (податкового) року з джерел, визначених пунктом 157.5 цієї статті, на кінець першого кварталу року, що настає за звітним, перевищують 25 відсотків загальних доходів, отриманих протягом такого звітного (податкового) року, така неприбуткова організація зобов’язана сплатити податок із нерозподіленої суми прибутку за ставкою, встановленою пунктом 151.1 статті151 цього розділу, до суми такого перевищення. Внесення до бюджету зазначеного податку здійснюється за результатами І кварталу року, що настає за звітним у строки, встановлені для інших платників податку.

2655.

Незалежно від положень абзацу першого цього підпункту, у разі коли неприбуткова організація отримує дохід із джерел, інших, ніж визначені пунктами 157.2-157.7 цієї статті, така неприбуткова організація зобов’язана сплатити податок на прибуток, який визначається як сума доходів, отриманих із таких інших джерел, що зменшена на суму витрат, пов’язаних з отриманням таких доходів, але не вище суми таких доходів.

2656.

У підрахунку суми перевищення доходів над витратами згідно із абзацом першим цього підпункту, а також при визначенні сум оподатковуваного прибутку згідно з абзацом другим цього підпункту сума амортизаційних відрахувань не враховується.

2657.

157.10. З метою оподаткування центральний орган державної податкової служби веде реєстр всіх неприбуткових організацій та їх відокремлених підрозділів, які звільняються від оподаткування згідно з положеннями цього пункту.

-634- Н.д.Новікова Ю.В. (Реєстр.картка №104)
Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №218)
Н.д.Зарубінський О.О. (Реєстр.картка №443)
Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №347)
Викласти пункт 157.10 в такій редакції:
"157.10. З метою оподаткування центральний орган державної податкової служби веде реєстр всіх неприбуткових організацій та їх відокремлених підрозділів, які звільняються від оподаткування згідно з положеннями цього пункту.
Право неприбуткової організації на користування пільгами в оподаткуванні податком на прибуток виникає після внесення такої організації до Реєстру неприбуткових організацій та установ органами державної податкової служби в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України."

2658.

Право неприбуткової організації на користування пільгами в оподаткуванні податком на прибуток виникає після внесення такої організації до Реєстру неприбуткових організацій та установ органами державної податкової служби в порядку, встановленому законодавством.

-635- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
У абзаці другому пункту 157.10 слово "встановленому законодавством" замінити словами "затвердженому Кабінетом Міністрів України".

-636- Н.д.Луцький М.Г. (Реєстр.картка №10)
Доповнити абзац другий підпункту 157.10. статті 157 Розділу III після слів "в порядку, встановленому законодавством" словами ", при їх первісній реєстрації".

2659.

Державна реєстрація неприбуткових організацій здійснюється в порядку, передбаченому відповідним законодавством.

2660.

Перереєстрація такої неприбуткової організації у випадках, передбачених законом, здійснюється без справляння будь-якої плати з такої неприбуткової організації.

2661.

157.11. У разі ліквідації неприбуткової організації її активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

-637- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
У пункті 157.11 слова "іншій неприбутковій організації" словами "одній або кільком неприбутковим організаціям".

-638- Н.д.Новікова Ю.В. (Реєстр.картка №104)
Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №218)
Н.д.Зарубінський О.О. (Реєстр.картка №443)
Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №347)
Викласти пункт 157.11 в такій редакції:
"157.11. У разі ліквідації неприбуткової організації її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації."

2662.

157.12. Центральний орган державної податкової служби встановлює порядок обліку і подання податкової звітності про використання коштів неприбуткових організацій (визначених у підпункті “є” пункту 157.1 цієї статті у частині обліку і подання податкової звітності за доходами, що підлягають оподаткуванню) та вирішує питання про виключення організацій із Реєстру неприбуткових організацій і оподаткування їх доходів у разі порушення ними положень цього Кодексу та інших законодавчих актів про неприбуткові організації. До порушень також належить використання звільнених від оподаткування коштів на цілі, не передбачені статутом, зокрема, для провадження господарської діяльності. Кошти та майно, використані не за цільовим призначенням, вважаються доходом і підлягають оподаткуванню за ставкою, встановленою пунктом 152.1 статті151 цього розділу. Рішення центрального органу державної податкової служби можуть бути оскаржені в судовому порядку.

-639- Н.д.Новікова Ю.В. (Реєстр.картка №104)
Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №218)
Н.д.Зарубінський О.О. (Реєстр.картка №443)
Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №347)
Викласти пункт 157.12 в такій редакції:
"157.12. Центральний орган державної податкової служби встановлює порядок обліку і подання податкової звітності про використання коштів неприбуткових організацій (визначених у підпункті „є” пункту 157.1 цієї статті у частині обліку і подання податкової звітності за доходами, що підлягають оподаткуванню) та вирішує питання про виключення організацій із Реєстру неприбуткових організацій і оподаткування їх доходів у разі порушення ними положень цього Кодексу та інших законодавчих актів про неприбуткові організації. Кошти та майно, використані не за цільовим призначенням, вважаються доходом і підлягають оподаткуванню за ставкою, встановленою пунктом 151.1 статті 151 цього розділу. Рішення центрального органу державної податкової служби можуть бути оскаржені в судовому порядку."

-640- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
У пункті 157.12 слова "До порушень також належить використання звільнених від оподаткування коштів на цілі, не передбачені статутом, зокрема, для провадження господарської діяльності." виключити.
Слово та цифри "152.1 статті 151" замінити словом та цифрами "151.1 статті 151".

-641- Н.д.Кінах А.К. (Реєстр.картка №52)
В пункті 157.12 статті 157 виключити речення „Кошти та майно, використані не за цільовим призначенням, вважаються доходом і підлягають оподаткуванню за ставкою, встановленою пунктом 152.1 статті 152 цього розділу.”

2663.

157.13. Термін „державні послуги” слід розуміти як будь-які платні послуги, обов’язковість отримання яких встановлюється законодавством та які надаються фізичним чи юридичним особам органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та створеними ними установами і організаціями, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів. До розуміння терміна „державні послуги” не включаються податки, збори (обов’язкові платежі), визначені цим Кодексом.

-642- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
У пункті 157.13 статті 157 друге речення викласти в такій редакції:
„До розуміння терміна „державні послуги” не включаються податки, збори, визначені цим Кодексом та обов’язкові платежі, встановлені законодавчими актами.”

-643- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №347)
Н.д.Джоджик Я.І. (Реєстр.картка №332)
Н.д.Заєць І.О. (Реєстр.картка №361)
Абзац другий пункту 157.12. статті 157 - виключити:
"Термін „державні послуги” слід розуміти як будь-які платні послуги, обов’язковість отримання яких встановлюється законодавством та які надаються фізичним чи юридичним особам органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та створеними ними установами і організаціями, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів. До розуміння терміна „державні послуги” не включаються податки, збори (обов’язкові платежі), визначені цим Кодексом.

2664.

Під терміном „пасивні доходи” слід розуміти доходи, отримані у вигляді процентів, дивідендів, страхових виплат і відшкодувань, а також роялті.

-644- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №347)
Н.д.Джоджик Я.І. (Реєстр.картка №332)
Н.д.Заєць І.О. (Реєстр.картка №361)
Абзац третій пункту 157.12. статті 157 - виключити:
Під терміном „пасивні доходи” слід розуміти доходи, отримані у вигляді процентів, дивідендів, страхових виплат і відшкодувань, а також роялті.";

2665.

Під терміном “основна діяльність” для цілей цього підпункту слід розуміти діяльність неприбуткових організацій з надання благодійної допомоги, просвітніх, культурних, наукових, освітніх та інших подібних послуг для суспільного споживання, з створення систем соціального самозабезпечення громадян (недержавні пенсійні фонди та інші подібні організації). До основної діяльності також включається продаж неприбутковою організацією товарів, виконання робіт, надання послуг, які пропагують принципи та ідеї, для захисту яких було створено таку неприбуткову організацію, та які є тісно пов’язаними з її основною діяльністю, якщо ціна таких товарів, виконаних робіт, наданих послуг є нижчою від звичайної або коли така ціна регулюється державою. До основної діяльності не включаються операції з надання товарів, виконання робіт, надання послуг неприбутковими організаціями, визначеними в підпунктах “в” - “ґ” пункту 157.1 цієї статті, особам, іншим, ніж засновники (члени, учасники) таких організацій. Кабінет Міністрів України може вводити тимчасові обмеження щодо поширення норм цього пункту на продаж неприбутковими організаціями окремих товарів чи послуг у разі, коли такий продаж загрожує або суперечить правилам конкуренції на ринку визначеного товару, при існуванні достатніх доказів, наданих особами, які оподатковуються цим податком та надають аналогічні товари, виконують роботи, надають послуги, про таке порушення. Статутні документи неприбуткових організацій повинні містити вичерпний перелік видів їх діяльності, які не передбачають одержання прибутку згідно з нормами законів, що регулюють їх діяльність.

-645- Н.д.Новікова Ю.В. (Реєстр.картка №104)
Н.д.Фельдман О.Б. (Реєстр.картка №218)
Н.д.Зарубінський О.О. (Реєстр.картка №443)
Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №347)
Викласти частину третю пункту 157.13 в такій редакції:
"Під терміном „основна діяльність” для цілей цього підпункту слід розуміти діяльність неприбуткових організацій з надання благодійної допомоги, просвітніх, культурних, наукових, освітніх та інших подібних послуг для суспільного споживання, з створення систем соціального самозабезпечення громадян (недержавні пенсійні фонди та інші подібні організації). До основної діяльності також включається продаж неприбутковою організацією товарів, виконання робіт, надання послуг, які пропагують принципи та ідеї, для захисту яких було створено таку неприбуткову організацію, та які є тісно пов’язаними з її основною діяльністю, якщо ціна таких товарів, виконаних робіт, наданих послуг не перевищує звичайну, або коли така ціна регулюється державою. Статутні документи неприбуткових організацій повинні містити вичерпний перелік видів їх діяльності згідно з нормами законів, що регулюють їх діяльність."

-646- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
Абзац третій пункту 157.13 викласти у такій редакції:
"Під терміном „основна діяльність” для цілей цього підпункту слід розуміти діяльність неприбуткових організацій з надання благодійної допомоги, просвітніх, культурних, наукових, освітніх та інших подібних послуг для суспільного споживання, з створення систем соціального самозабезпечення громадян (недержавні пенсійні фонди та інші подібні організації). До основної діяльності також включається продаж неприбутковою організацією товарів, виконання робіт, надання послуг, які пропагують принципи та ідеї, для захисту яких було створено таку неприбуткову організацію, та які є тісно пов’язаними з її основною діяльністю, якщо ціна таких товарів, виконаних робіт, наданих послуг не перевищує звичайну, або коли така ціна регулюється державою. Статутні документи неприбуткових організацій повинні містити вичерпний перелік видів їх діяльності згідно з нормами законів, що регулюють їх діяльність".

-647- Н.д.Сушкевич В.М. (Реєстр.картка №214)
У абзаці третьому пункту 157.13 після слів "наукових, освітніх" доповнити словами "реабілітаційних та фізкультурно-спортивних для інвалідів (дітей-інвадідів), соціальних"

-648- Н.д.Комар М.С. (Реєстр.картка №136)
У абзаці третьому пункту 157.13 після слів "наукових, освітніх" доповнити словами "реабілітаційних та фізкультурно-спортивних для інвалідів (дітей-інвадідів), соціальних".

2666.

157.14. Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, отримані у вигляді коштів як третейський збір.

2667.

Стаття 158. Особливості оподаткування прибутку підприємств, отриманого у зв’язку із впровадженням енергозберігаючих технологій

-649- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
Статтю 158 викласти в такій редакції:
„Стаття 158. Особливості оподаткування прибутку підприємств, отриманого у зв’язку із впровадженням енергоефективних технологій
158.1. Звільняється від оподаткування 80 відсотків прибутку підприємств, отриманого від продажу на митній території України товарів власного виробництва за переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України:
устаткування, що працює на відновлюваних джерелах енергії;
матеріали, сировина, устаткування та комплектуючі, які будуть використовуватись у виробництві енергії з відновлюваних джерел енергії;
енергоефективне обладнання і матеріали, вироби, експлуатація яких забезпечує економію та раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів;
засоби вимірювання, контролю та управління витратами паливно-енергетичних ресурсів;
устаткування для виробництва альтернативних видів палива.
Платник повинен забезпечити окремий облік прибутку або збитку, отриманого від продажу на митній території України товарів, зазначених в абзаці першому цього пункту.
Суми коштів, вивільнених у зв’язку з наданням податкової пільги, спрямовуються платником податку на збільшення обсягів виробництва в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
У разі порушення цільового використання коштів платник податку зобов’язаний визначити прибуток, не оподаткований у зв’язку з наданням податкової пільги, та оподаткувати його в поточному періоді, а також сплатити пеню в розмірах та за період, визначені законодавством.
158.2. Звільняється від оподаткування 50 відсотків прибутку, отриманого від здійснення енергоефективних заходів та реалізації енергоефективних проектів підприємств, що включені до Державного реєстру підприємств, установ та організацій, які здійснюють розроблення, впровадження та використання енергоефективних заходів та енергоефективних проектів.
До Державного реєстру підприємств, установ, організацій, які здійснюють розроблення, впровадження та використання енергоефективних заходів та енергоефективних проектів, включаються підприємства, установи та організації, включені до галузевих програм із енергоефективності і за результатами проведення експертизи в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів, та отримали висновок такого органу про відповідність енергоефективних заходів та енергоефективних проектів, що вже впроваджені або перебувають на стадії розроблення та впровадження, критеріям енергоефективності та включені до галузевих програм з енергоефективності.
Ведення Державного реєстру підприємств, установ, організацій, які здійснюють розроблення, впровадження та використання енергоефективних заходів та енергоефективних проектів, покладається на центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів. Порядок включення підприємств до Державного реєстру підприємств, установ, організацій, які здійснюють розроблення, впровадження та використання енергоефективних заходів та енергоефективних проектів, затверджується центральним органом виконавчої влади з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів.
При впровадженні платником податку енергоефективних заходів та енергоефективних проектів такий платник повинен забезпечити окремий облік прибутку/збитку, отриманого від здійснення зазначених заходів та реалізації проектів, у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.
158.3. Норми пунктів 158.1 та 158.2 цієї статті діють протягом п’яти років з моменту отримання першого прибутку внаслідок підвищення енергоефективності виробництва.”

-650- Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №241)
Статтю 158 виключити.

2668.

158.1. Звільняється від оподаткування 80 відсотків прибутку підприємств, отриманого від продажу на митній території України товарів власного виробництва за переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України:

2669.

устаткування, що працює на відновлюваних джерелах енергії;

2670.

матеріали, сировина, устаткування та комплектуючі, які будуть використовуватись у виробництві енергії з відновлюваних джерел енергії;

2671.

енергозберігаюче обладнання і матеріали, вироби, експлуатація яких забезпечує економію та раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів;

2672.

засоби вимірювання, контролю та управління витратами паливно-енергетичних ресурсів;

2673.

устаткування для виробництва альтернативних видів палива.

2674.

Платник повинен забезпечити окремий облік прибутку або збитку, отриманого від продажу на митній території України товарів, зазначених в абзаці першому цього пункту.

2675.

Суми коштів, вивільнених у зв’язку з наданням податкової пільги, спрямовуються платником податку на збільшення обсягів виробництва в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

-651- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №347)
Н.д.Джоджик Я.І. (Реєстр.картка №332)
Н.д.Заєць І.О. (Реєстр.картка №361)
Абзац восьмий пункту 158.1. статті 158 "Суми коштів, вивільнених у зв’язку з наданням податкової пільги, спрямовуються платником податку на збільшення обсягів виробництва в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України" виключити.
.

2676.

У разі порушення цільового використання коштів платник податку зобов’язаний визначити прибуток, не оподаткований у зв’язку з наданням податкової пільги, та оподаткувати його в поточному періоді, а також сплатити пеню в розмірах та за період, визначені законодавством.

-652- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №347)
Н.д.Джоджик Я.І. (Реєстр.картка №332)
Н.д.Заєць І.О. (Реєстр.картка №361)
Абзац дев’ятий пункту 158.1. статті 158 "У разі порушення цільового використання коштів платник податку зобов’язаний визначити прибуток, не оподаткований у зв’язку з наданням податкової пільги, та оподаткувати його в поточному періоді, а також сплатити пеню в розмірах та за період, визначені законодавством" вилучити.

2677.

158.2. Звільняється від оподаткування 50 відсотків прибутку, отриманого від здійснення енергозберігаючих заходів та реалізації енергоефективних проектів підприємств, що включені до Державного реєстру підприємств, установ та організацій, які здійснюють розроблення, впровадження та використання енергозберігаючих заходів та енергоефективних проектів.

2678.

До Державного реєстру підприємств, установ, організацій, які здійснюють розроблення, впровадження та використання енергозберігаючих заходів та енергоефективних проектів, включаються підприємства, установи та організації, включені до галузевих програм із енергозбереження і за результатами проведення експертизи в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів, та отримали висновок такого органу про відповідність енергозберігаючих заходів та енергоефективних проектів, що вже впроваджені або перебувають на стадії розроблення та впровадження, критеріям енергозбереження та включені до галузевих програм з енергозбереження.

2679.

Ведення Державного реєстру підприємств, установ, організацій, які здійснюють розроблення, впровадження та використання енергозберігаючих заходів та енергоефективних проектів, покладається на центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів. Порядок включення підприємств до Державного реєстру підприємств, установ, організацій, які здійснюють розроблення, впровадження та використання енергозберігаючих заходів та енергоефективних проектів, затверджується центральним органом виконавчої влади з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів.

2680.

При впровадженні платником податку енергозберігаючих заходів та енергоефективних проектів такий платник повинен забезпечити окремий облік прибутку/збитку, отриманого від здійснення зазначених заходів та реалізації проектів, у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

2681.

158.3. Норми пунктів 158.1 та 158.2 цієї статті діють протягом п’яти років з моменту отримання першого прибутку внаслідок підвищення енергоефективності виробництва.

-653- Н.д.Журавко О.В. (Реєстр.картка №139)
&&
Статтю 158 “Особливості оподаткування прибутку підприємств, отриманого у зв'язку із впровадженням енергозберігаючих технологій” доповнити пунктом 158.4 такого змісту:
“158.4. Установити, що для суб‘єктів господарювання, які впроваджують енергозберігаюче обладнання, нарахування амортизації енергозберігаючих основних фондів здійснюється за методом прискореного зменшення залишкової вартості та річною нормою амортизації у розмірі 25 відсотків. Перелік видів такого енергозберігаючого обладнання встановлюється Кабінетом Міністрів України”.

-654- Н.д.Сербін Ю.С. (Реєстр.картка №256)
&&
Статтю 158 розділу III проекту доповнити новим пунктом 158.4 такого змісту:
"158.4 Дозволяється при відсутності з боку населення скарг на якість наданих послуг спрямування до фонду заробітної плати 50 відсотків прибутку підприємств, які здійснюють тепло -, водопостачання і водовідведення з впровадженням енергозберігаючих заходів та енергоефективних проектів".

2682.

Стаття 159. Безнадійна та сумнівна заборгованість

2683.

159.1. Порядок урегулювання безнадійної та сумнівної заборгованості.

2684.

159.1.1. Платник податку - продавець товарів, робіт, послуг має право зменшити суму доходу звітного періоду на вартість відвантажених товарів, виконаних робіт, наданих послуг у поточному або попередніх звітних податкових періодах у разі, коли покупець таких товарів, робіт, послуг затримує без погодження з таким платником податку оплату їх вартості (надання інших видів компенсації їх вартості). Таке право на зменшення суми доходу виникає, якщо протягом звітного періоду відбувається будь-яка з таких подій:

-655- Н.д.Воропаєв Ю.М. (Реєстр.картка №73)
Викласти пп.159.1.1. в наступній редакції:
"159.1.1. Платник податку - продавець товарів, робіт, послуг має право зменшити суму доходу звітного періоду на вартість відвантажених товарів, виконаних робіт, наданих послуг у поточному або попередніх звітних податкових періодах у разі, коли покупець таких товарів, робіт, послуг затримує без погодження з таким платником податку оплату їх вартості (надання інших видів компенсації їх вартості). Таке право на зменшення суми доходу виникає, якщо протягом звітного періоду відбувається будь-яка з таких подій:
а) платник податку звертається до суду з позовом (заявою) про стягнення заборгованості з такого покупця або про порушення справи про його банкрутство чи стягнення заставленого ним майна;
б) зазначена затримка в оплаті (наданні інших видів компенсацій) перевищує 90 календарних днів та платник податку - продавець отримує від покупця згоду про визнання раніше надісланої йому претензії в порядку досудового врегулювання спору або не отримує відповіді на таку претензію протягом строків, визначених законодавством;
в) за поданням продавця нотаріус вчиняє виконавчий напис про стягнення заборгованості з покупця або стягнення заставленого майна (крім податкового боргу).
Норми цього підпункту не поширюються на проценти, щодо яких було сформовано страховий резерв за рахунок збільшення витрат згідно з пунктом 159.2 цієї статті.

2685.

а) платник податку звертається до суду з позовом (заявою) про стягнення заборгованості з такого покупця або про порушення справи про його банкрутство чи стягнення заставленого ним майна;

-656- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
Підпункт 159.1.1. "а" викласти в наступній редакції:
"а) платник податку звертається до суду з позовом (заявою) про стягнення заборгованості з такого покупця або про порушення справи про його банкрутство чи стягнення заставленого ним майна;
зазначена затримка в оплаті (наданні інших видів компенсацій) перевищує 90 календарних днів та платник податку - продавець отримує від покупця згоду про визнання раніше надісланої йому претензії в порядку досудового врегулювання спору або не отримує відповіді на таку претензію протягом строків, визначених законодавством.".

2686.

б) за поданням продавця нотаріус вчиняє виконавчий напис про стягнення заборгованості з покупця або стягнення заставленого майна (крім податкового боргу).

2687.

Платник податку - продавець, який зменшив суму доходу звітного періоду на вартість відвантажених товарів, виконаних робіт, наданих послуг, відповідно до абзацу першого цього підпункту зобов’язаний одночасно зменшити суму витрат цього звітного періоду на собівартість таких товарів, робіт, послуг.

-657- Н.д.Аржевітін С.М. (Реєстр.картка №394)
Останній абзац підпункту 159.1.1 статті 159 виключити.

-658- Н.д.Аржевітін С.М. (Реєстр.картка №394)
&&
Підпункт 159.1.1 статті 159 доповнити абзацом такого змісту:
"Норми цього підпункту не поширюються на відсотки (проценти), щодо яких було сформовано страховий резерв за рахунок збільшення (валових) витрат згідно з пунктом 159.2 цієї статті",

2688.

159.1.2. Платник податку - покупець зобов’язаний зменшити витрати на вартість оприбуткованих товарів (робіт, послуг), визнану судом чи за виконавчим написом нотаріуса, у податковому періоді, на який припадає день набрання законної сили рішення суду про визнання (стягнення) такої заборгованості (її частини) або вчинення нотаріусом виконавчого напису.

-659- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
У підпункті 159.1.2 пункту 159.1 статті 159 словосполучення „оприбуткованих товарів (робіт, послуг)” замінити словом „заборгованості”.

2689.

Платник податку - продавець у разі, коли суд не задовольняє позов (заяву) такого продавця або задовольняє його частково чи не приймає позов (заяву) до провадження (розгляду) або задовольняє позов (заяву) покупця про визнання недійсними вимог щодо погашення заборгованості або її частини, зобов’язаний збільшити:

-660- Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)
Н.д.Глущенко І.М. (Реєстр.картка №164)
Частину 2 підпункту 159.1.2. викласти у такій редакції:
"Платник податку - продавець у разі, коли суд не задовольняє позов (заяву) такого продавця або задовольняє його частково чи не приймає позов (заяву) до провадження (розгляду) або задовольняє позов (заяву) покупця про визнання недійсними вимог щодо погашення заборгованості або її частини (крім відмови судом в позові (заяві) повністю або частково, або припиненні судом провадження у справі повністю або частково, якщо такі відмова або припинення пов’язані з відмовою продавця від позову повністю або частково у зв’язку з погашенням покупцем заборгованості або її частини після подання продавцем позову (заяви), або за відсутністю предмету спору з причин погашення покупцем заборгованості або її частини після подання продавцем позову (заяви)) зобов'язаний збільшити:"

2690.

дохід відповідного податкового періоду на суму заборгованості (її частини), попередньо віднесеної ним до зменшення доходу згідно з підпунктом 159.1.1 цього пункту;

2691.

витрати відповідного податкового періоду на собівартість (її частину, визначену пропорційно сумі заборгованості, включеної до доходу відповідно до цього підпункту) товарів, робіт, послуг за якими виникла така заборгованість, попередньо віднесену ним до зменшення витрат згідно з підпунктом 159.1.1 цього пункту.

2692.

На суму додаткового податкового зобов’язання, розрахованого внаслідок такого збільшення доходів та витрат, нараховується пеня, визначена з розрахунку 120 відсотків річної облікової ставки Національного банку України, що діяла на день виникнення додаткового податкового зобов’язання. Зазначена пеня розраховується за строк із першого дня податкового періоду, що настає за періодом, протягом якого відбулося зменшення доходу та витрат згідно з підпунктом 159.1.1 цього пункту, до останнього дня податкового періоду, на який припадає збільшення доходу та витрат, та сплачується незалежно від значення податкового зобов’язання платника податку за відповідний звітний період. Пеня не нараховується на заборгованість (її частину), списану або розстрочену внаслідок укладення мирової угоди відповідно до законодавства з питань банкрутства, починаючи з дати укладення такої мирової угоди.

2693.

159.1.3. Повідомлення про зменшення доходу або витрат, з посиланням на положення підпунктів 159.1.1 та/або 159.1.2 цього пункту, платник податку - продавець або покупець надає органу державної податкової служби разом з декларацією за звітний податковий період та копіями документів, які підтверджують наявність заборгованості (договорами купівлі-продажу, рішеннями суду тощо).

2694.

159.1.4. Зазначене в підпункті 159.1.1 цього пункту зменшення доходу продавця та зазначене в підпункті 159.1.2 цього пункту зменшення витрат покупця не здійснюється стосовно заборгованості (її частини), яка погашається покупцем до настання строків, визначених цими підпунктами.

2695.

159.1.5. Якщо в наступних податкових періодах покупець погашає суму визнаної заборгованості або її частину (самостійно або за процедурою примусового стягнення), такий покупець збільшує (відновлює) витрати на суму такої заборгованості (її частини) за наслідками податкового періоду, на який припадає таке погашення. Водночас, покупець, який зменшив суму доходу звітного періоду на вартість відвантажених товарів, виконаних робіт, наданих послуг, відповідно до підпункту 159.1.1 збільшує доходи на суму заборгованості (її частини) за такі товари, роботи, послуги, погашену покупцем, та збільшує витрати на собівартість (її частину визначену пропорційно сумі погашеної заборгованості) цих товарів, робіт, послуг за наслідками податкового періоду, на який припадає таке погашення.

-661- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
У другому реченні підпункту 159.1.5 пункту 159.1 статті 159 слова „Водночас, покупець” замінити словами „Водночас, продавець”.

-662- Н.д.Аржевітін С.М. (Реєстр.картка №394)
У другому реченні підпункту 159.1.5 статті 159 замість слів ” покупець, який зменшив суму доходу звітного періоду” включити слова ” продавець, який зменшив суму доходу звітного періоду.”

2696.

159.1.6. Заборгованість, попередньо віднесена на зменшення доходу згідно з підпунктом 159.1.1 цього пункту або відшкодована за рахунок страхового резерву згідно з пунктом 159.3 цієї статті, яка визнається безнадійною внаслідок недостатності активів покупця, визнаного банкрутом у встановленому порядку, або внаслідок її списання згідно з умовами мирової угоди, укладеної відповідно до законодавства з питань банкрутства, не змінює податкові зобов’язання як покупця, так і продавця у зв’язку з таким визнанням.

2697.

159.2. Особливості формування резервів банками та небанківськими фінансовими установами.

2698.

159.2.1. Банки та небанківські фінансові установи, крім страхових компаній, недержавних пенсійних фондів, корпоративних інвестиційних фондів та адміністраторів недержавних пенсійних фондів, формують резерви для відшкодування можливих втрат за всіма видами кредитних операцій (за винятком позабалансових, крім гарантій) коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в інших банках, придбаними цінними паперами (у тому числі іпотечними сертифікатами з фіксованою дохідністю), іншими активними банківськими операціями згідно із законодавством, включаючи нараховані за всіма цими операціями проценти (далі - страховий резерв).

-663- Н.д.Аржевітін С.М. (Реєстр.картка №394)
Підпункт 159.2.1 статті 159 викласти у такій редакції:
"159.2.1. Банки та небанківські фінансові установи, крім страхових компаній, недержавних пенсійних фондів, корпоративних інвестиційних фондів та адміністраторів недержавних пенсійних фондів, формують резерви для відшкодування можливих втрат за всіма видами кредитних операцій, в тому числі позабалансових, (гарантій, безвідкличних кредитних ліній та акредитивів, порук, авалів), коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в інших банках, придбаними цінними паперами (у тому числі іпотечними сертифікатами з фіксованою дохідністю), іншими активними банківськими операціями згідно із законодавством, включаючи нараховані за всіма цими операціями проценти (далі страховий резерв).

-664- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
У абзаці першому підпункту 159.2.1 слова "за виключенням позабалансових, крім гарантій" замінити словами "в тому числі позабалансових".

-665- Н.д.Коновалюк В.І. (Реєстр.картка №83)
В підпункті 159.2.1 слова "за виключенням позабалансових, крім гарантій" замінити словами "в тому числі позабалансових (гарантій, безвідкличних та відкличних кредитних ліній та акредитивів, порук, авалів)".

2699.

Страховий резерв формується та списується банком самостійно в розмірі та в порядку, передбаченому методикою, яка визначається для банків Національним банком України, а для небанківських фінансових установ - спеціально уповноваженими органами виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг та цінних паперів відповідно до повноважень та включається до складу витрат.

-666- Н.д.Аржевітін С.М. (Реєстр.картка №394)
Страховий резерв формується та списується банком самостійно в розмірі та в порядку, передбачених методикою, яка визначається для банків Національним банком України, а для небанківських фінансових установ  спеціально уповноваженими органами виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг та цінних паперів відповідно до повноважень та включається до складу витрат."

2700.

159.2.2. Розмір страхового резерву, що створюється за рахунок збільшення витрат фінансової установи, не може перевищувати:

2701.

для банків - 20 відсотків (на період з 1 січня 2011 року до 1 січня 2012 року - 30 відсотків) суми фактичної заборгованості за всіма видами операцій, зазначених у підпункті 159.2.1 пункту 159.2 цієї статті, а саме суми непогашеної основної суми боргу та нарахованих процентів, на останній робочий день звітного податкового періоду;

-667- Н.д.Коновалюк В.І. (Реєстр.картка №83)
Абзац другий підпункту 159.2.2 викласти в наступні редакції:
"для банків - 20 відсотків ( на період з 1 січня 2011 року до 1січня 2012 року -30 відсотків) суми фактичної заборгованості за всіма видами операцій, зазначених у підпункті 159.2.1 пункту 159.2 цієї статті, а саме основної суми заборгованості та нарахованих на неї процентів, на останній робочий день звітного податкового періоду".

-668- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
Абзац другий підпункту 159.2.2 викласти у такій редакції:
"для банків - 20 відсотків ( на період з 1 січня 2011року до 1січня 2012 року -30 відсотків) суми фактичної заборгованості за всіма видами операцій, зазначених у підпункті 159.2.1 пункту 159.2 цієї статті, а саме основної суми заборгованості та нарахованих на неї процентів, на останній робочий день звітного податкового періоду".

-669- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №347)
Н.д.Джоджик Я.І. (Реєстр.картка №332)
Н.д.Заєць І.О. (Реєстр.картка №361)
Абзац другий підпункту 159.2.2 статті 159 - викласти у такій редакції:
"для банків - 20 відсотків (на період з 1 січня 2011 року до 1 січня 2013 року - 30 відсотків ) суми фактичної заборгованості за всіма видами операцій, зазначених у підпункті 159.2.1. пункту 159.2. цієї статті, а саме суми непогашеної основної суми боргу та нарахованих процентів, на останній робочий день звітного податкового періоду";

-670- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
У абзаці другому підпункту 159.2.2 слова "а саме суми непогашеної основної суми боргу та нарахованих процентів," виключити.

-671- Н.д.Аржевітін С.М. (Реєстр.картка №394)
Абзац другий підпункту 159.2.2. статті 159 викласти у такій редакції:
"для комерційних банків ( 20 відсотків (на період до 1 січня 2011 року - 40%, з 1 січня 2011 року до 1 січня 2012 року ( 30 % від суми заборгованості за всіма видами операцій, зазначених у підпункті 159.1 та нарахованих доходів на останній робочий день звітного податкового періоду."

-672- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
&&
Крім того, пропонуємо додати окремий абзац, в якому навести визначення поняття "заборгованості" в розумінні цього підпункту, оскільки наведене у другому абзаці уточнення "а саме суми непогашеної основної суми боргу та нарахованих процентів" можна розцінювати, що мова йде тільки про заборгованість, термін сплати за якою минув на останній робочий день звітного податкового періоду.
Необхідно доповнити нормами, які регулюють порядок відшкодування сум безнадійної заборгованості за рахунок страхового резерву платника податку за цінними паперам. Пропонується ці норми викласти в редакції діючого податкового законодавства, а саме п. 12.3.2 Закону № 334 з урахуванням змін, і внесених Законом №1533.

2702.

для небанківських фінансових установ - розміру, що встановлюється відповідними законами про відповідну небанківську фінансову установу, але не більше 10 відсотків суми боргових вимог, а саме - сукупних зобов’язань дебіторів такої небанківської фінансової установи на останній робочий день звітного податкового періоду. До суми зазначеної заборгованості не включаються зобов’язання дебіторів, які виникають під час здійснення операцій, що не включаються до основної діяльності фінансових установ. Під терміном “основна діяльність” слід розуміти операції, визначені відповіднимистаттями законів про небанківські фінансові установи.

2703.

159.2.3. У разі коли за результатами звітного податкового періоду сукупний розмір страхового резерву, сформованого згідно з підпунктами 159.2.1 і 159.2.2 пункту 159.2 цієї статті, зменшився (крім випадків його зменшення внаслідок відшкодування банком безнадійної заборгованості позичальника в установленому законодавством порядку за рахунок страхового резерву кредитора та зменшення нормативу формування резерву згідно із законодавством), надлишкова сума страхового резерву, яка включена до витрат, спрямовується на збільшення доходу банку за результатами такого звітного періоду.

2704.

159.2.4. Порядок і джерела створення та використання резервів (фондів) для страхування вкладів (депозитів) фізичних осіб встановлюються окремим законом.

2705.

159.3. Порядок відшкодування сум безнадійної заборгованості за рахунок страхового резерву банків та небанківських фінансових установ.

2706.

159.3.1. Заборгованість, за якою кредитор не звертається до суду щодо її примусового стягнення до закінчення строків позовної давності, не зменшує доходів кредитора згідно з підпунктом 159.1.1 цього пункту та не може бути відшкодованою за рахунок його страхових резервів.

-673- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
Абзац перший підпункту 159.3.1 викласти у такій редакції:
"159.3.1. Заборгованість, за якою кредитор не звертається до суду або не вживає інших заходів, передбачених законодавством України, щодо її стягнення до закінчення строків позовної давності, не зменшує доходи кредитора згідно з підпунктом 159.1.1 цього пункту та не може бути відшкодованою за рахунок його страхових резервів".

2707.

Основна сума боргу, яка не може бути примусово стягнутою з дебітора внаслідок укладення мирової угоди в межах процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, визначеної законом, не зменшує доходів кредитора згідно з підпунктом 159.1.1 цього пункту, але може бути відшкодованою за рахунок його страхових резервів, створених згідно з цією статтею.

2708.

159.3.2. Безнадійна заборгованість за договорами, що передбачають виставлення векселя на користь кредитора як забезпечення боргових зобов’язань дебітора, відшкодовується за рахунок страхового резерву кредитора за умови, що опротестований у неплатежі вексель залишається непогашеним протягом 30 календарних днів із моменту його опротестування та векселеотримувач порушив справу про банкрутство векселедавця в суді.

-674- Н.д.Аржевітін С.М. (Реєстр.картка №394)
Підпункт 159.3.2 статті 159 викласти у такій редакції:
“159.3.2. Заборгованість кредитора, що виникла внаслідок невиконання зобов'язань по векселю, відшкодовується за рахунок страхового резерву після визнання платника по векселю у встановленому законодавством порядку банкрутом.
Заборгованість кредитора по боргових цінних паперах (крім векселів), що виникла внаслідок невиконання емітентами своїх зобов'язань, відшкодовується за рахунок страхового резерву після визнання емітента банкрутом у порядку, встановленому чинним законодавством.
Заборгованість фінансової установи від володіння акціями та іншими пайовими цінними паперами, емітенти яких визнані банкрутами та за якими скасована державна реєстрація випуску (емісії) таких цінних паперів, відшкодовується за рахунок страхового резерву після оприлюднення рішення про скасування випуску (емісії) цінних паперів відповідними органами за умови, що договори на придбання таких цінних паперів або внески до статутного капіталу було здійснено фінансовою установою до моменту оголошення інформації про скасування реєстрації випуску (емісії).
У разі якщо кредитор у наступних податкових періодах здійснює продаж або відчужує іншим способом за відповідну компенсацію цінні папери, заборгованість за якими була попередньо відшкодована за рахунок страхового резерву, або отримує будь-які суми коштів як компенсацію їх вартості, сума отриманих (нарахованих) доходів включається до складу валових доходів кредитора за наслідками відповідного податкового періоду, в якому відбувся такий продаж (відчуження)”.

2709.

При цьому дохід векселедавця збільшується на суму опротестованого в неплатежі векселя в податковому періоді, на який припадає 30-й календарний день із моменту опротестування такого векселя.

2710.

159.3.3. Безнадійна заборгованість позичальника, визнаного банкрутом у встановленому законодавством порядку, відшкодовується за рахунок страхового резерву кредитора після прийняття судом рішення про визнання дебітора банкрутом. Кошти, отримані кредитором внаслідок завершення ліквідаційної процедури та продажу майна позичальника, включаються до складу доходів кредитора в податковий період їх надходження.

2711.

У разі коли кредитор надає кредит дебітору, проти якого порушено справу про банкрутство, до моменту укладення кредитного договору, та інформація про порушення такої справи була оприлюднена (за винятком випадків надання фінансових кредитів у межах процедури санації дебітора під заставу його корпоративних прав), безнадійна заборгованість за кредитом погашається за рахунок власних коштів кредитора.

2712.

При цьому дохід дебітора, оголошеного банкрутом у встановленому законодавством порядку, не збільшується на суму зазначеної безнадійної заборгованості.

2713.

У разі коли кредитор не може звернутися до суду із заявою про порушення справи про банкрутство у зв’язку з тим, що безсуперечні вимоги такого кредитора до боржника сукупно становлять суму, меншу ніж 300 мінімальних розмірів заробітної плати, така сума вимог включається до складу витрат кредитора.

-675- Н.д.Аржевітін С.М. (Реєстр.картка №394)
&&
Пункт 159.3.3. доповнити абзацом такого змісту:
"Заборгованість фізичної особи, розмір якої не перевищує трьох мінімальних заробітних плат та прострочення за якою перевищує 365 днів, відшкодовується за рахунок страхового резерву кредитора."

2714.

159.3.4. Заборгованість, забезпечена заставою, погашається в порядку, передбаченому нормами відповідних законів.

2715.

Заставодержатель має право відшкодувати за рахунок страхового резерву частину заборгованості, що залишилася непогашеною після звернення кредитором стягнення на заставлене майно відповідно до умов закону та договору (у судовому або позасудовому порядку).

2716.

У разі якщо відповідно до законодавства після проведення позасудового звернення стягнення на предмет застави наступні вимоги кредитора до боржника вважаються недійсними або зобов’язання, забезпечене заставою, вважається повністю виконаним, за рахунок страхового резерву відшкодовується частина заборгованості, що перевищує суму коштів (оціночну вартість майна), фактично отриманих кредитором в результаті звернення стягнення на предмет застави.

-676- Н.д.Воропаєв Ю.М. (Реєстр.картка №73)
&&
Доповнити пп.159.3.4. абзацом наступного змісту:
"Заборгованість фізичних осіб, не забезпечена заставою, відшкодовується за рахунок страхового резерву кредитора після спливу 365 днів із моменту прострочення цієї заборгованості боржником."

2717.

159.3.5. Безнадійна заборгованість, яка виникла внаслідок неспроможності дебітора погасити заборгованість у зв’язку з дією обставин непереборної сили або стихійного лиха (форс-мажору), відшкодовується за рахунок страхового резерву кредитора за наявності будь-якого з таких документів:

2718.

підтвердження Торгово-промислової палати України про настання обставин непереборної сили чи стихійного лиха на території України;

2719.

підтвердження уповноважених органів іншої держави, легалізованих консульськими установами України, у разі настання обставин непереборної сили чи стихійного лиха на території такої держави;

2720.

рішення Президента України про запровадження надзвичайної екологічної ситуації в окремих місцевостях України, затвердженого Верховною Радою України, або рішення Кабінету Міністрів України про визнання окремих місцевостей України потерпілими від повені, посухи, пожежі та інших видів стихійного лиха, у тому числі рішення щодо визнання окремих місцевостей потерпілими від несприятливих погодних умов, які потягли за собою втрату врожаю сільськогосподарських культур в обсягах, що перевищують 30 відсотків середнього врожаю за попередні п’ять календарних років.

2721.

При цьому дохід дебітора не збільшується на суму заборгованості, що виникла внаслідок його неспроможності погасити таку заборгованість у зв’язку з дією обставин непереборної сили або стихійного лиха (форс-мажору), протягом усього строку дії таких форс-мажорних обставин.

2722.

159.3.6. Прострочена заборгованість підприємств, установ та організацій, на майно яких не може бути звернено стягнення, або тих, що не підлягають приватизації, згідно із законодавством України відшкодовується за рахунок страхового резерву кредитора в разі, коли протягом 30 календарних днів із моменту виникнення прострочення зазначена заборгованість не була відшкодована коштами державного бюджету чи відповідних місцевих бюджетів або компенсована в будь-який інший спосіб.

-677- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
Підпункт 159.3.6 пункту 159.3 статті 159 викласти в такій редакції:
„159.3.6. Прострочена заборгованість підприємств, установ та організацій, на майно яких не може бути звернено стягнення, або тих, що не підлягають приватизації, згідно із законодавством України відшкодовується за рахунок страхового резерву кредитора в разі, коли протягом 30 календарних днів із моменту виникнення прострочення зазначена заборгованість не компенсована в будь-який інший спосіб.

-678- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №6)
Н.д.Борисов В.Д. (Реєстр.картка №402)
Н.д.Деркач М.І. (Реєстр.картка №433)
В абзаці першому підпункту 159.3.6 пункту 159.3 статті 159 слова "коштами державного бюджету чи відповідних місцевих бюджетів" виключити.

2723.

При цьому кредитор у строки, передбачені законодавством, зобов’язаний звернутися до суду з позовом щодо відшкодування збитків, отриманих у зв’язку з таким кредитуванням. У разі коли кредитор не звертається до суду протягом визначених законодавством строків або в разі коли суд відмовляє в позові або залишає позовну заяву без розгляду, кредитор зобов’язаний збільшити доходи на суму безнадійної заборгованості у відповідний податковий період.

2724.

159.3.7. Прострочена заборгованість померлих фізичних осіб, а також визнаних у судовому порядку безвісно відсутніми або померлими, відшкодовується за рахунок страхового резерву кредитора після отримання свідоцтва про смерть або після винесення рішення суду про визнання фізичних осіб безвісно відсутніми або померлими за умови, що таке рішення було прийнято після дня укладення кредитної угоди.

2725.

Після відшкодування простроченої заборгованості відповідно до цього підпункту кредитор має право здійснити юридичні заходи щодо стягнення безнадійної заборгованості зі спадку такої фізичної особи в межах та в порядку, визначених законодавством.

2726.

159.3.8. Прострочена заборгованість за договорами, визнаними в судовому порядку повністю або частково недійсними з вини дебітора, відшкодовується за рахунок страхового резерву кредитора в разі, коли дебітор не погашає заборгованість за зазначеними договорами протягом 30 календарних днів із дня прийняття рішення суду про визнання їх повністю або частково недійсними.

2727.

При цьому дохід дебітора збільшується на суму такої заборгованості в податковий період, на який припадає рішення суду щодо визнання договорів повністю або частково недійсними з вини дебітора.

2728.

159.3.9. Прострочена заборгованість за договорами або їх частинами, визнаними в судовому порядку недійсними з вини кредитора або з вини обох сторін, погашається за рахунок повернення дебітором суми кредиторської заборгованості, а в разі її неповернення протягом 30 календарних днів - з прибутку, який залишається в розпорядженні кредитора після оподаткування.

2729.

При цьому дохід дебітора збільшується на суму такої заборгованості в податковий період, на який припадає рішення суду щодо визнання договорів або їх частин недійсними з вини обох сторін.

2730.

159.3.10. Прострочена заборгованість фізичних осіб, яких оголошено у розшук в порядку, передбаченому Кримінально-процесуальним кодексом України, відшкодовується за рахунок страхового резерву кредитора в разі, коли протягом 180 календарних днів із дня оголошення розшуку місце перебування такої фізичної особи не встановлено.

-679- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №347)
Н.д.Джоджик Я.І. (Реєстр.картка №332)
Н.д.Заєць І.О. (Реєстр.картка №361)
Підпункт 159.3.10. статті 159 - викласти у такій редакції:
"159.3.10. Прострочена заборгованість фізичних осіб, яких оголошено у розшук в порядку, передбаченому Кримінально-процесуальним кодексом України, відшкодовується за рахунок страхового резерву кредитора";

2731.

159.3.11. Прострочена заборгованість юридичних осіб, керівників яких оголошено у розшук в порядку, передбаченому Кримінально-процесуальним кодексом України, відшкодовується за рахунок страхового резерву кредитора в разі, коли протягом 180 календарних днів із дня оголошення розшуку місце перебування цих осіб не встановлено.

-680- Н.д.Костенко Ю.І. (Реєстр.картка №347)
Н.д.Джоджик Я.І. (Реєстр.картка №332)
Н.д.Заєць І.О. (Реєстр.картка №361)
Підпункт 159.3.11. статті 159 - викласти у такій редакції:
"159.3.11. Прострочена заборгованість юридичних осіб, керівників яких оголошено у розшук в порядку, передбаченому Кримінально-процесуальним кодексом України, відшкодовується за рахунок страхового резерву кредитора";

2732.

159.3.12. У разі коли всі заходи щодо стягнення безнадійної заборгованості згідно з порядком, визначеним пунктом 159.3 цієї статті, не дали позитивного результату, банки та небанківські фінансові установи відносять таку заборгованість на витрати у частині, що не відшкодована за рахунок страхового резерву, створеного відповідно до цього розділу.

2733.

159.3.13. За рахунок створеного страхового резерву банк відшкодовує заборгованість позичальника, яка визначена безнадійною відповідно до методики, встановленої Національним банком України. Порядок відшкодування безнадійної заборгованості за рахунок страхових резервів для банків встановлюється Національним банком України.

-681- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
Підпункт 159.3.13 виключити або уточнити.

2734.

159.4. Додаткові положення.

2735.

159.4.1. У разі коли дебітор повністю або частково погашає безнадійну заборгованість, попередньо віднесену кредитором на зменшення доходів або відшкодовану за рахунок страхового резерву, кредитор збільшує дохід на суму компенсації, отриманої від дебітора, у податковий період, протягом якого відбулося повернення зазначеної заборгованості або її частини.

2736.

159.4.2. У разі, коли за висновком відповідного уповноваженого органу, визначеного підпунктом 159.3.5 пункту 159.3 цієї статті, обставини непереборної сили, стихійного лиха (форс-мажору) мають тимчасовий характер і не впливають на спроможність дебітора сплатити заборгованість після їх закінчення, кредитор може надати претензію дебітору стосовно сплати зазначеної заборгованості. Якщо дебітор не погасив зазначену заборгованість або кредитор не звернувся з позовом до суду стосовно стягнення такої заборгованості протягом строків, визначених законодавством, доходи кредитора і дебітора збільшуються на суму зазначеної заборгованості.

2737.

159.4.3. У разі коли фізична особа-дебітор, визнана у судовому порядку безвісно відсутньою або померлою, з’являється, кредитор зобов’язаний здійснити відповідні заходи щодо стягнення заборгованості з такої особи. У разі, коли така фізична особа сплачує заборгованість, що була попередньо віднесена кредитором на зменшення доходів або відшкодована за рахунок страхового резерву, кредитор збільшує дохід на суму коштів, отриманих від дебітора в податковий період, протягом якого відбулося повернення зазначеної заборгованості.

2738.

159.4.4. У разі коли відповідно до законодавства рішення про визнання договорів недійсними з вини дебітора скасоване, а кредитор не оскаржує таке рішення у строки, передбачені законодавством, кредитор збільшує дохід на суму заборгованості, попередньо віднесену на зменшення доходу або відшкодовану за рахунок страхового резерву в податковий період, протягом якого закінчився строк для подання такої скарги.

2739.

159.4.5. У разі коли фізична особа, стосовно якої органами слідства оголошено розшук, розшукана і сплачує заборгованість, яка була попередньо включена кредитором на зменшення доходу або відшкодована за рахунок страхового резерву, кредитор збільшує дохід на суму компенсації заборгованості, отриманої від дебітора, у податковий період, протягом якого відбулося повернення зазначеної заборгованості (її частини).

2740.

159.4.6. У разі коли юридичні або фізичні особи, визнані винними в заподіянні шкоди згідно з положеннями Цивільного кодексу України, сплачують заборгованість фізичної особи, що віднесена кредитором на зменшення доходу або відшкодована за рахунок страхового резерву, кредитор збільшує дохід на суму коштів, отриманих у погашення заборгованості дебітора, у податковий період, протягом якого відбулося повернення зазначеної заборгованості (її частини).

-682- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)
&&
Пункт 159.4. доповнити підпунктом 159.4.7 у редакції:
"159.4.7 у разі, коли відповідно до законів про Державний бюджет України та інших спеціальних Законів України платником податків списується кредиторська заборгованість, яка утворилась у минулі податкові роки, така сума кредиторської заборгованості не збільшує суму доходів платника податку звітного податкового періоду в якому здійснюється списання".

-683- Н.д.Воропаєв Ю.М. (Реєстр.картка №73)
&&
З метою уникнення правової прогалини, пропонується доповнити статтю 159 підпунктом 159.5 у наступній редакції:
"159.5. Порядок врегулювання сумнівної заборгованості, щодо якої заходи по стягненню розпочато до набрання чинності цим Кодексом.
159.5.1. Платник податку - продавець зобов'язаний збільшити валовий дохід відповідного податкового періоду на суму заборгованості (її частини), попередньо віднесеної ним до складу валових витрат або відшкодованої за рахунок страхового резерву і, у разі коли протягом такого податкового періоду відбувається будь-яка з таких подій:
а) суд не задовольняє позов (заяву) продавця або задовольняє його частково чи не приймає позов (заяву) до провадження (розгляду) або задовольняє позов (заяву) покупця про визнання недійсними вимог щодо погашення цієї заборгованості або її частини;
б) сторони договору досягають згоди щодо продовження строків погашення заборгованості чи списання всієї суми заборгованості або її частини (крім випадків укладення мирової угоди в межах процедур відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, визначених законом);
в) продавець, який не отримав відповіді на претензію протягом строків, визначених законодавством, або отримав від покупця відповідь про визнання наданої претензії, але не отримує оплати (інших видів компенсацій у рахунок погашення заборгованості) протягом визначених у такій претензії строків, та при цьому протягом наступних 90 днів не звертається до суду (господарського суду) із заявою про стягнення заборгованості або про порушення справи про його банкрутство чи стягнення заставленого ним майна.
На суму додаткового податкового зобов'язання, розрахованого внаслідок такого збільшення, нараховується пеня у розмірах, визначених законом для несвоєчасного погашення податкового зобов'язання. Зазначена пеня розраховується за строк з першого дня податкового періоду, наступного за періодом, протягом якого відбулося збільшення валових витрат згідно з підпунктом 12.1.1 цього пункту, до останнього дня податкового періоду, на який припадає збільшення валового доходу, та сплачується незалежно від значення податкового зобов'язання платника податку за відповідний звітний період. Пеня не нараховується на заборгованість (її частину), списану або розстрочену внаслідок укладення мирової угоди відповідно до законодавства з питань банкрутства, починаючи з дати укладення такої мирової угоди.
Якщо у майбутньому (з урахуванням строку позовної давності) такий продавець звертається до суду, то він має право збільшити валові витрати на суму оскаржуваної заборгованості.
159.5.2. У разі коли платник податку оскаржує рішення суду у порядку, встановленому законом, збільшення валового доходу, передбачене підпунктом 159.5.2 цієї статті, не відбувається до моменту прийняття остаточного рішення відповідним судовим органом.
159.5.3. Платник податку - покупець зобов'язаний збільшити валові доходи на суму непогашеної заборгованості (її частини), визнаної у порядку досудового врегулювання спорів або судом чи за виконавчим написом нотаріуса, у податковому періоді, на який припадає перша з подій:
а) або 90-й календарний день від дня граничного строку погашення такої заборгованості (її частини), передбаченого договором або визнаною претензією;
б) або 30-й календарний день від дня прийняття рішення судом про визнання (стягнення) такої заборгованості (її частини) або вчинення нотаріусом виконавчого напису.
Строки, визначені абзацом "а" цього підпункту, поширюються також на випадки, коли покупець не надав відповідь на претензію, надіслану продавцем, у строки, визначені господарсько-процесуальним законодавством.
Строки, визначені абзацом "б" цього підпункту, застосовуються незалежно від того, чи розпочав державний виконавець або особа, прирівняна до нього згідно із законом, заходи із примусового стягнення боргу чи ні.
Зазначене у цьому підпункті збільшення валового доходу покупця не здійснюється стосовно заборгованості (її частини), яка погашається таким покупцем до настання строків, визначених абзацами "а" або "б" цього підпункту.
Якщо у наступних податкових періодах покупець погашає суму визнаної заборгованості або її частину (самостійно або за процедурою примусового стягнення), такий покупець збільшує валові витрати на суму такої заборгованості (її частини) за наслідками податкового періоду, на який припадає таке погашення.
Заборгованість, попередньо віднесена до складу валових витрат, або відшкодована за рахунок страхового резерву, яка визнається безнадійною внаслідок недостатності активів покупця, визнаного банкрутом у встановленому порядку, або внаслідок її списання згідно з умовами мирової угоди, укладеної відповідно до законодавства з питань банкрутства, не змінює податкові зобов'язання як покупця, так і продавця у зв'язку із таким визнанням."

-684- Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)
&&
В підпункті 3 пункту 10 Перехідних положень є посилання на порядок врегулювання сумнівної заборгованості, щодо якої заходи по стягненню розпочато до набрання чинності цим Кодексом, визначений ст. 159 розділу ІІІ Кодексу, проте сам порядок у Податковому кодексі відсутній.
З метою уникнення правової прогалини, пропонується статтю 159 РОЗДІЛУ ІІІ доповнити підпунктом 159.5 у наступній редакції:
"159.5 Порядок врегулювання сумнівної заборгованості, щодо якої заходи по стягненню розпочато до набрання чинності цим Кодексом
159.5.1. Платник податку - продавець зобов'язаний збільшити валовий дохід відповідного податкового періоду на суму заборгованості (її частини), попередньо віднесеної ним до складу валових витрат або відшкодованої за рахунок страхового резерву і, у разі коли протягом такого податкового періоду відбувається будь-яка з таких подій:
а) суд не задовольняє позов (заяву) продавця або задовольняє його частково чи не приймає позов (заяву) до провадження (розгляду) або задовольняє позов (заяву) покупця про визнання недійсними вимог щодо погашення цієї заборгованості або її частини;
б) сторони договору досягають згоди щодо продовження строків погашення заборгованості чи списання всієї суми заборгованості або її частини (крім випадків укладення мирової угоди в межах процедур відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, визначених законом);
в) продавець, який не отримав відповіді на претензію протягом строків, визначених законодавством, або отримав від покупця відповідь про визнання наданої претензії, але не отримує оплати (інших видів компенсацій у рахунок погашення заборгованості) протягом визначених у такій претензії строків, та при цьому протягом наступних 90 днів не звертається до суду (господарського суду) із заявою про стягнення заборгованості або про порушення справи про його банкрутство чи стягнення заставленого ним майна.
На суму додаткового податкового зобов'язання, розрахованого внаслідок такого збільшення, нараховується пеня у розмірах, визначених законом для несвоєчасного погашення податкового зобов'язання. Зазначена пеня розраховується за строк з першого дня податкового періоду, наступного за періодом, протягом якого відбулося збільшення валових витрат згідно з підпунктом 12.1.1 цього пункту, до останнього дня податкового періоду, на який припадає збільшення валового доходу, та сплачується незалежно від значення податкового зобов'язання платника податку за відповідний звітний період. Пеня не нараховується на заборгованість (її частину), списану або розстрочену внаслідок укладення мирової угоди відповідно до законодавства з питань банкрутства, починаючи з дати укладення такої мирової угоди.
Якщо у майбутньому (з урахуванням строку позовної давності) такий продавець звертається до суду, то він має право збільшити валові витрати на суму оскаржуваної заборгованості.
159.5.2. У разі коли платник податку оскаржує рішення суду у порядку, встановленому законом, збільшення валового доходу, передбачене підпунктом 159.5.2 цієї статті, не відбувається до моменту прийняття остаточного рішення відповідним судовим органом.
159.5.3. Платник податку - покупець зобов'язаний збільшити валові доходи на суму непогашеної заборгованості (її частини), визнаної у порядку досудового врегулювання спорів або судом чи за виконавчим написом нотаріуса, у податковому періоді, на який припадає перша з подій:
а) або 90-й календарний день від дня граничного строку погашення такої заборгованості (її частини), передбаченого договором або визнаною претензією;
б) або 30-й календарний день від дня прийняття рішення судом про визнання (стягнення) такої заборгованості (її частини) або вчинення нотаріусом виконавчого напису.
Строки, визначені абзацом "а" цього підпункту, поширюються також на випадки, коли покупець не надав відповідь на претензію, надіслану продавцем, у строки, визначені господарсько-процесуальним законодавством.
Строки, визначені абзацом "б" цього підпункту, застосовуються незалежно від того, чи розпочав державний виконавець або особа, прирівняна до нього згідно із законом, заходи із примусового стягнення боргу чи ні.
Зазначене у цьому підпункті збільшення валового доходу покупця не здійснюється стосовно заборгованості (її частини), яка погашається таким покупцем до настання строків, визначених абзацами "а" або "б" цього підпункту.
Якщо у наступних податкових періодах покупець погашає суму визнаної заборгованості або її частину (самостійно або за процедурою примусового стягнення), такий покупець збільшує валові витрати на суму такої заборгованості (її частини) за наслідками податкового періоду, на який припадає таке погашення.
Заборгованість, попередньо віднесена до складу валових витрат, або відшкодована за рахунок страхового резерву, яка визнається безнадійною внаслідок недостатності активів покупця, визнаного банкрутом у встановленому порядку, або внаслідок її списання згідно з умовами мирової угоди, укладеної відповідно до законодавства з питань банкрутства, не змінює податкові зобов'язання як покупця, так і продавця у зв'язку із таким визнанням."

-685- Н.д.Мартиненко М.В. (Реєстр.картка №379)
&&
З метою уникнення правової прогалини, пропонується доповнити статтю 159 підпунктом 159.5 у наступній редакції:
"159.5 Порядок врегулювання сумнівної заборгованості, щодо якої заходи по стягненню розпочато до набрання чинності цим Кодексом
159.5.1. Платник податку - продавець зобов'язаний збільшити валовий дохід відповідного податкового періоду на суму заборгованості (її частини), попередньо віднесеної ним до складу валових витрат або відшкодованої за рахунок страхового резерву і, у разі коли протягом такого податкового періоду відбувається будь-яка з таких подій:
а) суд не задовольняє позов (заяву) продавця або задовольняє його частково чи не приймає позов (заяву) до провадження (розгляду) або задовольняє позов (заяву) покупця про визнання недійсними вимог щодо погашення цієї заборгованості або її частини;
б) сторони договору досягають згоди щодо продовження строків погашення заборгованості чи списання всієї суми заборгованості або її частини (крім випадків укладення мирової угоди в межах процедур відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, визначених законом);
в) продавець, який не отримав відповіді на претензію протягом строків, визначених законодавством, або отримав від покупця відповідь про визнання наданої претензії, але не отримує оплати (інших видів компенсацій у рахунок погашення заборгованості) протягом визначених у такій претензії строків, та при цьому протягом наступних 90 днів не звертається до суду (господарського суду) із заявою про стягнення заборгованості або про порушення справи про його банкрутство чи стягнення заставленого ним майна.
На суму додаткового податкового зобов'язання, розрахованого внаслідок такого збільшення, нараховується пеня у розмірах, визначених законом для несвоєчасного погашення податкового зобов'язання. Зазначена пеня розраховується за строк з першого дня податкового періоду, наступного за періодом, протягом якого відбулося збільшення валових витрат згідно з підпунктом 12.1.1 цього пункту, до останнього дня податкового періоду, на який припадає збільшення валового доходу, та сплачується незалежно від значення податкового зобов'язання платника податку за відповідний звітний період. Пеня не нараховується на заборгованість (її частину), списану або розстрочену внаслідок укладення мирової угоди відповідно до законодавства з питань банкрутства, починаючи з дати укладення такої мирової угоди.
Якщо у майбутньому (з урахуванням строку позовної давності) такий продавець звертається до суду, то він має право збільшити валові витрати на суму оскаржуваної заборгованості.
159.5.2. У разі коли платник податку оскаржує рішення суду у порядку, встановленому законом, збільшення валового доходу, передбачене підпунктом 159.5.2 цієї статті, не відбувається до моменту прийняття остаточного рішення відповідним судовим органом.
159.5.3. Платник податку - покупець зобов'язаний збільшити валові доходи на суму непогашеної заборгованості (її частини), визнаної у порядку досудового врегулювання спорів або судом чи за виконавчим написом нотаріуса, у податковому періоді, на який припадає перша з подій:
а) або 90-й календарний день від дня граничного строку погашення такої заборгованості (її частини), передбаченого договором або визнаною претензією;
б) або 30-й календарний день від дня прийняття рішення судом про визнання (стягнення) такої заборгованості (її частини) або вчинення нотаріусом виконавчого напису.
Строки, визначені абзацом "а" цього підпункту, поширюються також на випадки, коли покупець не надав відповідь на претензію, надіслану продавцем, у строки, визначені господарсько-процесуальним законодавством.
Строки, визначені абзацом "б" цього підпункту, застосовуються незалежно від того, чи розпочав державний виконавець або особа, прирівняна до нього згідно із законом, заходи із примусового стягнення боргу чи ні.
Зазначене у цьому підпункті збільшення валового доходу покупця не здійснюється стосовно заборгованості (її частини), яка погашається таким покупцем до настання строків, визначених абзацами "а" або "б" цього підпункту.
Якщо у наступних податкових періодах покупець погашає суму визнаної заборгованості або її частину (самостійно або за процедурою примусового стягнення), такий покупець збільшує валові витрати на суму такої заборгованості (її частини) за наслідками податкового періоду, на який припадає таке погашення.
Заборгованість, попередньо віднесена до складу валових витрат, або відшкодована за рахунок страхового резерву, яка визнається безнадійною внаслідок недостатності активів покупця, визнаного банкрутом у встановленому порядку, або внаслідок її списання згідно з умовами мирової угоди, укладеної відповідно до законодавства з питань банкрутства, не змінює податкові зобов'язання як покупця, так і продавця у зв'язку із таким визнанням."

2741.

Стаття 160. Особливості оподаткування нерезидентів

2742.

160.1. Будь-які доходи, отримані нерезидентом із джерелом їх походження з України, оподатковуються у порядку і за ставками, визначеними цією статтею.

-686- Н.д.Воропаєв Ю.М. (Реєстр.картка №73)
Викласти абзац перший п. 160.1 ст. 160 розділу ІІІ в наступній редакції:
"160.1. Будь-які доходи, отримані нерезидентом із джерелом їх походження з України, оподатковуються у порядку і за ставками, визначеними цією статтею, якщо інше не передбачено нормами чинного міжнародного договору."

2743.

Для цілей цього пункту під доходами, отриманими нерезидентом із джерелом їх походження з України, слід розуміти:

2744.

а) проценти, дисконтні доходи, що сплачуються на користь нерезидента, у тому числі проценти за борговими зобов’язаннями, випущеними (виданими) резидентом;

2745.

б) дивіденди, які сплачуються резидентом;

2746.

в) роялті, фрахт та доходи від інжинірингу;

2747.

г) лізингова/орендна плата, що сплачується резидентами або постійними представництвами на користь нерезидента-лізингодавця/орендодавця за договорами оперативного лізингу/оренди;

2748.

д) доходи від продажу нерухомого майна, розташованого на території України, яке належить нерезиденту, у тому числі майна постійного представництва нерезидента;

2749.

е) прибуток від здійснення операцій із торгівлі цінними паперами, деривативами або іншими корпоративними правами, визначений відповідно до норм цього розділу;

2750.

є) доходи, отримані від провадження спільної діяльності на території України, доходи від здійснення довгострокових контрактів на території України;

2751.

ж) винагорода за провадження нерезидентами або уповноваженими ними особами культурної, освітньої, релігійної, спортивної, розважальної діяльності на території України;

2752.

з) брокерська, комісійна або агентська винагорода, отримана від резидентів або постійних представництв інших нерезидентів стосовно брокерських, комісійних або агентських послуг, наданих нерезидентом або його постійним представництвом на території України на користь резидентів;

2753.

и) внески та премії на страхування або перестрахування ризиків в Україні (у тому числі страхування ризиків життя) або страхування резидентів від ризиків за межами України;

2754.

і) доходи, одержані від діяльності у сфері розваг (крім діяльності з проведення державної грошової лотереї);

2755.

ї) доходи у вигляді благодійних внесків та пожертв на користь нерезидентів;

2756.

й) інші доходи від провадження нерезидентом (постійним представництвом цього або іншого нерезидента) господарської діяльності на території України, за винятком доходів у вигляді виручки або інших видів компенсації вартості товарів/виконаних робіт/наданих послуг, переданих/виконаних/наданих резиденту від такого нерезидента (постійного представництва), у тому числі вартості послуг із міжнародного зв’язку чи міжнародного інформаційного забезпечення.

2757.

160.2. Резидент або постійне представництво нерезидента, що здійснюють на користь нерезидента або уповноваженої ним особи будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з України, отриманого таким нерезидентом від провадження господарської діяльності (у тому числі на рахунки нерезидента, що ведуться в національній валюті), крім доходів, зазначених у пунктах 160.3 - 160.6 цієї статті, зобов’язані утримувати податок із таких доходів, зазначених у пункті 160.1 цієї статті, за ставкою в розмірі 15 відсотків їх суми та за їх рахунок, який сплачується до бюджету під час такої виплати, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України із країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати, що набрали чинності.

-687- Н.д.Корж П.П. (Реєстр.картка №60)
Н.д.Глущенко І.М. (Реєстр.картка №164)
У пункті 160.2. фразу "або уповноваженої ним особи" виключити.

2758.

160.3. Прибутки нерезидентів, отримані у вигляді доходів від безпроцентних (дисконтних) облігацій чи казначейських зобов’язань, оподатковуються за ставкою, встановленою пунктом 151.1 статті 151 цього розділу, у такому порядку:

2759.

базою оподаткування є прибуток, який розраховується як різниця між номінальною вартістю безпроцентних (дисконтних) цінних паперів, сплаченою або нарахованою їх емітентом, та ціною їх придбання на первинному чи вторинному фондовому ринку;

2760.

з метою здійснення податкового контролю придбання або продаж зазначених у цьому підпункті цінних паперів може здійснюватися від імені та за рахунок нерезидента виключно його постійним представництвом або резидентом, який працює від імені, за рахунок та за дорученням такого нерезидента;

2761.

зазначені резидент або постійне представництво нерезидента несуть відповідальність за повне та своєчасне нарахування та внесення до бюджету податків, утриманих під час виплати нерезиденту доходів від володіння процентними або безпроцентними (дисконтними) цінними паперами. Центральний орган державної податкової служби встановлює порядок надання резидентами або постійними представництвами нерезидента розрахунку податкових зобов’язань нерезидентів та звітів про утримання та внесення до відповідного бюджету податків, встановлених цим пунктом.

2762.

Резиденти, які працюють від імені, за рахунок та за дорученням нерезидента на ринку процентних або безпроцентних (дисконтних) облігацій чи казначейських зобов’язань, самостійно подають органу державної податкової служби за місцем свого розташування звіт про утримання та внесення до відповідного бюджету податків, встановлених цим пунктом.

2763.

160.4. Не підлягають оподаткуванню доходи, отримані нерезидентами у вигляді процентів або доходу (дисконту) на державні цінні папери або боргові цінні папери, виконання зобов’язань за якими забезпечено державними гарантіями, продані або розміщені нерезидентами за межами території України через уповноважених агентів-нерезидентів, або процентів, сплачених нерезидентам за отримані Україною позики (кредити або державні зовнішні запозичення), які відображаються в Державному бюджеті України чи кошторисі Національного банку України, або за кредити (позики) які отримані суб’єктами господарювання та виконання яких забезпечено державними гарантіями.

-688- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)
Статтю 160.4 викласти у такій редакції:
"160.4. Не підлягають оподаткуванню доходи, отримані нерезидентами, у вигляді процентів або доходу (дисконту) на державні цінні папери або боргові цінні папери, виконання зобов’язань за якими забезпечено державними гарантіями, продані або розміщені нерезидентам за межами території України через уповноважених агентів-нерезидентів, або процентів, сплачених нерезидентам за отримані Україною позики (кредити або державні зовнішні запозичення), які відображаються в Державному бюджеті України чи кошторисі Національного банку України, або за кредити (позики), які отримані суб’єктами господарювання та виконання яких забезпечено державними гарантіями."

-689- Н.д.Журавко О.В. (Реєстр.картка №139)
Пункт 160.4 статті 160 “Особливості оподаткування нерезидентів” викласти в такій редакції:
“160.4. Не підлягають оподаткуванню доходи, отримані нерезидентами у вигляді процентів або доходу (дисконту) на державні цінні папери або боргові цінні папери, виконання зобов’язань за якими забезпечено державними гарантіями, продані або розміщені нерезидентам за межами території України самостійно або через уповноважених агентів-нерезидентів, або процентів, сплачених нерезидентам за отримані Україною позики (кредити або державні зовнішні запозичення), які відображаються в Державному бюджеті України чи кошторисі Національного банку України, або за кредити (позики), які отримані суб’єктами господарювання та виконання яких забезпечено державними гарантіями”.

2764.

160.5. Сума фрахту, що сплачується резидентом нерезиденту за договорами фрахту, оподатковується за ставкою 6 відсотків у джерела виплати таких доходів за рахунок цих доходів.

2765.

При цьому:

2766.

базою для оподаткування є базова ставка такого фрахту;

2767.

особами, уповноваженими стягувати цей податок та вносити його до бюджету, є резидент, який виплачує такі доходи, незалежно від того, є він платником цього податку чи ні, а також є він суб’єктом спрощеного оподаткування, чи ні.

2768.

160.6. Страховики або інші резиденти, які здійснюють страхові платежі (страхові внески, страхові премії) та страхові виплати (страхові відшкодування) у межах договорів страхування або перестрахування ризиків, у тому числі страхування життя на користь нерезидентів, зобов’язані оподатковувати суми, що перераховуються, таким чином:

2769.

у межах договорів із обов’язкових видів страхування, за якими страхові виплати (страхові відшкодування) здійснюються на користь фізичних осіб-нерезидентів, а також за договорами страхування у межах системи міжнародних договорів „Зелена карта” - за ставкою 0 відсотків;

2770.

у межах договорів страхування ризиків за межами України, за якими страхові виплати (страхові відшкодування) здійснюються на користь нерезидентів, крім ризиків, зазначених в абзаці другому цього пункту, - за ставкою 4 відсотки суми, що перераховується, за власний рахунок страховика у момент здійснення перерахування такої суми;

2771.

під час укладання договорів страхування або перестрахування ризику безпосередньо із страховиками та перестраховиками-нерезидентами, рейтинг фінансової надійності (стійкості) яких відповідає вимогам, установленим спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг (у тому числі через або за посередництвом перестрахових брокерів, які в порядку, визначеному таким уповноваженим органом, підтверджують, що перестрахування здійснено в перестраховика, рейтинг фінансової надійності (стійкості) якого відповідає вимогам, установленим зазначеним уповноваженим органом), а також під час укладання договорів перестрахування з обов’язкового страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту, - за ставкою 0 відсотків;

2772.

в інших випадках, ніж зазначені в абзацах другому - четвертому цього пункту, - за ставкою 12 відсотків суми таких виплат за власний рахунок у момент здійснення перерахування таких виплат.

2773.

160.7. Резиденти, які здійснюють виплати нерезидентам за виробництво та/або розповсюдження реклами про такого резидента, під час такої виплати сплачують податок за ставкою 20 відсотків суми таких виплат за власний рахунок.

-690- Н.д.Костенко П.І. (Реєстр.картка №247)
Н.д.Лук'янова К.Є. (Реєстр.картка №380)
Н.д.Волков О.А. (Реєстр.картка №42)
Н.д.Суслов Є.І. (Реєстр.картка №188)
Н.д.Тедеєв Е.С. (Реєстр.картка №131)
Н.д.Найдьонов А.М. (Реєстр.картка №426)
Пункт 160.7 доповнити наступними словами:
"(окрім рекламних послуг, що надаються з метою інформаційно-рекламної підтримки туризму та зміцнення іміджу України)".

-691- Н.д.Коновалюк В.І. (Реєстр.картка №83)
Виключити пункт 160.7 статті 160.

-692- Н.д.Святаш Д.В. (Реєстр.картка №121)
Пункт 160.7 виключити.

-693- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)
Пункт 160.7 виключити.

2774.

160.8. Суми прибутків нерезидентів, які провадять свою діяльність на території України через постійне представництво, оподатковуються в загальному порядку. При цьому таке постійне представництво прирівнюється з метою оподаткування до платника податку, який провадить свою діяльність незалежно від такого нерезидента.

-694- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
Пункт 160.8. викласти в наступній редакції:
"160.8. Суми прибутків нерезидентів, які провадять свою діяльність на території України через постійне представництво, оподатковуються в загальному порядку. При цьому таке постійне представництво прирівнюється з метою оподаткування до платника податку, який провадять свою діяльність незалежно від такого нерезидента. У разі коли нерезидент провадить свою діяльність не лише в Україні, а й за її межами, і при цьому не визначає прибуток від своєї діяльності, що ведеться ним через постійне представництво в Україні, сума прибутку, що підлягає оподаткуванню в Україні, визначається на підставі складення нерезидентом відокремленого балансу фінансово-господарської діяльності, погодженого з органом державної податкової служби за місцезнаходженням постійного представництва.

2775.

У разі коли нерезидент провадить свою діяльність не лише в Україні, а й за її межами, і при цьому не визначає прибуток від своєї діяльності, що ведеться ним через постійне представництво в Україні, сума прибутку, що підлягає оподаткуванню в Україні, визначається на підставі складення нерезидентом відокремленого балансу фінансово-господарської діяльності, погодженого з органом державної податкової служби за місцезнаходженням постійного представництва.

2776.

У разі неможливості визначити шляхом прямого підрахування прибуток, отриманий нерезидентами з джерелом його походження з України, оподатковуваний прибуток визначається органом державної податкової служби як різниця між доходом та витратами, визначеними шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7.

-695- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)
Абзац третій пункту 160.8 виключити.

2777.

160.9. Резиденти, які надають агентські, довірчі, комісійні та інші подібні послуги з продажу чи придбання товарів, робіт, послуг за рахунок і на користь нерезидента (у тому числі укладення договорів з іншими резидентами від імені і на користь нерезидента), утримують і перераховують до відповідного бюджету податок із доходу, отриманого таким нерезидентом із джерел в Україні, визначений у порядку, передбаченому для оподаткування прибутків нерезидентів, що проводять діяльність на території України через постійне представництво. При цьому такі резиденти не підлягають додатковій реєстрації в органах державної податкової служби як платники податку.

2778.

Стаття 161. Спеціальні правила

2779.

161.1. У разі укладення договорів із нерезидентами не дозволяється включення до них податкових застережень, згідно з якими підприємства, що виплачують доходи, беруть на себе зобов’язання щодо сплати податків на доходи нерезидентів.

2780.

161.2. У разі укладення договорів, які передбачають здійснення оплати товарів (робіт, послуг) на користь нерезидентів, що мають офшорний статус, чи при здійсненні розрахунків через таких нерезидентів або через їх банківські рахунки, незалежно від того, чи здійснюється така оплата (в грошовій або іншій формі) безпосередньо або через інших резидентів або нерезидентів, витрати платників податку на оплату вартості таких товарів (робіт, послуг) включаються до складу їх витрат у сумі, що становить 85 відсотків вартості цих товарів (робіт, послуг).

2781.

Правило, визначене цим пунктом, починає застосовуватися з календарного кварталу, що настає за кварталом, на який припадає офіційне опублікування переліку офшорних зон, встановленого Кабінетом Міністрів України.

2782.

У разі необхідності внесення змін до цього переліку такі зміни вносяться не пізніше, ніж за 3 місяці до нового звітного (податкового) року та вводяться в дію з початку нового звітного (податкового) року.

2783.

161.3. Під терміном “нерезиденти, що мають офшорний статус” розуміються нерезиденти, розташовані на території офшорних зон, за винятком нерезидентів, розташованих на території офшорних зон, які надали платнику податку виписку із правоустановчих документів, легалізовану відповідною консульською установою України, що свідчить про звичайний (неофшорний) статус такого нерезидента. При існуванні договорів, визначених абзацом першим цього пункту, платник податку має послатися на наявність зазначеної виписки у поясненні до податкової декларації.

2784.

161.4. Суми податку на прибуток, отриманий з іноземних джерел, що сплачені суб’єктами господарювання за кордоном, зараховуються під час сплати ними податку в Україні. При цьому зарахуванню підлягає сума податку, розрахована за правилами, встановленими цим розділом.

2785.

161.5. Розмір зарахованих сум податку із іноземних джерел протягом податкового періоду не може перевищувати суми податку, що підлягає сплаті в Україні таким платником податку протягом такого періоду.

2786.

161.6. Не підлягають зарахуванню у зменшення податкових зобов’язань такі податки, сплачені в інших країнах:

2787.

податок на капітал/майно та приріст капіталу;

2788.

поштові податки;

2789.

податки на реалізацію (продаж);

2790.

інші непрямі податки незалежно від того, підпадають вони під категорію прибуткових податків чи оподатковуються окремими податками згідно із законодавством іноземних держав.

2791.

161.7. Зарахування сплачених за митним кордоном України сум податку здійснюється за умови подання письмового підтвердження податкового органу іншої держави щодо факту сплати такого податку та за наявності чинного міжнародного договору України про уникнення подвійного оподаткування доходів.

-696- Н.д.Горіна І.А. (Реєстр.картка №161)
&&
Статтю 161 доповнити пунктами такого змісту:
"161.8. Не включаються до складу витрат суми роялті, сплачені (нараховані) на користь нерезидентів, якщо виконується будь-яка з умов, зазначених нижче:
а) платник податку, який виплачує (нараховує) роялті, не здійснює виробництво товарів, діяльність у сфері транспорту та зв’язку; або
б) особа, на користь якої виплачуються (нараховуються) роялті, є нерезидентом, що має офшорний статус, як визначено в пункті 161.3 статті 161 цього розділу; або
в) особа, на користь якої виплачуються (нараховуються) роялті, оподатковується податком на прибуток або доходи юридичних осіб в державі, резидентом якої вона є, за ставкою, що не перевищує ставки, зазначеної в пункті 151.1 статті 151 цього розділу; або
г) особа, на користь якої виплачуються (нараховуються) роялті, не є бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) таких роялті; або
ґ) особа, на користь якої виплачуються роялті, є фізичною особою та оподатковується податком на доходи фізичних осіб в державі, резидентом якої вона є, за ставкою, розмір якої не перевищує розміру ставки, зазначеної в пункті 151.1 статті 151 цього розділу; або
д) роялті виплачуються щодо об'єктів, права інтелектуальної власності щодо яких вперше виникли у резидента України.
У разі виникнення розбіжностей між податковим органом та платником податку стосовно визначення особи, у якої вперше виникли (були набуті) права інтелектуальної власності на об'єкт інтелектуальної власності, такі податкові органи зобов'язані звернутися до спеціально уповноваженого органу, визначеного Кабінетом Міністрів України, для отримання відповідного висновку.
161.9. Витрати, понесені (нараховані) у зв'язку з придбанням у нерезидента послуг (робіт) з інжинірингу, не включаються до складу витрат, якщо виконується будь-яка з умов, зазначених нижче:
а) особа, на користь якої сплачується (нараховується) плата за такі послуги, є нерезидентом, що має офшорний статус, як визначено в пункті 161.3 статті 161 цього розділу; або
б) особа, на користь якої виплачується (нараховується) плата за такі послуги, оподатковується податком на прибуток або доходи юридичних осіб в державі, резидентом якої вона є, за ставкою, що не перевищує ставки, зазначеної в пункті 151.1 статті 151 цього розділу; або
в) особа, на користь якої виплачується (нараховується) плата за такі послуги, є фізичною особою та оподатковується податком на доходи фізичних осіб в державі, резидентом якої вона є, за ставкою, розмір якої не перевищує розміру ставки, зазначеної в пункті 151.1 статті 151 цього розділу; або
г) особа, на користь якої виплачується (нараховується) плата за такі послуги, не є бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) такої плати за послуги".

-697- Н.д.Каськів В.В. (Реєстр.картка №362)
&&
РОЗДІЛ ІІІ. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ доповнити новою статтею:
“Стаття ____. Особливості оподаткування прибутку підприємств, отриманого у зв’язку з реалізацією національних проектів.
Звільняється від оподаткування 50 відсотків прибутку, отриманого від здійснення заходів з реалізації національного проекту підприємств, що включені до Державного реєстру підприємств установ та організацій, які здійснюють заходи реалізації національних проектів.
До Державного реєстру підприємств, установ, організацій, які здійснюють заходи реалізації національних проектів (здійснюють постачання робіт, товарів та послуг в межах реалізації національного проекту), включаються підприємства установи та організації які здійснюють заходи реалізації національних проектів в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади з управління національними проектами.
Ведення Державного реєстру підприємств, установ, організацій, які здійснюють заходи реалізації національних проектів, покладається на центральний орган виконавчої влади з управління національними проектами. Порядок включення підприємств до Державного реєстру підприємств, установ, організацій, які здійснюють заходи реалізації національних проектів, затверджується центральним органом виконавчої влади з управління національними проектами.
При здійснені платником податку заходів з реалізації національного проекту такий платник повинен забезпечити окремий облік прибутку/збитку, отриманого від здійснення зазначених заходів та реалізації проектів, у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України”.


powered by lun.ua
Підпишіться на наші повідомлення!